x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 131 do 135 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  
Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Eko jest OK”
Dodano: 2015-09-10     » Na górę

Powiat Strzyżowski  i Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej zapraszają do uczestnictwa w Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Eko jest OK”.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas, którzy otrzymali, co najmniej ocenę „bardzo dobry” z przedmiotu biologia (uczniowie klas pierwszych taką ocenę otrzymali w klasie III gimnazjum)

 

Zakres tematyczny konkursu:

Elementy treści podstawy programowej przedmiotów: biologia, chemia, geografia, wiadomości wykraczające poza program nauczania dotyczące zagadnień związanych z ochrona przyrody i wiedzą przyrodniczo – leśną, form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody), ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, znajomość pojęć dotyczących globalnych zagrożeń w ochronie środowiska takich jak np. „efekt cieplarniany”, „kwaśne deszcze”, „dziura ozonowa”, zmniejszenie powierzchni lasów równikowych, odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody, czynniki zagrażające różnorodności biologicznej, wpływ pestycydów na środowisko, recykling – odzyskiwanie odpadów, energia konwencjonalna i niekonwencjonalna, genetyczna modyfikacja organizmów (GMO).

 

Konkurs odbędzie się 10 października 2015r.

 

Dla finalistów organizator przewiduje cenne nagrody, dla wszystkich uczestników dyplomy.

Po zakończeniu konkursu ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie zabytkowego parku PCKiT w Wiśniowej.

Chętni uczniowie spełniający kryteria mogą zgłaszać się do p. B. Skrzypek do 16 września.

 

Zapraszamy!

Dodał: G. Kawa
SUPER TALENT 2015
Dodano: 2015-06-10     » Na górę

Dodał: Przemysław Bryda
Konkurs dot. Transplantacji
Dodano: 2015-04-20     » Na górę

W środę 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.25 w auli (sala B6)

odbędzie się pisemny konkurs dla wszystkich chętnych uczniów ZST na temat TRANSPLANTACJI.

  Zainteresowanych konkursem uczniów prosimy  o wcześniejszy kontakt z panią pedagog Marią Mazur.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, dla zwycięzców cenne nagrody!

Dodał: sekretariat
Konkurs Plastyczny
Dodano: 2015-04-01     » Na górę

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” 

 realizowanej w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. 

 1. 1.      Postanowienia ogólne
  1. Konkurs plastyczny prowadzony będzie na terenie powiatu strzyżowskiego
   w szkołach ponadgimnazjalnych  w roku szkolnym 2014/15
 1. Hasło konkursu  „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 1. Patronat nad konkursem sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 1. Organizatorzy

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie

 1. 2.      Cele konkursu plastycznego

Główne:

 • zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania..
 • utrwalenie wiedzy  nabytej w czasie realizacji programu „Ars czyli jak dbać o miłość”
 1. 3.      Zakres tematyczny

Tematyka przygotowanych prac plastycznych  powinna nawiązywać do treści:

 • Zawartych w programie „Ars czyli jak dbać o miłość” i kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • Promujących  życie bez uzależnień
 • Ukazania wiedzy  o negatywnych skutkach  palenia tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 1. 4.      Zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym
  1. Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych  oraz uczestniczący w programie ,,Ars czyli jak dbać o miłość”,  Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne wykonane w następujących technikach: malarstwo,  rysunek z także inne  techniki zaproponowane  przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
  2. Prace powinny być wykonane w formacie A3
  3. Materiał podkładowy, na którym wykonane zostaną prace plastyczne to karton, blok (również kolorowy)

Każda praca powinna być opisana – należy dołączyć kopertę zawierającą informacje dotyczące  uczestnika konkursu - imię, nazwisko ucznia, nazwa i adres szkoły oraz zgodę ustawową opiekuna ucznia na udział w konkursie lub oświadczenie uczestnika pełnoletniego.

Nieprawidłowo opisane prace  lub zawierające niepełne dane  będą wyłączone z udziału w konkursie.

 1. Prace powinny być przekazane (pocztą lub osobiście)  do dnia 27 kwietnia 2015 r.  na adres:

      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Strzyżowie 

       ul. Słowackiego 8,

      38-100 Strzyżów       

E. Organizator konkursu zastrzega, że prace nadesłane na konkurs nie będą  zwracane.

 1. 5.      Kryteria oceny i skład komisji konkursowej
 1. Skład komisji na etapie powiatowym ustala  koordynator powiatowy. Komisja powinna składać się z co najmniej trzech członków,  min. . koordynator powiatowy, pracownik PSSE w Strzyżowie plastyk lub inne osoby powołane przez organizatora konkursu.
 2. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 • zastosowania się do wytycznych niniejszego regulaminu,
 • zgodności z założeniami  programu edukacyjnego „Ars czyli jak dbać o miłość”
  • zgodności  z celami kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
  •  pomysłowości i oryginalności prac
   • czytelności przekazu
 1. 6.      Zasady nagradzania i liczba laureatów
  1. Na etapie powiatowym  komisja wybierze trzech  laureatów (I-III miejsc). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi przez komisję konkursową.

 1. 7.      Nagrody w konkursie

Dyplomy  i nagrody dla zwycięzców .

Z prac nadesłanych zostanie zorganizowana wystawa w  PSSE w Strzyżowie.

 1. 8.      Osoby do kontaktu:

      Agata Malec,  tel. (17)276 11 52

 Załączniki:

1.  Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia,

     na udział w konkursie.

2. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

 

ZAPRASZAMY WSZYSKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU  W KONKURSIE

INFORMACJI UDZIELA PANI PEDAGOG MARIA MAZUR

Dodał: sekretariat
Konkurs wiedzy pożarniczej
Dodano: 2015-03-12     » Na górę

 W dniu 19.03.2015r w sali C14 o godzinie 13.15 odbędzie się konkurs wiedzy pożarniczej " Młodzież zapobiega pożarom". Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Organizator konkursu K. Prasnal 

Dodał: M. Domaradzki
Konkursy od 131 do 135 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0801 sekund.