x
Branżowa Szkoła II Stopnia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Branżowa Szkoła II Stopnia

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013) mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia.

W Branżowej Szkole II Stopnia:

  • kształcenie może odbywać się w formie dziennej lub zaocznej,
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego odbywają się w szkole natomiast z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) w szkole lub Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w Branżowej Szkole I i II Stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

Słuchacz, który ukończy Branżową Szkołę II Stopnia uzyskuje wykształcenie średnie branżowe.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.04.06, 12:31.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0383 sekund.