Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej

Plan pracy Zespołu Szkół Technicznych

w roku szkolnym 2017/18 r.

 

 

 

Lp.


 

Termin

 

godz.

 

Zadania/wydarzenia

 

Odpowiedzialni

 

I PÓŁROCZE


WRZESIEŃ

1.        

30.08.2017r.

900

Plenarne zebranie rady pedagogicznej:

 • Podjęcie uchwały w sprawie promowania uczniów
 • Uchwalenie zmian w Statucie szkoły
 • Zaopiniowanie programów profilaktyki oraz wychowawczego szkoły.
 • Informacja o kalendarzu roku szkolnego 2017/18 i zasięgniecie opinii rady pedagogicznej w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

dyrektor, przewodniczący zespołów problemowych

2.        

4.09.2017r.

915

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Spotkanie z wychowawcami klas, zapoznanie uczniów klas pierwszych z infrastrukturą szkoły a wszystkich uczniów z procedurą ewakuacji szkoły, przekazanie planu lekcji, sposobu dojazdu do CKP.

Dyrektor,

Wychowawcy klas

3.        

Pierwszy lub drugi tydzień września 2017r.

 

Kiermasz podręczników szkolnych

Dyrektor, Samorząd Uczniowski

4.        

Do 9.09.2017r

 

Poinformowanie uczniów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zebranie deklaracji na sesję zimową. 

Dyrektor,

zastępca KOE

Wychowawcy klas

5.        

14.09.2017r.

1500

Zebranie rady pedagogicznej.

Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru na dany rok szkolny.

Zaopiniowanie planu wychowawczo-profilaktycznego

Zaopiniowanie procedur organizowania i świadczenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyrektor

Przewodniczący wyznaczonych do opracowania zespołów zadaniowych

w-ce dyrektor

6.        

do 20.09.2017r.

 

 

Zebranie rady pedagogicznej:

zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną kandydatur nauczycieli do nagrody starosty oraz dyrektora szkoły – wnioski do OP.

dyrektor

7.        

20-21.09.2017r.

 

Udział chętnych uczniów klas maturalnych w Salonie Maturzystów 2017

Wychowawcy klas maturalnych

8.        

28.09.2017r.

1600

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych:

 • Wybory do klasowej rady rodziców
 • Zapoznanie rodziców z programem nauczania wychowania do życia w rodzinie.
 • Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły.
 • Przedstawienie oferty ubezpieczenia zbiorowego NNW
 • Posiedzenie rady rodziców.

Uchwalenie programu profilaktyczno-wychowawczego

dyrektor,
wychowawcy klas
przewodnicząca Rady Rodziców

9.        

Do 30.09. 2017 r.

 

Diagnoza uczniów klas pierwszych pod kątem potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uzupełnienie kart pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Powołanie zespołów i opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla nowo przyjętych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz modyfikacja IPET-ów dla uczniów kontynuujących naukę.

Wychowawcy klas, pedagog.

10.    

Do 30.09. 2017 r.

 

Złożenie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

wychowawcy klas, uczniowie

PAŹDZIERNIK

11.    

12.10.2017r.

 

1500

Uroczyste zebranie rady pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W programie również :

 • diagnoza wstępna klas pierwszych,
 • analiza wyników matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • analiza losów absolwentów.

dyrektor,

wicedyrektor,

przewodniczący zespołów problemowych,

liderzy przedmiotowi,

12.    

12.10.2017r.

1045

Uroczystość ślubowania klas pierwszych.

Dyrektor, G.Włodyka, E.Worek, Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

13.    

26.10.2017r.

1500

Zebranie rady pedagogicznej. W programie:

 • Szkolenie RP nt.:”Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły”.
 • Dostosowanie warunków i form egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń – luty) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 • Przedstawienie wstępnego harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

Dyrektor

e-szkolenie ECRK Białystok 

LISTOPAD

14.    

10.11. 2017r.

 

Narodowe Święto Niepodległości – rocznicowa lekcja otwarta

G. Włodyka, K. Grosman

15.    

11.11.2017r.

 

Narodowe Święto Niepodległości.

Udział młodzieży i nauczycieli w uroczystościach środowiskowych z okazji Święta Niepodległości.

dyrektor,

wychowawcy klas

16.    

listopad 2017r.

 

Matura z Operonem.

Matura próbna z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych

Wicedyrektor,

liderzy j.polskiego, matematyki i j.obcych.

17.    

Listopad 2017r.

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część teoretyczna, część praktyczna) w klasach 4TE [A.36], 4TH [A.22], 3TH [A.22] 3TI [E.12], 4TI [E.14]

wicedyrektor,

 liderzy przedmiotów zawodowych

18.    

Do 22.11.2017r.

 

Poinformowanie uczniów klas IV technikum poprzez wpisanie do e-dziennika propozycji oceny rocznej z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2017/18. 

Nauczyciele uczący

19.    

23.11.2017r.

1600

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami.

 • Poinformowanie rodziców uczniów : 

- klas IV technikum o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2017/18

- pozostałych klas o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu 

 • Zaopiniowanie przez radę rodziców planu finansowego szkoły.

