x
Rada Rodziców - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Rada Rodziców

Ogólne informacje dotyczące Rady Rodziców:

  1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniuje projekt statutu szkoły.
  5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  6. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
  7. Rada Rodziców opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy od tej oceny.
  8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady.

Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

Regulamin Rady Rodziców - [ czytaj ]

Więcej informacji o Radzie Rodziców - materiały szkoleniowe MEN - [ czytaj ]

 


Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Strzyżów w Strzyżowie  85 9168 0004 0020 2505 2000 0010


 

PLAN SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2022/2023

  

 

Spotkanie wywiadowcze  z rodzicami

termin spotkania

godzina

1.

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

30.09.2022 r.

godz. 16.00

2.

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

1.12.2022r.

godz. 16.00

3.

1. spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas 

2. spotkanie z rodzciami najzdolniejszej mlodzieży

13.04.2023r.

1. godz. 16.00

2. godz. 15.00

4.

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

31.05.2023 r.

godz. 16.00

  Podczas spotkań odbywa się dyżur nauczycieli uczących 


RADA RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 -  [ zobacz ]

 


 

Prezydium Rady Rodziców

 Przewodnicząca: Marek Woźniak - 4 TEA

Z-ca: Sabina Zimny - 1 TIF

Sekretarz: Małgorzata Matłosz - 1 TRA

 Skarbnik:  Zuzanna Niedzwiedź - 2 TRA

Członek:  Renata Jabłońska - 2 w

Katarzyna Gomółka - Dorosz - 3 TI

           


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.10.17, 11:23.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0581 sekund.