Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Prawo w szkole

Prawo w szkole od 1 do 9 ( wszystkich: 9 )
Strony: [ 1 ]  
Spis treści
Dodano: 2011-02-05     » Na górę

 

 

Internetowy System Aktów Prawnych - [ kliknij ]

Centrum Monitoringu Legislacji - [ kliknij ]

Spis treści:

1

[ Wnioski, podania, oświadczenia ]

2

[ Dokumenty MEN i KO w Rzeszowie ]

3

[ DOKUMENTY SZKOLNE ]

4

[ SPRAWY NAUCZYCIELI ]

5

[ ORGANIZACJA PRACY ]

6

[ Przepisy dotyczące PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ]

7

[ Ubezpieczenie NNW uczniów w ZST ]

8

[ Wyniki kontroli NIK w szkołach ]

9

[ Czyny ścigane z urzędu ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wnioski, podania, oświadczenia
Dodano: 2012-11-13     » Na górę

 

 

Nazwa

Do pobrania

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia dla pracownika ZST.
   
2.Wniosek o zwrot kosztów delegacji.

   
3.

UMOWA o używanie samochodu osobowego do celów służbowych.

   
4.

 

Uchwała Nr XXXI/220/09 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb zgłaszania i przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły (placówki)

 

Formularz rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu powiatu na ochronę zabytków
Wniosek - zgłoszenie do ewidencji szkół niepublicznych
Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły
Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Strzyżowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela
Wniosek o udzielenie dotacji na ochronę zabytków ze środków budżetu powiatu
Wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego
Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego
Regulamin Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych (refundacja kosztów dojazdu do szkoły)
Deklaracja woli (refundacja kosztów dojazdu do szkoły)
Wniosek o przyznanie wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

Wnioski:

- o dofinansowanie w dziedzinie kultury, sportu, turystyki lub rekreacji,

do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

 

 

 

 

 

   
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Dokumenty MEiN i KO w Rzeszowie
Dodano: 2012-08-28     » Na górę
 

Nazwa

Do pobrania

1.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

   
2.

Plan nadzoru pedagogicznego

   
3.Kształcenie dualne w Polskim systemie oświaty-prezentacja
   
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
DOKUMENTY SZKOLNE
Dodano: 2011-02-05     » Na górę
 

Nazwa

Do pobrania

1.

Statut Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 30.08.2023 r. 

Zbiór zasad normujących życie całej społeczności szkolnej i funkcjonowanie szkoły.

Czcionką kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w statucie z dnia 30.08.2023

   
2.

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia zatwierdzony w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Czcionką kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w statucie z dnia 30.08.2023

   
3.

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych zatwierdzony w dniu 30.08.2019 r.

Czcionką kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w statucie z dnia 30.08.2023

   
4.

Regulamin Biblioteki i Multimedialnego Centrum Informacji 

Zadania i cele biblioteki szkolnej oraz zasady korzystania z jej zbiorów.

   
5.Regulamin korzystania ze strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie.
   
6.Regulamin korzystania z szafek szkolnych przez uczniów ZST
   
7.Regulamin monitorowania obiektów i terenu ZST
   
8.

Zasady BHP w szkole 

 Obowiązki pracowników szkoły w zakresie BHP

   
9.

Kodeks etyki w ZST

Kodeks dotyczy uczniów, nauczycieli

   
10.

Kodeks postępowania etycznego pracowników samorządowych w ZST

Dotyczy pracowników szkoły

   
11.

Wewnątrzszkolna polityka antymobibingowa w ZST

Dotyczy całą społeczność szkolną

   
12.Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej
   
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
PRAWO OŚWIATOWE
Dodano: 2011-02-05     » Na górę

 

1.Ustawa Prawo Oświatowe
   
2. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe
   
3. Ustawa o Systemie Oświaty
   
4.

Ustawa Karta Nauczyciela

   
5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

   
6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego

 

   
7.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

   
8.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w  sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

   
9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
   
10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego 
   
11.Informacje o możliwości stosowania kar upomnienia, nagany dla nauczyciela. 

   Zgodnie z zapisem Art. 63. Karty Nauczyciela, nauczyciel ma status funkcjonariusza publicznego.

