Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Konkurs na partnera pracodawce

Strzyżów, dnia 17.10.2023

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.

Ogłaszający konkurs:

Powiat Strzyżowski/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

Tel./ Fax: 017 2761 193; e-mail: zst.strzyzow@gmail.com 

Strona internetowa: http://zs-strzyzow.itl.pl/

 

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz.U.2022.1079); oraz regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 07.13 Szkolnictwo zawodowe. Zamawiający Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza otwarty nabór na partnera - pracodawcę spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.

II. Planowany okres realizacji projektu

Zgodny z wytycznymi naboru konkursu

III. CEL PARTNERSTWA

Partnerstwo zawiązuje się w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnej realizacji projektu. Utworzenie kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez współpracę z pracodawcami. W szczególności przeprowadzenie wizyt studyjnych.  

IV. PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM PROJEKCIE

Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Działania przewidziane w projekcie:

Przygotowanie założeń systemu nauczania i programów nauczania w zakresie dostosowania ich do wymagań rynku pracy poprzez m.in.:

 • współpracę z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły,
 • wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli.

Szczegółowo opisane w dokumentacji naboru konkursu, tj. nabór nr FEPK.07.13-IP.01-002/23

https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/7-13-szkolnictwo-zawodowe-nabor-nr-fepk-07-13-ip-01-002-23

V. Zakres zadań partnerstwa

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. konkursu.

W ramach projektu u Partnera – Pracodawcy będą organizowane wizyty studyjne wraz z panelem dyskusyjnym dotyczącym realizacji programu kształcenia/współpracy w zakresie tworzenia i modernizowania kierunków kształcenia oraz dostosowywania ich do wymagań rynku pracy.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zamawiającego przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

Zamawiający zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.

Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

Partner wiodący zawrze umowę partnerską z wyłonionym partnerem, której zakres został wskazany w art. 39, ust. 9 ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

VI. Wymagania wobec partnera

 1. Partner musi być pracodawcą zgodnie z ustawą Kodeks Pracy  art. 3 Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 3. Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (ludzkie, organizacyjne, techniczne). Udział partnerów musi być adekwatny do celów projektu.
 4. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (zgodnie z punktem 2.4.1 regulaminu konkursu) poza wymienionymi w punkcie 2.4.2 niniejszego Regulaminu konkursu.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:

 1. podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2023 poz. 1270);
 2. podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.1745);
 3. podmioty, wobec których zastosowanie ma art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2023.659, z późn. zm.);
 4. jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom i Beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego;
 5. podmioty, na które zostały nałożone sankcje za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie działań wojennych Federacji Rosyjskiej;
 6. osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

VII. Zgłoszenie powinno zawierać

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego współpracę ze szkołami.
 2. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 3. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt IV niniejszego ogłoszenia,
 4. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 5. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 6. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z informacjami taką zgodność potwierdzającymi;
 7. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).) lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a)     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b)     art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 659).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załączniki do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt. VII)
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający współpracę ze szkołami.
  • Współpraca 1 – 3 lata 10 pkt
  • Współpraca 3-5 lat 20 pkt
  • Współpraca powyżej 5 lat 30 pkt
 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. IV. Max. 30 pkt.
 4.  Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max 10 pkt.
 5. Wielkość zakładu pracy.
  • Zatrudnienie do 20 pracowników max. 10 pkt
  • Zatrudnienie powyżej 20 pracowników 20 pkt
 6. Oferowany wkład Oferenta w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny ). Maks. 10 pkt. 

 IX. Termin i forma składania zgłoszenia

 1. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie – nie później niż do 8.11.2023 r. do godz. 9.00 decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjne) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu” w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie pod adresem: ul. Mickiewicza 11 (budynek B), 38-100 Strzyżów lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: zst.strzyzow@gmail.com z dopiskiem w temacie „Oferta w konkursie na wybór partnera 7.13”

X. Inne informacje

 1. Zamawiający Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie będzie uczestniczyć w danym przedsięwzięciu w roli Partnera Wiodącego.
 2. Zamawiający Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie zastrzega sobie prawo do:
  • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
  • zmian w treści ogłoszenia w otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana będzie opublikowana
  • negocjacji działań planowanych w ramach projektu z wybranym Partnerem,
  • zawarcia umowy partnerskiej z wybranym Partnerem, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony
 3. Zamawiający Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie

XI. Dane osób do kontaktu w naborze

Adam Witek – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

POBIERZ - ogłoszenie o konkursie wraz z sześcioma załącznikami.

Załącznik nr 1 -  formularz oferenta.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o działąniu zgodnie z celami partnerstwa.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne itp.

Załącznik nr 4 - Oświadcznie o nie podleganiu wykluczeniu.

Załącznik nr 5 - Deklaracja o gotowości przygotowania wszelkiej dokumentacji.

Załącznik nr 6 - Wykaz kadry.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.10.18, 08:10.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0174 sekund.