x
Ramowe plany nauczania - praktyki - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ramowe plany nauczania - praktyki

Potwierdzenie przyjęcia uczniów na praktyki

 

RAMOWE PLANY PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

 1. TECHNIK EKONOMISTA 331403 - [ czytaj ]
 2. TECHNIK LOGISTYK  333107 - [ czytaj ]
 3. TECHNIK HANDLOWIEC 522305 - [ czytaj ]
 4. TECHNIK ANALITYK 311103 - [ czytaj ]
 5. TECHNIK INFORMATYK 351203 - [ czytaj ]
 6. TECHNIK MECHANIK  311504 - [ czytaj ]
 7. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 - [ czytaj ]
 8. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 - [ czytaj ]
 9. TECHNIK AGROBIZNESU - [ czytaj ]

  

TECHNIK EKONOMISTA 331403


Kl. II - 4 tygodnie - 160 godz.; kl. III - 2 tygodnie - 80 godz.

 

L.p.

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

4 tyg.

2 tyg.

Praktyka zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych

1.

Struktura organizacyjna jednostki. Forma prawna jednostki organizacyjnej i regulaminy wewnętrzne.
Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej.

1

1

2.

Formy i techniki zaopatrzenia.
Dokumentacja gospodarki magazynowej.
Dokumentacja zakupu i sprzedaży.
Dokumentacja środków pieniężnych.

8

3

3.

Rozliczenia z instytucjami publicznoprawnymi (ZUS, US)

2

1

Praktyka zawodowa w dziale księgowości

 

4.

Struktura organizacyjna działu głównego księgowego.
Kryteria podziału prac księgowych.

1

1

5.

Zakres obowiązków pracowników działu księgowości.
Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej.
Tworzenie  i  obieg  dokumentacji  księgowej.

3

2

6.

Archiwizowanie dokumentacji księgowej.
Ewidencja komputerowa.

2

1

7.

Formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej.
System komunikowania się z bankiem.
Zadania i sposoby inwentaryzacji.

3

1

RAZEM

20 dni

160 godz.

10 dni

80 godz.

Kryteria oceny

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą obserwacji pracy ucznia a mianowicie rzetelności i dokładności wykonywanych zadań.

Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

 • pracowitość,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą,
 • rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,
 • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów np.: sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie finansowo – księgowym, obserwacji pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych .

Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane. Należy zwrócić uwagę na samodzielne i sprawne wyszukiwanie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki organizacyjnej, analizowanie jej struktury oraz organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i wymagań ergonomii. Uczeń powinien poprawnie redagować pisma i sporządzać dokumentację dotyczącą funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz analizować dokumenty sprawozdawcze. Szczególną  uwagę należy zwrócić na sprawne posługiwanie się środkami technicznymi oraz  specjalistycznymi programami komputerowymi.

[ powrót ]TECHNIK LOGISTYK 
333107

 Kl. II  - 4 tygodnie - 160 godz. 

 

Nr działu

Nazwa działu

Czynności wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba dni

1.

Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku pracy

Zapoznanie z obowiązującym w firmie regulaminem, stanowiskiem pracy oraz  przepisami bhp na stanowisku pracy. Ergonomia na stanowisku pracy. 

 

1

2.

Podstawy prowadzenia działalności logistycznej

Poznanie organizacji przedsiębiorstwa - zakresu działania, obszarów aktywności ekonomicznej, metod zarządzania i pracy, składników majątkowych, podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwem, zasad prowadzenia dokumentacji biurowej. 

Przygotowywanie i wysyłka korespondencji, odbiór i dystrybucja korespondencji wewnątrz firmy. 

Zapoznanie z systemami informatycznymi i urządzeniami biurowymi wykorzystywanymi w firmie. 

4

3.

Procesy i czynności logistyczne

Czynności związane z opracowywaniem i składaniem zamówień, realizacja zakupów, kontrola wiarygodności dostawców, komunikacja z dostawcami, śledzenie zamówień.

Czynności logistyczne na stanowisku ds. obsługi klienta – zbieranie informacji niezbędnych do realizacji zlecenia, kompletowanie i wystawianie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia.

Zapoznanie z zasadami gospodarki odpadami.

Rozmieszczanie zapasów w magazynie.

Obserwacja czynności lub uczestniczenie w obsłudze stanowisk związanych z transportem i logistyką.