Art. 63. 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Zgodnie z kodeksem karnym Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
PROCEDURY - wypadek
Dodano: 2018-01-22     » Na górę
 

Nazwa

Do pobrania

1.

Procedura postępowania 

w razie wypadku

   
2.

Oświadczenie osoby sprawującej

nadzór nad uczniem w chwili wypadku

   
3.Powołanie zespołu powypadkowego

   
4.Protokół z oględzin miejsca wypadku

   
5.Wyjaśnienie świadka wypadku

   
6.Wyjaśnienie świadka wypadku (do 18 lat)

   
7.Wyjaśnienie poszkodowanego (do 18 lat)

   
8.Protokół powypadkowy wypadku ucznia 

   
9.

Zgłoszenie wypadku ucznia (kuratorium oświaty

prokurator, organ prowadzący

   
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Przepisy dotyczące PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Dodano: 2011-02-17     » Na górę

 

1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U.10.244.1626 

Zakres i zasady praktycznej nauki zawodu.

   
2.Kodeks Pracy
   
3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

   
 - obowiązujące do 01.09.2017
   
 - obowiązujące od 01.09.12017
   
4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
   
5.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

   
6.ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
   
7.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
   
14.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminów czeladniczych

 

 

PRACODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Na podstawie Art. 70 b ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić określone warunki o których mowa w art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004  Nr 256, poz. 12572 z poźn.zm.):

  • Osoba ucząca młodocianego pracownika (może to być zarówno pracodawca jak i osoba prowadząca zakład w jego imieniu lub tez osoba zatrudniona u pracodawcy) musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 113, poz. 988 ze zm.). 
  • Młodociany pracownik powinien ukończyć naukę zawodu po okresie kształcenia trwającym 24 lub 36 m-cy i zdać egzamin z przygotowania zawodowego.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje po przekroczeniu ustawowego 3 – miesięcznego terminu, który liczy się od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. 

Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć kopie dokumentów:

  • potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę prowadzącą kształcenie,
  • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu i zdanie właściwego egzaminu.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wyniki kontroli NIK w szkołach
Dodano: 2011-02-05     » Na górę

List MENu w sprawie kontroli zajęć wychowania fizycznego

[ czytaj ]

Wyniki kontroli NIK w szkole w sprawie wychowania fizycznego

[ czytaj ]

Raport NIKu - [ czytaj ]

 

Nauczyciele wychowania fizycznego w ZST zobowiązani są do dokonania stosownej analizy wyników raportu. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Czyny ścigane z urzędu
Dodano: 2012-10-31     » Na górę

Czyny ścigane z urzędu

Jeśli zostanie stwierdzone, że dziecko znajduje się w sytuacji karalnej prawem, szkoła ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie sądu rodzinnego, prokuratury lub policji. Obowiązek ten spoczywa na dyrektorze szkoły.

 

Do czynów ściganych z urzędu, na które najczęściej narażone są dzieci należą:

 

 

Czyn ścigany z urzędu

 

 

Podstawa prawna

 

 

spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 

 

art. 156 Kodeksu Karnego (dalej jako k.k.)

 

 

uszkodzenie ciała na okres powyżej 7 dni

 

 

art. 157 § 1 k.k.

 

 

udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu

 

 

art. 158 k.k.

 

 

narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 

 

art.160 §1 i 2 k.k.

 

 

zmuszanie przemocą lub groźbą bezprawna osoby do określonego zachowania

 

 

art. 191 § 1 i 2 k.k.

 

 

czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 roku życia; pornografia z udziałem małoletniego

 

 

art. 200 § 1 i 2 k.k.

 

 

przymuszanie do prostytucji (także wykorzystując stosunek zależności)

 

 

art. 203 k.k.

 

 

stręczycielstwo, sutenerstwo

 

 

art. 204 k.k.

 

 

znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osoba najbliższą lub nad inna osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny

 

 

art. 207 k.k.

 

rozpijanie małoletniego

 

 

art. 208 k.k.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Prawo w szkole od 1 do 9 ( wszystkich: 9 )
Strony: [ 1 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0357 sekund.