Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 1 do 5 ( wszystkich: 34 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]  
HARMONOGRAM EGZAMINÓW DLA 2LOD
Dodano: 2017-12-05     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - grudzień - styczeń 2017-2018

Terminy dla 2 LOD

14.01.2018 godz. 8:00 j.angielski pisemny

14.01.2018 godz. 8:00 j.niemiecki pisemny

14.01.2018 godz 10:00-12:00  matematyka pisemny

13.01.2018 godz 8:00 j.polski pisemny

13.01.2018 godz 10:00 biologia ustny

20.01.2018 godz. 8:00 matematyka ustny 

20.01.2018 godz. 8:00 historia i społeczeństwo

21.01.2018 godz 8:00 j.angielski ustny

21.01.2018 godz 8:00 j.niemiecki ustny 

21.01.2018 godz 8:00 j.polski ustny

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: Art.  44w Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 Ustawa o systemie oświaty 

Dodał: Wiesław Bliźniak
HARMONOGRAM EGZAMINÓW DLA 3LOD
Dodano: 2017-12-05     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - grudzień-styczeń 2017-2018

Terminy dla 3 LOD

16.12.2017 godz. 10:00 j.angielski pisemny

17.12.2017 godz 8:00 matematyka pisemny

13.01.2018 godz. 8:00 j.angielski ustny

17.12.2017 godz 10:00 biologia ustny

16.12.2017 godz 12:00 j.polski pisemny

13.01.2018 godz. 8:00 matematyka ustny 

14.01.2018 godz 8:00 j.polski ustny

 

 

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Wiesław Bliźniak
Zajęcia dodatkowe i egzaminy dla 2LOD (uzupełnienie przedmiotów)
Dodano: 2017-11-16     » Na górę

Zajęcia dodatkowe oraz terminy egzaminów dla osób uzupełniających różnice programowe w oddziale 2 LOdD

 

Lp.

Przedmiot

Terminy zajęć/

liczba godzin

Termin egzaminu

Skład komisji

1.

Język angielski

26.11.2017 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

16.12.2017 r.

pisemny i ustny

mgr Zofia Głowacka

2.

Wiedza o społeczeństwie

25.11.2017 r. lekcja 3-4

2 godziny

 

9.12.2017 r.

ustny

mgr Jolanta Kulpińska

3.

Podstawy przedsiębiorczości

26.11.2017 r. lekcja 3-4

2 godziny

 

16.12.2017 r.

ustny

mgr Rafał Wilk

4. 

Gografia

26.11.2017 r. lekcja 5-6

2 godziny

 

9.12.2017 r.

ustny

mgr Krystyna Moskal

5. 

Biologia

25.11.2017 r. lekcja 5-6

2 godziny

 

10.12.2017 r.

ustny

mgr Beata Skrzypek

6. 

Chemia

25.11.2017 r. lekcja 7-8

2 godziny

 

10.12.2017 r.

ustny

mgr Beata Skrzypek

7.Informatyka

26.11.2017r.

lekcja 7-8

2 godziny

17.12.2017r.

ustny

mgr inż. Artur Kowalski
8. 

Historia

25.11.2017 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

9.12.2017 r.

ustny

mgr Grzegorz Włodyka

Dodał: Wiesław Bliźniak
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Dodano: 2017-09-07     » Na górę

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2LOD i 3LOD 

PIERWSZY semestr 2017/2018

  1. 16-17.09.2017
  2. 30.09-1.10.2017
  3. 7-8.10.2017
  4. 21-22.10.2017
  5. 4-5.11.2017
  6. 18-19.11.2017
  7. 2-3.12.2017
  8. 9-10.12.2017
  9. 16-17.12.2017

Plan lekcji dla 2LOdD - semestr III - [ zobacz ] opiekun roku Pani 

Plan lekcji dla 3LOdD - semestr V - [ zobacz ] opiekun roku Pani Zofia Głowacka 

Uwaga:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U.2017.1646 z dnia 2017.08.31)

§  8.  1.  Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

5.  W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności słuchaczy na zajęciach edukacyjnych, na których słuchacze potwierdzają podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć.

Dodał: Wiesław Bliźniak
HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2 LOD
Dodano: 2017-05-06     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - maj - czerwiec 2017

Terminy dla 2 LOD

27.05.2017 godz. 8:00 j.angielski pisemny

21.05.2017 godz 8:00-10:00  matematyka pisemny

28.05.2017 godz 8:00 j.polski pisemny

21.05.2017 godz 10:00 biologia ustny

27.05.2017 godz. 10:00 matematyka ustny 

28.05.2017 godz 10:00 j.angielski ustny 

4.06.2017 godz 8:00 j.polski ustny

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: Art.  44w Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 Ustawa o systemie oświaty 

Dodał: Wiesław Bliźniak
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 1 do 5 ( wszystkich: 34 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0770 sekund.