x
Technikum w Zespole Szkół Technicznych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Technikum w Zespole Szkół Technicznych

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w SZKOLE PODSTAWOWEJ, mogą zostać przyjęci w Naszej Szkole do 5-letniego technikum.

Z kolei ABSOLWENCJI GIMNAZJUM będą ubiegać się o przyjęcie do 4-letniego technikum.

 

Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach.

Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

 

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

 

W TECHNIKUM 4-LETNIM (ABSOLWENCJI GIMNAZJUM) 5-LETNIM (ABSOLWENCJI OSMIOKLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ) prowadzone jest:

• kształcenie ogólne, w zakresie którego uczniowie przygotowywują się do egzaminu maturalnego,

oraz

• kształcenie zawodowe, w zakresie którego uczniowie przygotowują się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Szkoła proponuje jako przedmioty rozszerzone: język obcy (j. angielski, j. niemiecki lub inny gdy zbierze się grupa uczniów) oraz matematyka lub chemia lub biologia.

Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego ale również europejskiego poza granicami polski (już 250 uczniów odbyło praktyki w Niemczech), a w zakresie przedmiotów mechanicznych także w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione 2 kwalifikacje stanowiące wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, które będą oddzielnie potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych.

Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie każdej w wyodrębnionych kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie absolwent otrzymuje dyplom kwalifikacji zawodowych.

 

Od roku szkolnego 2019/2020 w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż uczniowski w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie.

 

 

Zawód / numer cyfrowy zawodu w klasyfikacji
TECHNIK ANALITYK/ 311103

Charakterystyka zawodu:

 • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych;
 • wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 • wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 

 1. Dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych.
 2. Pobieranie i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym.

K2. - CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

 1. Prowadzenie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych.
 2. Prowadzenie badań bioanalitycznych.
 3. Prowadzenie badań środowiskowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • Praca w jednostkach zajmujących się badaniami analitycznymi składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów,
 • Praca w jednostkach typu: stacja sanitarno - epidemiologiczna, laboratorium analityczne w szpitalu, oczyszczalnia ścieków itp.

Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach np. farmaceutycznym, medycznych i innych.

 

Uczeń ma możliwość wyboru 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym spośród:  biologia, chemia, język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

 

Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

TECHNIK LOGISTYK / 333107

Charakterystyka zawodu:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami;
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 • zarządzania gospodarką odpadami;
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 K1. - SPL.01. Obsługa magazynów.

 1. Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu.
 2. Monitorowanie poziomu i stanu zapasów.
 3. Obsługiwanie programów magazynowych.
 4. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
 5. Monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

K2. - SPL.04. Organizacja transportu.

 1. Planowania procesów transportowych.
 2. Organizowanie procesów transportowych.
 3. Dokumentowanie procesów transportowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
 • Praca w firmach zajmujących się transportem
 • Pełnienie funkcji związanych z fizycznym przepływem towarów i informacji

 

Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z logistyką, transportem, ekonomią i innych.

Uczniowie realizują  2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH / 514105

Charakterystyka zawodu:

 • Projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy. 
 • Umiejętności promocji i marketingu w promowaniu zawodu. 
 • Umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. 
 • Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej na terenie szkoły.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
  1. Prowadzenie konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej.
  2. Doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury.
  3. Wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy.
  4. Wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów.
  5. Wykonywanie strzyżenia włosów i formowania zarostu.
  6. Wykonywanie zmiany koloru włosów.
  7. Wykonywanie stylizacji fryzur.

  K2. - FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

   1. Projektowanie fryzur.
   2. Dokumentowanie fryzur.
   3. Wykonywanie fryzur na podstawie projektów.

    

   Możliwości zatrudnienia:

   • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
   • Praca w przedsiębiorstwach związanych z usługami fryzjerskimi
   • Stylista w firmach reklamowych i marketingowych
   • Przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich.

   Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z fryzjerstwem i stylizacją.

   Uczeń ma możliwość wyboru 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym sposród: biologia, chemia, język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

   Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

   TECHNIK AGROBIZNESU / 331402

   Charakterystyka zawodu:

   • Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
   • Stosowanie przepisów prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
   • Wykorzystywanie wiadomości przyrodniczych, ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
   • Opracowywanie i stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie
   • Analizowanie i ocenianie działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej przedsiębiorstwa
   • Prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu
   • Sporządzanie podstawowych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa

    

   Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

   K1. - ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej 

   1. Prowadzenie produkcji roślinnej.
   2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej.
   3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

   K2. - R0L.05 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

   1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie.
   2. Planowanie przetwórstwa żywności.
   3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

    

   Możliwości zatrudnienia:

   • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
   • Praca w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem

   „Nauczymy cię prowadzić biznes, wykorzystując naturalne piękno naszego regionu”.

