x
Innowacje pedagogiczne - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

INNOWACJE REALIZOWANE W ZST 


Innowacja pedagogiczna: 

 Specjalizacja „Doradztwo biznesowe” w technikum ekonomicznym

Od września 2010 roku do 2012 w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie realizowana jest innowacja pedagogiczna zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tytuł innowacji to: Specjalizacja „Doradztwo biznesowe” w technikum ekonomicznym. 

Innowacja oparta jest o autorski modułowy program nauczania. Wprowadzenie innowacji ma na celu kształtowanie przedsiębiorczej postawy uczniów oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy poprzez przygotowanie do realizacji działań w zakresie planowania, rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradzania innym w tym zakresie.

 


 

Innowacja pedagogiczna:  „Multimedialna kronika szkoły”

Innowacja pedagogiczna „Multimedialna kronika szkoły” realizowana jest w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w ramach zajęć pozalekcyjnych w 2014 r. z grupą uczniów klas drugich technikum.

Wprowadzenie innowacji ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętność wykorzystania instrumentów systemu identyfikacji wizualnej. Przy prowadzeniu i rozpowszechnianiu multimedialnej kroniki szkoły, uczniowie uczą się wykorzystania technologii informacyjnych do prowadzenia działalności promocyjnej. Poza tym kształtują umiejętność pracy w zespole i kreatywność.

W wyniku wprowadzenia innowacji uczniowie zbiorą informacje o uroczystościach i wydarzeniach w szkole na przestrzeni ostatnich lat. Zbiorą również dostępne zdjęcia, filmy, pliki audio, związane z działalnością szkoły. Następnie utworzą z nich multimedialną kronikę szkoły. Zebrane materiały posłużą rozpowszechnieniu informacji o szkole i jej tradycjach. Będzie to sprzyjać budowaniu tożsamości szkoły.

 


 

Innowacja pedagogiczna: Z odwagą do matury"

Założeniem zajęć „Z odwagą do matury” jest pomoc uczniom klas maturalnych w gruntownym powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości oraz umiejętności badanych na egzaminie maturalnym z matematyki, podniesienie efektywności nauczania, a jednocześnie ułatwienie uczniom odniesienia sukcesu na tymże egzaminie na miarę ich możliwości oraz zmniejszenie bądź wyeliminowanie stresu przedegzaminacyjnego.

Zajęcia skierowane są do tych uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, którzy zdeklarują chęć uczestniczenia w nich i zobowiążą się do systematycznego udziału. Realizowane będą  w okresie od początku grudnia do końca kwietnia w roku szkolnym 2013/2014 w grupie prowadzonej przez dyplomowanego nauczyciela matematyki: Piotra Tomkowicz – autora innowacji. Przewiduje się ok. 10 spotkań po 2 godziny tygodniowo.

Podczas zajęć realizowane będą treści z działów określonych w szczegółowym opisie standardów wymagań egzaminacyjnych.

Na zajęciach uczniowie korzystać będą głównie z pomocy dydaktycznych (zestawy zadań, karty pracy, testy) przygotowanych przez autora innowacji, a zarazem nauczyciela prowadzącego. Wykorzystane zostaną również zbiorki zadań i podręczniki, z których korzystają uczniowie podczas zajęć obowiązkowych.

 


Wprowadzenie innowacji pedagogicznej wiąże się ze spełnieniem przez szkołę kilku podstawowych warunków, w tym m.in. zapewnienie odpowiedniej kadry i warunków do realizacji eksperymentu. Dowiedz się, jakie jeszcze warunki musi spełnić szkoła i jaka jest procedura wprowadzenia innowacji.

Zasady wprowadzenia innowacji pedagogicznej

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.
(Dz.U. z dnia 15 maja 2002 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

Wyjaśnienia i wzory

§ 1.
 
1.
 Innowacją pedagogiczną, zwaną dalej "innowacją”, prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach, zwanych dalej "szkołami”, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
2.
 Eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej "eksperymentem”, są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.
3.
 Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.

Wyjaśnienia i wzoryWyjaśnienia i wzory

§ 2.
 
1.
 Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

Wyjaśnienia i wzory

2.
 Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
3.
 Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
4.
 Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
5.
 Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

Wyjaśnienia i wzory

§ 3.
 Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.

Wyjaśnienia i wzoryWyjaśnienia i wzory

§ 4.
 
1.
 Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.
2.
 Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
1)
 zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
2)
 opinii rady szkoły,
3)
 pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

Wyjaśnienia i wzory

3.
 
Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.
§ 5.
 
1.
 Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.
2.
 Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
1)
 zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie,
2)
 opinii rady szkoły,
3)
 pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole.
§ 6.
 Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku eksperymentu dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu.
§ 7.
 
1.
 Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.
2.
 Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.
3.
 Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
 cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu,
2)
 opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego oceny,
3)
 zgodę rady pedagogicznej oraz opinię rady szkoły,
4)
 zgodę organu prowadzącego szkołę, o której mowa w § 2 ust. 3,
5)
 w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego — także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
a)
 wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
b)
 samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
c)
 jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.
§ 8.
 
