x
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej

Plan pracy Zespołu Szkół Technicznych

w roku szkolnym 2016/17 r.

 

 

 

Lp.

 

Termin


 

godz.

 

Zadania/wydarzenia

 

Odpowiedzialni

 

I PÓŁROCZE


WRZESIEŃ

 1.

30.08.2016r.

900

Plenarne zebranie rady pedagogicznej:

Podjęcie uchwały w sprawie promowania uczniów

Uchwalenie zmian w Statucie szkoły

Zaopiniowanie programów profilaktyki oraz wychowawczego szkoły.

Informacja o kalendarzu roku szkolnego 2016/17 i zasięgniecie opinii rady pedagogicznej w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

dyrektor, przewodniczący zespołów problemowych

 2.

1.09.2016r.

915

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Spotkanie z wychowawcami klas, zapoznanie uczniów klas pierwszych z infrastrukturą szkoły a wszystkich uczniów z procedurą ewakuacji szkoły, przekazanie planu lekcji, sposobu dojazdu do CKP.

Dyrektor,

Wychowawcy klas

 3.

Pierwszy lub drugi tydzień września 2016r.

 

Kiermasz podręczników szkolnych

Dyrektor, Samorząd Uczniowski

 4.

Do 9.09.2016r

 

Poinformowanie uczniów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zebranie deklaracji na sesję zimową.

Dyrektor,

zastępca KOE

Wychowawcy klas

 5.

13.09.2016r.

1500

Zebranie rady pedagogicznej.

Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru na dany rok szkolny.

dyrektor

 6.

do 20.09.2016r.

 

 

Zebranie rady pedagogicznej:

zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną kandydatur nauczycieli do nagrody starosty oraz dyrektora szkoły – wnioski do OP.

dyrektor

 7.

22-23.09.2016r.

 

Udział chętnych uczniów klas maturalnych w Salonie Maturzystów 2015

Wychowawcy klas maturalnych

 8.

29.09.2016r.

1600

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych:

 Wybory do klasowej rady rodziców

Zapoznanie rodziców z programem nauczania wychowania do życia w rodzinie.

Posiedzenie rady rodziców. Uchwalenie programów profilaktyki oraz wychowawczego szkoły.

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły.

Przedstawienie oferty ubezpieczenia zbiorowego NNW

Informacja o prowadzonej akcji przez radę rodziców dotyczącą przekazania 1%

dyrektor,
wychowawcy klas
przewodnicząca Rady Rodziców

 9.

Do 30.09. 2016r.

 

Diagnoza uczniów klas pierwszych pod kątem potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Uzupełnienie kart pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Powołanie zespołów i opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla nowo przyjętych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wychowawcy klas, pedagog.

 10.

Do 30.09. 2016r.

 

Złożenie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

wychowawcy klas, uczniowie

PAŹDZIERNIK

 11.

11.10.2016r.

 

1500

Zebranie rady pedagogicznej. W programie m.in.:

diagnoza wstępna klas pierwszych,

analiza wyników matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

analiza losów absolwentów.

dyrektor,

wicedyrektor,

przewodniczący zespołów problemowych,

liderzy przedmiotowi,

 12.

12.10.2016r.

1045

Uroczystość ślubowania klas pierwszych.

Dyrektor, G.Włodyka, E.Worek, Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

 13.

14.10.2016r.

900

Uroczyste zebranie rady pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

dyrektor

 14.

27.10.2016r.

1500

Zebranie rady pedagogicznej. W programie:

Szkolenie RP nt.: Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Dostosowanie warunków i form egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń – luty) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedstawienie wstępnego harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Dyrektor

e-szkolenie ECRK Białystok

LISTOPAD

 15.

10.11. 2016r.

 

Narodowe Święto Niepodległości – rocznicowa lekcja otwarta

G. Włodyka, K. Grosman

 16.

11.11.2016r.

 

Narodowe Święto Niepodległości.

Udział młodzieży i nauczycieli w uroczystościach środowiskowych z okazji Święta Niepodległości.

dyrektor,

wychowawcy klas

 17.

17.11.2016r.

 

Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej. nt.: Ocenianie kształtujące.

Dyrektor

e-szkolenie ECRK Białystok

 18.

listopad 2016r.

900

Matura z Operonem.

Matura próbna z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych

Wicedyrektor,

liderzy j.polskiego, matematyki i j.obcych.

 19.

Listopad 2016r.

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część teoretyczna, część praktyczna) w klasach 4TE [A.36], 4TH [A.22], 3TI [E.12], 4TI [E.14]

wicedyrektor,

 liderzy przedmiotów zawodowych

 20.

14.11 - 25.11.2016r.

 

Praktyki zawodowe klasy 3TE

dyrektor

 21.

14.11 - 2.12.2016r.

 

Praktyki zawodowe klasy 3TM

dyrektor

 22.

14.11 - 9.12.2016r.

 

Praktyki zawodowe klas 2TH i 2TF

dyrektor

 23.

Do 30.11.2016r.

