Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Egzamin Zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY

 

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
1. Etap pisemny
13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzą-cych kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny od 14 do 17 czerwca 2011 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół poli-cealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.) od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodo-we
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2011 rSTRUKTURA EGZAMINU

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji, jeżeli uzyskał:

·         z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

·         z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Absolwent otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego pod warunkiem zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu.

AKTUALNOŚCI 2023/2024

Organizacja egzaminu 


Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych na rok szkolny 2023/2024

ZADANIA JAWNE

Instrukcja aktywacji i uzupełnieniea konta zdającego egzamin zawodowy - system EPKZ  

Organizacja egzaminu w sesji zima 2024r

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie  w OKE KRAKÓW i Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ABSOLWENCI ZST 2023

ZAWÓD

ZDAWALNOŚĆ
W SZKOLE

ZDAWALNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

ZDAWALNOŚĆ
W KRAJU

TECHNIK HANDLOWIEC

100 %

91 %

73 %

TECHNIK LOGISTYK

94 %

78 %

81 %

TECHNIK INFORMATYK

97 %

79 %

84 %

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

100 %

86 %

78 %

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

100 %

83 %

82 %

TECHNIK MECHANIK

100 %

85 %

78 %

Warunkiem otrzymania przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest zdanie egzaminu z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ukończenie szkoły.

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ABSOLWENCI ZST 2022

ZAWÓD

ZDAWALNOŚĆ
W SZKOLE

ZDAWALNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

ZDAWALNOŚĆ W KRAJU

TECHNIK ANALITYK

100 %

91 %

84 %

TECHNIK EKONOMISTA

93 %

93 %

89 % 

TECHNIK HANDLOWIEC

100 %

93 %

83 %

TECHNIK LOGISTYK

88 %

73 %

75 %

TECHNIK INFORMATYK

90 %

85 %

80 %

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

100 %

89 %

77 %

Warunkiem otrzymania przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest zdanie egzaminu z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ukończenie szkoły.

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ABSOLWENCI ZST 2021


ZAWÓD

UZYSKANIE DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE

Kwalifikacja

ZDAWALNOŚCI W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE

W SZKOLE

W WOJEWÓDZTWIE

W KRAJU

TECHNIK INFORMATYK 

81 %

EE.08

97 %

66 %

57 %

EE.09

81 %

70 %

64 %

TECHNIK HANDLOWIEC

78 %

AU.20

100 %

93 %

82 %

AU.25

78 %

60 %

60 % 

TECHNIK EKONOMISTA

100 %

AU.35

100 %

76 %

79 % 

AU.36

100 %

85 %

82 %

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

94 %

AU.21

94 %

62 %

75 %

AU.26

100 %

70 %

77 %

TECHNIK LOGISTYK

100 %

AU.22

100 %

79 %

75 %

AU.32

100 %

76 %

82 %

TECHNIK ANALITYK

100 %

AU.59

100 %

50 %

60 %

AU.60

100 %

75 %

77 %

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

100 %

MG.18

100 %

77 %

72 %

MG.43

100 %

67 %

67 %

TECHNIK MECHANIK

94 %

MG.19

100 %

92 %

90 %

MG.44

94 %

71 %

54 %

Warunkiem otrzymania przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest zdanie egzaminu z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ukończenie szkoły.

WYNIKI EGZAMINU w roku 2020

 

WYNIKI EGZAMINU w roku 2019

WYNIKI EGZAMINU w roku 2018

WYNIKI EGZAMINU w roku 2017

WYNIKI EGZAMINU w roku 2016

WYNIKI EGZAMINU w roku 2015

Zdawalność- ilość uczniów, którzy uzyskali dyplom 

Wyniki

 

Zdawalność - uzyskało dyplom w %

W szkole

woj podkarpackie

w OKE Kraków

Technik mechanik (M19)

100

89,8

90,6

Technik informatyk 312[01]

90,5

72,9

69,1

Technik informatyk (E12)

72

67,6

64,4

Technik informatyk (E13)

84

75,3

74,7

Technik agrobiznesu

-

-

-

Technik ekonomista 341[02]

9584,585,9

Technik ekonomista A35

94,786,986,9

Technik handlowiec 341[03]

7582,580,4

Technik handlowiec A18

96,791,991,8

Technik pojazdów samochodowych 311[52]

25

41,0

46,7

Technik pojazdów samochodowych M12

68,8

57,8

60,6

Technik pojazdów samochodowych M18

82,4

93,2

92,2

 

Porównanie z egzaminem w 2010 -2015 r. -  egzamin zdało, uzyskało dyplom (%)

Zawód

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Technik mechanik

46,1

93,8

68,9

100

83,3

100

Technik informatyk 312[01]

X

100

83,3

50

75

90,5

Technik informatyk E12

x

x

x

x

x

72

Technik informatyk E13

x

x

x

x

x

84

Technik agrobiznesu 

x

x

x

x

87,5

x

Technik ekonomista 341[02]

85

78,3

75

83,3

100

95

Technik ekonomista A35

x

x

x

x

x

94,7

Technik handlowiec 341[03]

75

92,3

x

100

100

75

Technik handlowiec A18

x

x

x

x

X

96,7

Technik pojazdów samochodowych 311[52]

x

x

x

64,7

88,9

25

Technik pojazdów samochodowych M12

x

X

x

x

x

68,8

Technik pojazdów samochodowych M18

x

x

x

x

x

82,4


Wyniki egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w 2014 r.


