x
Technikum w Zespole Szkół Technicznych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Technikum w Zespole Szkół Technicznych

Nauka w Technikum trwa 5 lat.

Podbudowę programową technikum stanowi szkoła podstawowa.

W TECHNIKUM prowadzone jest:

 • kształcenie ogólne, w zakresie którego uczniowie przygotowują się do egzaminu maturalnego,

 oraz

 • kształcenie zawodowe, w zakresie którego uczniowie przygotowują się do egzaminu zawodowego.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Nasza Szkoła oferuje każdemu uczniowi przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych, które realizowane będzie w formie innowacji pedagogicznych. Działalność innowacyjna stanowi integralny element działalności szkoły, który wyzwala kreatywność zarówno uczniów, jak i nauczycieli Celem wdrożonych innowacji pedagogicznych jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.

Szkoła proponuje jako przedmioty rozszerzone: język obcy (j. angielski, j. niemiecki lub inny gdy zbierze się grupa uczniów) oraz matematyka lub chemia lub biologia.

Uczniowie technikum będą realizowali praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni (KLASA III i IV po 4 tygodnie) w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego ale również europejskiego poza granicami Polski (już ponad 300 uczniów odbyło praktyki w Niemczech ), a w zakresie przedmiotów mechanicznych także w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu dydaktycznego. Umożliwiają uczniowi zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy oraz wdrażają ucznia w realia wykonywanego zawodu.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione 2 kwalifikacje stanowiące wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, które będą oddzielnie potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych.

Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie każdej w wyodrębnionych kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie absolwent otrzymuje dyplom zawodowy. Ukończenie technikum umożliwia absolwentowi przystapienie do egzaminu maturalnego.  

Absolwent Technikum, który ma zdane wszystkie kwalifikacje zawodowe, wyodrębnione w nauczanym zawodzie, nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym, którego zaliczenie na poziomie minimum 30%, jest warunkiem zdania matury.

1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli:

 • z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz
 • z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

2. Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego, nie dotyczy absolwenta technikum posiadającego:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 • dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 • certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 11b.

Zapoznaj się z opisem zawodu:

 1. Technik programista
 2. Technik spwalnictwa
 3. Technik informatyk
 4. Technik analityk
 5. Technik logistyk
 6. Technik usług fryzjerskich
 7. Technik ekonomista
 8. Technik rachunkowości
 9. Technik handlowiec
 10. Technik mechanik
 11. Technik pojazdów samochodowych
 12. Technik agrobiznesu

 

Zawód / numer cyfrowy zawodu w klasyfikacji

TECHNIK PROGRAMISTA/ 351406

z innowacją: PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW

  lub PROTOTYPOWANIE 3D

Obejrz film o zawodzie technik programista

Charakterystyka zawodu:

 • Programowanie
 • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • Obsługa oprogramowania użytkowego
 • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
 • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
 • Praca w sieciach komputerowych
 • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 1. Tworzenie i administracja stronami internetowymi.
 2. Tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych.
 3. Programowanie aplikacji internetowych.
 4. Tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

K2. - INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 1. Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe.
 2. Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe.
 3. Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

Zadania zawodowe:

 • Programowanie strukturalne, obiektowe i wizualno-obiektowe aplikacji desktopowych dla różnych systemów operacyjnych.
 • Projektowanie oraz realizowanie aktywnych witryn internetowych w oparciu o nowoczesne języki programowania i systemy baz danych.
 • Tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych z użyciem złożonych bibliotek programistycznych.
 • Programowanie aplikacji systemowych i użytkowych do zastosowania w urządzeniach mobilnych w systemach operacyjnych Android lub iOS.
 • Projektowanie systemów pozwalających na współpracę urządzeń mobilnych z urządzeniami stacjonarnymi, chmurą danych oraz urządzeniami sensoryki przemysłowej.
 • Projektowanie, konstruowanie i programowanie systemów mikrokontrolerowych i mikrokomputerowych z zastosowaniem STM32 i Raspberry Pi.

Możliwości zatrudnienia:

 • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
 • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • Administrowanie sieci komputerowych
 • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
 • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach informatycznych, związanych z automatyką i robotyką oraz wielu innych.

Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

[Na górę strony]

TECHNIK SPAWALNICTWA/ 311516

z innowacją: NOWOCZESNE METODY ŁĄCZENIA I KSZTAŁTOWANIA MATERIAŁÓW

Charakterystyka zawodu:

 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
 • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
 • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
 • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
 • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
 2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
 3. Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

K2. - MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

 1. Rozróżnianie wielorakich konstrukcji spajanych.
 2. Dobieranie warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania.
 3. Planowanie produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania.
 4. Prowadzenie procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia.
 5. Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Możliwości zatrudnienia:

 • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
 • Praca w przemyśle maszynowym
 • Praca w budownictwie, transporcie

Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

[Na górę strony]

TECHNIK INFORMATYK / 351203

z innowacją: PROTOTYPOWANIE 3D

lub  PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW

Obejrz film o zawodzie technik informatyk

Charakterystyka zawodu:

 • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • Obsługa oprogramowania użytkowego
 • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
 • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
 • Praca w sieciach komputerowych
 • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

 1. Przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 2. Administrowanie systemami operacyjnymi.
 3. Serwisowanie i naprawiania urządzeń techniki komputerowej.
 4. Przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.

K2. -INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 

 1. Tworzenie i administracja stronami internetowymi.
 2. Tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych.
 3. Programowanie aplikacji internetowych.
 4. Tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

  Zadania zawodowe:

  • Dobieranie komponentów systemu komputerowego dostosowanego do potrzeb odbiorcy. Montowanie zestawu komputerowego z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i specjalistycznego oprogramowania.
  • Konfigurowanie i administrowanie systemów operacyjnych Windows i Linux w wersjach desktopowych i serwerowych.
  • Diagnozowanie i naprawa uszkodzeń komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz urządzeń mobilnych i peryferyjnych.
  • Projektowanie, konstruowanie, montaż oraz eksploatacja i diagnostyka sieci komputerowych przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń sieciowych zgodnie z normami technicznymi i zapotrzebowaniem odbiorcy.
  • Tworzenie projektów oraz realizowanie aktywnych witryn internetowych opartych na nowoczesnych językach programowania i systemach baz danych.
  • Projektowanie, konstruowanie i programowanie systemów mikrokontrolerowych i mikrokomputerowych STM32 i Raspberry Pi.

  Możliwości zatrudnienia:

  • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
  • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
  • Administrowanie sieci komputerowych
  • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
  • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

  Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach informatycznych, związanych z automatyką i robotyką oraz wielu innych.

  Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

  Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

  [Na górę strony]

  TECHNIK ANALITYK/ 311103

  z innowacją: RECEPTUROWANIE I ANALIZA PRODUKTÓW

  Obejrz film o zawodzie technik analityk

  Charakterystyka zawodu:

  • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
  • pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych;
  • wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
  • wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

  Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  K1. - CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 

  1. Dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych.
  2. Pobieranie i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym.

  K2. - CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

  1. Prowadzenie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych.
  2. Prowadzenie badań bioanalitycznych.
  3. Prowadzenie badań środowiskowych.

   Zadania zawodowe:

   • pobieranie i przygotowywanie próbek analizowanego materiału, uczestniczenie w testach, badaniach doświadczalnych, pobieranie próbek i dokonywanie pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy,
   • dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju,
   • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywanie badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej,
   • wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi,
   • obsługiwanie aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy,
   • konserwowanie sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności,
   • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami,
   • sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej,
   • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska. kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej.

   Możliwości zatrudnienia:

   • Praca w jednostkach zajmujących się badaniami analitycznymi składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów,
   • Praca w jednostkach typu: stacja sanitarno - epidemiologiczna, laboratorium analityczne w szpitalu, oczyszczalnia ścieków itp.

   Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach np. farmaceutycznym, medycznych i innych.

   Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), oraz jeden wybrany przedmiot przez wszytkich uczniów sposród: chemia, biologia, matematyka.

   Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

   [Na górę strony]

   TECHNIK LOGISTYK / 333107

   z innowacją: LOGISTYKA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

   Obejrz film o zawodzie technik logistyk

   Charakterystyka zawodu:

   1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
   2) zarządzania zapasami;
   3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
   4) zarządzania gospodarką odpadami;
   5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
    
   • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
   • zarządzania zapasami;
   • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
   • zarządzania gospodarką odpadami;
   • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
     Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

     K1. - SPL.01. Obsługa magazynów.

    1. Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu.
    2. Monitorowanie poziomu i stanu zapasów.
    3. Obsługiwanie programów magazynowych.
    4. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
    5. Monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

    K2. - SPL.04. Organizacja transportu.

    1. Planowania procesów transportowych.
    2. Organizowanie procesów transportowych.
    3. Dokumentowanie procesów transportowych.

