x
Zasady naboru - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Zasady naboru

 

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin opracowano na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Art.; 149, 150, 154, 155, 158, 161, 165, 187,
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 • Statutu Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

   

  § 1

  Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

  1. W Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się nabór.
  2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły w tym:
   • Przewodniczący,
   • Inni nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
  3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
   • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,
   • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym do danej szkoły.
  4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego.
  5. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
   • zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba);
   • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku, których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149  ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
   • sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;
   • sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba),
   • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
   • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
   • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego wg wzoru
  6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
  7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
  8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
  9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:
   • datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
   • imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,
   • informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
   • liczbę uczniów przyjętych do:
    • Technikum  z podziałem na  liczbę uczniów w poszczególnych zawodach,
    • Branżowej Szkoły 1 Stopnia z podziałem na: liczbę uczniów w poszczególnych zawodach i liczbę uczniów wybierających język angielski lub  język niemiecki jako język oby nowożytny nauczany w szkole branżowej,
   • liczbę przyjętych słuchaczy do:
    • Branżowej Szkoły II Stopnia,
    • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
   • podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej.
  11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, załącza się listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

   

  § 2

  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

   

  1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - § 4 terminy rekrutacji.
  2. Wymaganą dokumentację stanowią:
   • Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pięcioletniego Technikum:
    • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
    • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
    • zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
    • karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
    • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
    • zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
    • opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
    • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna),
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
    • oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych,
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
   • Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkole I Stopnia:
    • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
    • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
    • karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
    • zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
    • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
    • zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
    • opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
    • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna),
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
    • oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych,
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
    • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych),
    • oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody do uczęszczania do klasy wielozawodowej,
    • skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole,
   • Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia:
    • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,
    • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
    • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia,
    • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
    • zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
    • opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
    • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (skierowania wydaje komisja rekrutacyjna),
    • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
   • Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla absolwentów: Branżowej Szkoły I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej - tryb zaoczny:
    • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,
    • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
    • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
    • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

     Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej (semestr 3) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
  3. Przy składaniu wymaganej dokumentacji do wszystkich szkół na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej kandydata obowiązuje nabór drogą elektroniczną.
  4. Oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty kandydaci dostarczają, jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie określonym w § 4 – terminy rekrutacji.
  5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Branżowa Szkoła II Stopnia prowadzi nabór w formie tradycyjnej (papierowej) w sekretariacie szkoły, składanie podań według wzoru w załączniku 10/11.


  § 3

  Kwalifikowanie kandydatów do poszczególnych typów szkół
  w Zespole Szkół Technicznych

  1. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą uzyskanych punktów.
  2. Do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjmuje się absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
  3. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.
  4. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych: język polski, matematyka i dodatkowo:

  TECHNIKUM

  technik ekonomista:

  - geografia

  - informatyka

  próg punktowy 75 pkt 

   

  technik handlowiec:

  - geografia

  - informatyka

  próg punktowy 75 pkt 

   

  technik informatyk:

  - język obcy

  - informatyka

  próg punktowy 75 pkt

   

  technik programista:

  - język obcy

  - informatyka

  próg punktowy 90 pkt

   

  technik logistyk:

  - język obcy

  - geografia

  próg punktowy 75 pkt

   

  technik agrobiznesu:

  - język obcy

  - informatyka

  próg punktowy 75 pkt

   

  technik usług fryzjerskich:

  - język obcy

  - plastyka 

  próg punktowy 75 pkt

   

  technik analityk:

  - chemia

  - biologia

  próg punktowy 80 pkt

   

  technik mechanik:

  - fizyka

  - informatyka

  próg punktowy 75 pkt

   

  technik pojazdów samochodowych:

  - fizyka

  - informatyka

  próg punktowy 75 pkt

   

  technik spawalnictwa:

  - fizyka

  - informatyka

  próg punktowy 75 pkt


  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

  wszystkie zawody

  - język obcy

  - informatyka

  próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc

   

  5. Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

  a) kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia.

  b) w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

  6. Obowiązkowy kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje szkoła w porozumieniu z Centrum Kształcenia Zawodowego. 

  7. Forma kształcenia: dzienna, zaoczna: do wyczerpania limitu miejsc.

  8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek ujęty § 2 ust.2 pkt.3 ) b) c) niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wymienione na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących: fizyki, języka angielskiego,
  • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia z wyróżnieniem,

  9. O przyjęcie do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać kandydaci będący absolwentami Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

  10. Forma kształcenia: zaoczna: do wyczerpania limitu miejsc.

  11. Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

   ustala się co następuje:

  a) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym 

  • Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.
  • Punkty za świadectwo: oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

    

   b) Kryteria rekrutacji:

   1) do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia (przeliczanie na punkty):

   KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   Maksymalna liczba punktów

   PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym:

   100 pkt

   ocena z języka polskiego ( za ocenę celujący )

   18 pkt

   ocena z matematyki ( za ocenę celujący )

   18 pkt

   ocena z I przedmiotu ( za ocenę celujący )

   18 pkt

   ocena z II  przedmiotu ( za ocenę celujący )

   18 pkt

   szczególne osiągnięcia

   18 pkt

   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

   7pkt

   aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

   3pkt

   PUNKTY ZA EGZAMIN OŚMIOKLASISTY  w tym:

   100 pkt

   wynik z języka polskiego

   100% x 0,35 = 35pkt

   wynik z matematyki

   100% x 0,35 = 35pkt

   wynik z języka obcego nowożytnego

   100% x 0,30 = 30pkt

    

   w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

   a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów;

   b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

   c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

   d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

   e)     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

    

