Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Projekt 9.4 - 21-2023

Powiat Strzyżowski / Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie w partnerstwie

z firmą INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o. o.

realizują projekt dofinansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Nazwa projektu:  „Innowacyjny model dualnego kształcenia branżowego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

Cel projektu: celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez wyposażenie pracowni informatyczno-programistycznej, poprawę kompetencji 61 (44K) nauczycieli  z zakresu nauczania zdalnego i 10 (2K) w zakresie przedmiotów zawodowych, objęcie uczniów szkoleniami specjalistycznymi oraz objęcie 10 (2K) nauczycieli i 236 uczniów (35K) stażami w okresie do 30.06.2023r. Projekt jest ukierunkowany na rozwiązania wspierające powiązanie zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy oraz na przygotowanie szkół, nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Realizacja celu projektu nastąpi poprzez:

 • wyposażenie w umiejętności, kompetencje i kwalifikacje uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. podkarpackiego;
 • zdobycie doświadczemnia zawodowego poprzez uczestnictwo w praktykach i stażach 236 uczniów (35Dz.);
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności min. 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych;
 • doposażenie pracowni szkolnej stworzenie warunków nauki odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy.

Projekt polega na dostosowaniu form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenia zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt zakłada realizację staży uczniowskich w minimalnym wymiarze 150 godzin przypadających na jednego ucznia, realizację staży dla 10 nauczycieli w wymiarze 40 godzin przypadających na jednego nauczyciela oraz wsparcie w postaci doskonalenia umiejętności i kompetencji 61 nauczycieli w zakresie nauczania w formie e – learningu (zdalnego).

Do kogo jest skierowany projekt?

 • Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie (woj. podkarpackie);
 • Nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego - specjalność Informatyka, Logistyka
 • Uczniów ZST - uczniowie kierunku technik informatyk, technik programista, technik logistyk.

Projekt skierowany jest do grup docelowych pochodzących z obszaru woj. podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. Podkarpackiego). Projekt jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Główne zadania w projekcie:

 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania w formie e – learningu (zdalnego).
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
 • Uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów.
 • Wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa branżowego.

O projekcie:

Całkowita wartość projektu: 1 615 640,40 PLN

Łączna kwota dofinansowania: 1 454 076, 36 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 1 373 294, 34 PLN

Numer naboru: RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Numer Umowy z WUP: RPPK.09.04.00-18-0011/20-00

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.06.2023

 


1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - [ czytaj ]

2. Wniosek o przyjęcie na staż ucznia/uczennicy - [ czytaj ]

3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż - [ czytaj ]

4. Harmonogram kursów dla uczniów - [ czytaj ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.10.10, 14:23.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0280 sekund.