Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Regulamin rekrutacji do ZST

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

 
w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2024/2025

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 - [ czytaj ]

Wyciąg z regulaminu rekrutacji:

Regulamin opracowano na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431 z późn. zm.).
 • Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245).
 • Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim.
 • Statut Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - § 4 terminy rekrutacji.
 2. Wymaganą dokumentację stanowią:

1) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pięcioletniego Technikum:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
 2. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
 4. karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
 5. trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 6. zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
 7. opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
 8. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna) wykaz podmiotów które wydają orzeczenia, (Grupowa Praktyka Lekarska Hanna Zabrzycka, Stanisław Znamirowski, 38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4, pn. 14:00-16:30, śr. 10:00 -13:00, czw. 13:00-14:30, pt. 8:00-10:00),,
 9. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,
 10. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 11. oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
 12. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych,
 13. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 14. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (przekazanie danych do CKZ)

2) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
 2. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
 4. zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
 5. trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 6. zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
 7. opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
 8. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna) wykaz podmiotów które wydają orzeczenia, (Grupowa Praktyka Lekarska Hanna Zabrzycka, Stanisław Znamirowski, 38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4, pn. 14:00-16:30, śr. 10:00 -13:00, czw. 13:00-14:30, pt. 8:00-10:00),,
 9. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,
 10. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 11. oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
 12. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych,
 13. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 14. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych),
 15. oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na uczęszczanie do klasy wielozawodowej,
 16. skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole,

3) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,
 2. świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 3. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia,
 4. trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 5. zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
 6. opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
 7. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (skierowania wydaje komisja rekrutacyjna),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,

4) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla absolwentów: Branżowej Szkoły I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej - tryb zaoczny:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
 3. świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 4. trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej (semestr 3) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

     3.  Przy składaniu wymaganej dokumentacji do wszystkich szkół na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej kandydata obowiązuje nabór drogą elektroniczną.
     4.  Oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty kandydaci dostarczają, jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie określonym w § 4 – terminy rekrutacji.
     5.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Branżowa Szkoła II Stopnia prowadzi nabór w formie tradycyjnej (papierowej) w sekretariacie szkoły, składanie podań według wzoru w załączniku 10/11.

Kwalifikowanie kandydatów do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

 1. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą uzyskanych punktów.
 2. Do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjmuje się absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 3. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 4. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych: język polski, matematyka i dodatkowo:

1) TECHNIKUM

ZAWÓD

PUNKTOWANE

PRZEDMIOTY

PRÓG

PUNKTOWY

TECHNIK

EKONOMISTA

JĘZYK OBCY

INFORMATYKA

75 pkt

TECHNIK

RACHUNKOWOŚCI

JĘZYK OBCY

INFORMATYKA

80 pkt

TECHNIK

HANDLOWIEC

JĘZYK OBCY

INFORMATYKA

75 pkt

TECHNIK

INFORMATYK

JĘZYK OBCY

INFORMATYKA

75 pkt

TECHNIK

PROGRAMISTA

JĘZYK OBCY INFORMATYKA

90 pkt

TECHNIK

LOGISTYK

JĘZYK OBCY

GEOGRAFIA

75 pkt

TECHNIK

AGROBIZNESU

JĘZYK OBCY

INFORMATYKA

75 pkt

TECHNIK

USŁUG FRYZJERSKICH

JĘZYK OBCY

PLASTYKA

75 pkt

TECHNIK

ANALITYK

CHEMIA

BIOLOGIA

80 pkt

TECHNIK

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

FIZYKA

INFORMATYKA

75 pkt

TECHNIK

MECHANIK

FIZYKA

INFORMATYKA

75 pkt

TECHNIK

SPAWALNICTWA

FIZYKA

INFORMATYKA

75 pkt

2) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

ZAWÓD

PUNKTOWANE

PRZEDMIOTY

PRÓG

PUNKTOWY

WSZYSTKIE ZAWODY

JĘZYK OBCY

INFORMATYKA

do wyczerpania limitu miejsc


Terminy rekrutacji

 

 

 

Załączniki: 

 1. Wzór protokołu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej – załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – załącznik nr 3,
 4. Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły – załącznik nr 4,
 5. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych – załącznik nr 5,
 6. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych – załącznik nr 6,
 7. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (przekazanie danych do CKZ) – załącznik nr 7
 8. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na uczęszczanie do klasy wielozawodowej – załącznik nr 8,
 9. Skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole – załącznik nr 9,
 10. Podanie słuchacza Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – załącznik nr 10.
 11. Podanie słuchacza Branżowej Szkoły II Stopnia – załącznik nr 11.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie.

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.05.31, 09:09.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0178 sekund.