 

Poinformowanie uczniów klas IV technikum poprzez wpisanie do e-dziennika propozycji oceny rocznej z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2016/17.

Nauczyciele uczący

GRUDZIEŃ

 24.

1.12.2016r.

1600

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami.

Poinformowanie rodziców uczniów klas IV technikum o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2016/17.

Zaopiniowanie przez radę rodziców planu finansowego szkoły.

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas

 

 25.

2.12.2016r.

 

Poinformowanie uczniów klas 4 technikum a za ich pośrednictwem rodziców nieobecnych na spotkaniu wywiadowczym o  przewidywanych ocenach rocznych - przekazanie wydruku z e-dziennika za pośrednictwem uczniów

Wychowawcy klas

 

 26.

do 5.12.2016r.

 

Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną planu finansowego szkoły.

Dyrektor,

 27.

Do 14.12.2016r.

 

Wpisanie ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniom klas IV Technikum

Nauczyciele uczący

 Wychowawcy klas

 

 28.

16.12.2016r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna klas IV Technikum

Szkolenie dla przewodniczących oraz członków zespołów nadzorujących pisemny i praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zakończenie I półrocza dla klas IV Technikum

dyrektor,

wicedyrektor,

wychowawcy klas,

29. 

Do 21.12.2016r.

 

Poinformowanie uczniów klas technikum poprzez wpisanie do e-dziennika propozycji oceny rocznej z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2016/17.

Nauczyciele uczący

 30.

Do 22.12.2016r.

 

Poinformowanie uczniów klas technikum, a za ich pośrednictwem rodziców, o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2016/17- przekazanie wydruku z e-dziennika za pośrednictwem uczniów

Wychowawcy klas

 

 31.

22.12.2016r

 

Szkolny Koncert Kolęd.

 

Katarzyna Szady - Sagan

STYCZEŃ

 

 32.

do 11.01.2017r.

 

Wpisanie ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

Nauczyciele, wychowawcy klas

 33.

12.01.2017r.

 

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (4TE [A.36], 4TH [A.22], 3TI [E.12], 4TI [E.14]

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

dyrektor

 34.

13.01.2017r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna Technikum i ZSZ

dyrektor, nauczyciele

 35.

13.01.2017r.

 

Zakończenie I półrocza.

 

 36.

30.01.2017r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (Semestr III i V).

dyrektor, nauczyciele

 

 

16.01-29.01.2017r.

 

Ferie zimowe

 

 

II PÓŁROCZE


STYCZEŃ

 

Lp.


 

Termin

 

godz.

 

Tematyka posiedzeń / czynności

 

Odpowiedzialni

 1.

 

 

Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Dyrektor,

zastępca KOE

 

 2.

30.01-3.02.2017r.

 

Zebrania zespołów przedmiotowych i problemowych podsumowujących pracę za I półrocze.

przewodniczący zespołów

LUTY

 3.

9.02.2017r.

1500

Zebranie plenarne rady pedagogicznej.

dyrektor, przewodniczący zespołów problemowych

 4.

Luty 2017

 

Akcja promująca czytelnictwo „Kocham… czytać”.

E.Worek,

nauczyciele j.polskiego

Samorząd Uczniowski

 5.

Do 16.02.2017r

 

Poinformowanie uczniów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Zebranie deklaracji na sesję letnią.

Dyrektor,

zastępca KOE

Wychowawcy klas

 6.

23.02.2017r

1500

Zebranie rady pedagogicznej.

 W programie m.in.:

Szkolenie na temat zagrożeń terroryzmem,

Dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja maj – lipiec) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyrektor

Przedstawiciel KPP w Strzyżowie

 7.

do 28.02.2017r.

 

Powołanie komisji rekrutacyjnej i zatwierdzenie regulaminu rekrutacji na kolejny rok szkolny.

Dyrektor

 

 

MARZEC

 8.

Marzec 2017r.

 

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część teoretyczna, część praktyczna) w klasach 3TH,3ws [A.18],3TF [A.19]

wicedyrektor,

 liderzy przedmiotów zawodowych,

 9.

27-29. Marzec 2017r.

 

Rekolekcje wielkopostne.

Zajęcia odbywają się normalnie do godziny 11.30. 

księża

dyrektor

 10.

do 31.03.2017r.

 

Zaopiniowanie listy przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym dla klas pierwszych Technikum i LOdD rozpoczynających naukę w roku 2017/18.

 

 11.

13.04-18.04.2017r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

KWIECIEŃ

 12.

Kwiecień 2017r.

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część teoretyczna, część praktyczna) w klasach 3TE [A.35], 3TH i 3ws [A.18], 3TI [E.13], 3wk [T.6]

 

 

wicedyrektor,

liderzy przedmiotów zawodowych

13. 

Do 5.04.2017r.

 

Poinformowanie uczniów klas IV technikum poprzez wpisanie do e-dziennika propozycji oceny rocznej z przedmiotów oraz zachowania.

Wychowawcy klas

Nauczyciele uczący

 14.

6.04.2017 r.

