x
Technikum w Zespole Szkół Technicznych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Technikum w Zespole Szkół Technicznych

W TECHNIKUM 5-LETNIM prowadzone jest:

• kształcenie ogólne, w zakresie którego uczniowie przygotowywują się do egzaminu maturalnego,

oraz

• kształcenie zawodowe, w zakresie którego uczniowie przygotowują się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Szkoła proponuje jako przedmioty rozszerzone: język obcy (j. angielski, j. niemiecki lub inny gdy zbierze się grupa uczniów) oraz matematyka lub chemia lub biologia.

Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego ale również europejskiego poza granicami polski (już 300 uczniów odbyło praktyki w Niemczech), a w zakresie przedmiotów mechanicznych także w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione 2 kwalifikacje stanowiące wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, które będą oddzielnie potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych.

Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie każdej w wyodrębnionych kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie absolwent otrzymuje dyplom kwalifikacji zawodowych.

 

Zawód / numer cyfrowy zawodu w klasyfikacji
TECHNIK PROGRAMISTA/ 351406 NOWOŚĆ

Charakterystyka zawodu:

 • Programowanie
 • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • Obsługa oprogramowania użytkowego
 • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
 • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
 • Praca w sieciach komputerowych
 • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 1. Tworzenie i administracja stronami internetowymi.
 2. Tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych.
 3. Programowanie aplikacji internetowych.
 4. Tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

K2. - INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 1. Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe.
 2. Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe.
 3. Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
 • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • Administrowanie sieci komputerowych
 • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
 • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

   

  Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach informatycznych, związanych z automatyką i robotyką oraz wielu innych.

  Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

  Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

  TECHNIK SPAWALNICTWA/ 311515 NOWOŚĆ

  Charakterystyka zawodu:

  • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
  • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
  • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
  • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
  • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

  Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  K1. - MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
  2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
  3. Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
  4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

  K2. - MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

  1. Rozróżnianie wielorakich konstrukcji spajanych.
  2. Dobieranie warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania.
  3. Planowanie produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania.
  4. Prowadzenie procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia.
  5. Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych
   .

  Możliwości zatrudnienia:

  • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
  • Praca w przemyśle maszynowym
  • Praca w budownictwie, transporcie

   

  Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

  Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

  Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

  TECHNIK INFORMATYK / 351203

   

  Charakterystyka zawodu:

  • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
  • Obsługa oprogramowania użytkowego
  • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
  • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
  • Praca w sieciach komputerowych
  • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania

  Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  K1. - INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

  1. Przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
  2. Administrowanie systemami operacyjnymi.
  3. Serwisowanie i naprawiania urządzeń techniki komputerowej.
  4. Przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.

  K2. -INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 

  1. Tworzenie i administracja stronami internetowymi.
  2. Tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych.
  3. Programowanie aplikacji internetowych.
  4. Tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

    

   Możliwości zatrudnienia:

   • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
   • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
   • Administrowanie sieci komputerowych
   • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
   • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

    

   Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach informatycznych, związanych z automatyką i robotyką oraz wielu innych.

   Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

   Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

   TECHNIK ANALITYK/ 311103

   Charakterystyka zawodu:

   • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
   • pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych;
   • wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
   • wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

    

   Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

   K1. - CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 

   1. Dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych.
   2. Pobieranie i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym.

   K2. - CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

   1. Prowadzenie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych.
   2. Prowadzenie badań bioanalitycznych.
   3. Prowadzenie badań środowiskowych.

    

   Możliwości zatrudnienia:

   • Praca w jednostkach zajmujących się badaniami analitycznymi składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów,
   • Praca w jednostkach typu: stacja sanitarno - epidemiologiczna, laboratorium analityczne w szpitalu, oczyszczalnia ścieków itp.

   Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach np. farmaceutycznym, medycznych i innych.

    

   Uczeń ma możliwość wyboru 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym spośród:  biologia, chemia, język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

    

   Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

   TECHNIK LOGISTYK / 333107

   Charakterystyka zawodu:

   1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
   2) zarządzania zapasami;
   3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
   4) zarządzania gospodarką odpadami;
   5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
    
   • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
   • zarządzania zapasami;
   • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
   • zarządzania gospodarką odpadami;
   • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
     Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

     K1. - SPL.01. Obsługa magazynów.

    1. Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu.
    2. Monitorowanie poziomu i stanu zapasów.
    3. Obsługiwanie programów magazynowych.
    4. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
    5. Monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

    K2. - SPL.04. Organizacja transportu.

    1. Planowania procesów transportowych.
    2. Organizowanie procesów transportowych.
    3. Dokumentowanie procesów transportowych.

     

    Możliwości zatrudnienia:

    • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
    • Praca w firmach zajmujących się transportem
    • Pełnienie funkcji związanych z fizycznym przepływem towarów i informacji

     

    Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z logistyką, transportem, ekonomią i innych.

    Uczniowie realizują  2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

    Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

    TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH / 514105

    Charakterystyka zawodu:

    • Projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy. 
    • Umiejętności promocji i marketingu w promowaniu zawodu. 
    • Umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. 
    • Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

    Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej na terenie szkoły.

    Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

    K1. - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
     1. Prowadzenie konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej.
     2. Doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury.
     3. Wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy.
     4. Wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów.
     5. Wykonywanie strzyżenia włosów i formowania zarostu.
     6. Wykonywanie zmiany koloru włosów.
     7. Wykonywanie stylizacji fryzur.

     K2. - FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

      1. Projektowanie fryzur.
      2. Dokumentowanie fryzur.
      3. Wykonywanie fryzur na podstawie projektów.

       

      Możliwości zatrudnienia:

      • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
      • Praca w przedsiębiorstwach związanych z usługami fryzjerskimi
      • Stylista w firmach reklamowych i marketingowych
      • Przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich.

      Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z fryzjerstwem i stylizacją.

      Uczeń ma możliwość wyboru 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym sposród: biologia, chemia, język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

      Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

      TECHNIK AGROBIZNESU / 331402

      Charakterystyka zawodu:

      • Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
      • Stosowanie przepisów prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
      • Wykorzystywanie wiadomości przyrodniczych, ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
      • Opracowywanie i stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie
      • Analizowanie i ocenianie działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej przedsiębiorstwa
      • Prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu
      • Sporządzanie podstawowych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa

       

      Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

      K1. - ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej 

      1. Prowadzenie produkcji roślinnej.
      2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej.
      3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

      K2. - R0L.05 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

      1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie.
      2. Planowanie przetwórstwa żywności.
      3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

       

      Możliwości zatrudnienia:

      • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
      • Praca w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem

      „Nauczymy cię prowadzić biznes, wykorzystując naturalne piękno naszego regionu”.

       

      Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach rolniczych, związanych z turystyką i innych.

      Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

      Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

      TECHNIK EKONOMISTA / 331403

      Charakterystyka zawodu:

      • Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych
      • Wykonywanie typowych prac biurowych
      • Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością
      • Zajmowanie się zaopatrzeniem i gospodarką materiałową
      • Prowadzenie polityki zatrudnienia
      • Sprzedaż produktów
      • Wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

       

      Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

      K1. - EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

      1. Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności.
      2. Srowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej;
      3. Prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży.
      4. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku.
      5. Sporządzanie biznesplanu.

      K2. - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. 

      1. Prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy.
      2. Sporządzanie dokumentacji kadrowej.
      3. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.
      4. Rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS.
      5. Prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.
      6. Prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.
      7. Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

        

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych
       • Stanowiska związane z finansami i rachunkowością
       • Prowadzenie doradztwa biznesowego
       • Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki

        

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, doradztwem finansowym, rachunkowością, marketingiem, handlem, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, logistyką i innych.

       Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie  rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

       TECHNIK HANDLOWIEC / 522305

        

       Charakterystyka zawodu:

       • Obsługa klienta
       • Organizacja pracy w punktach sprzedaży
       • Prowadzenie księgowości małego podmiotu gospodarczego
       • Prowadzenie działań marketingowych
       • Współpraca z kontrahentami
       • Gospodarowanie zapasami

        

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       K1. - HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

       1. Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
       2. Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

       K2. - HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

       1. Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów.
       2. Organizowanie i prowadzenia działań handlowych.
       3. Aktywna komunikacja z klientem biznesowym.

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej
       • Praca w agencjach reklamowych
       • Prowadzenie księgowości małej firmy
       • Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach, magazynach

        

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z handlem, ekonomią, zarządzaniem, marketingiem, reklamą i innych.

       Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

       TECHNIK MECHANIK / 311504

        

       Charakterystyka zawodu:

       • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
       • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
       • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
       • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
       • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

       Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. 

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

        

       K1. - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających. (w zawodzie operator obrabiarek skrawających) 

       1. Przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki.
       2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, zgodnie z dokumentacją technologiczn.
       3. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zgodnie z dokumentacją technologiczną.

       K2. – MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

       1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
       2. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

         

        Możliwości zatrudnienia:

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
        • Praca w przemyśle maszynowym
        • Praca w budownictwie, transporcie, rolnictwie

         

        Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

        Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

        Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

        TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 311513

        Charakterystyka zawodu:

        • Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
        • Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów
        • Ustalanie przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania
        • Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
        • Weryfikowanie części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych
        • Kontrolowanie jakości wykonywanych napraw
        • Wykonywanie operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych
        • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
        • Sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
        • Prowadzenie usług motoryzacyjnych

        Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. 

        Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

         

        K1. - MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

        1.        Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
        2.        Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
        3.        Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

        K2. - MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

        1. Diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych.
        2. Obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych.
        3. Organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
        4. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

         

        Możliwości zatrudnienia: 

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
        • Praca w stacjach obsługi pojazdów samochodowych
        • Obsługiwanie stacji kontroli pojazdów
        • Praca w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
        • Obrót pojazdami samochodowymi i ich częściami
        • Praca w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
        • Zajmowanie stanowisk w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
        • Praca w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych
        • Prowadzenie doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

         

        W zawodzie technik pojazdów samochodowych szkoła oferuje bezpłatny kurs prawa jazdy.

         

        Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z mechaniką, budową maszyn, mechatroniką i wielu innych.

        Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

        Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.


        Na górę strony

        Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.03.16, 16:45.
         

         


        Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
        Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

        Czas generowania się strony: 0.0590 sekund.