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas

 

20.    

24.11.2017r.

 

Poinformowanie uczniów klas 4 technikum a za ich pośrednictwem rodziców nieobecnych na spotkaniu wywiadowczym o przewidywanych ocenach rocznych - przekazanie wydruku z e-dziennika za pośrednictwem uczniów 

Wychowawcy klas

 

GRUDZIEŃ

21.    

do 5.12.2017r. 

 

Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną planu finansowego szkoły.

Dyrektor,

22.    

Do 13.12.2017r.

 

Wpisanie ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniom klas IV Technikum

Nauczyciele uczący

 Wychowawcy klas

 

23.    

15.12.2017r.

1500

-         Konferencja klasyfikacyjna klas IV Technikum

-         Szkolenie dla przewodniczących oraz członków zespołów nadzorujących pisemny i praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

-         Zakończenie I półrocza dla klas IV Technikum

dyrektor,

wicedyrektor,

wychowawcy klas,

24.    

Do 19.12.2017r.

 

Poinformowanie uczniów klas technikum poprzez wpisanie do e-dziennika propozycji oceny rocznej z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2017/18 

Nauczyciele uczący

25.    

Do 21.12.2016r.

 

Poinformowanie uczniów klas technikum, a za ich pośrednictwem rodziców, o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2017/18- przekazanie wydruku z e-dziennika za pośrednictwem uczniów 

Wychowawcy klas

 

26.    

21.12.2017r

 

Szkolny Koncert Kolęd.

K. Szady - Sagan

27.    

22.12.2017r

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów

(inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej) 

dyrektor

STYCZEŃ

28.    

23-31.12.2017r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

29.    

11.01.2018r.

 

-         Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 4TE [A.36], 4TH [A.22], 3TI [E.12], 4TI [E.14]

-         Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów

dyrektor

30.    

do 17.01.2018r.

 

Wpisanie ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

Nauczyciele, wychowawcy klas

31.    

19.01.2017 r.

 

Zakończenie 1 półrocza roku szkolnego 2017/2018

 

32.    

19.01.2018r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna Technikum i ZSZ

Szkolenie rady pedagogicznej. nt.: „ Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem”

dyrektor, nauczyciele

 

II PÓŁROCZE


STYCZEŃ

Lp.

Termin

godz.

Tematyka posiedzeń / czynności

Odpowiedzialni

33.    

12.01.2018 r.-6.02.2018 r

 

Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Dyrektor,

zastępca KOE

 

34.    

22.01-24.01.2018r.

 

Zebrania zespołów przedmiotowych i problemowych podsumowujących pracę za I półrocze.

przewodniczący zespołów

35.

26. 01.2018r.

1500

Zebranie plenarne rady pedagogicznej.

Klasyfikacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

dyrektor, przewodniczący zespołów problemowych

36.    

29.01-11.02.2018r.

 

Ferie zimowe

 

LUTY

37.    

Do 18.02.2018r 

 

Poinformowanie uczniów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zebranie deklaracji na sesję letnią.

Dyrektor,

zastępca KOE

Wychowawcy klas 

38.    

22.02.2018r

1500 

Zebranie rady pedagogicznej.

 W programie m.in.:

-         Szkolenie na temat „ Ochrona danych osobowych”

-         Dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja maj – lipiec) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyrektor

 

39.    

do 28.02.2018r.

 

Powołanie komisji rekrutacyjnej i zatwierdzenie regulaminu rekrutacji na kolejny rok szkolny.

Dyrektor

 

MARZEC

40.  

Marzec 2018r. 

 

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część teoretyczna, część praktyczna) w klasach 3TH,3ws [A.18],3TF [A.19]

wicedyrektor,

 liderzy przedmiotów zawodowych,

41.    

Marzec 2018r.

 

Rekolekcje wielkopostne.

księża

dyrektor

42.  

26,02.2018r. –

23.03.2018r.

 

Praktyki zawodowe : 2TI,2THL

 

43.    

26,02.2018r

09.03.2018r.

 

Praktyki zawodowe:3TE

 

44.    

26,02.2018r-

16.03.2018r.

 

Praktyki zawodowe: 3TM

 

45.    

do 31.03.2018r.

 

Zaopiniowanie listy przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym dla klas pierwszych Technikum i LOdD rozpoczynających naukę w roku 2017/18.

 

46.    

29.03-3.04.2018r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

KWIECIEŃ

47.    

Kwiecień 2018r.

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część teoretyczna, część praktyczna) w klasach 3TE [A.35], 3TH i 3ws [A.18], 3TI [E.13], 2THL[A.30]

 

wicedyrektor,

liderzy przedmiotów zawodowych

48.    

Do 4.04.2018r.

 

Poinformowanie uczniów klas IV technikum poprzez wpisanie do e-dziennika propozycji oceny rocznej z przedmiotów oraz zachowania.

Wychowawcy klas

Nauczyciele uczący

49.    

5.04.2018 r.

