Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Technikum w Zespole Szkół Technicznych

Numer RSPO dla Technikum - 44441

Technikum przygotowuje uczniów do:

EGZAMINU MATURALNEGO oraz EGZAMINU ZAWODOWEGO

Nauka w TECHNIKUM trwa 5 lat.

Po ukończeniu technikum i zdaniu:

 • egzaminu maturalnego uczeń uzyskuje świadectwo dojrzałości dające możliwość kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów wyższych, 
 • egzaminu zawodowego uczeń uzyskuje dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie oraz tytuł technika w wyuczonym zawodzie.

Absolwent Technikum, który zdał egzamin zawodowy nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym, którego zaliczenie na minimalnym poziomie 30% jest warunkiem zdania MATURY.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Nasza Szkoła oferuje każdemu uczniowi przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych, które realizowane będzie w formie innowacji pedagogicznych. Działalność innowacyjna stanowi integralny element działalności szkoły, który wyzwala kreatywność zarówno uczniów, jak i nauczycieli Celem wdrożonych innowacji pedagogicznych jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.

Szkoła proponuje jako przedmioty rozszerzone: język obcy (j. angielski, j. niemiecki lub inny gdy zbierze się grupa uczniów) oraz matematyka lub chemia lub biologia.

Uczniowie technikum będą realizowali praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni (KLASA III i IV po 4 tygodnie) w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego ale również europejskiego poza granicami Polski (już ponad 450 uczniów odbyło praktyki zawodowe w Niemczech w ramach projektu ERASMUS+). Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu dydaktycznego. Umożliwiają uczniowi zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy oraz wdrażają ucznia w realia wykonywanego zawodu. 

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione 2 kwalifikacje zawodowe stanowiące wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, które będą oddzielnie potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych.

Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie każdej w wyodrębnionych kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, natomiast po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje dyplom zawodowy oraz suplement do dyplomu w języku polskim i języku angielskim wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną.

  Zapoznaj się z opisem zawodu:

  1. Technik programista
  2. Technik informatyk
  3. Technik analityk
  4. Technik logistyk
  5. Technik usług fryzjerskich
  6. Technik ekonomista
  7. Technik rachunkowości
  8. Technik handlowiec
  9. Technik mechanik
  10. Technik pojazdów samochodowych
  11. Technik spwalnictwa
  12. Technik agrobiznesu

   

  Zawód / numer cyfrowy zawodu w klasyfikacji

  TECHNIK PROGRAMISTA/ 351406

  z innowacją realizowaną w ZST:

   PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW

  Obejrz film o zawodzie technik programista

  Charakterystyka zawodu:

  • Programowanie
  • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
  • Obsługa oprogramowania użytkowego
  • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
  • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
  • Praca w sieciach komputerowych
  • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania

  Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  K1. - INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  1. Tworzenie i administracja stronami internetowymi.
  2. Tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych.
  3. Programowanie aplikacji internetowych.
  4. Tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

  K2. - INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

  1. Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe.
  2. Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe.
  3. Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

  Zadania zawodowe:

  • Programowanie strukturalne, obiektowe i wizualno-obiektowe aplikacji desktopowych dla różnych systemów operacyjnych.
  • Projektowanie oraz realizowanie aktywnych witryn internetowych w oparciu o nowoczesne języki programowania i systemy baz danych.
  • Tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych z użyciem złożonych bibliotek programistycznych.
  • Programowanie aplikacji systemowych i użytkowych do zastosowania w urządzeniach mobilnych w systemach operacyjnych Android lub iOS.
  • Projektowanie systemów pozwalających na współpracę urządzeń mobilnych z urządzeniami stacjonarnymi, chmurą danych oraz urządzeniami sensoryki przemysłowej.
  • Projektowanie, konstruowanie i programowanie systemów mikrokontrolerowych i mikrokomputerowych z zastosowaniem STM32 i Raspberry Pi.

  Możliwości zatrudnienia:

  • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
  • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
  • Administrowanie sieci komputerowych
  • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
  • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

  Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach informatycznych, związanych z automatyką i robotyką oraz wielu innych.

  Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

  Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

  [Na górę strony]

  TECHNIK INFORMATYK / 351203

  z innowacją realizowaną w ZST:

   PROTOTYPOWANIE 3D

  Obejrz film o zawodzie technik informatyk

  Charakterystyka zawodu:

  • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
  • Obsługa oprogramowania użytkowego
  • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
  • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
  • Praca w sieciach komputerowych
  • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania

  Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  K1. - INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

  1. Przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
  2. Administrowanie systemami operacyjnymi.
  3. Serwisowanie i naprawiania urządzeń techniki komputerowej.
  4. Przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.

