Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
PSNZ

kolorowe logotypy PSNZ  

PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

 Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowany jest przez Powiat Strzyżowski w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość alokacji dla Powiatu Strzyżowskiego w ramach tego projektu wynosi 2.329.661,60 zł., z tego do zabezpieczenia po stronie Powiatu pozostaje łącznie kwota 172.331,85 zł. Projekt realizowany był w latach 2012-2014.

 „Podkarpacie stawia na zawodowców" to projekt wdrażany na zasadach partnerstwa Powiatu Strzyżowskiego z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Program projektu zakłada realizację:

- doradztwa edukacyjno-zawodowego, mającego na celu wsparcie uczniów, w trakcie planowania ich ścieżki kształcenia i rozwoju kariery zawodowej, m.in. poprzez: udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych czy realizowanie zajęć przygotowujących uczniów do racjonalnego planowania kariery;

- doposażenia szkoły, mające na celu zaopatrzenie w nowoczesne pomoce - sprzęt informatyczny i specjalistyczny, w tym m.in.: tablice interaktywne, tablety, monitor wielkoformatowy, roboty do programowania;

- praktyk zagranicznych dla zdolnych uczniów, które przyczynią się do wzrostu ich umiejętności i mobilności na rynku pracy;

- staży dla uczniów, w ramach których wsparciem zostanie objętych 61 uczniów ZST z najlepszymi wynikami z przedmiotów nauczania;

- innowacyjnych form nauczania - założenie Szkolnej Agencji Kreatywnej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, Firmy Uczniowskiej „Profit".

 

FIRMY SYMULACYJNE

 W ramach projektu rozpoczęły działalność dwie firmy symulacyjne – Szkolna Agencja Kreatywna i Firma Uczniowska PROFIT.

Szkolna Agencja Kreatywna (SZAK) jest pozalekcyjną formą zdobywania przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie wiadomości i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności promocyjnej. W czasie pracy w Szkolnej Agencji Kreatywnej uczniowie ZST będą rozwijać zainteresowania działalnością gospodarczą. Będą uczyć się pracy w zespole. Agencja będzie wspierać szkołę w przygotowaniu uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

Główną dziedziną działalności Szkolnej Agencji Kreatywnej było prowadzenie działalności reklamowej oraz kreowanie wizerunku Zespołu Szkół Technicznych. Uczniowie zaangażowani w pracę SZAK zajmowali się sporządzaniem projektów graficznych na rzecz promocji szkoły, projektowaniem i wykonywaniem folderów i innych materiałów promocyjnych szkoły, wykonywaniem zdjęć i filmów z wydarzeń i uroczystości szkolnych i wykorzystywaniem ich do promocji szkoły, wykonywaniem prac administracyjno-biurowych, sporządzaniem tekstów promocyjnych, zbieraniem informacji o wydarzeniach w szkole i umieszczaniem ich na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych, organizowaniem pracy SZAK. Szkolna Agencja Kreatywna nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku. Jej działalność miała charakter dydaktyczny.

Firma Uczniowska „PROFIT” prowadzona była w ramach zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w praktyce dla uczniów ZST w Strzyżowie.

Podstawowa działalność została zorganizowana w czterech obszarach: zaopatrzenie, sprzedaż, księgowość i marketing na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Firma jest miejscem praktycznego kształcenia umiejętności uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Istotą działalności Firmy była symulacja pracy autentycznego przedsiębiorstwa handlowego, w którym wszystkie operacje czy to biurowe, księgowe czy handlowe są identyczne z pracami prawdziwej firmy. Jedynie towar i pieniądz będące podstawą wszystkich operacji gospodarczych były fikcyjne. Prowadzenie firmy miało na celu przygotowanie uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej po zakończeniu nauki w naszej Szkole . Uczniowie uczyli się samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelności i obowiązkowości.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2016.01.22, 18:16.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0632 sekund.