1500

 

 

1600

 

 

 

 

1700

§  Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami. §  Spotkanie z rodzicami – wywiadówka
 • Poinformowanie rodziców uczniów klas IV technikum o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania – wydruk z e-dziennika,
 • Spotkanie Rady Rodziców

E.Worek, Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

Dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

przewodnicząca Rady Rodziców

50.    

7.04.2018 r.

 

Poinformowanie rodziców uczniów klas IV technikum nieobecnych na spotkaniu wywiadowczym za pośrednictwem uczniów o przewidywanych ocenach rocznych - przekazanie wydruku z e-dziennika.

Wychowawcy klas

 

51.    

do 23.04.2018r.

 

Wpisanie ocen rocznych uczniom klas maturalnych

Nauczyciele uczący

52.    

25.04.2018r.

1500

§  Konferencja klasyfikacyjna klas IV technikum oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (semestr VI).
 • Szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących egzamin maturalny z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji.

dyrektor

wicedyrektor

 

53.    

27.04.2018 r.

1030

Uroczystość pożegnania absolwentów – wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

Dyrektor, K.Szady - Sagan

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

MAJ

54.    

2,4,7,8.05.2018r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

55.    

4,7,8.05.2018r.

 

Pisemny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych.

dyrektor

wicedyrektor

przew. ZN

56.    

4 -23 .05.2018 r..

 

Pisemny zewnętrzny egzamin maturalny wg harmonogramu

 

dyrektor

wicedyrektor

przew. ZN

57.    

5–25.05.2018r.

 

Ustny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych wg harmonogramu

dyrektor, przew. ZP

58.    

9–22.05.2018r.

 

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego wg harmonogramu

dyrektor

wicedyrektor

przew. ZP

59.    

Do 11.05.2018r.

 

Poinformowanie uczniów klas drugich technikum rozpoczynających praktykę zawodową o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania - wpisanie do e-dziennika.

Nauczyciele uczący

Wychowawcy klas

60.    

14.05 –8.06.2018r.

 

Praktyki zawodowe klas 2TEA, 2TP, 2TMF

dyrektor

61.    

Maj 2018r

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część teoretyczna, część praktyczna) w klasach 3TH,3ws [A.18],3TE[A.35], 3TF[A.19]

wicedyrektor,

liderzy przedmiotów zawodowych

62.    

Maj 2018r.

 

Dni Otwarte Szkoły 

Dyrektor, zespół ds. promocji szkoły

63.    

Maj 2018 r.

 

SUPERTALENT 2017 – konkurs dla gimnazjalistów

E. Worek z zespołem

64.    

do 25.05.2018 r.

 

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania - wpisanie do e-dziennika.

Nauczyciele uczący

Wychowawcy klas

65.    

29.05.2018r.

1600

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami.

Poinformowanie rodziców, o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania – wydruk z e-dziennika.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

CZERWIEC

66.    

30.05.2018r.

 

Poinformowanie rodziców nieobecnych na spotkaniu wywiadowczym za pośrednictwem uczniów o przewidywanych ocenach rocznych - przekazanie wydruku z e-dziennika.

Wychowawcy klas

 

67.    

Czerwiec 2018r. 

 

Szkolna akcja z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod hasłem "Uczę się ratować życie".

G. Włodyka, R. Kołodziejczyk i chętni nauczyciele

68.    

7.06.2018r.

1500

Szkolenie dla przewodniczących oraz członków zespołów nadzorujących pisemny i praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dyrektor,

wicedyrektor

69.    

Do 14.06.2018r

 

Wpisanie ocen rocznych.

Nauczyciele,

Wychowawcy klas

70.    

Do 16.06.2018r.

 

Przedstawienie dyrektorowi listy podręczników na rok szkolny 2017/18

Liderzy przedmiotowi,

 

71.    

19.06.2018r.

 

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec.

Dyrektor

72.    

Od 22.06 do 4.07.2018r.

 

 

Część praktyczna egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasach: 3TI [E13], 3TF[A.19], 3TE [A35], 3TH [A18], 3s [A18],

Dyrektor

73.    

18.06.2018r.

15. 00

Konferencja klasyfikacyjna uczniów technikum, ZSZ oraz LOdD.

dyrektor

74.    

18-21.06.2018r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów technikum.

Dyrektor

75.    

22.06.2018r.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w tym pożegnanie klas trzecich ZSZ.

Dyrektor

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

76.    

18.06 – 22.06.2018r.

 

Zebrania zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

przewodniczący zespołów przedmiotowych, przewodniczący zespołów zadaniowych

77.    

06.2018 r.

 

Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

przew. SKRK

 

78.    

Do 29.06.2018 r.

 

Zgłoszenie do OKE ukończenia szkoły przez absolwentów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

dyrektor

79.    

02.07.2018r.

900

Konferencja plenarna

dyrektor

LIPIEC

80.    

Wg harmonogramu KO

 

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły

dyrektor

81.    

Wg harmonogramu KO

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

dyrektor


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.06.06, 07:51.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0507 sekund.