  K2. -INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 

  1. Tworzenie i administracja stronami internetowymi.
  2. Tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych.
  3. Programowanie aplikacji internetowych.
  4. Tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

   Zadania zawodowe:

   • Dobieranie komponentów systemu komputerowego dostosowanego do potrzeb odbiorcy. Montowanie zestawu komputerowego z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i specjalistycznego oprogramowania.
   • Konfigurowanie i administrowanie systemów operacyjnych Windows i Linux w wersjach desktopowych i serwerowych.
   • Diagnozowanie i naprawa uszkodzeń komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz urządzeń mobilnych i peryferyjnych.
   • Projektowanie, konstruowanie, montaż oraz eksploatacja i diagnostyka sieci komputerowych przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń sieciowych zgodnie z normami technicznymi i zapotrzebowaniem odbiorcy.
   • Tworzenie projektów oraz realizowanie aktywnych witryn internetowych opartych na nowoczesnych językach programowania i systemach baz danych.
   • Projektowanie, konstruowanie i programowanie systemów mikrokontrolerowych i mikrokomputerowych STM32 i Raspberry Pi.

   Możliwości zatrudnienia:

   • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
   • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
   • Administrowanie sieci komputerowych
   • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
   • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

   Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach informatycznych, związanych z automatyką i robotyką oraz wielu innych.

   Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

   Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

   [Na górę strony]

   TECHNIK ANALITYK/ 311103

   z innowacją realizowaną w ZST: RECEPTUROWANIE I ANALIZA PRODUKTÓW

   Obejrz film o zawodzie technik analityk

   Charakterystyka zawodu:

   • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
   • pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych;
   • wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
   • wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

   Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

   K1. - CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 

   1. Dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych.
   2. Pobieranie i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym.

   K2. - CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

   1. Prowadzenie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych.
   2. Prowadzenie badań bioanalitycznych.
   3. Prowadzenie badań środowiskowych.

    Zadania zawodowe:

    • pobieranie i przygotowywanie próbek analizowanego materiału, uczestniczenie w testach, badaniach doświadczalnych, pobieranie próbek i dokonywanie pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy,
    • dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju,
    • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywanie badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej,
    • wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi,
    • obsługiwanie aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy,
    • konserwowanie sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności,
    • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami,
    • sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej,
    • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska. kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej.

    Możliwości zatrudnienia:

    • Praca w jednostkach zajmujących się badaniami analitycznymi składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów,
    • Praca w jednostkach typu: stacja sanitarno - epidemiologiczna, laboratorium analityczne w szpitalu, oczyszczalnia ścieków itp.

    Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach np. farmaceutycznym, medycznych i innych.

    Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), oraz jeden wybrany przedmiot przez wszytkich uczniów sposród: chemia, biologia, matematyka.

    Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

    [Na górę strony]

    TECHNIK LOGISTYK / 333107

    z innowacją realizowaną w ZST: PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

    Obejrz film o zawodzie technik logistyk

    Charakterystyka zawodu:

    1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
    2) zarządzania zapasami;
    3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
    4) zarządzania gospodarką odpadami;
    5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
     
    • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
    • zarządzania zapasami;
    • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
    • zarządzania gospodarką odpadami;
    • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
      Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

      K1. - SPL.01. Obsługa magazynów.

     1. Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu.
     2. Monitorowanie poziomu i stanu zapasów.
     3. Obsługiwanie programów magazynowych.
     4. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
     5. Monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

     K2. - SPL.04. Organizacja transportu.

     1. Planowania procesów transportowych.
     2. Organizowanie procesów transportowych.
     3. Dokumentowanie procesów transportowych.

     Zadania zawodowe:

     • przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych,
     • przygotowywanie procesu logistycznego,
     • dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań,
     • przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych,
     • dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu,
     • dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych,
     • obliczanie ilości miejsca do składowania towarów,
     • przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych,
     • sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych,
     • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
     • analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych,
     • organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
     • organizowanie logistyki miejskiej,
     • organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej,
     • podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych,
     • ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań,
     • ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie,
     • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
     • kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej.