   Dla Kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w sposób określony w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

    

   2) na semestr 1 Branżowej Szkoły II Stopnia (przeliczanie na punkty):

   KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

   Maksymalna liczba punktów

   PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym:

   100 pkt

   ocena z języka polskiego (za ocenę celujący)

   18 pkt

   ocena z matematyki (za ocenę celujący)

   18 pkt

   ocena z I przedmiotu  (za ocenę celujący)

   18 pkt

   ocena z II  przedmiotu  (za ocenę celujący)

   18 pkt

   szczególne osiągnięcia

   18 pkt

   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt

    

   w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia za oceny wyrażone w stopniu:

   a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów;

   b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

   c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

   d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

   e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

    

   3) Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

   Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

   Liczba punktów

   1/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   •  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

   2/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów,
   •  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów,

   3/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

   4/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 3 punktów,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 2 punktów;

   5/ uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt,

    

   w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   4. O przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność na liście, ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

   5. Kandydaci, którzy uzyskali ocenę naganną z zachowania nie mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym bez zgody dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.


   § 4

   Terminy rekrutacji

   1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoł I Stopnia na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego:

    

   Lp.

   Rodzaj czynności

   Termin
   w postępowaniu rekrutacyjnym

   Termin
   w postępowaniu uzupełniającym

    

   2

   3

   4

   1

   ożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie.

   11.05 - 23.06.

   2020 r.

   do godz. 15.00

   22.07 - 27.07.

   2020 r.

   do godz. 15.00

   2

   Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiany kolejności wyboru szkół.

   22 – 23.06.

   2020 r.

   ----------------

   3

   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

   26 – 30.06.

   2020 r.

   do godz. 1500

    

   -----------------

   4

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

   do 24.06.2020 r.

   do 29.07.2020 r.

   5

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

   do 10.07.2020 r.

    do 16.08.2020 r.

   6

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   13.07.2020 r.

    17.08.2020 r.

   7

   Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

   11.05. -14.07.

   2020 r.

   22.07.-18.08 2020 r.

   8

   Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

   13 - 20.07.

   2020 r.

   do godz. 15.00

   17 – 21.08.

   2020 r.

   do godz. 15.00

   9

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   21.07.2020 r.

   do godz. 1400

   24.08.2020 r.

   do godz. 1400

   10

   Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

   21.07.2020 r.

   24.08.2020 r.

   11

   Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.

   do 22.07.2020 r.

   do 25.08.2020 r.

   12

   Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

   do 28.07.2020 r.

   do 31.08.2020 r.

   13Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
   14Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
   15Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

   2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na pierwszy semestr klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego

   Lp.

   Rodzaj czynności

   Termin
   w postępowaniu rekrutacyjnym

   Termin
   w postępowaniu uzupełniającym

   szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

   szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

    

   2

   3

   4

   1

   Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   1 – 30.06.2020 r.

   do 31.07.2020 r.

   2

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1

   do 17.07.2020 r.

   do 17.08.2020 r.

   3

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

   20.07.2020 r.

   18.08.2020 r.

   4

   Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

   do 21.07.2020 r.

   do 20.08.2020 r.

   5

   Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

   do 23.07.2020 r.

   do 24.08.2020 r.

   6

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   24.07.2020 r.
   do godz. 10.00

   25.08.2020 r.
   do godz. 10.00

    

   Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy2, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

    

   3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego:

    

   Lp. 

   Rodzaj czynności 

   Termin

   w postępowaniu rekrutacyjnym

   Termin

   w postępowaniu uzupełniającym

   szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

   szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

   1

   2

   3

   4

   1

   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych lub trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   1 – 30.06.2020 r.

   do 31.07.2020 r.

   2

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2 lub w art. 150 ust. 7 ustawy3

   do 17.07.2020 r. 

   do 17.08.2020 r. 

   3

   Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez komisje rekrutacyjną dla kandydatów, o których mowa w art. 141 ust. 6 ustawy2

   do 3.07.2020 r.

   do 3.08.2020 r.

   4

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   20.07.2020 r. 

   18.08.2020 r. 

   5

   Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

   a) oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych,

   b) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

   c) oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia można przyjąć do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych)

   do 23.07.2020 r. 

   do 24.08.2020 r. 

   6

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   24.07.2020r.
   do godz. 1000

   25.08.2020 r.
   do godz. 1400

       2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. – dotyczy oddziałów trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   1, 3 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - dotyczy szkoły podstawowej dla dorosłych i czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy1, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.


   § 5

   Postanowienia końcowe


   1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
   2. O decyzji komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
   3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych którzy nie zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są w szkole nie krócej niż przez 1 rok.
   4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
   5. Każdy uczeń realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym.

    

   Załączniki: 

   1. Wzór protokołu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej – załącznik nr 1,
   2. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę – załącznik nr 2,
   3. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – załącznik nr 3,
   4. Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły – załącznik nr 4,
   5. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych – załącznik nr 5,
   6. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych – załącznik nr 6,
   7. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych) – załącznik nr 7
   8. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na uczęszczanie do klasy wielozawodowej – załącznik nr 8,
   9. Skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole – załącznik nr 9,
   10. Podanie słuchacza Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – załącznik nr 10.
   11. Podanie słuchacza Branżowej Szkoły II Stopnia – załącznik nr 11.   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie.

   Na górę strony

   Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.03.31, 13:59.
    

    


   Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
   Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

   Czas generowania się strony: 0.0478 sekund.