x
Zasady naboru - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Zasady naboru

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum) w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin opracowano na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
 • Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas 1publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas 1 publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim. Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 do powyższego zarządzenia.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 1 stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z 2017 r. poz. 610).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Art.; 149, 150, 154, 155, 158, 161, 165, 187,
 • Statutu Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

 1. W Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.
 2. Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły w terminie do 28 lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się nabór.
 3. W skład komisji wchodzą:
 • Przewodniczący,
 • Inni nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów przyjęć,
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba),
 • ustalenie i ogłoszenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 2. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 3. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego sporządza się oddzielnie dla rekrutacji absolwentów gimnazjum i absolwentów szkół podstawowych.
 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:
 • datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
 • imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,
 • informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 • liczba uczniów przyjętych do :
 • -          Technikum  z podziałem na  liczbę uczniów w poszczególnych zawodach,
 • -          Branżowej Szkoły 1 Stopnia z podziałem na: liczbę uczniów w poszczególnych zawodach i liczbę uczniów wybierających język angielski lub  język niemiecki jako język oby nowożytny nauczany w szkole branżowej,
 • podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej.

10.  Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, załącza się listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

§ 2

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - § 4, terminy rekrutacji.
 2. Wymaganą dokumentację stanowią:

a)      Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pięcioletniego Technikum (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowego czteroletniego Technikum):

 

b)      Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkole I Stopnia: 

 

c)      Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego), (dla absolwentów gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej) - tryb zaoczny: 

Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej (semestr 3) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 1. Przy składaniu wymaganej dokumentacji do wszystkich szkół na podbudowie gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej kandydata obowiązuje nabór drogą elektroniczną.
 2. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym, egzaminie ósmoklasisty kandydaci dostarczają jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie określonym w § 4 – terminy rekrutacji.
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzi  nabór tradycyjny w sekretariacie szkoły, składanie podań według wzoru w załączniku w sekretariacie szkoły.

§ 3

Kwalifikowanie kandydatów do poszczególnych typów szkół
w Zespole Szkół Technicznych

 1. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą uzyskanych punktów.
 2. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych przyjmuje się absolwentów gimnazjum, absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 3. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 4. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 5. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: we wszystkich typach szkół język polski, matematyka i dodatkowo:

TECHNIKUM

technik pojazdów samochodowych:

- fizyka

- informatyka

próg punktowy 75 pkt 

 

technik ekonomista:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt 

technik handlowiec:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik mechanik:

- fizyka

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik informatyk:

- fizyka

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik agrobiznesu:

- język obcy

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik usług fryzjerskich:

- język obcy

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik logistyk:

- język obcy

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik analityk:

- chemia

- biologia

próg punktowy 75 pkt


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

wszystkie zawody

- język obcy

- informatyka

próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc

CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego) (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum , zasadniczej szkoły zawodowej)  tryb zaoczny: do wyczerpania limitu miejsc

 1. Na podstawie :
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 1 stopni, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z 2017 r. poz. 610).

ustala się co następuje:

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 

 • Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.
 • Punkty za świadectwo: oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

 

 1. Kryteria rekrutacji :

 

1) do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej (przeliczanie na punkty ) :

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym:

100 pkt

ocena z języka polskiego ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z matematyki ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z I przedmiotu ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z II  przedmiotu ( za ocenę celujący )

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7pkt

aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3pkt

PUNKTY ZA EGZAMIN OŚMIOKLASISTY  w tym:

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30pkt

 

(*) w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

Dla Kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z 2017 r. poz. 610). 

 

2) do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (przeliczanie na punkty :

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJIUM

Maksymalna liczba punktów (*)

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym:

100 pkt

ocena z języka polskiego ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z matematyki ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z I przedmiotu  ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z II  przedmiotu  ( za ocenę celujący )

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7pkt

aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3pkt

PUNKTY ZA EGZAMIN GIMNAZJALISTY w tym:

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,20 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,20 =20 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,20 =20 pkt

wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,20 =20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,20 =20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

nie przelicza się

 

(*) w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

f)       celującym – przyznaje się po 18 punktów;

g)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

h)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

i)        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

j)        dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

Dla Kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 1 stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 1. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej :

 

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

Liczba punktów (*)

1/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 •  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów,
 •  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów,

3/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 3 punktów,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 2 punktów;

5/ uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt,

 

(*) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. O przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność na liście, ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Kandydaci, którzy uzyskali ocenę naganną z zachowania nie mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym bez zgody dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.


§ 4

Terminy rekrutacji

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05 – 19.06.2019 r.

12-17.07.2019 r.

29.04 – 15.05.2019 r.[1]

12-17.07.2019 r.1

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

13.05 – 4.07.2019 r.

12.07 – 2.08.2019 r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 31.05.2019 r.

 

do 31.07.2019 r.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 11.06.2019 r.

do 1.08.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

5

Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej

17 – 18.06.2019 r.

 

6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

21 – 25.06.2019 r.

do godz. 1500

 

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 28.06.2019 r.

do 2.08.2019 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.07.2019 r.

do godz. 1000

6.08.2019 r.

do godz. 1000

9

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 8.07.2019 r.

do 6.08.2019 r.

10

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

5-10.07.2019 r.

6 – 8.08.2019 r.

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

do godz. 1000

9.08.2019 r.

do godz. 1000

12

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

12.07.2019 r.

9.08.2019 r.

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego) na rok szkolny 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych lub trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3 – 26.06.2019 r.

do 31.07.2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[2] lub w art. 150 ust. 7 ustawy[3]

do 15.07.2019 r.

do 16.08.2019 r.

3

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez komisje rekrutacyjną dla kandydatów, o których mowa w art. 141 ust. 6 ustawy2

do 28.06.2019 r.

do 2.08.2019 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.07.2019 r.

19.08.2019 r.

5

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

a) oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych,

b) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

c) oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

do 19.07.2019 r.

do 23.08.2019 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.07.2019 r.

do godz. 1000

26.08.2019 r.

do godz. 1400

 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy2, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych oraz termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. O decyzji komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych którzy nie zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są w szkole nie krócej niż przez 1 rok.
 4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 5. Każdy uczeń realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym..

 


[1] Dotyczy szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, ogólnodostępnych z oddziałem sportowym, dwujęzycznych, ogólnodostępnych z oddziałem dwujęzycznym, realizujących program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych  indywidualnych predyspozycji

[2] ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. – dotyczy oddziałów trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

[3] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - dotyczy szkoły podstawowej dla dorosłych i czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.05.16, 08:06.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0356 sekund.