x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 86 do 90 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”– EDYCJA 2018
Dodano: 2018-02-14     » Na górę

Szkolny Etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2018

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie: www.zosprp.pl.

Organizatorem szkolnego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2018 jest Pani Krystyna Moskal.

Turniej w ZST w Strzyżowie rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Na szczeblu szkolnym eliminacje przeprowadzone będą w formie pisemnej. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań (0 lub 1 punkt za każdą odpowiedź). Za zwycięzcę uważa się zawodnika w każdej kategorii, który uzyska największą liczbę punktów. Łączny czas odpowiedzi - 45 minut.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Pani Krystyna Moskal w terminie do 23 marca 2018 r. Eliminacje szkolne odbędą się 27 marca 2018 r. po siódmej godzinie lekcyjnej w sali B6.

ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU:

1. Tradycja i historia straży pożarnych.

2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii
i ratownictwa.

3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

4. Organizacja i zadania OSP .

5. Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.

6. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.

7. Sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe - budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych.

10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

11. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

Dla zwycięzców eliminacji szkolnych 14 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzony Turniej na szczeblu Gminnym.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w Turnieju!!!

Dodał: Krystyna Moskal
SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Przyłapani na czytaniu”
Dodano: 2018-02-12     » Na górę

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

Przyłapani na czytaniu

 

REGULAMIN KONKURSU

 

      I.        Organizatorzy

1.    Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” jest Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Osoba odpowiedzialną za organizacje Konkursu jest nauczyciel geografii i nauczyciel-bibliotekarz: Krystyna Moskal.

2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3.    Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych i jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

 

    II.        Uczestnicy.

            Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

 

   III.        Cele konkursu

Celem Konkursu jest:

 •  promocja czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły poprzez wykonanie fotografii inspirowanej książką,
 • popularyzacja twórczości literackiej wśród młodzieży i mody na czytanie,
 • popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania fotografii, jako artystycznej formy przekazu,
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyrabianie poczucia estetyki,
 • prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii,
 • promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

 

  IV.        Zasady ogólne

1.    Przedmiotem konkursu fotograficznego ph. „Przyłapani na czytaniu” jest promocja czytelnictwa poprzez fotografię.

2.    Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie zdjęcia uczniów z ulubioną książką ze zbiorów biblioteki szkolnej. Tematyka zdjęć jest dowolna, może to być zdjęcie z ulubioną książką w ciekawej scenerii, śmiesznej sytuacji. Pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak np. ulica, park, sklep, autobus itp.) czytamy. Fotografie przedstawiać mają ucznia lub ucznia w gronie najbliższych (rodzina, przyjaciele) podczas czytania.

 

   V.        Zasady szczegółowe

1.    Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące
oryginałami.

2.    Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3.    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazywanych fotografii oraz z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową prezentację, a także reprodukcję i ekspozycję przez organizatora.

4.    Złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że przekazujący prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach, jak również uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie ww. wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 3.

5.    Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

6.    Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą, jako jedna praca. 

7.    Fotografie należy dostarczyć w formacie 21x15cm. Zdjęcia powinny być wykonane w jak najlepszej rozdzielczości. Fotografie w przypadku drukowania w warunkach domowych muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym!!! Zdjęcia należy również dostarczyć w postaci cyfrowej na nośniku CD lub pendrivie (do zwrotu) zapisane w formacie JPEG bez kompresji.

8.    Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie zdjęcia w sposób, który nie doprowadzi do jego zniszczenia (ołówkiem) oraz w pliku tekstowym na płycie CD/ pendrivie: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa.

9.    Zdjęcia należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, hasłem konkursu.

10. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie. Dopuszcza się:

 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

11. Nie będą akceptowane fotografie:

 • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,
 • powstałe w wyniku połączenia różnych zdjęć (kolaże i fotomontaże).

12. Prace nie będą zwracane.

13. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

14. Zgłoszone prace będą również eksponowane na wystawie pokonkursowej w korytarzu szkolnym.

 

VI. Termin zgłaszania prac

1.    Termin składania prac upływa z dniem 31 maja 2018 r.

2.    Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Pani Krystyny Moskal.

 

VII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 czerwca 2018 r.

2.    Oceny prac dokona Jury w składzie:

3.    przewodniczący: Pani Krystyna Moskal

4.    członkowie: Pani Katarzyna Szady –Sagan i Pan Robert Kołodziejczyk.

5.    Decyzje tego gremium są ostateczne.

6.    Jury będzie najwyżej oceniało prace:

 • zgodne z tematem,
 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu,
 • oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość.