1500

 

 

1600

 

 

 

 

1700

Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.

Spotkanie z rodzicami – wywiadówka

Poinformowanie rodziców uczniów klas IV technikum o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania – wydruk z e-dziennika,

Spotkanie Rady Rodziców

E.Worek, Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

Dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

przewodnicząca Rady Rodziców

 15.

7.04.2017 r.

 

Poinformowanie rodziców uczniów klas IV technikum nieobecnych na spotkaniu wywiadowczym za pośrednictwem uczniów o przewidywanych ocenach rocznych - przekazanie wydruku z e-dziennika.

Wychowawcy klas

 

 16.

do 24.04.2017r.

 

Wpisanie ocen rocznych uczniom klas maturalnych

Nauczyciele uczący

 17.

26.04.2017r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna klas IV technikum oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (semestr VI).

Szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących egzamin maturalny z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji.

dyrektor

wicedyrektor

 

 18.

28.04.2017 r.

1030

Uroczystość pożegnania absolwentów – wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

Dyrektor, K.Szady - Sagan

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

MAJ

 19.

2,4,5,8.05.2017r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 20.

4,5,8.05.2017r.

 

Pisemny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych.

dyrektor

wicedyrektor

przew. ZN

21.

4 –24.05.2017r.

 

Pisemny zewnętrzny egzamin maturalny wg harmonogramu

 

dyrektor

wicedyrektor

przew. ZN

22. 

4 –26.05.2017r.

 

Ustny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych wg harmonogramu

dyrektor

wicedyrektor

przew. ZP

23.

8 –20.05.2017r.

 

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego wg harmonogramu

dyrektor

wicedyrektor

przew. ZP

24.

Do 12.05.2017r.

 

Poinformowanie uczniów klas drugich technikum rozpoczynających praktykę zawodową  o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania - wpisanie do e-dziennika.

Nauczyciele uczący

Wychowawcy klas

25.  

15.05 –6.06.2017r.

 

Praktyki zawodowe klas 2TE, 2TP, 2TM, 2TI

dyrektor

26.

Maj 2017r

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część teoretyczna, część praktyczna) w klasach 3TH,3ws [A.18],3TE[A.35], 3TF[A.19]

wicedyrektor,

liderzy przedmiotów zawodowych

27.

Maj 2017r.

 

Dni Otwarte Szkoły

Dyrektor, zespół ds. promocji szkoły

28.

Maj 2017r.

 

SUPERTALENT 2017 – konkurs dla gimnazjalistów

E. Worek z zespołem

29.

do 31.05.2017 r.

 

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania - wpisanie do e-dziennika.

Nauczyciele uczący

Wychowawcy klas

CZERWIEC

30.

1.06.2017r.

1600

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami.

Poinformowanie rodziców, o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania – wydruk z e-dziennika.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

31.

2.06.2017r.

 

Poinformowanie rodziców nieobecnych na spotkaniu wywiadowczym za pośrednictwem uczniów o przewidywanych  ocenach rocznych - przekazanie wydruku z e-dziennika.

Wychowawcy klas

 

32.

Czerwiec 2017r.

 

VII edycja „Biegaj maszeruj – kalorie wyzeruj”

K. Hałas,

M. Majewski

33.

Czerwiec 2017r.

 

Szkolna akcja z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod hasłem "Uczę się ratować życie".

G. Włodyka, R. Kołodziejczyk i chętni nauczyciele

34.

9.06.2017r.

1500

Szkolenie dla przewodniczących oraz członków zespołów nadzorujących pisemny i praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dyrektor,

wicedyrektor

35.

Do 13.06.2017r

 

Wpisanie ocen rocznych.

Nauczyciele,

Wychowawcy klas

36.

Do 16.06.2017r.

 

Przedstawienie dyrektorowi listy podręczników na rok szkolny 2017/18

Liderzy przedmiotowi,

 

37.

16.06.2017r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna uczniów technikum, ZSZ oraz LOdD.

dyrektor

wychowawcy klas

38

19-22.06.2017r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów technikum.

Dyrektor

39.

20.06.2017r.

 

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSZ.

Dyrektor

40.

Od 19.06 do 8.07.2017r.

 

 

Część praktyczna egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasach: 3TI [E13], 3TF[A.19], 3TE [A35], 3TH [A18], 3s [A18],

Dyrektor

41.

23.06.2017r.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w tym pożegnanie klas trzecich ZSZ.

Dyrektor

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

42.

 

19.06 – 23.06.2017r.

 

Zebrania zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

przewodniczący zespołów przedmiotowych, przewodniczący zespołów zadaniowych

43.

06.2017 r.

1100

Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

przew. SKRK

 

44.

Do 30.06.2017 r.

 

Zgłoszenie do OKE ukończenia szkoły przez absolwentów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

dyrektor

LIPIEC

45.

03.07.2017r.900Konferencja plenarna

dyrektor

46.Wg harmonogramu KO Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkołydyrektor

47.

Wg harmonogramu KO

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

dyrektor


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.06.16, 08:34.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0352 sekund.