Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Dostosowanie wymagań

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego :

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEj  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015.843) ,

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017.1534) - [czytaj]

§ 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1534

§ 3. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.

 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

W zależności od rodzaju dysfunkcji DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA może dotyczyć:

 • dostosowania otoczenia (sprzęt, wyposażenie sali, oświetlenie, rozkład zajęć itp.), w tym stosowanych środków dydaktycznych;

• dostosowania metod, form i organizacji pracy z uczniem na lekcjach i zajęciach dodatkowych;

• dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności (metody, formy sprawdzania, kryteria oceniania).

Informacje dla wychowawców organizujących pomoc PP.

 

Wychowawcy klas pierwszych w przypadku uczniów  z opiniami/orzeczeniami poradni powinni:

1) Powiadomić o terminie spotkania:

a) rodzica poprzez dyrektora szkoły 

b) nauczycieli (w przypadku opinii)

c) zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku orzeczenia)

-wg rozporządzenia najpóźniej na 2 tygodnie przed spotkaniem, a jednocześnie spotkanie powinno odbyć się nie później niż 30 dni od wpłynięcia opinii/orzeczenia do szkoły.

2) Ująć ucznia z opinią/orzeczeniem w Karcie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w dzienniku wychowawcy.

3) Poinformować nauczycieli uczących w klasie pierwszej (w przypadku orzeczenia) /w cyklu kształcenia (w przypadku opinii) o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz umieścić zalecenia poradni w e-dzienniku

- w zakładce kartoteka ucznia/potrzeby specjalne – wpisać informację z opinii(orzeczenia) wydanych przez poradnię) .

- w zakładce widocznej dla wszystkich nauczycieli uczących:  kartoteka ucznia/ dodatkowe informacje wpisać : diagnozę i zalecenia poradni ( ułatwi to nauczycielom uczącym opracowanie dostosowań )

Wskazani nauczyciele powinni przygotować dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i wskazać terminy i rodzaj zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jeżeli są organizowane (mogą to być konsultacje - w razie potrzeby)- wzór w załączniku

 W przypadku opracowania dostosowań dla ucznia z opinią PP na cykl kształcenia propozycje dostosowań dla przedmiotów które będą realizowane w klasie programowo wyższej opracowuje lider przedmiotowy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi,

4) Poinformować nauczycieli o terminie planowanego spotkania z rodzicem.

5) Zebrać dostosowania i terminy organizowanych zajęć dodatkowych w ramach pomocy pp w jeden dokument (wzór w załączniku) i przedstawić je na spotkaniu - rodzic podpisuje dostosowania na znak akceptacji. Podpisany dokument wychowawca klasy dołącza do dziennika wychowawcy klasy.

6) W przypadku orzeczenia na spotkanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy przygotować arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania oraz IPET.

7) Dkumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawca klasy dołącza do segregatora z dokumentacją klasy w sekretariacie szkoły.

Wzór arkusza dostosowań edukacyjnych, wypełniany przez wychowawcę i uczących nauczycieli, zatwierdzany przez rodziców ucznia - [ pobierz ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.10.12, 09:57.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0726 sekund.