Kompletacja, znakowanie i pakowanie jednostek ładunkowych.

Wydanie ładunku z magazynu i załadunek na środki transportu.

15

RAZEM

20 dni

160 godz.

Kryteria oceny

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą obserwacji pracy ucznia a mianowicie rzetelności i dokładności wykonywanych zadań.

Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

 

 • pracowitość,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą,
 • rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,
 • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

 

Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów np.: sporządzonych dokumentów, wydruków rezultatów pracy wykonanych w programie do obsługi magazynów i transportu, obserwacji czynności wykonywanych przez praktykantów i testów praktycznych.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych.

Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane. Należy zwrócić uwagę na samodzielne i sprawne wyszukiwanie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki organizacyjnej, analizowanie jej struktury oraz organizowanie stanowiska pracy z  uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i  wymagań ergonomii. Uczeń powinien poprawnie redagować pisma i sporządzać dokumentację dotyczącą funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz analizować dokumenty sprawozdawcze. Szczególną  uwagę należy zwrócić na sprawne posługiwanie się środkami technicznymi oraz  specjalistycznymi programami komputerowymi.

[ powrót ]


 

TECHNIK HANDLOWIEC 522305

Kl. II - 4 tygodnie 160 godz.

 

L.p.

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

1.

Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów.

Sporządzanie dokumentów dotyczących dostaw towarów.

1

2.

 

3.

 

Normy towarowe oraz normy jakości związane z przechowywaniem i konserwacją towarów.

Magazynowanie towarów.

Przechowywanie towarów.

Oznakowanie towarów i opakowań.

2

4.

Oferta handlowa przedsiębiorstwa handlowego.

1

5. 6. 7.

Obliczanie cen towarów.

3

8.

Prezentowanie towarów.

1

9.

10.

11.

Obsługa klientów.

Rozmowa sprzedażowa.

Realizacja zamówień.

Pakowanie towarów.

1

1

1

12.

Znaki towarowe i znaki jakości.

1

13. 14.

Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku do przyjmowania dostaw i magazynowania towarów.

2

15.

Formy transportu w przedsiębiorstwie handlowym.

1

16.

Racjonalna gospodarka opakowaniami w przedsiębiorstwie handlowym.

1

17. 18.

Dokumenty potwierdzające sprzedaż.

2

19.

Postępowanie reklamacyjne w przedsiębiorstwie handlowym.

1

20.Metody analizy ekonomicznej stosowane w przedsiębiorstwie handlowym.1

RAZEM

20 dni
160 godz.

 

Kryteria oceny

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą ustnych, pisemnych oraz praktycznych sprawdzianów jak również obserwacji pracy ucznia. Czynności te wymagają od nauczyciela opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

 • pracowitość,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą,
 • rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,
 • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów np.: sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie finansowo – księgowym, obserwacji pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych .

Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane w trakcie obserwacji pracy podczas wykonywania zadań. Należy zwrócić uwagę na samodzielne i sprawne wyszukiwanie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki organizacyjnej, analizowanie jej struktury oraz organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i wymagań ergonomii. Uczeń powinien poprawnie redagować pisma i sporządzać dokumentację dotyczącą funkcjonowania jednostki.

organizacyjnej oraz analizować dokumenty sprawozdawcze. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawne posługiwanie się środkami technicznymi i użytkowymi oraz specjalistycznymi programami komputerowymi.

Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje: kierownik praktycznej nauki zawodu lub nauczyciel uczący przedmiotów zawodowych w danym zawodzie. Zakładowy opiekun praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich pracę w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki sporządza opinię o osiągnięciach edukacyjnych ucznia.

[ powrót ]


TECHNIK ANALITYK 311103

Kl. II - 4 tygodnie - 160 godz.; kl. III - 2 tygodnie - 80 godz.

 

L.p.

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

4 tyg.

2 tyg.

Praktyki zawodowe

Czynności związane z organizacją prac w laboratorium

 1.

Zapoznanie z zasadami regulaminu pracy w laboratorium analitycznym.

Analiza przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w laboratorium analitycznym.

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas użytkowania, magazynowania i konserwowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego w laboratorium chemicznym.

Stosowanie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas prac w laboratorium analitycznym.

1

1

 2.

Montowanie zestawów do prac laboratoryjnych, racjonalne wykorzystanie sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

1

 
 3.

