Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Szkoła policealna

 

Podbudowę programową szkoły policealnej stanowi szkołą średnia. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata. W szkole prowadzone jest kształcenie zawodowe.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione kwalifikacje które stanowią wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych i oznaczono je odpowienido symbolami K1, K2 . Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Ezaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Każda kwalifikacja będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych w trakcie kształcenia. Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach z poszczególnych kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Słuchacze szkoły policealnej odbywają szkolenie praktyczne w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego.

 


TECHNIK INFORMATYK

 

Charakterystyka zawodu:

 • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • Obsługa oprogramowania użytkowego
 • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
 • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
 • Praca w sieciach komputerowych
 • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania
 • Programowanie

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - EE.8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.
 2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego.
 3. Naprawa komputera osobistego.
 4. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.
 5. Konfigurowanie urządzeń sieciowych.
 6. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

K2. - EE.9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 

 1. Tworzenie stron internetowych.
 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych.
 3. Tworzenie aplikacji internetowych.

 

  Możliwości zatrudnienia:

  • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
  • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
  • Administrowanie sieci komputerowych
  • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
  • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

   Na górę strony

   Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.03.24, 11:33.
    

    


   Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
   Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

   Czas generowania się strony: 0.0682 sekund.