x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Konkursy

Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 61 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]  
Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
Dodano: 2023-09-28     » Na górę

Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych edycja 2023/2024

 

 

Główną ideą ogólnopolskiej

 

Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”


jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży
i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

 

I etap Olimpiady (szkolny) odbędzie się 28 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada

UWAGA:

Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie przyjmuje p. Anna Giera do 05.10.2023 r.

 

Dodał: G. Kawa
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”
Dodano: 2023-09-26     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”

 

Wszystkich chętnych uczni ów Zespołu Szkół Technicznych zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” prowadzonym przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w:

 • Teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

 

 • Konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat „Skrzydlaci mieszkańcy mojej okolicy

 

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 13,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

 

Prace indywidualne należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej do 30 listopada 2023 r.

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 5 marca 2024 r. (czas trwania – 45 min.)

 

Regulamin konkursu: www.eko.suwikr.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Skrzypek do 4 października 2023 r.

 

Dodał: G. Kawa
Wojewódzki Konkurs Plastyczny - „Porozmawiajmy o AIDS”
Dodano: 2023-09-20     » Na górę

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  ogłaszają  konkurs plastyczny .

 

 1. Cele konkursu
 2. Popularyzacja zasad zdrowego trybu życia wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych.
 3. Zwrócenie uwagi na problem zażywania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych i wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych i prawnych.
 4. Kształtowanie pozytywnych wzorców,
 5. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS, w tym:

- sytuacji epidemiologicznej w zakresie HIV/AIDS,

- źródeł i dróg szerzenia się wirusa,

- bezpiecznych zachowań,

 1. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

                Przedmiot konkursu

                Do konkursu można zgłaszać:

-        prace wykonane  tylko indywidualnie,

-        prace wykonane w technikach : malarstwo, rysunek, grafika i  in.,

-        format prac  -  A2 - A3, (prace w innym formacie nie będą oceniane)

-        prace wykonane na planszach (papier lub karton), 

-        każdy uczestnik może przesłać 1 pracę,

Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które jednoznacznie będą kojarzyć się z profilaktyką uzależnień i bezpiecznymi zachowaniami oraz/lub w sposób oczywisty będą nawiązywały do problematyki HIV/AIDS. Prace nie mogą straszyć i wzbudzać agresji.

Regulamin i „zgoda” dostępne są  na stronie  internetowej  www.wsse.rzeszow.pl 
w zakładce Konkursy . Prace przesłane  na Konkurs  bez  „zgody”  nie będą brały udziału  w Konkursie.

 1. Czas trwania konkursu

                Czas trwania konkursu od  1 września do 17 listopada 2023 roku.

                Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do  17  listopada 2023 roku. 

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do p. B. Skrzypek

 

Dodał: G. Kawa
XII Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii pt. „„MAM WAS DOŚĆ !!!” – ZIEMIA
Dodano: 2023-09-20     » Na górę

XII Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii

pt. „„MAM WAS DOŚĆ !!!” – ZIEMIA

organizator Olimp School

 

1)       Olimpiada jest organizowana na terenie szkoły - stacjonarnie w terminie 14.11.2023 r.

2)    Olimpiada składa się z jednego etapu.

3)    Formularz olimpiady zawiera 15 pytań.

 4)   Pytania nr 1 – 5 są jednokrotnego wyboru (zamknięte), a pytania nr 6 - 15 są otwarte.

5)   Za każdą poprawną odpowiedź na pytania nr 1 – 5 uczestnik otrzymuje 1 punkt, a 2 punkty na pytania nr 6 -15.

 6)  Za błędną odpowiedź na pytania nr 1 - 5 otrzymuje minus 1 punkt, a na pytania nr 6 - 15 minus 2 punkty.

7)  Za nieudzielenie odpowiedzi na pytania nr 1 – 15 otrzymuje 0 punktów.

 8)  Uczestnik może otrzymać maksymalnie 25 punktów.