Wykonywanie, wzorcowanie i sprawdzanie okresowe laboratoryjnych przyrządów pomiarowych.

Prowadzenie dokumentacji magazynowej sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

1

 
 4.

Zapoznanie z sposobami racjonalnego zagospodarowania odpadami
w laboratorium analitycznym.

Zapoznanie z prowadzeniem dokumentacji gospodarki odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym.

Rozmieszczanie odczynników chemicznych w magazynie zgodnie
z zasadami przechowywania.

Stosowanie przepisów prawa dotyczących gospodarki opakowaniami.

2

1

Czynności związane z przygotowaniem próbek do analiz

 5.

Zorganizowanie stanowiska pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stosowanie wymagań z zakresu ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacją stanowisk pracy w zakładzie branży chemicznej.

Poznanie zasad współpracy pracowników i kierownictwa. 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania określonych prac zawodowych. 

 

 

 

1

 

 

 

1

 6.

Dobieranie sprzętu i materiałów do wykonywanych zadań zawodowych.

Przygotowanie próbek do badań. 

Przeprowadzanie operacji rozdrabniania, mielenia, suszenia próbki
do badań. 

Przeprowadzanie procesu mineralizacji próbki do badań. 

Monitorowanie jakości wykonywanych zadań oraz ocenianie jakości wykonanych zadań według przyjętych kryteriów. 

5

1

 7.

Stosować techniki pracy laboratoryjnej obowiązujące w laboratorium mikrobiologicznym.

Projektować badania mikrobiologiczne wody pitnej, ścieków, powietrza oraz środków spożywczych.

Zastosowanie technik pracy laboratoryjnej specyficznych dla analizy biochemicznej.

Przygotowanie próbki wody, ścieków, powietrza i gleby do badań fizykochemicznych.

2

2

Analiza próbek

 8.

Wykorzystanie w sposób racjonalny sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

Obsługa aparatury pomiarowej oraz wykonywanie jej konserwacji. 

Mierzenie podstawowych wielkości fizycznych i fizykochemicznych charakteryzujących substancje. 

Wykonywanie czynności laboratoryjnych prowadzących do określania zawartości substancji w badanej próbce. 

Przeprowadzanie analizy zgodności jakości surowców z dokumentacją technologiczną. 

Wykonywanie oceny jakości surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych na podstawie wyników analiz. 

Pobieranie próbki analitycznej w warunkach ciągłego procesu technologicznego. 

7

2

 9.

Przeprowadzenie oceny jakości wody, ścieków, powietrza i gleb
na podstawie otrzymanych wyników badań.

Sporządzenie dokumentacji wyników badań środowiskowych.

 

2

 

RAZEM

20 dni
160 godz.

10 dni
80 godz.

 

W wyniku odbycia praktyki uczestnik powinien:

 • poznać organizacją pracy w laboratorium analitycznym,
 • nabyć umiejętności związanych z przygotowaniem próbek do analiz,
 • stosować zasady ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem badań analitycznych,
 • nabyć umiejętności związanych z kontrolą laboratoryjną surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych oraz wykonywaniem badań bioanalitycznych i środowiskowych.

   Kryteria oceny

   Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą obserwacji pracy ucznia a mianowicie rzetelności i dokładności wykonywanych zadań.

   Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

   • pracowitość,
   • punktualność,
   • etykę zawodową,
   • kulturę osobistą,
   • rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,
   • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,
   • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

   Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: obserwacji uczniów podczas wykonywania zadań zawodowych, posługiwania się terminologią zawodową, poprawnością wnioskowania, umiejętności rozwiązywania problemów, dokładności i staranności wykonywanych zadań, sprawności wykonywania zadań, organizację pracy, przestrzegania zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy.

   Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych .

   Metody sprawdzania osiągnięć

   Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

   Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

   [ powrót ]


    

   TECHNIK INFORMATYK 351203

   Kl. II - 4 tygodnie - 160 godz. 

   W roku szkolnym 2019/2020 praktyki zostaną zrealizowane w terminie od 18.05.2020 do 12.06.2020 r. w porozumieniu z pracodawcą w formie projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny zleca uczniom pracodawca. Przedstawiony przez ucznia projekt edukacyjny będzię podstawą zaliczenia praktyki zawodowej przez pracodawcę. W dzienniczku praktyk na stronie 32 i 33 tj. "Szkice, obliczenia i uwagi ucznia do wybranych procesów technologicznych" oraz "Notatki ucznia", uczeń opisuje realizowany projekt edukacyjny tj. sposób jego wykonania.

