Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Branżowa Szkoła II Stopnia

Numer RSPO dla Branżowej Szkoły II Stopnia - 275925

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.

W Branżowe Szkole II Stopnia kształcenie prowadzone jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w Branżowej Szkole I i II Stopnia.

Do Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej Branżowej Szkoły II stopnia, którzy:

  1. posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia;
  2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  3. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

W Branżowej Szkole II Stopnia:

  • kształcenie może odbywać się w formie dziennej lub zaocznej,
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego odbywają się w szkole natomiast obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) w szkole lub Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

 

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

 

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami (świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia / Zasadniczej Szkoły Zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie / dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe) należy złożyć w sekretariacie szkoły. - [ Podanie słuchacza Branżowej Szkoły II Stopnia – załącznik nr 11 ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.01.15, 10:13.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0727 sekund.