x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 161 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]  
Olimpiada Geograficzna
Dodano: 2021-09-15     » Na górę

Zapraszam chętnych uczniów do wzięcia udziału w XLVIII Olimpiadzie Geograficznej.

Termin zgłoszeń do udziału w Olimpiadzie mija 30 września 2021 r.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy
o zgłaszanie się do Pani Krystyny Moskal.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl.

Zapraszam chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”
Dodano: 2021-09-15     » Na górę

            Chętnych uczniów zapraszam do wzięcia udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”, w którym można sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę
z zakresu geografii.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie mogą wziąć udział:


- w teście konkursowym. Test składa się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii konkursowej uczestników, oraz zwięzłej części opisowej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego znajdującego się na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych w kategorii Żak będzie związanych z wykorzystaniem załączonej kolorowej mapy.

- w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w formie pisemnej
lub albumowej na temat: „Zjawiska atmosferyczne i ich skutki” (max. 10 kartek, format A4)
lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3).

 

Jak co roku na wszystkich uczestników czekają dyplomy a na najlepszych nagrody.

 

Zgłoszenia do dnia 1 października 2021 r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 26 listopada 2021 r. 
(czas – 60 minut).

 

Prace indywidualne należy oddać najpóźniej do 30 listopada 20201r.

 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy

o zgłaszanie się do Pani Krystyny Moskal.

 

Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie,
za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00zł. od osoby.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej:

 GEO-PLANETA - Ogólnopolski Konkurs Geograficzny (suwikr.pl)

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
Konkurs fizyczny
Dodano: 2021-09-13     » Na górę

Wielki Test Edukacyjny "NAUKA i TECHNIKA".

W roku szkolnym 2021/2022 konkurs „NAUKA i TECHNIKA”, przeprowadzany jest online na platformie testowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są  stronie internetowej www.wielkitestedukacyjny.com

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje M. Domaradzki do dnia 10.10.2021. Koszt uczestnictwa 10 złotych od osoby.

Dodał: M. Domaradzki
Konkurs
Dodano: 2021-06-07     » Na górę

REGULAMIN KONKURSU

Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze

 

 

 1. I.                ORGANIZATOR KONKURSU

 

 1. 1.     Organizatorem konkursu pod nazwą: „Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”, zwanego dalej Konkursem, jest: Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z siedzibą w Brzozowie, adres ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369134, NIP: 6861684865, REGON: 180822283, tel. +48 794 681 461.
 2. 2.   Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”
 3. 3.     Konkurs jest prowadzony na terenie całego Podkarpacia, przeznaczony dla młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych.
 4. 4.   Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. 5.   Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

I.                CEL KONKURSU

 

Wzbudzenie zainteresowania polskim folklorem, wzorami, motywami poprzez ukazanie ich piękna za pośrednictwem ubioru. Rozwijanie kreatywności, ekspresji oraz wrażliwości artystycznej młodzieży i dorosłych.

 

II.               CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1. Konkurs trwa od dnia 01.06.2021 r. do 15.09.2021 r.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż dnia 15.10.2021 r.

 

III.             ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • samodzielnie uszyć dowolną kreację z wykorzystaniem regionalnego wzornictwa tj. z dodatkiem koronki klockowej lub haftu haczowskiego,

lub

 • samodzielnie uszyć kreację, w której elementami zdobniczymi będą dowolne koronki lub hafty,
 • pracę należy dostarczyć do Organizatora Konkursu do 15.09.2021 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym (drogą pocztową lub osobiście na adres Stowarzyszenie Ludzi Twórczych ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, tel. 794 681 461)

2.  Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 1. 3.     Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

4.  Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

5.  Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach

 

dotyczących Konkursu, w tym w ramach prezentacji pracy konkursowej, w prasie, materiałach promocyjnych, reklamowych, itp.

6.  W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4 Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z udziału w Konkursie.

7.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone

ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości z jego pracy konkursowej przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a

w szczególności wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy i promocji.

8.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych (Organizatora) oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

9.  Nadesłane prace konkursowe, które zdobędą wyróżnienia tj. I, II, III miejsca w każdej z kategorii stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi, pozostałe prace zostaną zwrócone Uczestnikom.

10.  Uczestnikom konkursu za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

11.  Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

12. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na kolejnego na liście Uczestnika Konkursu.

 1. 13.    W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie do 15.10.2021 r. nagrody przepadają.
 2. 14.      Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. 15.    Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana w następujący sposób :

imię i pierwsza litera nazwiska wraz z miejscem zamieszkania w materiałach dotyczących podsumowania Konkursu m.in. www.slt-brzozow.pl /istnieje również możliwość umieszczenia nazwy szkoły lub innej placówki/.

 

IV.ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

 

 1. 1.   Spośród prawidłowo dostarczonych prac konkursowych Komisja Konkursowa

wyłoni dwunastu laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: oryginalność, ciekawość, wykorzystanie elementów regionalnego zdobnictwa.

 1. 2.   Podsumowanie Konkursu odbędzie się w październiku 2021 r. w Muzeum Regionalnym im. Fastnachta w Brzozowie (o dokładnym terminie wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie) i połączone będzie z otwartymi bezpłatnymi warsztatami haftu haczowskiego, koronki klockowej oraz z prezentacją prac i rozdaniem nagród.