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

    3) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;

    

   L.p.

   Nazwa działu

   Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

   Liczba  dni

   1.

   Organizacja stanowiska pracy

   Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, obowiązującym regulaminem, stanowiskiem pracy oraz przepisami bhp na stanowisku pracy.

   0,5

   2.

   Formy działalności gospodarczej i administracyjnej w firmie.

   Określenie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności firmy.

   0,5

   Wprowadzanie danych do systemu, przedstawianie wyników, przetwarzanie informacji i ich wykorzystanie.

   Ustalenie przez pracodawcę tematyki projektu edukacyjnego do zrealizowania w czasie odbywania praktyki.

   3

   3.

   Konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

   Instalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego,

   2

   Eksploatacja sprzętu komputerowego w firmie (montaż zestawu komputerowego, naprawa i konserwacja, obsługa serwisowa)

   2

   4.

   Obsługa oprogramowania użytkowego w firmie

   Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie.

   1

   Ochrona danych programów i procesów przetwarzania informacji.

   1

   5.

   Organizacja i wyposażenie przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania informacji

   Wykorzystywanie środków technicznych do zabezpieczenia informacji przeznaczonych do przetwarzania,

   1

   Wykorzystanie sieci Internetu w działalności firmy.

   1

   Obsługa lokalnych sieci komputerowych,

   1

   Administrowanie systemu informatycznego oraz archiwizowanie danych.

   1

   6.

   Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego

   Planowanie procesów przetwarzania ora optymalizowania wykorzystywania zasobów  informacji. Kontrola poprawności procesu przetwarzania.

   2

   Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych,

   1

   7.

   Projektowanie i programowanie

   Wybór odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu programistycznego.

   1

   Określanie elementów procesu projektowania, programowania i uruchomienie programów komputerowych i systemów przetwarzania danych.

   1

   Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania.

   1

    

   RAZEM

   20 dni
   160 godz.

    

   [ powrót ]


    

   TECHNIK MECHANIK  311504

   Kl. II - 4 tygodnie - 160 godz.; Kl. III - 3 tygodnie - 120 godz.

    

    

   L.p.

   Nazwa działu

   Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

   Liczba  dni

   4 tyg.

   3 tyg.

   1.

   Rozpoczęcie praktyk

   Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem przedsiębiorstwa mechanicznego, obowiązującym regulaminem, stanowiskiem pracy oraz przepisami bhp na stanowisku pracy.

   1

   1

   2.

   Projektowanie obróbki, montażu i kontroli jakości

   Zapoznanie uczniów z zadaniami działu.

   Zapoznanie z dokumentacją techniczną, założeniami projektowymi, projektem wstępnym, projektem wykonawczym oraz gospodarką rysunkami.

   4

   3

   Udział uczniów w tworzeniu dokumentacji technicznej, kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej wyrobu.43
   Udział uczniów w wykonywaniu operacji technologicznych na wybranych stanowiskach obróbkowych i montażowych.43
   3.Utrzymanie ruchu

   Zapoznanie uczniów z zadaniami działu utrzymania ruchu

   2

   1

   Udział w pracach naprawczych i konserwacyjnych maszyn i urządzeń, udział w odbiorze i kontroli maszyn po naprawie

   2

   2

   4.

   Narzędziownia

   Praktyczne zapoznanie uczniów z narzędziami, sposobem ich przechowywania, konserwacją i regeneracją.

   2

   1

   5.

   Zakończenie praktyk

   Zaliczenie praktyk na podstawie opinii kierowników poszczególnych komórek. Omówienie i podsumowanie praktyk przez opiekuna

   1

   1

   RAZEM

   20 dni

   160 godz.

   15 dni

   120 godz.

    [ powrót ]


    

   TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

   Kl. II - 4 tygodnie 160 godz.

    

   L.p.

   Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

   Liczba  dni

   1.

   Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem serwisu samochodowego, obowiązującym regulaminem, stanowiskiem pracy oraz przepisami bhp na stanowisku pracy.

   1

   2

   Zapoznanie uczniów z obiegiem dokumentacji w serwisie samochodowym, organizacja biura obsługi klienta, wyposażenie warsztatu samochodowego.