 ZAKRES MATERIAŁU

Uczeń: 1) Wymienia królestwa organizmów żywych. Podaje przykłady gatunków należące do nich. Określa przynależność sinic do danego królestw i podaje cechy warunkujące taką klasyfikację. 2) Przedstawia budowę i działanie synapsy w układzie nerwowym człowieka. 3) Określa przyczyny i skutki eutrofizacji zbiorników wodnych, w szczególności Bałtyku. 4) Określa lokalizację i wielkość Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci. Porównuje jej wielkość do wielkości Polski. 5) Wyjaśnia pojęcie skali porostowej. Określa stopień zanieczyszczenia powietrza na podstawie występowania porostów o różnej plesze. 6) Wyjaśnia mechanizm i etapy tworzenia nowotworu złośliwego. 7) Wyjaśnia pojęcie „Fast fashion” oraz określa wpływ tego trendu na środowisko naturalne. 8) Wyjaśnia pojęcie „mikroplastik”. Określa działania ekologiczne i ich konsekwencje mogące zmniejszyć jego ilości w środowisku. 9) Przestawia obieg krwi w małym i dużym krwiobiegu u człowieka. 10) Omawia fizjologię rozmnażania ryb. Definiuje pojęcia: ikra, tarło. 11) Określa ekologiczne i społeczne wady i zalety stosowania biopaliw. Wyjaśnia pojęcie biopaliwo. Podaje przykłady surowców dla biopaliw. 12) Zna zasady recyklingu różnych odpadów, w tym elektrośmieci. 13) Wymienia cele społeczne i ekologiczne zbierania nakrętek. 14) Zna budowę ucha. Wyjaśnia mechanizm słyszenia. Określa wpływ hałasu na zdrowie człowieka. 15) Odczytuje schematy i tabele. Przekształca informacje.

 

Koszt udziału w Olimpiadzie wynosi 14 złotych.

Więcej informacji pod adresem: https://www.olimpschool.net.pl

Zgłoszenia do Olimpiady przyjmuje do 11.10.2022 r. p. Beata Skrzypek

Dodał: G. Kawa
XIV Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego Szkół Podstawowych Powiatu Strzyżowskiego - rozstrzygniety
Dodano: 2023-05-02     » Na górę

XIV Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego

Szkół Podstawowych Powiatu Strzyżowskiego

 

- konkurs objęty patronatem

Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Strzyżowskiego

 

Strzyżów, 21 kwietnia 2023 r.

 

 

W XIV edycji Turnieju gościliśmy w naszej szkole uczniów 6 szkół Powiatu Strzyżowskiego:

 • Szkoły Podstawowej w Cieszynie
 • Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej im. Juliana Przybosia
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku
 • Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
 • Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie.

 

W Turnieju uczestniczyło łącznie 27 uczniów.

 

Część drużynowa w tym roku odbyła się pod hasłem: Home is where the heart is, a zadaniem uczniów było zaprezentowanie siebie i swojej szkoły w języku angielskim.  Prezentacje drużyn były obowiązkowe dla wszystkich uczestników, ale nie podlegały ocenie. W zasadniczej -  indywidualnej części Turnieju uczniowie rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny.

 

 

Lista laureatów Turnieju:

I miejsce – Julia Góra, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie

II miejsce – Dominika Butkiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie

III miejsce – Anna Lubas, uczennica Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej im. Juliana Przybosia

 

Drużyny oraz laureaci konkursu indywidualnego otrzymali dyplomy i cenne nagrody – karty podarunkowe ufundowane przez głównego sponsora - Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, a także materiały do nauki języka angielskiego i drobne upominki ufundowane przez Organizatorów - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, jak również Starostwo Powiatowe w Strzyżowie i Gminę Strzyżów.

Sponsorem poczęstunku dla wszystkich uczestników Turnieju była Gminna Spółdzielnia w Strzyżowie.

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Do nauczycieli kierujemy podziękowania za owocną pracę z młodzieżą i przygotowanie do Turnieju oraz gratulacje za wysokie wyniki uczniów.

 

Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

 

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego LO i ZST:

Beata Wójcik, Iwona Trojanowska, Barbara Pięciak

Dodał: G. Kawa
Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 61 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0371 sekund.