x
Rada Rodziców - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Rada Rodziców

Ogólne informacje dotyczące Rady Rodziców:

  1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniuje projekt statutu szkoły.
  5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  6. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
  7. Rada Rodziców opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy od tej oceny.
  8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady.

Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

Regulamin Rady Rodziców - [ czytaj ]

Więcej informacji o Radzie Rodziców - materiały szkoleniowe MEN - [ czytaj ]

 


Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Strzyżów w Strzyżowie  85 9168 0004 0020 2505 2000 0010


 

PLAN SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2021/2022

  

Spotkanie wywiadowcze  z rodzicami

termin spotkania

godzina

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

15-16.09.2021 r.

godz. 16.00

1. spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas I-III technikum i branżowej szkoły I stopnia - zdalnie

2. pedagogizacja rodziców wszystkich klas

1.12.2021r.

1. godz. 17.00

2. godz. 17.30

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas czwartych tchnikum - stacjonarnie

2.12.2021r.

godz. 16.00

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas 

7.04.2022r.

godz. 16.00

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

1.06.2022 r.

godz. 16.00

  Podczas spotkań odbywa się dyżur nauczycieli uczących 


RADA RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

KLASA

KLASOWA RADA RODZICÓW

PRZEDSTAWICIEL DO

RADA RODZICÓW SZKOŁY

1THE

1. Maria Walczyk 

2. Małgorzata Wójtowicz-Matłosz

3. Jerzy Banaś

Maria Walczyk

1TIF

1. Sabina Zimny

2. Marek Matera

3. Anna Kołodziej

Sabina Zimny

1TL

1. Monika Wilk

2. Anna Zajchowska

3. Stanisława Siemianowska

Monika Wilk

1TRA

1. Małgorzata Matłosz

2. Katarzyna Fura

3. Anna Winiarska

Małgorzata Matłosz

1TPS

1. Magdalena Flaga

2. Małgorzata Ossolińska

3. Wioletta Złotek

Magdalena Flaga


2TI

1. Zofia Kowalczyk 

2. Anna Baran 

3. Andrzej Grudziak 

Zofia Kowalczyk

2TRA

1. Zuzanna Niedźwiedź

2. Krystyna Szetela

3. Robert Dendor

Zuzanna Niedźwiedź

2TM

1. Kinga Stefanik

2. Joanna Wójtowicz

3. Agnieszka Górka

Kinga Stefanik

2TPS

1. Małgorzata Obacz

2. Janina Bełch

3. Anna Jarosz

Małgorzata Obacz

2TFL

1. Anna Kurc

2. Marzena Dziadek

3. Halina Kolanko

Anna Kurc

2TEH

1. Lucyna Sanecka

2. Dorota Szafrańska

3. Renata Piękoś

Lucyna Sanecka

3IFp

1. Artur Wilk

2. Joanna Pilawska

3. Małgorzata Nowak

Artur Wilk

3Ip

1. Witold Bury

2. Wacław Jarosz

3. Renata Kozimor

Witold Bury

3EAp

1. Magdalena Dubiel

2. Bogusław Zajchowski

3. Jan Oparowski

Magdalena Dubiel

3PMp

1. Ewelina Strzępek

2. Urszula Janas

3. Beata Mucha

Ewelina Strzępek

3HLp

1. Marta Mularz

2. Wojciech Koś 

3. Małgorzata Bryda

Marta Mularz

3TI

1. Katarzyna Gomółka-Dorosz

2. Grażyna Ruszała

3. Lilla Zamorska 

Katarzyna Gomółka-Dorosz

3TIF

1. Danuta Dominik

2. Agnieszka Kowal

3. 

Danuta Dominik

3TPM

1. Krystyna Wójcik

2. Bożena Złotek

3. Barbara Bożek

Krystyna Wojcik

3THL

1. Aneta Tokarska

2. Kazimiera Piech

3. Małgorzata Pas

Aneta Tokarska

4TEA

1. Marek Woźniak

2. Krystyna Antosz

3. Barbara Niemiec

Marek Woźniak

4THLF

1. Joanna Fic

2. Urszula Wnęk

3. Agata Król

Joanna Fic

4TI

1. Małgorzata Bryda

2. Krzysztof Kut

3. Agnieszka Włodyka

Małgorzata Bryda

4TPM

1. Waldemar Kordas

2. Magdalena Flaga 

3. Bernadeta Konicka

Waldemar Kordas

1mw

1. Małgorzata Szostak

2. Edyta Dyka

3. Sabina Ziemba

Małgorzata Szostak

1w

1. Edyta Zaleska 

2. Barbara Tobiasz 

3. Anna Zamorska 

Edyta Zaleska

2mo

1. Joanna Oślizło

2. Marian Mularz

3. Jadwiga Żurawska

Joanna Oślizło

2w

1. Renata Jabłońska

2. Teresa Czech

3. Urszula Urbańczyk

Renata Jabłońska

3mop

1. Grażyna Stachura

2. Agnieszka Armata

3. Anna Tatara

Grażyna Stachura

3w

1. Ewa Banaś

2. Agnieszka Gorczyca

3. Katarzyna Szędzioł

Ewa Banaś

3mo

1. Małgorzata Nowak

2. Małgorzata Wójcik

3. Magdalena Pirga

Małgorzata Nowak

3wp

1. Anna Bałchan

2. Katarzyna Pilch

3. Wojciech Kwas

Anna Bałchan


 

Prezydium Rady Rodziców

 Przewodnicząca: Marek Woźniak - 4 TEA

Z-ca: Sabina Zimny - 1 TIF

Sekretarz: Małgorzata Matłosz - 1 TRA

 Skarbnik:  Zuzanna Niedzwiedź - 2 TRA

Członek:  Renata Jabłońska - 2 w

Katarzyna Gomółka - Dorosz - 3 TI

           


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.05.05, 10:52.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0273 sekund.