     Możliwości zatrudnienia:

     • Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. 
     • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.
     • Praca w firmach zajmujących się transportem.
     • Pełnienie funkcji związanych z fizycznym przepływem towarów i informacji.
     • Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

     Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z logistyką, transportem, ekonomią i innych.

     Uczniowie realizują  2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

     Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

     [Na górę strony]

     TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH / 514105

     z innowacją realizowaną w ZST: WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI

     Obejrz film o zawodzie technik usług fryzjerskich

     Charakterystyka zawodu:

     • Projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy. 
     • Umiejętności promocji i marketingu w promowaniu zawodu. 
     • Umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. 
     • Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

     Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej na terenie szkoły.

     Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

     K1. - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
      1. Prowadzenie konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej.
      2. Doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury.
      3. Wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy.
      4. Wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów.
      5. Wykonywanie strzyżenia włosów i formowania zarostu.
      6. Wykonywanie zmiany koloru włosów.
      7. Wykonywanie stylizacji fryzur.

      K2. - FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

       1. Projektowanie fryzur.
       2. Dokumentowanie fryzur.
       3. Wykonywanie fryzur na podstawie projektów.

       Zadania zawodowe:

       • pielęgnacja włosów, ondulacja, strzyżenie, układanie, rozjaśnianie, barwienie włosów i inne,
       • praktyczne przetwarzanie wyobrażenia i pomysłu z zakresu stylizacji i projektowania fryzur,
       • dobieranie fryzury do typu urody klienta,
       • prowadzenie działalności usługowej z wykorzystaniem  wiadomości oraz umiejętności w zakresie rynku i marketingu usług,
       • obsługa klienta,
       • stosowanie prawa w działalności usługowej, oceny jakości świadczonych usług.

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Praca w przedsiębiorstwach związanych z usługami fryzjerskimi
       • Stylista w firmach reklamowych i marketingowych
       • Przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich.

       Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z fryzjerstwem i stylizacją.

       Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), oraz jeden wybrany przedmiot przez wszytkich uczniów sposród: chemia, biologia, matematyka.

       Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

       [Na górę strony]

       TECHNIK EKONOMISTA / 331403

       z innowacją realizowaną w ZST: PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

       Obejrz film o zawodzie technik ekonomista

       Charakterystyka zawodu:

       • Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych
       • Wykonywanie typowych prac biurowych
       • Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością
       • Zajmowanie się zaopatrzeniem i gospodarką materiałową
       • Prowadzenie polityki zatrudnienia
       • Sprzedaż produktów
       • Wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       K1. - EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

       1. Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności.
       2. Prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej;
       3. Prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży.
       4. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku.
       5. Sporządzanie biznesplanu.

       K2. - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. 

       1. Prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy.
       2. Sporządzanie dokumentacji kadrowej.
       3. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.
       4. Rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS.
       5. Prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.
       6. Prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.
       7. Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

        Zadania zawodwe:

        • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
        • obliczanie podatków: PIT, CIT, VAT itp,
        • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
        • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
        • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
        • prowadzenie rozliczeń finansowych,
        • prowadzenie księgowości uproszczonej i pełnej przy użyciu programu finansowo-księgowego,
        • sporządzenie biznesplanów oraz wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych.

        Możliwości zatrudnienia:

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
        • Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych
        • Stanowiska związane z finansami i rachunkowością
        • Prowadzenie doradztwa biznesowego
        • Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki

        Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, doradztwem finansowym, rachunkowością, marketingiem, handlem, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, logistyką i innych.

        Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

        Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

        [Na górę strony]

        TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

        z innowacją realizowaną w ZST: E-BIZNES

        Obejrz film o zawodzie technik rachunkowości

        Charakterystyka zawodu:

        • Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń.
        • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych..
        • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
        • Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej firmy.
        • Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników.

        Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

        K1. - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

        1. Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy.
        2. Sporządzanie dokumentacji kadrowej.
        3. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.
        4. Rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
        5. Prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.
        6. Prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.
        7. Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

        K2. - EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

        1. Organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych.
        2. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
        3. Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników.
        4. Wycenianie składników aktywów i pasywów.
        5. Ustalanie wyniku finansowego.
        6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
        7. Prowadzenie analizy finansowej

        Zadania zawodowe:

        • prowadzenie rachunkowości firmy, instytucji oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,
        • przechowywanie dokumentacji księgowej,
        • przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych,
        • nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności,
        • prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programów komputerowych do obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej,
        • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji,
        • przeprowadzanie podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

        Możliwości zatrudnienia:

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.
        • Praca w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.
        • Praca w kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

        Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z rachunkowością, ekonomią, zarządzaniem i innych.

