x
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 36 do 40 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  
Zajęcia dodatkowe i egzaminy dla oddziału 2 LOdD
Dodano: 2014-10-21     » Na górę

Zajęcia dodatkowe oraz terminy egzaminów dla osób uzupełniających różnice programowe w oddziale 2 LOdD

 

Lp.

Przedmiot

Terminy zajęć/

liczba godzin

Termin egzaminu

Skład komisji

1.

Język angielski

26.10.2014 r. lekcja 9-10

2 godziny

 

21.12.2014 r.

pisemny i ustny

mgr Zofia Głowacka

2.

Język niemiecki

26.10.2014 r. lekcja 9-10

2 godziny

 

21.12.2014 r.

pisemny i ustny

mgr Marzena Kmieć

3.

Historia 

15.11.2014 r. lekcja 3-4

2 godziny

 

13.12.2014 r.

ustny

mgr Grzegorz Włodyka 

4.

Wiedza o społeczeństwie

15.11.2014 r. lekcja 5-6

2 godziny

 

13.12.2014 r.

ustny

mgr Krystyna Moskal 

5.

Podstawy przedsiębiorczości

16.11.2014 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

14.12.2014 r.

ustny

mgr Rafał Wilk

6. 

Gografia

15.11.2014 r. lekcja 7-8

2 godziny

 

14.12.2014 r.

ustny

mgr Krystyna Moskal

7. 

Biologia

16.11.2014 r. lekcja 5-6

2 godziny

 

20.12.2014 r.

ustny

mgr Beata Skrzypek

8. 

Chemia

15.11.2014 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

06.12.2014 r.

ustny

mgr inż. Wiesław Bliźniak

9. 

Informatyka

16.11.2014 r. lekcja 3-4

2 godziny

 

07.12.2014 r.

ustny

mgr Artur Kowalski

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2LOD i 3LOD
Dodano: 2014-09-04     » Na górę

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2LOD i 3LOD

pierwszy semestr 2014/2015

  1. 13-14.09.2014
  2. 27-28.09.2014
  3. 11-12.10.2014
  4. 25-26.10.2014
  5. 08-09.11.2014
  6. 22-23.11.2014
  7. 06-07.12.2014
  8. 13-14.12.2014
  9. 20-21.12.2014

Plan lekcji dla 2LOdD - semestr III - [ zobacz ] opiekun roku Pani Katarzyna Petrycka Wiater

Plan lekcji dla 3LOdD - semestr V - [ zobacz ] opiekun roku Pani Elżbieta Wójcik

Uwaga:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.) § 10. ust. 5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Dodał: Artur Kowalski
Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Dodano: 2014-07-23     » Na górę

Informujemy, że do końca sierpnia 2014 r. trwa nabór do 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W zależności od ukończonej szkoły niższego szczebla przyjmujemy kandydatów na pierwszy bądź trzeci semestr.

Na pierwszy semestr kwalifikują się kandydaci, którzy ukończyli siedmio i ośmioklasową szkołę podstawową lub gimnazjum.

Na trzeci semestr kwalifikują się kandydaci, którzy ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej (co druga sobota i niedziela). Serdecznie zapraszamy.

Dodał: sekretariat2
Informacja dla słuchaczy 2LOD
Dodano: 2014-07-11     » Na górę

SŁUCHACZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W STRZYŻOWIE PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU W TRYBIE PILNYM WYPEŁNIONYCH INDEKSÓW, CELEM ZALICZENIA  IV SEMESTRU. Sekretariat ZST w okresie wakacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Dodał: sekretariat
EGZAMINY SEMESTRALNE
Dodano: 2013-05-09     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - maj - czerwiec 2014

Terminy dla 2 LOZa

25.05.2014

godz. 8:00

matematyka

pisemny

25.05.2014

godz. 10:00

j.angielski

pisemny

31.05.2014

godz 8:00

biologia

ustny

31.05.2014

godz 8:00

j.angielski

ustny

1.06.2014

godz 8:00

j.polski

pisemny

1.06.2014

godz. 10:00

matematyka

ustny

7.06.2014

godz 8:00

j.polski

ustny

14.06.2014

godz 8:00

j.niemiecki

pisemny

15.06.2014

godz 8:00

j.niemiecki

ustny

 
Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Artur Kowalski
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 36 do 40 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0752 sekund.