x
Pomoc materialna, stypendia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Pomoc materialna, stypendia

INFORMACJE DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

  • Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia - uczeń gromadzi na bieżąco w ciągu roku szkolnego.
  • Kserokopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia - uczeń wykonuje we własnym zakresie.
  • Do sekretariatu ZST w Strzyżowie uczeń dostarcza kserokopie dokumentów wraz z oryginałami celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Nie będą potwierdzane za zgodność kserokopie dokumentów bez okazania ich oryginału.

  • W sprawach dotyczących  uzupełniania dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o stypendium nauczyciele ZST będą do dyspozycji uczniów w dniach: 14.06.2019 r. oraz 24.06.2019 r.

UWAGA: Harmonogram może ulec zmianie. Należy na bieżąco śledzić informacje na podanych stronach internetowych dot. stypendiów.

 

Nowe programy stypendialne:

- powiatowym programem edukacyjnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, - [ czytaj ]

- Regulaminem Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, - [ czytaj ]

- Regulaminem Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego - [ czytaj ]

 

Deklaracja woli (refundacja kosztów dojazdu do szkoły) - [ pobierz ]

 

Stypendium

Ogólne informacje

Dokumentacja

Ważne terminy

Uwagi

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

O stypendia z tego funduszu można się ubiegać w następujących kategoriach:


I. absolwenci gimnazjum, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski,
II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i innych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski,
III. uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN,
IV. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach dziennych.

Ponadto w ramach tego funduszu stypendium może otrzymać absolwent roku wyłoniony przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Głównym warunkiem, który należy spełnić jest średnia ocen za ostatni rok nauki: co najmniej 4,75.

http://www.strzyzowski.pl/strona/stypendia-z-powiatowego-funduszu-stypendialnego-im-jana-przeclawczyka-dabrowskiego-dla-uzdolnionej-mlodziezy,830

1. Wniosek o przyznanie stypendium

2. Dokumenty potwierdzające

średnią ocen z ostatniego roku nauki w szkole

3. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w danej kategorii

 

Kompletne wnioski na wymaganym formularzu należy składać do dnia 31 lipca danego roku w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

 

Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

 

Zawarte w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI/851/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2018 r.

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-z-2

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z-2

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium

2. Opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego

3. Świadectwo szkolne

4. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem

1. Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 planuje się przeprowadzić we wrześniu 2018 r. 

2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju – czerwiec/lipiec 2019 

 

1. Uczeń ubiegający się o stypendium samodzielnie poszukuje nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna dydaktycznego stypendysty.

2.  Stypendysta i Opiekun dydaktyczny zobowiązani są do współpracy w zakresie realizacji IPR i przygotowania sprawozdania z realizacji IPR

Stypendium Prezesa Rady Ministrów  

Zgodne ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), na podstawie osiągnięć uczniów 

http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/4375/

1. Zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Pedagogicznej przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

1. Kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski

 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej  

Zgodne z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890). na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów

http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/stypendium-ministra-edukacji-narodowej

 

1. Wniosek

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym. Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcie kandydata tj. zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce/tytuł itd. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Wnioski kandydatów do stypendium wraz z załącznikami przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wymaganym terminie (czerwiec/lipiec) 

Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkół dla młodzieży (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

1) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;  

2) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;  

3) uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;  

4) uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;  

5) uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.10.22, 09:16.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0461 sekund.