        Uczniowie realizują 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

        Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

        [Na górę strony]

        TECHNIK HANDLOWIEC / 522305

        z innowacjąrealizowaną w ZST: E-COMMERCE

        Obejrz film o zawodzie technik handlowiec

        Charakterystyka zawodu:

        • Obsługa klienta
        • Organizacja pracy w punktach sprzedaży
        • Prowadzenie księgowości małego podmiotu gospodarczego
        • Prowadzenie działań marketingowych
        • Współpraca z kontrahentami
        • Gospodarowanie zapasami

        Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

        K1. - HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

        1. Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
        2. Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

        K2. - HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

        1. Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów.
        2. Organizowanie i prowadzenia działań handlowych.
        3. Aktywna komunikacja z klientem biznesowym.

        Zadania zawodowe:

        • wyszukiwanie dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych,
        • kontaktowanie  się z partnerami handlowymi,
        • prowadzenie negocjacji, 
        • przygotowanie i zawieranie umów handlowych,
        • obsługa kasy fiskalnej oraz dokumentowanie zakupów i sprzedaży z wykorzystaniem programów komputerowych, 
        • załatwianie reklamacji z wykorzystaniem obowiązujacych w tym zakresie przepisów prawa,
        • analizowanie rynku , 
        • analizowanie stanu zapasów towarowych, kalkulowanie ceny,
        • prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

        Możliwości zatrudnienia:

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
        • Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej
        • Praca w agencjach reklamowych
        • Prowadzenie księgowości małej firmy
        • Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach, magazynach

        Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z handlem, ekonomią, zarządzaniem, marketingiem, reklamą i innych.

        Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

        Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

        [Na górę strony]

        TECHNIK MECHANIK / 31150

        z innowacją relizowaną w CKZ: WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

        Charakterystyka zawodu:

        • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
        • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
        • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
        • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
        • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

        Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. 

        Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

        K1. - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających. (w zawodzie operator obrabiarek skrawających) 

        1. Przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki.
        2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, zgodnie z dokumentacją technologiczn.
        3. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zgodnie z dokumentacją technologiczną.

        K2. – MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

        1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
        2. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

        Możliwości zatrudnienia:

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
        • Praca w przemyśle maszynowym
        • Praca w budownictwie, transporcie, rolnictwie

        Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

        Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

        Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

        [Na górę strony]

        TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 311513

        z innowacją realizowaną w CKZ: OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW JEDNOŚLADOWYCH

        Charakterystyka zawodu:

        • Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
        • Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów
        • Ustalanie przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania
        • Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
        • Weryfikowanie części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych
        • Kontrolowanie jakości wykonywanych napraw
        • Wykonywanie operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych
        • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
        • Sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
        • Prowadzenie usług motoryzacyjnych

        Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. 

        Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

        K1. - MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

        1.  Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
        2.  Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
        3.  Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

        K2. - MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

        1. Diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych.
        2. Obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych.
        3. Organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
        4. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

        Możliwości zatrudnienia: 

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
        • Praca w stacjach obsługi pojazdów samochodowych
        • Obsługiwanie stacji kontroli pojazdów
        • Praca w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
        • Obrót pojazdami samochodowymi i ich częściami
        • Praca w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
        • Zajmowanie stanowisk w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
        • Praca w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych
        • Prowadzenie doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

        W zawodzie technik pojazdów samochodowych szkoła oferuje bezpłatny kurs prawa jazdy.

        Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z mechaniką, budową maszyn, mechatroniką i wielu innych.

        Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

        Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

        [Na górę strony]

        TECHNIK SPAWALNICTWA/ 311516

        z innowacją realizowaną w CKZ: OBRÓBKA NA OBRABIARKACH CNC

        Charakterystyka zawodu:

        • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
        • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
        • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
        • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
        • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

        Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

        K1. - MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

        1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
        2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
        3. Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
        4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

        K2. - MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

        1. Rozróżnianie wielorakich konstrukcji spajanych.
        2. Dobieranie warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania.
        3. Planowanie produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania.
        4. Prowadzenie procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia.
        5. Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

        Możliwości zatrudnienia:

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
        • Praca w przemyśle maszynowym
        • Praca w budownictwie, transporcie

        Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

        Uczniowie realizuja 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

        Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

        [Na górę strony]


        Na górę strony

        Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.04.04, 14:51.
         

         


        Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
        Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

        Czas generowania się strony: 0.0465 sekund.