7.    Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

VIII. Nagrody

1.    Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Zespół Szkół Technicznych oraz dyplomy.

2.    Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród.

3.    Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym w budynku B oraz na stronie szkoły.

4.    Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, w dniu 23 czerwca 2018 r.

 

IX. Postanowienia końcowe

1.    Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3.    Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Krystyny Moskal.

 

Życzymy powodzenia! 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
Przyłapani na czytaniu

 

  

 

REGULAMIN KONKURSU

 

      I.        Organizatorzy

 

1.    Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” jest Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Osoba odpowiedzialną za organizacje Konkursu jest nauczyciel geografii i nauczyciel-bibliotekarz: Krystyna Moskal.

2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3.    Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych i jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

 

    II.        Uczestnicy.

 

            Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

 

   III.        Cele konkursu

 

Celem Konkursu jest:

§  promocja czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły poprzez wykonanie fotografii inspirowanej książką,

§  popularyzacja twórczości literackiej wśród młodzieży i mody na czytanie,

§  popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

§  rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów,

§  rozwijanie umiejętności wykorzystania fotografii, jako artystycznej formy przekazu,

§  upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki,

§  rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyrabianie poczucia estetyki,

§  prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii,

§  promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

 

  IV.        Zasady ogólne

 

1.    Przedmiotem konkursu fotograficznego ph. „Przyłapani na czytaniu” jest promocja czytelnictwa poprzez fotografię.

2.    Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie zdjęcia uczniów z ulubioną książką ze zbiorów biblioteki szkolnej. Tematyka zdjęć jest dowolna, może to być zdjęcie z ulubioną książką w ciekawej scenerii, śmiesznej sytuacji. Pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak np. ulica, park, sklep, autobus itp.) czytamy. Fotografie przedstawiać mają ucznia lub ucznia w gronie najbliższych (rodzina, przyjaciele) podczas czytania.

 

   V.        Zasady szczegółowe

 

1.    Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące
oryginałami.

2.    Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3.    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazywanych fotografii oraz z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową prezentację, a także reprodukcję i ekspozycję przez organizatora.

4.    Złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że przekazujący prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach, jak również uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie ww. wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 3.

5.    Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

6.    Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą, jako jedna praca. 

7.    Fotografie należy dostarczyć w formacie 21x15cm. Zdjęcia powinny być wykonane w jak najlepszej rozdzielczości. Fotografie w przypadku drukowania w warunkach domowych muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym!!! Zdjęcia należy również dostarczyć w postaci cyfrowej na nośniku CD lub pendrivie (do zwrotu) zapisane w formacie JPEG bez kompresji.

8.    Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie zdjęcia w sposób, który

9.    nie doprowadzi do jego zniszczenia (ołówkiem) oraz w pliku tekstowym na płycie CD/ pendrivie: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa.

10. Zdjęcia należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, hasłem konkursu.

11. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie. Dopuszcza się:

12. - konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,

13. - korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

14. Nie będą akceptowane fotografie:

15. - z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,

16. - powstałe w wyniku połączenia różnych zdjęć (kolaże i fotomontaże).

17. Prace nie będą zwracane.

18. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

19. Zgłoszone prace będą również eksponowane na wystawie pokonkursowej w korytarzu szkolnym.

 

VI. Termin zgłaszania prac

 

1.    Termin składania prac upływa z dniem 31 maja 2018 r.

2.    Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Pani Krystyny Moskal.

 

VII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 

1.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 czerwca 2018 r.

2.    Oceny prac dokona Jury w składzie:

3.    przewodniczący: Pani Krystyna Moskal

4.    członkowie: Pani Katarzyna Szady –Sagan i Pan Robert Kołodziejczyk.

5.    Decyzje tego gremium są ostateczne.

6.    Jury będzie najwyżej oceniało prace:

§  zgodne z tematem,

§  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

§  charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu,

§  oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość.

7.    Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

VIII. Nagrody

 

1.    Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Zespół Szkół Technicznych oraz dyplomy.

2.    Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród.

3.    Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym w budynku B oraz na stronie szkoły.

4.    Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, w dniu 23 czerwca 2018 r.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1.    Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3.    Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Krystyny Moskal.

 

Życzymy powodzenia! 

Dodał: Krystyna Moskal
”NASZA SZKOŁA”
Dodano: 2018-01-25     » Na górę

Regulamin konkursu filmowego ”NASZA SZKOŁA

I.    Postanowienia  ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs filmowy  „Nasza Szkoła”.
 2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZST  w Strzyżowie i jest skierowany do uczniów ZST w Strzyżowie.

