Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 1 do 5 ( wszystkich: 30 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]  
EGZAMINY dla 3LOD
Dodano: 2017-03-09     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - marzec-kwiecień 2017

Terminy dla 3 LOD

25.03.2017 godz. 8:00 j.angielski pisemny

25.03.2017 godz. 8:00 j. niemiecki pisemny

25.03.2017 godz 10:00 matematyka pisemny

26.03.2017 godz. 8:00 j.angielski ustny

26.03.2017 godz 8:00 j.niemiecki ustny

26.03.2017 godz 8:00 biologia ustny

1.04.2017 godz 8:00 j.polski pisemny

1.04.2017 godz. 10:00 matematyka ustny 

2.04.2017 godz 12:30 j.polski ustny

 

 

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Wiesław Bliźniak
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Dodano: 2017-01-18     » Na górę

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2LOD (terminy 1-9) i 3LOD (terminy 1-5)

DRUGI semestr 2016/2017

  1. 4-5.02.2017
  2. 11-12.02.2017
  3. 18-19.02.2017
  4. 4-5.03.2017
  5. 18-19.03.2017
  6. 1-2.04.2017
  7. 22-23.04.2017
  8. 6-7.05.2017
  9. 20-21.05.2017

Plan lekcji dla 2LOdD - semestr IV - [ zobacz ] opiekun roku Pani Zofia Głowacka

Plan lekcji dla 3LOdD - semestr VI - [ zobacz ] opiekun roku Pani Elżbieta Wójcik 

Uwaga:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.) § 10. ust. 5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Dodał: Wiesław Bliźniak
Egzamin z przedmiotu historia i społeczeństwo w terminie dodatkowym
Dodano: 2016-12-21     » Na górę

Egzamin semestralny w terminie dodatkowym z przedmiotu historia i społeczeństwo dla dwóch słuchaczy z klasy 2 LOD za III semestr odbędzie się w dniu 29.12.2016 r. o godzinie 9.00 w sali B14.

Dodał: sekretariat2
Harmonogram egzaminów 2 LOD
Dodano: 2016-11-30     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - grudzień - styczeń 2017

Terminy dla 2 LOD

10.12.2016 godz. 8:00 historia i społeczeństwo ustny

7.01.2017 godz. 10:00 j.angielski pisemny

8.01.2017 godz 8:00-10:00  matematyka pisemny

7.01.2017 godz 8:00-10:00 j.polski pisemny

15.01.2017 godz 8:00 biologia ustny

15.01.2017 godz. 8:00 matematyka ustny 

14.01.2017 godz 8:00 j.angielski ustny 

14.01.2017 godz 8:00 j.polski ustny

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Wiesław Bliźniak
Harmonogram egzaminów 3LOD
Dodano: 2016-11-30     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - styczeń 2017

Terminy dla 3 LOD

7.01.2017 godz. 10:00 j.polski pisemny

7.01.2017 godz. 8:00 j. niemiecki pisemny

7.01.2017 godz. 8:00 j.angielski pisemny

8.01.2017 godz 10:00 matematyka pisemny

15.01.2017 godz 8:00 j.polski ustny

8.01.2017 godz 8:00 biologia ustny

14.01.2017 godz. 8:00 matematyka ustny 

15.01.2017 godz 8:00 j.angielski ustny

15.01.2017 godz 8:00 j.niemiecki ustny 

 

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Wiesław Bliźniak
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 1 do 5 ( wszystkich: 30 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0535 sekund.