x
Kalendarz Szkolny - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Kalendarz Szkolny

Informacje na temat kalendarza szkolnego znajdziesz na tej stronie:

 KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017

Informacja o feriach zimowych w roku 2016/2017

Terminy egzaminów w roku 2017

Informacja o feriach zimowych w roku szkolnym 2017/18

 

Dni ustawowo wolne: 11.11.2016 - Narodowe Święto Niepodległości, 23-31.12.2016 - zimowa przerwa świąteczna, 1.01.2017 - nowy rok, 6.01.2016 - Trzech Króli, 16-29.01.2017 - Ferie zimowe, 13-18.04.2017 - wiosenna przerwa świąteczna, 15.06.2017 - Boże Ciało.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkole (nie u pracodawcy, w CKP decyzję podejmuje dyrektor CKP) w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów technikum i zsz  są:

 

12.01.2017 - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

04.05.2017 (matura z j. polskiego - pp), 05.05.2017 (matura z matematyki - pp), 08.05.2017 (matura j. angielski - pp) - egzamin maturalny.

02.05.2017 - inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej,

31.10.2016 - inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej,

 

Dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych tylko dla uczniów techników:

19-22.06.2017 - etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

 

W dniach, wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr46, poz. 432 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.).

 


Rozkład dzwonków 

Lekcje normalne
Lekcje skrócone o 15 minut
Lp.Dzwonki
07:10 - 7:55
18:00 - 8:45
28:50 - 9:35
39:40 - 10:25
410:45 - 11:30
511:35 - 12:20
612:25 - 13:10
713:15 - 14:00
814:05 - 14:50
914:55 - 15:40
Lp.Dzwonki
07:10 - 7:40
17:45 - 8:15
28:20 - 8:50
38:55 - 9:25
49:30 - 10:00
510:05 - 10:35
610:50 - 11:20
711:25 - 11:55
812:00 - 12:30
912:35 - 13:05

 

Zmiana organizacji roku szkolnego od 2010/2011 zgodnie z rozporządzeniem - komentarz:

Z dniem 6 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245).

Na mocy nowelizacji:

1. Zmieniono termin zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Zajęcia będą kończyły się w ostatni piątek czerwca (wyjątkowo w 2011 r. zajęcia kończą się 22 czerwca).

2. Wprowadzono obowiązek wcześniejszego niż dotychczas podawania do publicznej wiadomości terminów ferii zimowych w danym roku. 

Przepis umożliwi ustalanie przez Ministra Edukacji Narodowej terminów ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem. Ogłoszenia terminu ferii zimowych na rok szkolny 2011/2012 nastąpi do 31 grudnia 2010 r.

3. Umożliwiono dyrektorom szkół ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Liczba możliwych do ustalenia dodatkowych dni wolnych jest zróżnicowana ze względu na typ szkoły. Dla:

a) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
b) gimnazjów - do 8 dni,
c) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.

Dni te, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, mogą być przeznaczone m. in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, na święta religijne niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy, o których mowa w przepisach ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych oraz na dzień 2 maja i piątek po Bożym Ciele.

4. Zobowiązano dyrektora szkoły do powiadamiania uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy zobowiązani są ustalić dodatkowe dni wolne i poinformować o nich nauczycieli, uczniów i rodziców do 5 listopada 2010 r. (w terminie 30 dni liczą od dnia 6 października 2010 r.).

5. Określono kompetencje dyrektora szkoły do ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć, których nie wlicza się do liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych które ustala dyrektor (wskazanych w pkt 3).

Warunkiem ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ważne wydarzenia państwowe), dodatkowego dnia wolnego, jest zrealizowanie zajęć przypadających na ten dzień w wyznaczoną sobotę. Dyrektor szkoły będzie mógł ustalić dzień wolny oraz wyznaczyć sobotę, w którą zostaną zrealizowane zajęcia przypadające w dniu ustalonym jako wolny od zajęć, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (lub rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego) oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (dotychczas zgodę wyrażał właściwy kurator oświaty).

6. Zobowiązano szkołę do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły, a nie tylko dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom, jak było dotychczas.

7. Nałożono na szkołę obowiązek przekazywania rodzicom informacji o organizacji opieki dla uczniów w szkole podczas dni ustalonych jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

8. Uchylono zapis umożliwiający kuratorowi oświaty ustalenia, w sytuacjach nadzwyczajnych, terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz ferii zimowych i letnich.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Źródło komentarza: http://www.eduinfo.pl/art.php?action=more&id=3879&idg=21&wa=N-EWP1041&sid=1265111996&adr_no={adr_no}&adr_em={adr_em}


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.06.13, 07:26.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0620 sekund.