1.
 Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.
 Ocenę, o której mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją ocenę.
§ 9.
 Innowacje i eksperymenty prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymogów określonych w rozporządzeniu do dnia 30 września 2002 r.
§ 10.
 Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 20).
§ 11.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

(art. 45 ustawy – Prawo oświatowe )

Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe (wymagane do uznania szkoły za publiczną), czyli:

 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami (co oznacza, że |w ramach eksperymentu mogą być zatrudniani nauczyciele nie posiadający kwalifikacji zgodnych z przepisami lub posiadający inne kwalifikacje);
 • realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia
  w zawodach (co oznacza, że w ramach eksperymentu mogą być modyfikowane treści obowiązującej podstawy programowej – realizacja treści wykraczających poza zakres treści nauczania ustalonych
  w podstawie programowej jest dozwolona, należy jednak pamiętać, że szkoła musi umożliwić uczniowi uzyskanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz przystąpienia do egzaminów zewnętrznych);
 • realizacja ramowych planów nauczania (co oznacza, że w ramach eksperymentu może być modyfikowany wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych zajęć);
 • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (co oznacza, że w ramach eksperymentu mogą być modyfikowane lub przyjmowane inne zasady ocenienia, klasyfikowania i promowania niż te określone
  w ustawie o systemie oświaty).

Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce ma być rozwijanie kompetencjii wiedzy uczniów oraz nauczycieli.

Eksperyment pedagogiczny ma być przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Eksperyment pedagogiczny realizowany nie może prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki (czyli eksperyment nie może prowadzić do zmiany np. szkoły podstawowej w ponadpodstawową).

Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki. Szkoła realizująca eksperyment pedagogiczny musi również umożliwić uczniowi uzyskanie wiadomości
i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz przystąpienia do egzaminów zewnętrznych.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy – Prawo oświatowe. Minister, udzielając zgody na eksperyment, może jednak wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego niż powszechnie obowiązujące.

Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.

Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody Ministra Edukacji Narodowej, a w przypadku szkoły artystycznej – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego kształcenia w danym zawodzie Minister Edukacji Narodowej zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu.

Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do Ministra Edukacji Narodowej, a w przypadku szkoły artystycznej – do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu, z tym że w przypadku eksperymentów, które mają się rozpocząć w roku 2017/2018, ustawowy termin składania wniosków został wydłużony do 31 maja 2017 r.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej (specjalistycznej jednostki nadzoru utworzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), którzy dołączają swoją opinię.

Wniosek ma zawierać:

 • cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego;
 • opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;
 • zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, opinię rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;
 • w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
 1. wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
 2. organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
 3. jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub placówce dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań.

Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu Ministrowi Edukacji Narodowej, a w przypadku szkoły artystycznej – Ministrowi Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu. Sprawozdanie dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Sprawozdanie składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, którzy dołączają swoją opinię.

 

Przepisy przejściowe
(art. 306 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 

Przepisy przejściowe umożliwiają szkołom lub placówkom publicznym prowadzącym działalność eksperymentalną zgodnie z dotychczasowymi przepisami, na dostosowanie swojej działalności do nowych przepisów (art. 45 ustawy Prawo oświatowe) w terminie do 31 sierpnia 2018 r. W przypadku niespełnienia tego warunku udzielone zgody na prowadzenie eksperymentu wygasają 1 września 2018 r.

Do wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, który ma być realizowany w roku szkolnym 2017/2018, stosuje się nowe przepisy (art. 45 ustawy – Prawo oświatowe), z tym że wnioski te mogą być składane do 31 maja 2017 r.

Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu wszczęte na podstawie dotychczasowych  przepisów i niezakończone przed 1 września 2017 r., rozpatrywane są zgodnie z nowymi przepisami (art. 45 ustawy Prawo oświatowe). Wnioskodawca ma czas na dostosowanie wniosku do nowych przepisów do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli do tego czasu wnioskodawca nie dostosuje wniosku postępowanie będzie umorzone.

Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w dotychczasowym gimnazjum i niezakończone przed 1 września 2017 r. podlegają umorzeniu.

Szkoły niepubliczne, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne, (na podstawie art. 86 ustawy o systemie oświaty) dostosują swoją działalność do nowych przepisów (art. 178 ustawy Prawo oświatowe) do 31 sierpnia 2018 r. W przypadku niespełnienia tego warunku nadane uprawnienia wygasają 1 września 2018 r.

Sprawy o nadanie szkole niepublicznej, uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jej za eksperymentalną, wszczęte i niezakończone przed1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z nowymi przepisami (art. 178 ustawy Prawo oświatowe). Wnioskodawca ma czas na dostosowanie wniosku do nowych przepisów do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli do tego czasu wnioskodawca nie dostosuje wniosku postępowanie będzie umorzone.

Sprawy o nadanie dotychczasowemu gimnazjum niepublicznemu, uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jego za eksperymentalne, wszczęte i niezakończone przed 1 września 2017 r., podlegają umorzeniu.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.06.16, 14:51.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0334 sekund.