x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 91 do 95 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  
KONKURS PLASTYCZNY BEZPIECZNY W SIECI – BEZPIECZNY W REALU
Dodano: 2018-03-06     » Na górę

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT WYKONANY TECHNIKĄ DOWOLNĄ POD HASŁEM „BEZPIECZNY W SIECI – BEZPIECZNY W REALU”

 

Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Strzyżowie oraz pedagodzy Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie zapraszają młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Warunki udziału w konkursie 
Regulaminie.

 

 

R E G U LA M I N

konkursu na plakat wykonany techniką dowolną pod hasłem

Bezpieczny w sieci – bezpieczny w realu

 

WARUNKI  KONKURSU:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 2. Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:

- imię i nazwisko autora

- nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny z opiekunem

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu

     3.  Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.

     4.  Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

     5.  Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.

     6. Zgłoszenie pracy do konkursu stanowi wyrażenie zgody uczestnika lub jego prawnego opiekuna na jej publikację na stronie biblioteki, LO, ZST i ich profilu na facebooku.

        7. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej lub pedagogów LO i ZST do dnia 30 marca 2018 r.

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

 1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu  nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki lub pedagogów.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogólnopolski konkurs fizyczny Eureka
Dodano: 2018-03-01     » Na górę

Ogólnopolski konkurs fizyczny "Eureka" odbędzie się w dniu 08.03.2018r o godzinie 13.15 w sali B13.

Dodał: M. Domaradzki
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
Dodano: 2018-02-15     » Na górę

SPRACHDOKTOR

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
edycja XIX
odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych 
w Strzyżowie w środę 14 marca 2018 r.

 Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł).
Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom uczestnictwa. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do dnia 21 lutego 2018 r.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora: www.jersz.pl
  

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”– EDYCJA 2018
Dodano: 2018-02-14     » Na górę

Szkolny Etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2018

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie: www.zosprp.pl.

Organizatorem szkolnego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2018 jest Pani Krystyna Moskal.

Turniej w ZST w Strzyżowie rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Na szczeblu szkolnym eliminacje przeprowadzone będą w formie pisemnej. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań (0 lub 1 punkt za każdą odpowiedź). Za zwycięzcę uważa się zawodnika w każdej kategorii, który uzyska największą liczbę punktów. Łączny czas odpowiedzi - 45 minut.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Pani Krystyna Moskal w terminie do 23 marca 2018 r. Eliminacje szkolne odbędą się 27 marca 2018 r. po siódmej godzinie lekcyjnej w sali B6.

ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU:

1. Tradycja i historia straży pożarnych.

2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii
i ratownictwa.

3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

4. Organizacja i zadania OSP .

5. Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.

6. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.

7. Sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe - budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych.

10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

11. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

Dla zwycięzców eliminacji szkolnych 14 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzony Turniej na szczeblu Gminnym.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w Turnieju!!!

Dodał: Krystyna Moskal
SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Przyłapani na czytaniu”
Dodano: 2018-02-12     » Na górę

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

Przyłapani na czytaniu

 

REGULAMIN KONKURSU

 

      I.        Organizatorzy

1.    Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” jest Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Osoba odpowiedzialną za organizacje Konkursu jest nauczyciel geografii i nauczyciel-bibliotekarz: Krystyna Moskal.

2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3.    Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych i jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

 

    II.        Uczestnicy.

            Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

 

   III.        Cele konkursu

Celem Konkursu jest:

 •  promocja czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły poprzez wykonanie fotografii inspirowanej książką,
 • popularyzacja twórczości literackiej wśród młodzieży i mody na czytanie,
 • popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania fotografii, jako artystycznej formy przekazu,
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyrabianie poczucia estetyki,
 • prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii,
 • promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

 

  IV.        Zasady ogólne

1.    Przedmiotem konkursu fotograficznego ph. „Przyłapani na czytaniu” jest promocja czytelnictwa poprzez fotografię.

2.    Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie zdjęcia uczniów z ulubioną książką ze zbiorów biblioteki szkolnej. Tematyka zdjęć jest dowolna, może to być zdjęcie z ulubioną książką w ciekawej scenerii, śmiesznej sytuacji. Pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak np. ulica, park, sklep, autobus itp.) czytamy. Fotografie przedstawiać mają ucznia lub ucznia w gronie najbliższych (rodzina, przyjaciele) podczas czytania.

 

   V.        Zasady szczegółowe

1.    Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące
oryginałami.

2.    Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3.    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazywanych fotografii oraz z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową prezentację, a także reprodukcję i ekspozycję przez organizatora.

4.    Złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że przekazujący prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach, jak również uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie ww. wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 3.

5.    Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

6.    Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą, jako jedna praca. 

7.    Fotografie należy dostarczyć w formacie 21x15cm. Zdjęcia powinny być wykonane w jak najlepszej rozdzielczości. Fotografie w przypadku drukowania w warunkach domowych muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym!!! Zdjęcia należy również dostarczyć w postaci cyfrowej na nośniku CD lub pendrivie (do zwrotu) zapisane w formacie JPEG bez kompresji.

8.    Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie zdjęcia w sposób, który nie doprowadzi do jego zniszczenia (ołówkiem) oraz w pliku tekstowym na płycie CD/ pendrivie: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa.