   1

   3

   Przyjmowanie pojazdów do obsługi i naprawy, prowadzenie wywiadu z klientem, ustalenia przyczyn awarii.

   3

   4

   Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej diagnozowania i naprawy samochodów, dobieranie narządzi i sprzętu do prac obsługowo-naprawczych.

   2

   5

   Określanie stanu technicznego pojazdów i ich zespołów, wykonywanie kontroli stanu technicznego, konserwacja instalacji i urządzeń elektronicznych.

   3

   6

   Diagnozowanie układów kontroli trakcji, sterowanie pracą silników za pomocą testerów diagnostycznych i oscyloskopów.

   2

   7

   Dobieranie elementów i podzespołów na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywanie prostych napraw oraz regeneracji podzespołów pojazdów samochodowych.

   4

   8

   Usuwanie usterek, ocena jakości wykonanych prac,

   2

   9

   Sporządzanie kalkulacji kosztów i kosztorysu naprawy.

   2

   RAZEM

   20 dni
   160 godz.

   [ powrót ]


    

   TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

   kl. II  - 4 tygodnie - 160 godz., 

    

   L.p.

   Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

   Liczba  dni

   1

   Zapoznanie się z zasadami bhp  na stanowisku pracy oraz z funkcjonowaniem salonu fryzjerskiego

   1

   2

   Wykonywanie zabiegów mycia włosów i skóry głowy z uwzględnieniem stanu włosów

   1

   3

   Wykonywanie zabiegów regeneracyjnych na włosach długich i krótkich

   1

   4

   Wykonywanie ondulowania nietrwałego na włosach przy użyciu lokówki, karbownicy i prostownicy

   1

   5

   Wykonywanie wyciskania fal na mokro

   1

   6

   Nawijanie włosów na wałki – modelowanie różnymi technikami (ondulacja nietrwała)

   2

   7

   Wykonywanie zabiegów na włosach ondulacji  trwałej

   1


   8

   Wykonywanie strzyżenia damskiego (włosy krótkie, średnie i długie)

   1

   9

   Wykonywanie strzyżenia męskiego

   1

   10

   Wykonywanie  zabiegów farbowania włosów na całej długości

   1

   11

   Wykonywanie zabiegów koloryzacji odrostów włosów

   1

   12

   Wykonywanie pasemek na włosach z użyciem czepka

   1

   13

   Wykonywanie pasemek z użyciem folii aluminiowej

   1

   14

   Wykonywanie zabiegu rozjaśniania całego porostu włosów

   2

   15

   Wykonywanie balejażu na włosach

   1

   16

   Wykonywanie fryzur dziennych, wieczorowych i okolicznościowych na włosach krótkich

   1

   17

   Wykonywanie fryzur dziennych, wieczorowych i okolicznościowych na włosach długich

   1

   18

   Wykonywanie strzyżenia męskiego z wykonaniem różnych wzorów

   1

   RAZEM

   20 dni
   160 godz.

   Kryteria oceny

   Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

   • pracowitość,
   • punktualność,
   • etykę zawodową,
   • kulturę osobistą,
   • rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,
   • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,
   • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

   Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych.

   Kryteria oceny  na podstawie uzyskanych rezultatów

   Metody sprawdzania osiągnięć 

   Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

   Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

   Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje zakładowy opiekun praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich pracę w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki sporządza opinię o osiągnięciach edukacyjnych ucznia

   Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu 

   Praktyki zawodowe odbywają  się w wymiarze 4 tygodni. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych przez uczniów, szkolny opiekun praktyk zawodowych powinien omówić: rodzaje i sposób sporządzenia dokumentacji związanej z praktykami zawodowymi np.: skierowanie, umowa o praktykę zawodową,  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawami i obowiązkami pracowników, regulamin praktyk zawodowych, zakres programu praktyk zawodowych i sposób prowadzenia zapisów w dzienniczku praktyk.

   Praktyki zawodowe powinny umożliwić uczniom pogłębienie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole. Praktyki zawodowe powinny również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wzmacniać poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość. Należy dostosować treści nauczania i metodykę pracy do poziomu wiadomości i umiejętności oraz specyfiki instytucji, w której uczeń odbywa praktykę. Zajęcia praktyczne mogą się odbywać w salonach fryzjerskich wyposażonych w nowoczesny sprzęt fryzjerski.

