x
Ubezpieczenie NNW - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ubezpieczenie NNW

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych w uzgodnieniu z Radą Rodziców zapewnia uczniom możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenie NNW. Warunki ubezpieczenia, sposób zgłaszania szkody i inne szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia udzielane są w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy lub poniżej. Jednocześnie przypominamy, że uczniowie uczący się w Technikum jak i Branżowej Szkoły I Stopnia pracują przy maszynach i są narażeni w większym stopniu na wypadek.

Młodzież naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym w wyniku postępowania przetargowego ubezpieczona jest w firmie:

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa

(godziny pracy - 8.00 - 16.00):

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806,

Strona ubezpieczyciela - http://www.interrisk.pl/

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia NNW 

  1. Informacyjna dla rodziców/uczniów,
  2. RODO,
  3. Procedura likwidacji szkód,
  4. Druk zgłoszenia szkody,
  5. Ogólne warunki ubezpieczenia

W przypadku jakichkolwiek problemów przy zgłaszaniu szkody prosimy o kontakt z dyrekcją ZST.

 

Przypominamy, że zgodnie ze statutem ZST:

§ 14

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW


1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wyłaniany jest na podstawie przetargu organizowanego przez organ prowadzący lub przez szkołę z zachowaniem odpowiednich procedur.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.
4. Obowiązkiem rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe, wycieczki za granicę, jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia podczas tych wyjazdów.
5. Szkoła zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas zajęć szkolnych oraz wycieczek i imprez organizowanych w kraju. Obowiązek spoczywa na rodzicach ucznia.
6. Uczeń nie posiadający ubezpieczenia NNW nie może korzystać z organizowanych przez szkołę wycieczek i imprez zagranicznych.
7. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu zapewnia im ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia grupowego w towarzystwie ubezpieczeniowym na zasadach określonych w
§ 14 statutu.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626) oraz Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U.2017.1644:

"§ 8. 1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;"

 

Oznacza to, że uczeń powinien posiadać ubezpieczenie NNW. Rodzic/uczeń może we własnym zakresie ubezpieczyć ucznia.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.09.15, 10:30.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0432 sekund.