Wyniki poszczególnych etapów egzaminu

ZawódEtapZdawałoZdałoNie zdało
Technik mechanikpisemny651
Technik mechanikpraktyczny651
Technik informatykpisemny21156
Technik informatykpraktyczny20191
Technik agrobiznesupisemny880
Technik agrobiznesupraktyczny871
Technik ekonomistapisemny17170
Technik ekonomistapraktyczny18180
Technik handlowiecpisemny12120
Technik handlowiecpraktyczny12120
Technik pojazdów samochodowychpisemny18180
Technik pojazdów samochodowychpraktyczny19163

Wyniki średnie za części etapu pisemnego

ZawódCzęść pierwsza  (%)Część druga (%)
Technik mechanik6370
Technik informatyk5771
Technik agrobiznesu7763
Technik ekonomista7681
Technik handlowiec7679
Technik pojazdów samochodowych7468

Wyniki średnie w etapie praktycznym

Zawód Wynik średni (%)
Technik mechanik86
Technik informatyk86
Technik agrobiznesu87
Technik ekonomista93
Technik handlowiec89
Technik pojazdów samochodowych79

Wyniki Zespołu Szkół Technicznych w porównaniu z wynikami w województwie, w OKE Kraków i kraju
Zdawalność- ilość uczniów którzy uzyskali dyplom

Wyniki Zdawalność - uzyskało dyplom w %  
 W szkole woj podkarpackiew OKE Kraków w kraju
Technik mechanik83,3374,671,265,53
Technik informatyk7560,959,857,01
Technik agrobiznesu87,5066,775,375,12
Technik ekonomista10086,883,376,16
Technik handlowiec10087,983,473,12
Technik pojazdów samochodowych88,8883,782,278,93

Porównanie z egzaminem w 2010r,2011r,2012r,2013r- egzamin zdało, uzyskało dyplom (%)

Zawód 2010r2011r2012r2013r2014r
Technik mechanik46,193,868,910083,3
Technik informatykX10083,35075
Technik agrobiznesuXXXX87,5
Technik ekonomista8578,37583,3100
Technik handlowiec7592,3X100100
Technik pojazdów samochodowychXXX64,788,9

 


 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2013 r.

12a 

13a 

14a 

15a 

16a 

17a 


 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 

Wyniki

Zdawalność

ZST W STRZYŻOWIE

Technik ekonomista

77,27 %

Technik handlowiec

100 %

Technik mechanik

93,33 %

Technik informatyk

100 %

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 (wraz z absolwentami poprawiającymi wynik egzaminu) w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

Wyniki

Zdawalność

ZST W STRZYŻOWIE

woj. podkarpackie

OKE Kraków

Technik ekonomista

78,26%

63,16%

60,57% 

Technik handlowiec

92,31%

63,64%

56,02% 

Technik mechanik

93,75%

69,34%

 62,28%

Technik informatyk

100%

63,54%

 60,33%


Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół w Strzyżowie w roku szkolnym 2009/2010 w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

Zdawalność egzaminu

 

ZS w Strzyżowie

woj. podkarpackie

OKE Kraków

Technik ekonomista

85 %

63,4 %

65 %

Technik handlowiec

75 %

64,9 %

64,1 %

Technik mechanik

46,1 %

53,9 %

53,2 %

 


Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zespole Szkół w Strzyżowie - rok szkolny 2008/2009

INFORMATORY EGZAMIN FORMUŁA 2019 [ LINK ]


ARKUSZE EGZAMINACYJNE  Adres strony to: https://arkusze.pl


Egzamin zawodowy

egzamin zawodowy administracja

Egzamin zawodowy Administracyjno-Usługowy

Symbole A. oraz AU.

egzamin zawodowy budownictwo

Egzamin zawodowy Budowlany

Symbole B. oraz BD.

egzamin zawodowy elektryk

Egzamin zawodowy Elektryczno-Elektroniczny

Symbole E. oraz EE.

egzamin zawodowy mechanik

Egzamin zawodowy Mechaniczny i Górniczo-Hutniczy

Symbole M. oraz MG.

egzamin zawodowy rolnik

Egzamin zawodowy Rolniczo-Leśny

Symbole R. oraz RL.

egzamin zawodowy gastronomia

Egzamin zawodowy Turystyczno-Gastronomiczny

Symbole T. oraz TG.

egzamin zawodowy medyczny

Egzamin zawodowy Medyczno-Społeczny

Symbole Z. oraz MS.

egzamin zawodowy artystyczny

Egzamin zawodowy Artystyczny

Symbole S. oraz ST.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.11.22, 13:12.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0208 sekund.