   Wykonywane zadania uczeń powinien dokumentować w dzienniczku praktyki zawodowej. Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

   Praktyki zawodowe mogą się odbywać w jednostce organizacyjnej lub w szkolnej pracowni zajęć praktycznych Jednostka organizacyjna może dostosować program do specyfiki  prowadzonej działalności. Zakładowy opiekun praktyki zawodowej powinien: umożliwić odbycie praktyki w różnych komórkach organizacyjnych, stworzyć możliwości wykonania zadań przewidzianych w programie praktyk, nadzorować pracę uczniów.

   Zalecane metody dydaktyczne; Dział programowy „praktyki zawodowe” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, instruktażu i pokazu.

   [ powrót ]


   TECHNIK AGROBIZNESU  

   Kl. II - 4 tygodnie 160 godz.

    

   L.p.

   Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

   Liczba  dni

   1.

   Struktura organizacyjna i działalność gospodarstwa.

   Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego/agroturystycznego. Przepisy bhp. Prawa i obowiązki praktykanta odbywającego praktykę zawodową. Zapoznanie z harmonogramem prac w kolejnych działach.

   1

   2

   Produkcja roślinna

   Zasady organizacji procesu produkcji roślinnej, (przygotowanie roli, siew, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór i przechowywanie produktów)

   Obliczanie kosztów i opłacalności zabiegów.

   5

   3

   Produkcja zwierzęca.

   Zasady organizacji procesu produkcji zwierzęcej.

   Podstawowe zabiegi i czynności w procesach technologicznych wybranych gatunków i grup zwierząt- zadawanie pasz, przechowywanie i zbyt produktów. Obliczanie kosztów żywienia i opłacalności chowu zwierząt.

   5

   4

   Struktura organizacyjna i działalność zakładu

   Struktura organizacyjna zakładu, regulamin pracy, przepisy bhp i p.poż. Harmonogramy prac, zwiedzanie zakładu. Zapoznanie z harmonogramem prac w kolejnych działach.

   1

   5

   Gospodarka magazynowa

   Typy magazynów, znaczenie warunków klimatycznych w przechowywaniu produktów, zasady organizacji pracy w magazynach,

   Dokumentacja magazynowa i jej sporządzanie.

   3

   6

   Działy produkcyjne.

   Przygotowanie maszyn i urządzeń do pracy, praca manualna na wybranych maszynach, warunki klimatyczne panujące w halach produkcyjnych. Szczegółowe przepisy bhp i p.poż.

   1

   7

   Laboratorium zakładowe

   Zasady pracy w laboratorium, pobieranie próbek, Analiza norm przedmiotowych, podstawowa analiza laboratoryjna, ocena jakościowa surowców, dokumentacja laboratoryjna.

   2

   8

   Dział organizacji produkcji.

   Dozór techniczny, udział w ustalaniu planów produkcji i kierunków przetwarzania surowców, ustalanie norm zużycia surowców na jednostkę produktu, analiza kosztów produkcji i efektów ekonomicznych zakładu.

   1

   9

   Struktura organizacyjna i działalność firmy handlowej (usługowej)

   Struktura organizacyjna firmy, regulamin pracy, przepisy bhp i p.poż. harmonogram prac.

   1

   10

   Zamawianie, przyjmowanie i przechowywanie towarów (usług)

   Zapotrzebowanie, przyjmowanie i przechowywanie towarów, przeprowadzanie rozmowy z dostawcami, analizowanie ofert dostawców towarów.

   4

   11

   Sprzedaż towarów (świadczenie usług)

   Przyjmowanie towarów do sprzedaży,

   Opracowanie ofert usługi,

   Zasady i formy sprzedaży,

   Zasady i metody obsługi klienta,

   Gospodarowanie opakowaniami,

   Gwarancja, rękojmia.

   4

   12

   Rozliczenia finansowe.

   Wyposażenie techniczne punktów sprzedaży, wyposażenie biura, Dokumentacja stanów, przychodów i rozchodów towarów (usług)

   Rozliczenia z kontrahentami, bankami, budżetem i pracownikami.

   2

   RAZEM

   20 dni
   160 godz.

   [ powrót ]


   Na górę strony

   Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.05.04, 10:31.
    

    


   Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
   Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

   Czas generowania się strony: 0.3965 sekund.