x
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 11 do 15 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  
HARMONOGRAM EGZAMINÓW w 3LOD
Dodano: 2019-03-19     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - marzec- kwiecień  2019

Terminy dla 3 LOD

30.03.2019 godz. 10:00 - 12:00 j.angielski pisemny

30.03.2019 godz. 10:00 - 12:00 j.niemiecki pisemny

30.03.2019 godz 8:00 matematyka pisemny

6.04.2019 godz. 8:00 j.angielski ustny

6.04.2019 godz. 8:00 j.nemieckii ustny

31.03.2019 godz 8:00 biologia ustny

31.03.2019 godz 12:30 - 14:30  j.polski pisemny

6.04.2019 godz. 8:00 matematyka ustny 

7.04.2019 godz 8:00 j.polski ustny

 

 

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Artur Kowalski
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Dodano: 2019-01-25     » Na górę

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2LOD i 3LOD 

DRUGI semestr 2018/2019

Zjazdy dla 2 i 3 LOdD

 1. 2-3.02.2019
 2. 9-10.02.2019
 3. 23-24.02.2019
 4. 2-3.03.2019
 5. 16-17.03.2019

Zjazdy tylko dla 2 LOdD

 1. 30-31.03.2019
 2. 13-14.04.2019
 3. 11-12.05.2019
 4. 25-26.05.2019

Plan lekcji dla 2LOdD - semestr IV - [ zobacz ] opiekun roku Pani Elżbieta Wójcik

Plan lekcji dla 3LOdD - semestr VI - [ zobacz ] opiekun roku Pani Zofia Głowacka 

Uwaga:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U.2017.1646 z dnia 2017.08.31)

§  8.  1.  Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

5.  W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności słuchaczy na zajęciach edukacyjnych, na których słuchacze potwierdzają podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć.

Dodał: Artur Kowalski
HARMONOGRAM EGZAMINÓW 3LOD
Dodano: 2018-12-03     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - grudzie - styczeń 2018 - 2019

Terminy dla 3 LOD

5.01.2019 godz. 8:00 - 10:00 j.angielski pisemny

5.01.2019 godz. 8:00 - 10:00 j.niemiecki pisemny

16.12.2018 godz 8:00 matematyka pisemny

13.01.2019 godz. 8:00 j.angielski ustny

13.01.2019 godz. 8:00 j.nemieckii ustny

5.01.2019 godz 10:00 biologia ustny

16.12.2018 godz 10:00 - 12:00  j.polski pisemny

12.01.2019 godz. 8:00 matematyka ustny 

12.01.2019 godz 8:00 j.polski ustny

 

 

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Artur Kowalski
HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2LOD
Dodano: 2018-12-03     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - grudzień - styczeń 2018-2019

Terminy dla 2 LOD

5.01.2019 godz. 8:00- 10:00  j.angielski pisemny

16.12.2018 godz 10:00 - 12:00  matematyka pisemny

16.12.2018 godz 8:00 - 10:00 j.polski pisemny

5.01.2019 godz. 10:00 historia i społeczeństwo ustny

13.01.2019 godz 8:00 biologia ustny

12.01.2019 godz. 8:00 matematyka ustny 

12.01.2019 godz 8:00 j.angielski ustny

13.01.2019 godz 8:00 j.polski ustny

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: Art.  44w Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 Ustawa o systemie oświaty 

Dodał: Artur Kowalski
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Dodano: 2018-01-26     » Na górę

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2LOD i 3LOD 

PIERWSZY semestr 2018/2019

 1. 8-9.09.2018
 2. 22-23.09.2018
 3. 6-7.10.2018
 4. 20-21.10.2018
 5. 27-28.10.2018
 6. 17-18.11.2018
 7. 24-25.11.2018
 8. 1-2.12.2018
 9. 15-16.12.2018

Plan lekcji dla 2LOdD - semestr IV - [ zobacz ] opiekun roku Pani 

Plan lekcji dla 3LOdD - semestr VI - [ zobacz ] opiekun roku Pani Zofia Głowacka 

Uwaga:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U.2017.1646 z dnia 2017.08.31)

§  8.  1.  Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

5.  W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności słuchaczy na zajęciach edukacyjnych, na których słuchacze potwierdzają podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć.

Dodał: Artur Kowalski
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 11 do 15 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0276 sekund.