II.  Przedmiot  i  czas  trwania  konkursu

1         Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu promocyjnego o szkole spełniającego wymagania:

 1. film  mieści  się  w  czasie  90s.
 2. film  obrazuje  życie  uczniów  naszej  szkoły  jako  społeczności  ZST  Strzyżów.
 3. film  zawiera logotypy i symbole kojarzone z naszą szkołą.

2         Prace   konkursową   należy   przekazać   Pani   Katarzynie   Hałas   lub Panu Łukaszowi Wolanowi do 10 czerwca 2018 r.

3         Rozstrzygnięcie konkursu oraz  rozdanie nagród odbędzie się podczas akademii zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Informacja o wygranej i najlepsze nagranie znajdzie się na stronie internetowej ZST Strzyżów, oraz profilu szkolnego facebook.

4. Plik  filmowy,  kryteria:         

 1.  film powinien być nagrany w formacie 16:9,
 2.  film należy zapisać w formacie obsługiwanym przez systemy z rodziny Windows,
 3.  jakość pliku powinna odpowiadać jakości min. HD,
 4.  dźwięk powinien zostać nagrany w formacie stereo,
 5.  użyte oprogramowanie do montażu oraz metoda nagrywania jest dowolna.

III.   Zasady  konkursu

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełne prawa autorskie do filmu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmów przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i wykorzystywania ich do celów promocyjnych szkoły.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 6. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość oraz kreatywność twórcy.

IV.    Cel  konkursu

 1. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i środowiskiem szkolnym.
 2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.
 3. Upowszechnienie informacji z życia naszej szkoły.
 4. Umocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń. 

V. Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu oraz dyplomy uznania.

 

https://youtu.be/4uKiaH_hCQQ

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
KONKURSU PLASTYCZNY NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM
Dodano: 2018-01-22     » Na górę

KONKURSU PLASTYCZNY NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM

 

Organizatorem Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie , ul. Wierzbowa 16.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem antynikotynowym promującym zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w swojej twórczości plastycznej przedstawią tematykę palenia tytoniu  w aspekcie:

a. obowiązującego prawa

b. propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego,

c. norm i obyczajów środowiska,

d. uzależnienia od tytoniu,

e. kreowania wizerunku człowieka, który nie pali papierosów,

f. wpływu palenia tytoniu na zdrowie z uwzględnieniem aspektu biernego palenia.

3. Prace powinny ukazywać społeczno – ekonomiczne, zdrowotne i moralne skutki uzależnienia od tytoniu.

CZAS TRWANIA:

1. Konkurs trwa od 1 lutego do 15 maja 2018 r.

2. Prace należy przesłać/dostarczyć w terminie - do dnia 15 maja do godziny 15.00.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 maja 2018r.– na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3 lub A2.

2. Każda praca powinna mieć swój tytuł.

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace.

4. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.

5. Plakaty nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających dobre imię innych osób.

 

Regulamin oraz warunki konkursu dostępne: www.wsse.rzeszow.pl  w zakładce Konkursy

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do p. Anny Śliwińskiej.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkurs fotograficzny
Dodano: 2018-01-10     » Na górę

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

 ”SPORT W ZST”

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny
  „SPORT W ZST”.
 2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Strzyżowie.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Strzyżowie.

 

II. Cel  konkursu.

 1. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania fotografią.
 2. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i środowiskiem szkolnym.
 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.
 4. Upowszechnienie informacji z życia naszej szkoły.
 5. Umocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń.
 6. Propagowanie sportu.

 

III. Przedmiot i czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 10 stycznia2018 r. i trwa do dnia 31 marca 2018 r.
 2. Prace należy wysyłać opiekunowi Samorządu Uczniowskiego na podany mail: kathalas@interia.pl
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone do dwóch tygodni po zakończonym konkursie.

 

IV. Zasady konkursu

 1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter dobrowolny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które wyłącznie amatorsko zajmują się fotografią.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie3 zrobione przez siebie zdjęcia o tematyce sportowej, wykonane na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełne prawa autorskie do zdjęć.
 5. Praca konkursowa nie może naruszać przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 6. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zgody na korzystanie z prac konkursowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i wykorzystywania ich do celów promocyjnych szkoły.
 8. Obróbka zdjęć jest dopuszczalna. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 9. Zdjęcia należy zapisać formacie  JPG.

 

V. Ocena konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu będą podlegać ocenie jury powołanego przez organizatora.
 2. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość oraz kreatywność twórcy.

 

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkursy od 86 do 90 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0445 sekund.