    

   Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach rolniczych, związanych z turystyką i innych.

   Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

   Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

   TECHNIK EKONOMISTA / 331403

   Charakterystyka zawodu:

   • Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych
   • Wykonywanie typowych prac biurowych
   • Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością
   • Zajmowanie się zaopatrzeniem i gospodarką materiałową
   • Prowadzenie polityki zatrudnienia
   • Sprzedaż produktów
   • Wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

    

   Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

   K1. - EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

   1. Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności.
   2. Srowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej;
   3. Prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży.
   4. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku.
   5. Sporządzanie biznesplanu.

   K2. - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. 

   1. Prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy.
   2. Sporządzanie dokumentacji kadrowej.
   3. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.
   4. Rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS.
   5. Prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.
   6. Prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.
   7. Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

     

    Możliwości zatrudnienia:

    • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
    • Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych
    • Stanowiska związane z finansami i rachunkowością
    • Prowadzenie doradztwa biznesowego
    • Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki

     

    Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, doradztwem finansowym, rachunkowością, marketingiem, handlem, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, logistyką i innych.

    Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie  rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

    Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

    TECHNIK HANDLOWIEC / 522305

     

    Charakterystyka zawodu:

    • Obsługa klienta
    • Organizacja pracy w punktach sprzedaży
    • Prowadzenie księgowości małego podmiotu gospodarczego
    • Prowadzenie działań marketingowych
    • Współpraca z kontrahentami
    • Gospodarowanie zapasami

     

    Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

    K1. - HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

    1. Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
    2. Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

    K2. - HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

    1. Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów.
    2. Organizowanie i prowadzenia działań handlowych.
    3. Aktywna komunikacja z klientem biznesowym.

    Możliwości zatrudnienia:

    • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
    • Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej
    • Praca w agencjach reklamowych
    • Prowadzenie księgowości małej firmy
    • Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach, magazynach

     

    Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z handlem, ekonomią, zarządzaniem, marketingiem, reklamą i innych.

    Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

    Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

    TECHNIK INFORMATYK / 351203

     

    Charakterystyka zawodu:

    • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
    • Obsługa oprogramowania użytkowego
    • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
    • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
    • Praca w sieciach komputerowych
    • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania
    • Programowanie

    Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

    K1. - INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

    1. Przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
    2. Administrowanie systemami operacyjnymi.
    3. Serwisowanie i naprawiania urządzeń techniki komputerowej.
    4. Przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.

    K2. -INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 

    1. Tworzenie i administracja stronami internetowymi.
    2. Tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych.
    3. Programowanie aplikacji internetowych.
    4. Tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

      

     Możliwości zatrudnienia:

     • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
     • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
     • Administrowanie sieci komputerowych
     • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
     • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

      

     Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach informatycznych, związanych z automatyką i robotyką oraz wielu innych.

     Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

     Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

     TECHNIK MECHANIK / 311504

      

     Charakterystyka zawodu:

     • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
     • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
     • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
     • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
     • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

     Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. 

     Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

      

     K1. - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających. (w zawodzie operator obrabiarek skrawających) 

     1. Przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki.
     2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, zgodnie z dokumentacją technologiczn.
     3. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zgodnie z dokumentacją technologiczną.

     K2. – MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

     1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
     2. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

       

      Możliwości zatrudnienia:

      • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
      • Praca w przemyśle maszynowym
      • Praca w budownictwie, transporcie, rolnictwie

       

      Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

      Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

      Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

      TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 311513

      Charakterystyka zawodu:

      • Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
      • Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów
      • Ustalanie przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania
      • Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
      • Weryfikowanie części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych
      • Kontrolowanie jakości wykonywanych napraw
      • Wykonywanie operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych
      • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
      • Sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
      • Prowadzenie usług motoryzacyjnych

      Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. 

      Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       

      K1. - MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

      1.        Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
      2.        Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
      3.        Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

      K2. - MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

      1. Diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych.
      2. Obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych.
      3. Organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
      4. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

       

      Możliwości zatrudnienia: 

      • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
      • Praca w stacjach obsługi pojazdów samochodowych
      • Obsługiwanie stacji kontroli pojazdów
      • Praca w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
      • Obrót pojazdami samochodowymi i ich częściami
      • Praca w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
      • Zajmowanie stanowisk w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
      • Praca w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych
      • Prowadzenie doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

       

      W zawodzie technik pojazdów samochodowych szkoła oferuje bezpłatny kurs prawa jazdy.

       

      Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z mechaniką, budową maszyn, mechatroniką i wielu innych.

      Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

      Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.


      Na górę strony

      Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.04.25, 11:38.
       

       


      Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
      Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

      Czas generowania się strony: 0.0384 sekund.