Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Szczęśliwy numerek

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

ZST STRZYŻÓW

Rok szkolny 2017/2018

 

 1. „Szczęśliwy Numerek” to wylosowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia w dzienniku szkolnym.
 2. Losowania „Szczęśliwego Numerka” dokonują  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w obecności opiekuna SU raz w miesiącu.
 3. „Szczęśliwy Numerek” wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w budynku B, C, w pokoju nauczycielskim w widocznych miejscach oraz umieszczony na stronach szkoły.
 4. „Szczęśliwy Numerek” może być wykorzystany tylko jeden raz, aż do wylosowania wszystkich pozostałych.
 5. Uczeń nieobecny w szkole, którego numer w dzienniku stał się „Szczęśliwym Numerkiem”, traci szansę z jego korzystania, do czasu następnego losowania.
 6. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 7. „Szczęśliwy Numerek” obowiązuje podczas dni szkolnych.  Jest wstrzymany podczas świąt i dni wolnych od zajęć.
 8. „Szczęśliwy Numerek” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek, nie zwalnia od pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów, kartkówek czy aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
 9. „Szczęśliwy Numerek” nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego.
 10. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły – wychowawca klasy.
 11. Z przywileju „Szczęśliwego Numerka” uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30% godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
 12. Uczeń posiadający danego dnia „Szczęśliwy Numerek” ma obowiązek informować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

 

Kalendarz październikowy „Szczęśliwych Numerków”.

 

poniedziałek 9.X. - nr. 22
wtorek 10.X. - nr. 8
środa 11.X. - nr.3
czwartek 12.X. - nr.23
piątek 13.X. - nr.28
poniedziałek 16.X. -nr.24
wtorek 17.X. - nr.14
środa 18.X. - nr.17
czwartek 19.X. - nr.34
piątek 20.X. - nr.25
poniedziałek 23.X. - nr.32
wtorek 24.X. - nr.10
środa 25.X. - nr. 5
czwartek 26.X. -nr.11
piątek 27.X. - nr. 20
poniedziałek 30.X.- nr. 9
wtorek 31.X. - nr.18

Losowanie odbyło się 5 października 2017 w obecności opiekuna SU, Pani K. Hałas, przewodniczącego szkoły Kacpra Dzioka i z-cy Natalii Leszczak.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.10.09, 07:32.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0475 sekund.