x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 171 do 180 ( wszystkich: 340 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  
Zagraniczne praktyki w ZST
Dodano: 2017-05-22     » Na górę

loga


W środę 17 maja 2017 r. 30 osobowa grupa uczniów i 5 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie wyjechała na czterotygodniowe praktyki zagraniczne do Lipska.

Praktyki zostały zorganizowane w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość", realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe i całkowicie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowania do wyjazdu trwały od lutego 2017 r. Uczniowie i absolwenci zakwalifikowani do projektu w postępowaniu rekrutacyjnym wzięli udział w zajęciach przygotowujących do odbycia praktyki zawodowej w Niemczech. Uczestniczyli oni w kursie języka niemieckiego zawodowego, w zajęciach kulturowych, na których przybliżono im kwestie związane z obyczajowością, kulturą oraz zwyczajami panującymi w Niemczech, a także odmiennością kulturową Polski i Niemiec.

Część pedagogiczna zajęć przygotowawczych odbyła się podczas dwudniowego spotkania integracyjnego w ośrodku Fundacji Troska w Kozłówku i objęła tematy z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w środowisku międzynarodowym oraz radzenie sobie w rozłące z rodziną. Wszyscy  uczestnicy zostali wyposażeni w podręczniki do nauki języka niemieckiego zawodowego, słowniki, rozmówki polsko – niemieckie i niemiecko - polskie oraz materiały biurowe potrzebne do prowadzenia zajęć.

W czasie najbliższych czterech tygodni uczniowie i absolwenci szkoły będą zdobywać nowe doświadczenia zawodowe realizując szczegółowo zaplanowane praktyki zawodowe w branżowych przedsiębiorstwach na terenie miasta Lipsk. Czeka na nich również wiele atrakcji kulturowych. Grupa ma zaplanowane m. in.: zwiedzanie Lipska oraz wycieczkę do stolicy Saksonii Drezna.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty od organizacji przyjmującej -stowarzyszenia Dom Europejski w Lipsku, a także dokument  Europass Mobilność (dokument zawierający informacje na temat umiejętności i kwalifikacji nabytych podczas praktyk zagranicznych).

koordynator projektu

Marzena Kmieć

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkania podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu
Dodano: 2017-05-15     » Na górę

loga


 

Spotkania podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu: „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej”” w ramach programu Erasmus +

W dniach 6 i 28 kwietnia 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyły się spotkania podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu: „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus +.

W spotkaniach wzięli udział uczestnicy projektu, przedstawiciele władz lokalnych i przedsiębiorców, mieszkańcy powiatu strzyżowskiego, uczniowie szkoły.

Podczas spotkań uczestnicy projektu przedstawili prezentację multimedialną na temat swojego czterotygodniowego pobytu na praktykach w niemieckich przedsiębiorstwach w Lipsku, opowiedzieli o korzyściach, jakie wynieśli z udziału w projekcie.

Nastąpiło również uroczyste wręczenie uczestnikom projektu certyfikatów potwierdzających odbycie czterotygodniowej praktyki zagranicznej oraz dokumentów Europass Mobilność.

Realizowany po raz czwarty w ZST w Strzyżowie projekt praktyk zagranicznych był skierowany do 53 uczniów techniku, uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich i służył miedzy innymi: zdobyciu doświadczenia zawodowego naszych uczniów w międzynarodowym środowisku, podniesieniu ich kompetencji językowych, poprawie ich mobilności i kreatywności, poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Całkowita wartość projektu wyniosła 126 821 euro i została całkowicie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

Koordynator projektu

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW
Dodano: 2017-05-09     » Na górę

FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZY WSPARCIU AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH OGŁASZA PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2017/2018

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Zakwalifikują się na I rok studiów dziennych I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
 • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.)
 • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPWŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. (do godz. 16-tej). Wypełniony wniosek kandydat drukuje i wraz z załącznikami dostarcza do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów (dot. kandydatów z terenu woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 – Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, Tel. 42 632 59 91,
631-95-58 oraz Agencja  Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie,
Tel. 17 853 78 87.

Dodał: sekretariat2
Informacja o egzaminie czeladniczym
Dodano: 2017-05-09     » Na górę

Informuję uczniów klasy III wk i ws że w poniedziałek 15.05.2017r od godziny 9.40 do 10.25 będą przedstawione informacje dotyczące egzaminu czeladniczego oraz będzie także  wypełnianie wniosków o Egzamin Czeladniczy. Prosi się uczniów o obecność w szkole oraz posiadanie nr PESEL i  kserokopii umowy o pracę. ( kserokopię umowy można uzyskać w sekretariacie szkoły). Jeżeli uczeń zmieniał pracodawcę to należy dołączyć do wniosku umowy od wszystkich pracodawców. Do wszystkich wymienionych wyżej dokumentów trzeba dołączyć zdjęcie w formie takiej jak do dyplomu.

Klasa 3m takie informacje uzyska w czasie zajęć w CKP w Dobrzechowie

Jan Sopel

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie
Dobrzechów 471C
38-100 Strzyżów
tel.: 172760135

Dodał: sekretariat
Spotkanie z uczestnikami ERASMUS +
Dodano: 2017-05-09     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników I tury projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus

 

W dniu 11.05.2017 r. o godzinie 15 40 w budynku C ZST w Strzyżowie (sala C 11) odbędzie się spotkanie  uczestników pierwszej tury (wyjazd na praktyki w maju 2017) projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” wraz z rodzicami / opiekunami.

Program spotkania:

1. Omówienie założeń projektu

a) cele projektu,

b) finansowanie,

c) partner (organizacja przyjmująca),

d) certyfikacja.

