Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Zasady naboru

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2018/2019

 

Regulamin opracowano na podstawie:

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

1. W Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

2. Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły.

3. W skład komisji wchodzą:

 • Przewodniczący,
 • Inni nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów przyjęć,
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba),
 • ustalenie i ogłoszenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - § 4, terminy rekrutacji.
 2. Wymaganą dokumentację stanowią:

a)      Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Technikum:

 

b)      Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia: 

 

c)      Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (dla absolwentów gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej) - tryb zaoczny: 

 

Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

d)     Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły policealnej:

 

 

O przyjęciu do szkoły policealnej decydowała będzie kolejność na liście ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (suma punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z czterech przedmiotów i wynik rozmowy kwalifikacyjnej).

 1. Przy składaniu wymaganej dokumentacji do wszystkich szkół na podbudowie gimnazjum kandydata obowiązuje nabór drogą elektroniczną.
 2. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym kandydaci dostarczają jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie określonym w § 4 – terminy rekrutacji.
 3. Pozostałe typy szkół prowadzą nabór tradycyjny, składanie podań według wzoru w załączniku w sekretariacie szkoły.

§ 3

Kwalifikowanie kandydatów do poszczególnych typów szkół
w Zespole Szkół Technicznych

 1. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą uzyskanych punktów.
 2. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się absolwentów gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 3. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 4. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 5. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: we wszystkich typach szkół język polski, matematyka i dodatkowo w zależności od wybranego zawodu:

TECHNIKUM

technik pojazdów samochodowych [311513]:

- fizyka

- informatyka

próg punktowy 75 pkt 

technik ekonomista [331403]:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt 

technik handlowiec [522305]:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

technik mechanik [311504]:

- fizyka

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

technik informatyk [351203]:

- fizyka

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

technik agrobiznesu [331402]:

- język obcy

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

technik usług fryzjerskich [514105]:

- język obcy

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

technik  logistyk [333107]:

- geografia

- język obcy

próg punktowy75 pkt

 technik analityk [311103]:

- chemia

- biologia

próg punktowy 75 pkt


 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

wszystkie zawody

- język obcy

- informatyka

próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc

SZKOŁA POLICEALNA (tryb dzienny i zaoczny)

do wyczerpania limitu miejsc

TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)  tryb zaoczny: 

do wyczerpania limitu miejsc

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 1 stopni, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ustala się co następuje:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 • Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.
 • Punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia -maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

4. W przypadku uzyskania w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów,

 

6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

7. W przypadku uzyskania w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 3 punktów,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 2 punktów;

 

8. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

9. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

10. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

11. Dla Kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 1 stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

12. W trakcie kwalifikowania kandydata do szkoły o kolejności miejsca zajętego na liście i przyjęciu decyduje lista preferencji kandydata oraz liczba uzyskanych punktów.

13. O przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność na liście, ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

14. Kandydaci, którzy uzyskali ocenę naganną z zachowania nie mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym bez zgody dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

§ 4

Terminy rekrutacji

1. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży do technikum i szkoły branżowej 1 stopnia

od 7.05 do 11.06.2018 r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  
od 22 do 26.06.2018 r. do godz. 15.00– Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  
od 7.05 do 27.06.2018 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.


29.06.2018 r. godz. 10.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  
od 29.06 do 6.07.2018 r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  
9.07.2018 r. do godz. 10.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
  
10.07.2018 r. - Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

2. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży do technikum i szkoły branżowej 1 stopnia w postępowaniu uzupełniającym:

 

od 10 do 31.07.2018 r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  
od 10.07. do 7.08.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
  
22.08.2018 r.  godz. 10.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  
Od 22 do 24.08.2018 r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  
27.08.2018 r.  godz. 10.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
  
27.08.2018 r.- Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

3. Terminy rekrutacji dla TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)  tryb zaoczny, zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, oraz terminy rekrutacji dla szkoły Policealnej (tryb dzienny i zaoczny) 

od 1 do 26.06.2018 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  
do 28.06.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  
12.07.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


do 19.07.2018 r.Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  
20.07.2018 r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

4. Terminy rekrutacji uzupełniającej dla TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)  tryb zaoczny, zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, oraz terminy rekrutacji uzupełniającej dla szkoły Policealnej (tryb dzienny i zaoczny) 

do 31.07.2018 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  
od 1 do 3.08.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  
20.08.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


do 24.08.2018 r.Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  
27.08.2018 r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych oraz termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. O decyzji komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych.
 3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych którzy nie  zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są w szkole nie krócej niż przez 1 rok.
 4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie określonym jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 5. Każdy uczeń realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym, i jest to język obcy (angielski lub niemiecki) oraz matematyka.
 6. Uczniowie realizują przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.05.15, 10:13.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0337 sekund.