9.    Zdjęcia należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, hasłem konkursu.

10. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie. Dopuszcza się:

 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

11. Nie będą akceptowane fotografie:

 • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,
 • powstałe w wyniku połączenia różnych zdjęć (kolaże i fotomontaże).

12. Prace nie będą zwracane.

13. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

14. Zgłoszone prace będą również eksponowane na wystawie pokonkursowej w korytarzu szkolnym.

 

VI. Termin zgłaszania prac

1.    Termin składania prac upływa z dniem 31 maja 2018 r.

2.    Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Pani Krystyny Moskal.

 

VII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 czerwca 2018 r.

2.    Oceny prac dokona Jury w składzie:

3.    przewodniczący: Pani Krystyna Moskal

4.    członkowie: Pani Katarzyna Szady –Sagan i Pan Robert Kołodziejczyk.

5.    Decyzje tego gremium są ostateczne.

6.    Jury będzie najwyżej oceniało prace:

 • zgodne z tematem,
 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu,
 • oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość.

7.    Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

VIII. Nagrody

1.    Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Zespół Szkół Technicznych oraz dyplomy.

2.    Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród.

3.    Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym w budynku B oraz na stronie szkoły.

4.    Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, w dniu 23 czerwca 2018 r.

 

IX. Postanowienia końcowe

1.    Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3.    Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Krystyny Moskal.

 

Życzymy powodzenia! 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
Przyłapani na czytaniu

 

  

 

REGULAMIN KONKURSU

 

      I.        Organizatorzy

 

1.    Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” jest Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Osoba odpowiedzialną za organizacje Konkursu jest nauczyciel geografii i nauczyciel-bibliotekarz: Krystyna Moskal.

2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3.    Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych i jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

 

    II.        Uczestnicy.

 

            Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

 

   III.        Cele konkursu

 

Celem Konkursu jest:

§  promocja czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły poprzez wykonanie fotografii inspirowanej książką,

§  popularyzacja twórczości literackiej wśród młodzieży i mody na czytanie,

§  popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

§  rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów,

§  rozwijanie umiejętności wykorzystania fotografii, jako artystycznej formy przekazu,

§  upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki,

§  rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyrabianie poczucia estetyki,

§  prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii,

§  promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

 

  IV.        Zasady ogólne

 

1.    Przedmiotem konkursu fotograficznego ph. „Przyłapani na czytaniu” jest promocja czytelnictwa poprzez fotografię.

2.    Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie zdjęcia uczniów z ulubioną książką ze zbiorów biblioteki szkolnej. Tematyka zdjęć jest dowolna, może to być zdjęcie z ulubioną książką w ciekawej scenerii, śmiesznej sytuacji. Pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak np. ulica, park, sklep, autobus itp.) czytamy. Fotografie przedstawiać mają ucznia lub ucznia w gronie najbliższych (rodzina, przyjaciele) podczas czytania.

 

   V.        Zasady szczegółowe

 

1.    Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące
oryginałami.

2.    Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3.    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazywanych fotografii oraz z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową prezentację, a także reprodukcję i ekspozycję przez organizatora.

4.    Złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że przekazujący prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach, jak również uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie ww. wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 3.

5.    Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

6.    Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą, jako jedna praca. 

7.    Fotografie należy dostarczyć w formacie 21x15cm. Zdjęcia powinny być wykonane w jak najlepszej rozdzielczości. Fotografie w przypadku drukowania w warunkach domowych muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym!!! Zdjęcia należy również dostarczyć w postaci cyfrowej na nośniku CD lub pendrivie (do zwrotu) zapisane w formacie JPEG bez kompresji.

8.    Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie zdjęcia w sposób, który

9.    nie doprowadzi do jego zniszczenia (ołówkiem) oraz w pliku tekstowym na płycie CD/ pendrivie: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa.

10. Zdjęcia należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, hasłem konkursu.

11. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie. Dopuszcza się:

12. - konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,

13. - korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

14. Nie będą akceptowane fotografie:

15. - z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,

16. - powstałe w wyniku połączenia różnych zdjęć (kolaże i fotomontaże).

17. Prace nie będą zwracane.

18. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

19. Zgłoszone prace będą również eksponowane na wystawie pokonkursowej w korytarzu szkolnym.

 

VI. Termin zgłaszania prac

 

1.    Termin składania prac upływa z dniem 31 maja 2018 r.

2.    Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Pani Krystyny Moskal.

 

VII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 

1.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 czerwca 2018 r.

2.    Oceny prac dokona Jury w składzie:

3.    przewodniczący: Pani Krystyna Moskal

4.    członkowie: Pani Katarzyna Szady –Sagan i Pan Robert Kołodziejczyk.

5.    Decyzje tego gremium są ostateczne.

6.    Jury będzie najwyżej oceniało prace:

§  zgodne z tematem,

§  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

§  charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu,

§  oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość.

7.    Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

VIII. Nagrody

 

1.    Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Zespół Szkół Technicznych oraz dyplomy.

2.    Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród.

3.    Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym w budynku B oraz na stronie szkoły.

4.    Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, w dniu 23 czerwca 2018 r.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1.    Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3.    Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Krystyny Moskal.

 

Życzymy powodzenia! 

Dodał: Krystyna Moskal
Konkursy od 91 do 95 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0433 sekund.