x
Szczęśliwy numer - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Szczęśliwy numer

Regulamin „Szczęśliwy Numer”

ZST STRZYŻÓW

 

 1. „Szczęśliwy Numer” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
 2. Losowanie „Szczęśliwego Numeru” będzie odbywało się za pomocą funkcji w dzienniku elektronicznym. Funkcja ta umożliwia każdego dnia losowanie numeru z dzienników, osobno dla każdej szkoły tj. Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia o godzinie 6.45. Wylosowany numer nie powtarza się, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych liczb.
 3. Uczeń nieobecny w szkole, którego numer w dzienniku stał się „Szczęśliwym Numerem”, traci szansę z jego korzystania, do czasu następnego losowania.
 4. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 5. „Szczęśliwy Numer” obowiązuje podczas dni szkolnych.  Wstrzymany jest podczas świąt i dni wolnych od zajęć.
 6. „Szczęśliwy Numer” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek, ale nie zwalnia od pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów, kartkówek czy aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
 7. „Szczęśliwy Numer” nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego.
 8. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numer” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły – wychowawca klasy.
 9. Z przywileju „Szczęśliwego Numeru” uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30% godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
 10. Uczeń posiadający danego dnia „Szczęśliwy Numer” ma obowiązek informować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.10.17, 12:05.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0438 sekund.