    Zadania zawodowe:

    • przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych,
    • przygotowywanie procesu logistycznego,
    • dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań,
    • przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych,
    • dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu,
    • dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych,
    • obliczanie ilości miejsca do składowania towarów,
    • przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych,
    • sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych,
    • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
    • analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych,
    • organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
    • organizowanie logistyki miejskiej,
    • organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej,
    • podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych,
    • ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań,
    • ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie,
    • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
    • kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej.

    Możliwości zatrudnienia:

    • Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. 
    • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.
    • Praca w firmach zajmujących się transportem.
    • Pełnienie funkcji związanych z fizycznym przepływem towarów i informacji.
    • Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

    Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z logistyką, transportem, ekonomią i innych.

    Uczniowie realizują  2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

    Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

    [Na górę strony]

    TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH / 514105

    z innowacją: WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI

    Obejrz film o zawodzie technik usług fryzjerskich

    Charakterystyka zawodu:

    • Projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy. 
    • Umiejętności promocji i marketingu w promowaniu zawodu. 
    • Umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. 
    • Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

    Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej na terenie szkoły.

    Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

    K1. - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
     1. Prowadzenie konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej.
     2. Doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury.
     3. Wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy.
     4. Wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów.
     5. Wykonywanie strzyżenia włosów i formowania zarostu.
     6. Wykonywanie zmiany koloru włosów.
     7. Wykonywanie stylizacji fryzur.

     K2. - FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

      1. Projektowanie fryzur.
      2. Dokumentowanie fryzur.
      3. Wykonywanie fryzur na podstawie projektów.

      Zadania zawodowe:

      • pielęgnacja włosów, ondulacja, strzyżenie, układanie, rozjaśnianie, barwienie włosów i inne,
      • praktyczne przetwarzanie wyobrażenia i pomysłu z zakresu stylizacji i projektowania fryzur,
      • dobieranie fryzury do typu urody klienta,
      • prowadzenie działalności usługowej z wykorzystaniem  wiadomości oraz umiejętności w zakresie rynku i marketingu usług,
      • obsługa klienta,
      • stosowanie prawa w działalności usługowej, oceny jakości świadczonych usług.

      Możliwości zatrudnienia:

      • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
      • Praca w przedsiębiorstwach związanych z usługami fryzjerskimi
      • Stylista w firmach reklamowych i marketingowych
      • Przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich.

      Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z fryzjerstwem i stylizacją.

      Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), oraz jeden wybrany przedmiot przez wszytkich uczniów sposród: chemia, biologia, matematyka.

      Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

      [Na górę strony]

      TECHNIK EKONOMISTA / 331403

      z innowacją: PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

      Obejrz film o zawodzie technik ekonomista

      Charakterystyka zawodu:

      • Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych
      • Wykonywanie typowych prac biurowych
      • Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością
      • Zajmowanie się zaopatrzeniem i gospodarką materiałową
      • Prowadzenie polityki zatrudnienia
      • Sprzedaż produktów
      • Wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

      Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

      K1. - EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

      1. Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności.
      2. Prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej;
      3. Prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży.
      4. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku.
      5. Sporządzanie biznesplanu.

      K2. - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. 

      1. Prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy.
      2. Sporządzanie dokumentacji kadrowej.
      3. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.
      4. Rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS.
      5. Prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.
      6. Prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.
      7. Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

       Zadania zawodwe:

       • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
       • obliczanie podatków: PIT, CIT, VAT itp,
       • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
       • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
       • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
       • prowadzenie rozliczeń finansowych,
       • prowadzenie księgowości uproszczonej i pełnej przy użyciu programu finansowo-księgowego,
       • sporządzenie biznesplanów oraz wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych.

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych
       • Stanowiska związane z finansami i rachunkowością
       • Prowadzenie doradztwa biznesowego
       • Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, doradztwem finansowym, rachunkowością, marketingiem, handlem, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, logistyką i innych.

       Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

       [Na górę strony]

       TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NOWOŚĆ !!!

       z innowacją: E-BIZNES

       Obejrz film o zawodzie technik rachunkowości

       Charakterystyka zawodu:

       • Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń.
       • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych..
       • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
       • Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej firmy.
       • Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników.

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       K1. - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

       1. Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy.
       2. Sporządzanie dokumentacji kadrowej.
       3. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.
       4. Rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
       5. Prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.
       6. Prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.
       7. Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

       K2. - EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

       1. Organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych.
       2. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
       3. Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników.
       4. Wycenianie składników aktywów i pasywów.
       5. Ustalanie wyniku finansowego.
       6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
       7. Prowadzenie analizy finansowej

       Zadania zawodowe:

       • prowadzenie rachunkowości firmy, instytucji oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,
       • przechowywanie dokumentacji księgowej,
       • przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych,
       • nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności,
       • prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programów komputerowych do obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej,
       • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji,
       • przeprowadzanie podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.
       • Praca w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.
       • Praca w kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z rachunkowością, ekonomią, zarządzaniem i innych.

