Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Program rozwojowy ZST

NA DRODZE DO POZNAWANIA ŚWIATA I KARIERY ZAWODOWEJ. PROGRAM ROZWOJOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

 W dniu 10.06.2010 r. szkoła złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek w celu pozyskania dofinansowania Unijnego na projekt „Na drodze do poznawania świata i kariery zawodowej. Program rozwojowy Zespołu Szkół w Strzyżowie”. Wniosek został złożony w ramach konkursu nr 16/POKL/9.2.2010 Działanie nr 9.2 Priorytet nr IX POKL.

Ostateczna wartość projektu wynosi 3.044.547,00 PLN (słownie: trzy miliony czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem 00/100 PLN) w tym:

 Projekt dotyczy:

- cel główny: wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów ZST poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły do 30.06.2013,

- realizację idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacji procesów edukacyjnych przez wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych,

- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych przez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,

- utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery,

- uzyskanie uprawnień zawodowych przez 480 uczniów poprzez udział w 12 tematach kursów pozaszkolnych:

- barman,

- kelner,

- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. b,

- księgowość w małej firmie,

- kosmetyczny,

- fryzjerski,

- spawania, MAG lub TIG,

- magazynier z obsługą wózka widłowego,

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie,

- kurs CAD, CAM, CNC,

- obsługa kasy fiskalnej.

- promocja wśród młodzieży postaw aktywnych, niwelowanie zachowań patologicznych i budowanie postaw obywatelskich poprzez udział w treningu umiejętności wychowawczych i psychospołecznych

- realizacja praktyk dla 400 uczniów w trakcie trwania projektu.

 Rozpoczęcie projektu.

W dniu 04.11.2010 o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji z nauczycielami w celu zapoznania z projektem.

W dniu 05.11.2010 o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w celu przedstawienia głównych celów projektu młodzieży.

W dniu 18.11.2010 przed wywiadówkami zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami uczniów w celu zapoznania z projektem.

OFICJALNA STRONA PROJEKTU: http://www.programrozwojowyzst.itl.pl/

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

 W ramach projektu „Na drodze do poznawania świata i kariery zawodowej. Program rozwojowy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” w Zespole Szkół Technicznych powstał Szkolny Ośrodek Kariery - efektywny program doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wsparcie w ramach SZOK obejmuje:

- Zajęcia integracyjne z podstawami samokształcenia, komunikacja w zespole, relacje interpersonalne, zasady samokształcenia.

Indywidualne konsultacje psycholog.-pedagog. – przeprowadzenie badań i przygotowanie indywidualnego modelu uczenia się skierowane szczególnie do uczniów mających trudności w nauce

- Analiza potrzeb szkoleniowych BO -ankietyzacja + opracowanie wyników

- Szkolenia umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji, motywacji, kreatywności

- Warsztaty z rynku pracy –prezentacja wymagań rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stereotypów płci, zasad równości, szacunku i równouprawnienia.

- Indywidualne doradztwo zawodowe

W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery zatrudniony został doradca zawodowy, który pomagał ukierunkować uczestników projektu z ostatnich klas w wyborze dalszej ścieżki zawodowej, poprzez opracowanie Indywidualnych Planów Działań.

Ponadto dla pozostałych uczestników projektu było prowadzone doradztwo grupowe, na którym poruszane były tematy dotyczące rynku pracy, stereotypów, komunikacji interpersonalnej.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2016.01.22, 18:25.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0666 sekund.