Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 

Procedury szkolne - czyli co się dzieje gdy...

 


Zbiór procedur postępowania kryzysowego obowiązujących w Zespole Szkół Technicznych.

W dokumencie opisane są następujące sytuacje kryzysowe:

I. Podstawa prawna.

II. Postanowienia ogólne.

III. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.

IV. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

V. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego. 

VI. Kradzieże na terenie szkoły.

VII. Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje w posiadaniu ucznia w szkole.

VIII. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia. 

IX. Wypadek, któremu uległ uczeń podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.

X. Udzielanie uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

XI. Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach.

XII. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki/ imprezy szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania.

XIII. Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły.

XIV. Na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych.

XV. Informacja, że uczeń niepełnoletni spożywa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

XVI. Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

XVII. Nauczyciel (inny pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

XVIII. Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

XIX. Zakłócanie toku lekcji przez ucznia.

XX. Akty przemocy i agresji w szkole.

XXI. Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.

XXII. Cyberprzemoc - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

XXIII. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na terenie szkoły.

XXIV. Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

XXV. Postępowanie dyrektora, pedagoga szkolnego w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie placówki oświatowej.

XXVI. Ujawnienie przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego na terenie szkoły.

XXVII. Zamach samobójczy ucznia.

XXVIII. Żałoba po śmierci ucznia.

XXIX. Konieczność powiadomienia rodziców o śmierci ucznia w czasie zajęć szkolnych.

XXX. Epizod psychotyczny ucznia.

XXXI. Incydent bombowy.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.06.07, 12:21.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0199 sekund.