x
Rada Rodziców - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Rada Rodziców

Ogólne informacje dotyczące Rady Rodziców:

  1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniuje projekt statutu szkoły.
  5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  6. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
  7. Rada Rodziców opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy od tej oceny.
  8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady.

Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

Regulamin Rady Rodziców - [ czytaj ]

Więcej informacji o Radzie Rodziców - materiały szkoleniowe MEN - [ czytaj ]

 


Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Strzyżów w Strzyżowie  85 9168 0004 0020 2505 2000 0010


 

PLAN SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2019/2020

  

Spotkanie wywiadowcze  z rodzicami

termin spotkania

godzina

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

26.09.2019 r.

godz.16.00

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

28.11.2019 r.

godz. 16.00

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas - spotkanie zastępuje się konsultacją telefoniczną z nauczycielem

2.04.2020 r.

godz. 16.00

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

2.06.2020 r.

godz. 16.00

  Podczas spotkań odbywa się dyżur nauczycieli uczących 


RADA RODZICÓW

PRZYZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

KLASA

PRZEDSTAWICIEL RADY KLASOWEJ

1TEA

Maria Ziobrowska

1TI

Janina Sawicka

1TPM

Waldemar Kordas

1THLF

Joanna Fic

2TILA

Beata Moskal

2TEI

Dorota Jacek

2TPM

Wioletta Rodzoń

2THF

Ewa Konsur

3TEA

Anna Matłosz

3THL

Ewa Pawłowska

3TI

Dorota Błażejowska

3TMF

Ewa Szetela

3TP

Małgorzata Krupa

4TEP

Teresa Gołda

4THF

Bernarda Gierlak

4TI

Dorota Koczela

4TM

Lilla Zamorski

1w BS

Wiesława Gruszczyńska

1mo BS

Maria Stadnicka

2mf BS

Edyta Matłosz

2w BS

 

3m BS

Barbara Wolan

3w BS

Katarzyna Gorczyca

3wm BS

Mariola Armata

 

 


 

Prezydium Rady Rodziców

 Przewodnicząca: Dorota Jacek

Z-ca: Dorota Błażejowska

Sekretarz: Anna Matłosz

 Skarbnik:  Waldemar Kordaś

Członek: Wioletta Rodzeń

            Aneta Kiebała


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.03.25, 08:09.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0349 sekund.