2. Informacja o organizacji wyjazdu i pobytu uczniów w Lipsku.

a) okres trwania praktyk,

b) transport do Lipska

c) miejsce i warunki zakwaterowania,

d) miejsca odbywania praktyk

3. Zapoznanie z Regulaminem pobytu w Lipsku

4. Podpisanie zgody/oświadczenia opiekunów

a) zebranie informacji o stanie zdrowia uczestników,

b) zgoda rodziców na podanie leków

5. Omówienie zawartości umowy o staż

6. Podpisanie umów

 

Obecność na spotkaniu uczestników i rodziców / opiekunów obowiązkowa

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Termin i godzina wyjazdu uczniów i absolwentów na zagraniczne praktyki do miasta Lipsk
Dodano: 2017-05-08     » Na górę

loga


 

Uczniowie, którzy wyjeżdżają na zagraniczne praktyki do miasta Lipsk (Niemcy) proszeni są o zgłoszenie się w dniu wyjazdu tj. 17 maja 2017 r. (środa) pod szkołę budynek C o godz. 6.30, o tej godz. zostanie podstawiony autokar. Odjazd autokaru punktualnie o godz. 7.00.

Prosimy o punktualne stawienie się w wyznaczone miejsce.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zaopatrzenia się w:

 • apteczkę podręczną,
 • zabranie dzienniczka praktyk któy jest opieczętowany przez specjalistę BHP (brak odbycia szkolenia uniemożliwia wyjazd na praktyki),
 • ubrania roboczego otrzymanego ze szkoły (osoby które będą pracować w sklepach mają mieć ze sobą strój: biała koszula i czarne spodnie),
 • ważnej legitymacji szkolnej (opieczętowanej na dany rok).

Zabrania się zabierania ze sobą zamrożonego jedzenia (mięsa itp.).

W trakcie podróży do Niemiec, rodzice mogą śledzić położenie autobusu za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie http://wzorek-bus.pl/lokalizacja-gps/ po zalogowaniu i wpisaniu numeru rejestracji autobusu TK1818M.

Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowania się do projektu. Życzymy dobrego pobytu i udanych praktyk. Uczniowie którym nie udało się zakwalifikować do projektu mają szansę w kolejnej edycji która będzie realizowana w naszej szkole.

Serdecznie zachęcamy do nauki języka niemieckiego i pozostałych przedmiotów celem osiągnięcia jak najlepszych wyników w procesie rekrutacji, przypominamy o odpowiedniej frekwencji i zachowaniu. Nowiścią w projekcie jest możliwość udziału absolwentów.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
NOWY projekt Erasmus +
Dodano: 2017-05-04     » Na górę

Niezwykle miło nam poinformować, że Narodowa Agencja programu Erasmus +, w ramach ogłoszonego konkursu akcji 1. - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2017 zatwierdziła do realizacji projekt złożony przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie "Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu". Kwota dofinansowania 150.000,00 euro.

Lista rankingowa znajduje się tutaj - [ zobacz ]

 

Więcej informacji o programie tutaj - [ zobacz ]

 

Dzięki powyższemu projektowi kolejne grupy uczniów ZST będą mogły odbyć zagraniczne praktyki. Zachęcamy wszystkich uczniów technikum do osiągania jak najlepszych wyników celem zakwalifikowania się do wyjazdu.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Erasmus + I tura
Dodano: 2017-05-04     » Na górę

loga


 

Informacje dla wyjeżdżających na praktyki do Niemiec w ramach projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” -  program Erasmus +- I tura

 

Przed wyjazdem do Lipska wszyscy zakwalifikowani do uczestnictwa w pierwszej turze projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” zobowiązani są do dokonania następujących formalności:

 

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ należy wnioskować do Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce, przed wyjazdem na praktyki. Żeby uzyskać kartę należy złożyć wniosek o jej wydanie w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Kserokopię EKUZ proszę dostarczyć koordynatorowi projektu do dn. 12.05.2017 r. (wniosek można złożyć elektronicznie na adres sprawy_ubezp@nfz-rzeszow.pl )

 

 • Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia koordynatorowi projektu do dn. 12.05.2017 r. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w projekcie (zaświadczenie może być wystawione przez lekarza rodzinnego), kserokopii karty szczepień oraz zdjęcia legitymacyjnego.

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
02.05.2017 r. - szkoła zamknięta
Dodano: 2017-04-28     » Na górę

W dniu 02.05.2017 r. szkoła będzie zamknięta.

Dodał: sekretariat2
Uroczystość Powiatowo - Gminna w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Dodano: 2017-04-27     » Na górę

Program uroczystości:

godz. 10.15 - zbiórka pod ZST

godz. 10.25 - wymarsz na ulicę Daszyńskiego

godz. 10.30 - zbiórka przy ul. Daszyńskiego

godz. 10.40 - przemarsz pod pomniki: Katyński i Żołnierzy poległych w I i II Wojnie Światowej (złożenie wiązanek kwiatów, przemarsz ul. 700 - lecia, ul. gen. Andresa do kościoła parafialnego)

godz. 11.00 - uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny

godz. 12.00 - Rynek część oficjalna:

- odegranie hymnu

- złożenie kwiatów pod pomnikiem Niepodległości,

- przemówienia,

- występ Orkiestry Dętej w Strzyżowie.

godz. 12.30 - Rynek - rozpoczęcie Biegu Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Strzyżowa. 

godz. 13.00 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 6

god. 14.00 - Park Literacki przy BPGiM w Stryżowie - Piknik Wojskowy  udziałem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 171 do 180 ( wszystkich: 340 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0544 sekund.