x
Pomoc materialna, stypendia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Pomoc materialna, stypendia

INFORMACJE DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

 • Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia  - uczeń gromadzi na bieżąco w ciągu roku szkolnego.
 • Kserokopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia - uczeń wykonuje we własnym zakresie.
 • Do sekretariatu ZST w Strzyżowie uczeń dostarcza w terminie 26.06, 29.06, 30.06.2020 r.komplet dokumentów tj. wniosek stypendialny oraz kserokopie dokumentów wraz z oryginałami celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (dokumentacja niekompletna nie będzie przyjmowana)

Nie będą potwierdzane za zgodność kserokopie dokumentów bez okazania ich oryginału.

 • W sprawach dotyczących  uzupełniania dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o stypendium nauczyciele ZST będą do dyspozycji uczniów w dniach: 29.06.2020 r. oraz 30.06.2020 r.

  UWAGA: Harmonogram może ulec zmianie. Należy na bieżąco śledzić informacje na podanych stronach internetowych dot. stypendiów.

   

  Nowe programy stypendialne:

  - Powiatowy Program Edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, - [ czytaj ]

  - Regulaminem Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, - [ czytaj ]

  - Regulaminem Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego - [ czytaj ]

   

  Deklaracja woli (refundacja kosztów dojazdu do szkoły) - [ pobierz ]

  Stypendium

  Ogólne informacje

  Dokumentacja

  Ważne terminy

  Uwagi

  Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

  O stypendia mogą ubiegać się i stypendium może być przyznane w następujących kategoriach:

  1) Kategoria 1 – absolwenci gimnazjum/szkoły podstawowej, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki oraz zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

  2) Kategoria 2 – uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki

  3) Kategoria 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN

  4) Kategoria 4 – uczniowie klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 na świadectwie ukończenia szkoły.

  https://www.strzyzowski.pl/

  http://www.strzyzowski.pl/

  1. Wniosek o przyznanie stypendium

  2. Dokumenty potwierdzające

  średnią ocen z ostatniego roku nauki w szkole

  3. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w danej kategorii

   

  Kompletne wnioski na wymaganym formularzu należy składać do dnia 31 lipca danego roku w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

   

  Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

  Udzielanie wsparcia finansowego polega na częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych na dojazd do szkoły.

  Prawo do korzystania z Programu w roku szk. 2019/2020 mają uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej oraz uczniowie pozostałych klas.

  Z Programu mogą korzystać uczniowie, którzy spełniają wszystkie wymienione niżej warunki:

  1) mieszkają w odległości co najmniej 4 km od szkoły,

  2) dojeżdżają do szkoły środkami komunikacji publicznej, korzystając z indywidualnych biletów miesięcznych na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły,

  3) złożyli deklarację woli uczestniczenia w programie.

   

  https://www.strzyzowski.pl/.pdf

  Deklaracja woli uczestniczenia w Programie złożona w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, na wymaganym formularzu.

   

  Deklarację woli przystąpienia do Programu ucznia niepełnoletniego składają rodzice/opiekunowie prawni, natomiast uczniowie pełnoletni składają deklaracje woli we własnym imieniu.

  Deklarację woli uczestniczenia w Programie składa się do 15 września 2019 r. w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, na wymaganym formularzu lub w terminie 15-tu dni od dnia rozpoczęcia nauki w danej szkole.

   

  Uczeń ubiegający się o refundację kosztów zakupu biletu miesięcznego na dojazd do szkoły za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu refundacji, zobowiązany jest do przedłożenia w sekretariacie szkoły imiennego biletu miesięcznego/paragonu fiskalnego za poprzedni miesiąc, potwierdzającego poniesiony wydatek finansowy na jego zakup.

  Uczeń traci prawo do korzystania z Programu, gdy:

  1) przestaje uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej, w której był objęty programem,

  2) została mu udzielona kara upomnienia lub nagany przez dyrektora szkoły,

  3) przekroczył liczbę 20 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych,

  4) przez 3 miesiące w danym roku szkolnym nie przedkładał do refundacji biletów miesięcznych,

  5) uzyska frekwencję poniżej ustalonego limitu 80% liczonego od początku roku szkolnego; ustalony poziom frekwencji będzie korygowany o nieobecność spowodowaną zwolnieniem lekarskim.

  Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe

  Zawarte w Uchwale Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - nr 67/1787/19

  https://www.podkarpackie.edu.pl/

  https://www.podkarpackie.edu.pl/

  https://www.podkarpackie.edu.pl/

  1. Wniosek o przyznanie stypendium

  2. Opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego

  3. Świadectwo szkolne

  4. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem

  1. Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” planuje się przeprowadzić w I połowie września 2019 r. 

  2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju – czerwiec/lipiec 2019 

   

  1. Uczeń ubiegający się o stypendium samodzielnie poszukuje nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna dydaktycznego stypendysty.

  2.  Stypendysta i Opiekun dydaktyczny zobowiązani są do współpracy w zakresie realizacji IPR i przygotowania sprawozdania z realizacji IPR

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów  

  Zgodne ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), na podstawie osiągnięć uczniów

  https://www.ko.rzeszow.pl/

  1. Zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium

  Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Pedagogicznej przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   

  1. Kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski

   

  Stypendium Ministra Edukacji Narodowej  

  Zgodne z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890). na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów

  http://www.ko.rzeszow.pl/

   

  1. Wniosek

  2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym. Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcie kandydata tj. zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce/tytuł itd. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

   

  Wnioski kandydatów do stypendium wraz z załącznikami przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wymaganym terminie (czerwiec/lipiec) 

  Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkół dla młodzieży (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

  1) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

  2) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

  3) uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

  4) uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

  5) uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

   


  Na górę strony

  Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.12.15, 07:34.
   

   


  Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
  Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

  Czas generowania się strony: 0.0434 sekund.