Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z RODO - 
Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11,
38-100 Strzyżów,
tel. 17 2761193,
email: zst.strzyzow@gmail.com

2. Inspektorem ochrony danych jest Iwona Rokita, kontakt na adres e-mail: iod.zst.strzyzow@gmail.com, do której należy kierować zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji tych zadań,
 2. prawidłowego  wykonania  obowiązków w  związku  z  realizacją celów ustawowych  i statutowych - na podst. art. 9 ust. 2 lit. g RODO, art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO - w zw. z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy oraz przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw;
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz innej osoby fizycznej - na podst. art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
 4. monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii i podejmowania działań prewencyjnych – na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy,
 5. organizacji konkursów/zawodów wewnątrzszkolnych, nagradzania naszych uczniów poprzez wywieszenie prac zawierających imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza, informowania o udziale, zdobytym miejscu w konkursach/zawodach czy bieżących wydarzeniach z życia szkoły poprzez wywieszenie wyników na tablicach informacyjnych w obrębie szkoły - na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO (jako wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym polegające na wspieraniu ucznia
 6. w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży -  w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe),
 7. umożliwienia kontaktu poprzez wykorzystanie adresu e-mail, nr telefonu, które otrzymaliśmy od Państwa - na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przetwarzania danych szczególnych kategorii – na podst. art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 8. nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku – na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 9. nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku, gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej, krajobrazu, zgromadzenia – na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO (jako wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym polegające na promocji szkołyoraz art. 81 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
 10. realizacji obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego - na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmiotom, którym zleciliśmy wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
 • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7.  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku  wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 • Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 • Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: iod.zst.strzyzow@gmail.com lub składając pismo w sekretariacie szkoły.
 • Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

8. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez nas obowiązku prawnego (np. przeprowadzenie rekrutacji, prowadzenie dokumentacji) jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością zrealizowania tych zadań. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań szkoły.

9. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany (automatycznie podejmowana decyzja wobec Państwa, która „istotnie” na Państwa wpływa) i Państwa dane nie są profilowane (dowolne zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych pozwalające ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą).

10. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże przekazując nam dane za pomocą poczty elektronicznej Gmail istnieje taka możliwość, gdyż podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących Państwa prywatność jest firma Google. Zapewnia ona odpowiednią ochronę poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.11.09, 08:23.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0644 sekund.