x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 51 do 55 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Przyłapani na czytaniu”
Dodano: 2018-12-11     » Na górę

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

Przyłapani na czytaniu

 

REGULAMIN KONKURSU

 

      I.        Organizatorzy

1.    Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” jest Biblioteka Szkolna. Osobami odpowiedzialnymi za organizację Konkursu są nauczyciele bibliotekarze.

2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3.    Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych i jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

 

    II.        Uczestnicy.

            Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącego.

 

   III.        Cele konkursu

Celem Konkursu jest:

 •  promocja czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły poprzez wykonanie fotografii inspirowanej książką,
 • popularyzacja twórczości literackiej wśród młodzieży i mody na czytanie,
 • popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania fotografii, jako artystycznej formy przekazu,
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyrabianie poczucia estetyki,
 • prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii,
 • promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

 

  IV.        Zasady ogólne

1.    Przedmiotem konkursu fotograficznego ph. „Przyłapani na czytaniu” jest promocja czytelnictwa poprzez fotografię.

2.    Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie zdjęcia uczniów z ulubioną książką ze zbiorów biblioteki szkolnej. Tematyka zdjęć jest dowolna, może to być zdjęcie z ulubioną książką w ciekawej scenerii, śmiesznej sytuacji. Pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak np. ulica, park, sklep, autobus itp.) czytamy. Fotografie przedstawiać mają ucznia lub ucznia w gronie najbliższych (rodzina, przyjaciele) podczas czytania.

 

   V.        Zasady szczegółowe

1.    Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2.    Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3.    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazywanych fotografii oraz z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową prezentację, a także reprodukcję i ekspozycję przez organizatora.

4.    Złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że przekazujący prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach, jak również uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie ww. wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 3.

5.    Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

6.    Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą, jako jedna praca. 

7.    Fotografie należy dostarczyć w formacie 21x15cm. Zdjęcia powinny być wykonane w jak najlepszej rozdzielczości. Fotografie w przypadku drukowania w warunkach domowych muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym!!! Zdjęcia należy również dostarczyć w postaci cyfrowej na nośniku CD lub pendrivie (do zwrotu) zapisane w formacie JPEG bez kompresji.

8.    Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie zdjęcia w sposób, który nie doprowadzi do jego zniszczenia (ołówkiem) oraz w pliku tekstowym na płycie CD/ pendrivie: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa, szkoła.

9.    Zdjęcia należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą szkoły, hasłem konkursu.

10. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie. Dopuszcza się:

 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

11. Nie będą akceptowane fotografie:

 • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,
 • powstałe w wyniku połączenia różnych zdjęć (kolaże i fotomontaże).

12. Prace nie będą zwracane.

13. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

14. Zgłoszone prace będą również eksponowane na wystawie pokonkursowej w korytarzu szkolnym.

 

VI. Termin zgłaszania prac

1.    Termin składania prac upływa z dniem 31 maja 2019 r.

2.    Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Biblioteki Szkolnej.

 

VII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 czerwca 2019 r.

2.    Oceny prac dokona Jury w składzie:

3.    przewodniczący: Pani Krystyna Moskal

4.    członkowie: Pani Jolanta Ziemba, Pani Dorota Skura i Pan Robert Kołodziejczyk.

5.    Decyzje tego gremium są ostateczne.

6.    Jury będzie najwyżej oceniało prace:

 • zgodne z tematem,
 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu,
 • oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość.

7.    Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

VIII. Nagrody

1.    Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Zespół Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcące oraz dyplomy.

2.    Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród dla obydwu szkół.

3.    Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie szkoły.

4.    Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

IX. Postanowienia końcowe

1.    Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3.    Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Szkolnej.

 

Życzymy powodzenia! 

Dodał: Krystyna Moskal
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”
Dodano: 2018-12-07     » Na górę

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w organizowanej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego "Geo-Planeta PLUS", w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę z zakresu geografii Polski. Tegoroczny temat przewodni to Geografia Polski - „Wyżyny i kotliny Polski”.

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym. Wszystkie pytania testowe związane będą tylko i wyłącznie z powyższym tematem. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży. Konkurs nie będzie obejmował pracy z mapą.

 

Test konkursowy będzie składał się z 25 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź), rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru, opracowany jest zgodnie z programem nauczania oraz zawiera jedno pytanie otwarte (druga strona karty odpowiedzi w formacie A5 – od 0 do 8 punktów).

 

Zgłoszenia do dnia 13 grudnia 2018 r.

 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy

o zgłaszanie się do Pani Krystyny Moskal.

 

Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i  techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie,
za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00zł. od osoby.

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 14 marca 2019 r.
(czas: 45 minut + 15 minut organizacyjnych).

 

Uczniowie rozwiązują test w szkole pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Konkurs.

 

Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

 

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

 

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej

http://www.geo.suwikr.pl/geo/plus.html

 

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie

chętnych uczniów :)

Zapraszamy bardzo serdecznie:)

Dodał: Krystyna Moskal
Olimpiada Przedsiębiorczości
Dodano: 2018-12-05     » Na górę

Olimpiada Przedsiębiorczości odbędzie się 6 grudnia 2018 r. (czwartek) na lekcji 2 i części lekcji 3.

Proszę zgłosić się o 8.50 w sali B13. 

Zgodnie z regulaminem należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (może być legitymacja szkolna).

Dodał: sekretariat
OLIMPIADA STATYSTYCZNA
Dodano: 2018-12-03     » Na górę

Uczniów, którzy zgłosili się do udziału w Olimpiadzie Statystycznej proszę o zgłoszenie sie we wtorek 4 grudnia na lekcji 3 do sali B12.Test będzie udostępniony do rozwiązywania na stronie Olimpiady od godz. 10.00 do 10.45. Proszę o wcześniejsze sprawdzenie możliwości zalogowania się do aplikacji.

Dodał: Elżbieta Niewolska
I etap Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
Dodano: 2018-12-03     » Na górę

OGŁOSZENIE

 

I etap Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

odbędzie się

5 grudnia (środa) godz. 12:00 – 13:00  sala C15

 

Uczniowie, którzy  biorą udział w olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się do sali C15 na godzinę 11:00

 

            Paulina Czapczyńska

Dodał: sekretariat
Konkursy od 51 do 55 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0677 sekund.