Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Konkurs na partnera do projektu 7.13

Strzyżów, dnia 02.10.2023

Wyniki z wyłonienia partnera

 

W dniu 29.09.2023 r. o godzinie 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie nastąpiło otwarcie ofert na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07, działanie 07.13 Szkolnictwo zawodowe dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W dniu 27.09.2023 o godzinie 10.15 została złożona oferta przez:

Innovo Innowacje w Biznesie sp. z o.o.

ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło

 

Do dnia 28.09.2023 do godziny 10.00 nikt więcej nie złożył ofert.

 

po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych oraz kryteriów oceny wyłoniono partnera: 

Innovo Innowacje w Biznesie sp. z o.o.

ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strzyżów, dnia 06.09.2023

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.

Ogłaszający konkurs:

Powiat Strzyżowski/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

Tel./ Fax: 017 2761 193; e-mail: zst.strzyzow@gmail.com

Strona internetowa: http://zs-strzyzow.itl.pl/

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz.U.2022.1079); oraz regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 07.13 Szkolnictwo zawodowe. Zamawiający Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.

II. Planowany okres realizacji projektu

Zgodny z wytycznymi naboru konkursu

III. CEL PARTNERSTWA

Partnerstwo zawiązuje się w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu. Utworzenie kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

IV. PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM PROJEKCIE

Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Działania przewidziane w projekcie:

1. przygotowanie założeń systemu nauczania i programów nauczania w zakresie dostosowania ich do wymagań rynku pracy poprzez m.in.:

 • współpracę z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły
 • szkolenia i kursy dla uczniów prowadzące m.in. do nabywania, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji,
 • staże i praktyki uczniowskie,

2. wsparcie uczniów w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych,

3. wsparcie uczniów w zwiększaniu wiedzy na temat klimatu oraz wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji ekologicznych

4. podnoszenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej szkół, w tym z wykorzystaniem modelu szkoły ćwiczeń,

5. podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

6. upowszechnienie korzystania z doradztwa zawodowego i edukacyjnego z uwzględnieniem perspektywy płci w wyborze zawodu, przeciwdziałania stereotypom związanym z płcią i wspierania promocji kierunków STEM,

7. innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne oraz eksperymenty pedagogiczne,

8. wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli,

9. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i nauczycieli,

10. wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w szkole, w tym wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dyskryminowanych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych,

11. doposażenie/wyposażenie pracowni/warsztatów w brakujący sprzęt niezbędny do kształcenia na podstawie diagnozy sytuacji (diagnozy potrzeb) w danej szkole/ placówce,

Szczegółowo opisany w dokumentacji naboru konkursu, tj. nabór nr FEPK.07.13-IP.01-002/23

https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/7-13-szkolnictwo-zawodowe-nabor-nr-fepk-07-13-ip-01-002-23

V. Zakres zadań partnerstwa

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. konkursu.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zamawiającego przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola administracyjno-koordynacyjna, doradcza.

Zamawiający zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.

Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

Partner wiodący zawrze umowę partnerską z wyłonionym partnerem, której zakres został wskazany w art. 39, ust. 9 ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

VI. Wymagania wobec partnera

 1. Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 2. Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe, a także potencjału społecznego). Udział partnerów musi być adekwatny do celów projektu.
 3. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (zgodnie z punktem 2.4.1 regulaminu konkursu) poza wymienionymi w punkcie 2.4.2 niniejszego Regulaminu konkursu.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:

 1. podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2023 poz. 1270);
 2. podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.1745);
 3. podmioty, wobec których zastosowanie ma art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2023.659, z późn. zm.);
 4. jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom i Beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego;
 5. podmioty, na które zostały nałożone sankcje za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie działań wojennych Federacji Rosyjskiej;
 6. osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

VII. Zgłoszenie powinno zawierać

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej związanych z edukacją i/lub edukacją zawodową.
 2. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt IV niniejszego ogłoszenia z szacunkowym kosztem realizacji projektu przez kandydata podanym z możliwą dokładnością;
 3. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 4. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 5. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 6. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z informacjami taką zgodność potwierdzającymi;
 7. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).) lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a)      art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b)      art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 659).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załączniki do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt. VII)
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w szczególności działalności edukacyjnej. Max. 20 pkt
 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. IV. Max. 30 pkt.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 20 pkt.
 5. Oferowany wkład Oferenta w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy). Maks. 10 pkt. 

 IX. Termin i forma składania zgłoszenia

1. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie – nie później niż do 28.09.2023 r. do godz. 10:00 decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjne) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu” w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie pod adresem: ul. Mickiewicza 11 (budynek B), 38-100 Strzyżów lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: zst.strzyzow@gmail.com z dopiskiem w temacie „Oferta w konkursie na wybór partnera 7.13”

X. Inne informacje

 1. Zamawiający Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie będzie uczestniczyć w danym przedsięwzięciu w roli Partnera Wiodącego.
 2. Zamawiający Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie zastrzega sobie prawo do:
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • zmian w treści ogłoszenia w otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana będzie opublikowana
 • negocjacji działań planowanych w ramach projektu z wybranym Partnerem,
 • zawarcia umowy partnerskiej z wybranym Partnerem, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony

3.Zamawiający Starostwo Powiatowe w Strzyżowie/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie

XI. Dane osób do kontaktu w naborze

Adam Witek – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

POBIERZ - ogłoszenie o konkursie wraz z sześcioma załącznikami.

Załącznik nr 1 -  formularz oferenta.

Załącznik nr 2 - wykaz projektó oferenta.

Załącznik nr 3 - wykaz kadry.

Załącznik nr 4 - oświadcznie o działąniu zgodnie z celami.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.

Załącznik nr 6 - oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami itp.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.10.05, 07:18.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0380 sekund.