 

V.          NAGRODY W KONKURSIE

Kategorie :

 

1.         Osoby dorosłe

 

a)               Odzież z dodatkiem haftu

 

1-  Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/

2-  Miejsce /Lampa z lupą oraz przybory hafciarskie o wartości 400,00 zł/ 3- Miejsce /Lampa z lupą o wartości 300,00 zł/

 

 

b)               Odzież z dodatkiem koronki

 

1-  Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/

2-  Miejsce /Manekin oraz przybory krawieckie o wartości 400,00 zł/

3-  Miejsce /Profesjonalne żelazko z generatorem pary o wartości 300,00 zł/

 

2.   Młodzież ze szkół średnich

 

a)           Odzież z dodatkiem haftu

 

1-Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/

2-  Miejsce /Lampa z lupą oraz przybory hafciarskie o wartości 400,00 zł / 3- Miejsce /Lampa z lupą o wartości 300,00 zł/

 

 

b)         Odzież z dodatkiem koronki

 

1-  Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/

2-  Miejsce /Manekin oraz przybory krawieckie o wartości 400,00 zł/

3-  Miejsce /Profesjonalne żelazko z generatorem pary o wartości 300,00 zł/

 

VI.      KOMISJA KONKURSOWA

 

Do Jury Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora m.in. Finalistka Międzynarodowego Konkursu Burdy w dziedzinie

projektowania odzieży.

 

 

VII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest        dostępny     na    stronie www.slt-brzozow.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3.W przypadku zmiany danych Uczestnika jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

4.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.                                                      5.Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, ze 

względu na sytuację epidemiczną kraju, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.slt-brzozow.pl

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

„Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”

 

 

 

 

1. Imię…………………………………………………………………………………

 

 

 

2.  Nazwisko……………………………………………………………………………

 

 

 

3.   Numer telefonu……………………………………………………………………

 

 

 

4.   Adres e-mail:…………………………………………………………………….…

 

 

 

5.   Adres zamieszkania…………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

6.      Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik (jeśli dotyczy)

 

……………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………

 

 1. 7.      Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego* (imię, nazwisko, nr telefonu)

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

*Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego uzupełniają niepełnoletni uczestnicy konkursu

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Stowarzyszenia Ludzi Twórczych

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwanego dalej RODO r. informuję, iż:

 1. 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie, ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, tel 794 681 461
 2. 2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Konkursie pt.

„Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze” i przetwarzane będą przez okres niezbędny w związku z realizacją Konkursu.

 1. 3.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Organizator Konkursu.
 2. 4.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. 5.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania bądź usunięcia danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, fakt ten uniemożliwi otrzymanie nagrody w Konkursie.

 

 

…………………………………………………………………… Podpis Uczestnika Konkursu /lub opiekuna prawnego/

 

Formularz zgłoszeniowy i klauzula RODO dostępna w sekretariacie ZST w Strzyżowie

Dodał: sekretariat2
Konkurs plastyczny na wizerunek św. Józefa
Dodano: 2021-05-24     » Na górę

Z okazji Roku św. Józefa zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie pt. Św. Józef: ojciec, tata, tatuś…

Tym razem proponujemy konkurs plastyczny na wizerunek św. Józefa, waszego ojca, taty lub osoby dla was ważnej.  Prace w formacie do wielkości A3 wykonane techniką dowolną, tradycyjną czy komputerową, mile widziane będą zdjęcia czy nawet wydzieranki. Wykonane prace posłużą do wystawy poświęconej naszym bliskim mężczyznom z okazji Dnia Ojca. Prace prosimy składać do 15 czerwca w bibliotece szkolnej. Nagrody w konkursie ufundował ks. probosz Jan Wolak.

REGULAMIN 
konkursu plastycznego dla uczniów  “Św. Józef: ojciec, tata, tatuś…”

CELE KONKURSU:

 - Poznanie tekstów biblijnych

 - Promowanie dziedzictwa św. Józefa oraz postaw i wartości, którym Święty był wierny

 - Kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów biblijnych

 - Propagowanie wśród uczniów pozytywnych wartości ukazanych w Starym i Nowym Testamencie i   odnajdywanie ich w rodzinach uczniów

 - Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej

 - Rozwijanie zdolności plastycznych

 - Pobudzanie i rozwój inwencji twórczej

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych.
 2. Praca musi być ściśle powiązana z postacią Św Józefa lub ojców uczniów.
 3. Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną na arkuszu papieru formatu A – 3 lub fotografii.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 5. Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie zgłoszoną do innych konkursów.
 6. Każda praca powinna być opisana na odwrocie wg wzoru:
 • Imię i nazwisko autora
 • Klasa
 • Nazwa szkoły

NAGRODY:

 1. Najciekawsze prace nagrodzi Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
 2. Przewidziane są 3 nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień.
 3. Komisja będzie oceniała prace wg następujących kryteriów: 
  • Zgodność z tematyką
  • Estetyka pracy
  • Oryginalność
  TERMINY:
 1. Prace należy składać od 15 czerwca  2021 r. w bibliotece szkolnej.
 2. Wręczenie nagród nastąpi 17 czerwca  2021 r. podczas lekcji otwartej 

poświęconej św. Józefowi.Dodał: biblioteka
Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 161 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0459 sekund.