       Uczniowie realizują 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

       [Na górę strony]

       TECHNIK HANDLOWIEC / 522305

       z innowacją: E-COMMERCE lub MENEDŻER HANDLU

       Obejrz film o zawodzie technik handlowiec

       Charakterystyka zawodu:

       • Obsługa klienta
       • Organizacja pracy w punktach sprzedaży
       • Prowadzenie księgowości małego podmiotu gospodarczego
       • Prowadzenie działań marketingowych
       • Współpraca z kontrahentami
       • Gospodarowanie zapasami

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       K1. - HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

       1. Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
       2. Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

       K2. - HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

       1. Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów.
       2. Organizowanie i prowadzenia działań handlowych.
       3. Aktywna komunikacja z klientem biznesowym.

       Zadania zawodowe:

       • wyszukiwanie dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych,
       • kontaktowanie  się z partnerami handlowymi,
       • prowadzenie negocjacji, 
       • przygotowanie i zawieranie umów handlowych,
       • obsługa kasy fiskalnej oraz dokumentowanie zakupów i sprzedaży z wykorzystaniem programów komputerowych, 
       • załatwianie reklamacji z wykorzystaniem obowiązujacych w tym zakresie przepisów prawa,
       • analizowanie rynku , 
       • analizowanie stanu zapasów towarowych, kalkulowanie ceny,
       • prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej
       • Praca w agencjach reklamowych
       • Prowadzenie księgowości małej firmy
       • Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach, magazynach

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z handlem, ekonomią, zarządzaniem, marketingiem, reklamą i innych.

       Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

       [Na górę strony]

       TECHNIK MECHANIK / 31150

       z innowacją: WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

       Charakterystyka zawodu:

       • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
       • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
       • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
       • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
       • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

       Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. 

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       K1. - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających. (w zawodzie operator obrabiarek skrawających) 

       1. Przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki.
       2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, zgodnie z dokumentacją technologiczn.
       3. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zgodnie z dokumentacją technologiczną.

       K2. – MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

       1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
       2. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Praca w przemyśle maszynowym
       • Praca w budownictwie, transporcie, rolnictwie

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

       Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

       [Na górę strony]

       TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 311513

       z innowacją: OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW JEDNOŚLADOWYCH

       Charakterystyka zawodu:

       • Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
       • Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów
       • Ustalanie przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania
       • Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
       • Weryfikowanie części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych
       • Kontrolowanie jakości wykonywanych napraw
       • Wykonywanie operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych
       • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
       • Sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
       • Prowadzenie usług motoryzacyjnych

       Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. 

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       K1. - MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

       1.  Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
       2.  Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
       3.  Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

       K2. - MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

       1. Diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych.
       2. Obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych.
       3. Organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
       4. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

       Możliwości zatrudnienia: 

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Praca w stacjach obsługi pojazdów samochodowych
       • Obsługiwanie stacji kontroli pojazdów
       • Praca w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
       • Obrót pojazdami samochodowymi i ich częściami
       • Praca w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
       • Zajmowanie stanowisk w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
       • Praca w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych
       • Prowadzenie doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

       W zawodzie technik pojazdów samochodowych szkoła oferuje bezpłatny kurs prawa jazdy.

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z mechaniką, budową maszyn, mechatroniką i wielu innych.

       Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

       [Na górę strony]

       TECHNIK AGROBIZNESU / 331402

       Charakterystyka zawodu:

       • Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
       • Stosowanie przepisów prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
       • Wykorzystywanie wiadomości przyrodniczych, ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
       • Opracowywanie i stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie
       • Analizowanie i ocenianie działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej przedsiębiorstwa
       • Prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu
       • Sporządzanie podstawowych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       K1. - ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej 

       1. Prowadzenie produkcji roślinnej.
       2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej.
       3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

       K2. - R0L.05 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

       1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie.
       2. Planowanie przetwórstwa żywności.
       3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Praca w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem

       „Nauczymy cię prowadzić biznes, wykorzystując naturalne piękno naszego regionu”.

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach rolniczych, związanych z turystyką i innych.

       Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

       [Na górę strony]


       Na górę strony

       Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.04.16, 10:17.
        

        


       Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
       Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

       Czas generowania się strony: 0.0338 sekund.