Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW E-DORĘCZEŃ ORAZ OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW E-DORĘCZEŃ
ORAZ OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych

w Strzyżowie (zwany dalej „ZST”) reprezentowane przez Dyrektora – Pana Adama Witka.

Nasze dane kontaktowe:

  1. adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
  2. adres poczty elektronicznej:  zst.strzyzow@gmail.com
  3. numer telefonu:  tel. (17) 2761 193

Inspektorem ochrony danych w ZST jest Pani Iwona Rokita, e-mail: iod.zst.strzyzow@gmail.com, do której należy kierować zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.

 Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu doręczania i odebrania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2020 poz. 2320, z późn. zm.).
W zależności od treści korespondencji dane przetwarzamy na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie korespondencji prowadzonej w celu zawarcia czy realizacji umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie),
- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze),

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych ze względów związanych z ważnym interesem publicznym),
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym realizowania naszych działań statutowych).
 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w korespondencji będziemy przechowywać w zależności od jej rodzaju - przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w naszej jednostce.

Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, podmiotom przetwarzającym, którym administrator zlecił wykonanie czynności (z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych) oraz organom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
(jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 czy 18 RODO),
- przenoszenia danych
(jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO).

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować wysyłając e-mail na adres: iod.zst.strzyzow@gmail.com, bądź też składając pismo w sekretariacie ZST/wysyłając pismo na adres ZST.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Informacja o źródle pochodzenia danych, dobrowolności/obowiązku podania danych
Dane nadawców/odbiorców zgromadzone w systemie elektronicznym są publicznie dostępne.
Dane osób reprezentujących nadawców/odbiorców otrzymaliśmy od niniejszych instytucji/organów/firm.

Podanie danych jest niezbędne do wymiany korespondencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich czy też organizacji międzynarodowych.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.11.20, 13:09.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0291 sekund.