Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

INNOWACJE REALIZOWANE W ZST 


TECHNIKUM – SZKOŁA INNOWACJI

 

Od roku szkolnego 2019/2020 Nasza Szkoła oferuje każdemu uczniowi przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych, które realizowane będzie w formie INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH. Działalność innowacyjna stanowi integralny element działalności szkoły, który wyzwala kreatywność zarówno uczniów, jak i nauczycieli Celem wdrożonych innowacji pedagogicznych jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Informacje o innowacjach pedagogicznych - [ czytaj ]

 

Innowacja pedagogiczna: 

 Specjalizacja „Doradztwo biznesowe” w technikum ekonomicznym

Od września 2010 roku do 2012 w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie realizowana jest innowacja pedagogiczna zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tytuł innowacji to: Specjalizacja „Doradztwo biznesowe” w technikum ekonomicznym. 

Innowacja oparta jest o autorski modułowy program nauczania. Wprowadzenie innowacji ma na celu kształtowanie przedsiębiorczej postawy uczniów oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy poprzez przygotowanie do realizacji działań w zakresie planowania, rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradzania innym w tym zakresie.

 


 

Innowacja pedagogiczna:  „Multimedialna kronika szkoły”

Innowacja pedagogiczna „Multimedialna kronika szkoły” realizowana jest w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w ramach zajęć pozalekcyjnych w 2014 r. z grupą uczniów klas drugich technikum.

Wprowadzenie innowacji ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętność wykorzystania instrumentów systemu identyfikacji wizualnej. Przy prowadzeniu i rozpowszechnianiu multimedialnej kroniki szkoły, uczniowie uczą się wykorzystania technologii informacyjnych do prowadzenia działalności promocyjnej. Poza tym kształtują umiejętność pracy w zespole i kreatywność.

W wyniku wprowadzenia innowacji uczniowie zbiorą informacje o uroczystościach i wydarzeniach w szkole na przestrzeni ostatnich lat. Zbiorą również dostępne zdjęcia, filmy, pliki audio, związane z działalnością szkoły. Następnie utworzą z nich multimedialną kronikę szkoły. Zebrane materiały posłużą rozpowszechnieniu informacji o szkole i jej tradycjach. Będzie to sprzyjać budowaniu tożsamości szkoły.

 


 

Innowacja pedagogiczna: Z odwagą do matury"

Założeniem zajęć „Z odwagą do matury” jest pomoc uczniom klas maturalnych w gruntownym powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości oraz umiejętności badanych na egzaminie maturalnym z matematyki, podniesienie efektywności nauczania, a jednocześnie ułatwienie uczniom odniesienia sukcesu na tymże egzaminie na miarę ich możliwości oraz zmniejszenie bądź wyeliminowanie stresu przedegzaminacyjnego.

Zajęcia skierowane są do tych uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, którzy zdeklarują chęć uczestniczenia w nich i zobowiążą się do systematycznego udziału. Realizowane będą  w okresie od początku grudnia do końca kwietnia w roku szkolnym 2013/2014 w grupie prowadzonej przez dyplomowanego nauczyciela matematyki: Piotra Tomkowicz – autora innowacji. Przewiduje się ok. 10 spotkań po 2 godziny tygodniowo.

Podczas zajęć realizowane będą treści z działów określonych w szczegółowym opisie standardów wymagań egzaminacyjnych.

Na zajęciach uczniowie korzystać będą głównie z pomocy dydaktycznych (zestawy zadań, karty pracy, testy) przygotowanych przez autora innowacji, a zarazem nauczyciela prowadzącego. Wykorzystane zostaną również zbiorki zadań i podręczniki, z których korzystają uczniowie podczas zajęć obowiązkowych.

 


Wprowadzenie innowacji pedagogicznej wiąże się ze spełnieniem przez szkołę kilku podstawowych warunków, w tym m.in. zapewnienie odpowiedniej kadry i warunków do realizacji eksperymentu. Dowiedz się, jakie jeszcze warunki musi spełnić szkoła i jaka jest procedura wprowadzenia innowacji.

Zasady wprowadzenia innowacji pedagogicznej

EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

(art. 45 ustawy – Prawo oświatowe )

Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe (wymagane do uznania szkoły za publiczną), czyli:

 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami (co oznacza, że |w ramach eksperymentu mogą być zatrudniani nauczyciele nie posiadający kwalifikacji zgodnych z przepisami lub posiadający inne kwalifikacje);
 • realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia
  w zawodach (co oznacza, że w ramach eksperymentu mogą być modyfikowane treści obowiązującej podstawy programowej – realizacja treści wykraczających poza zakres treści nauczania ustalonych
  w podstawie programowej jest dozwolona, należy jednak pamiętać, że szkoła musi umożliwić uczniowi uzyskanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz przystąpienia do egzaminów zewnętrznych);
 • realizacja ramowych planów nauczania (co oznacza, że w ramach eksperymentu może być modyfikowany wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych zajęć);
 • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (co oznacza, że w ramach eksperymentu mogą być modyfikowane lub przyjmowane inne zasady ocenienia, klasyfikowania i promowania niż te określone
  w ustawie o systemie oświaty).

Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce ma być rozwijanie kompetencjii wiedzy uczniów oraz nauczycieli.

Eksperyment pedagogiczny ma być przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Eksperyment pedagogiczny realizowany nie może prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki (czyli eksperyment nie może prowadzić do zmiany np. szkoły podstawowej w ponadpodstawową).

Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki. Szkoła realizująca eksperyment pedagogiczny musi również umożliwić uczniowi uzyskanie wiadomości
i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz przystąpienia do egzaminów zewnętrznych.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy – Prawo oświatowe. Minister, udzielając zgody na eksperyment, może jednak wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego niż powszechnie obowiązujące.

Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.

Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody Ministra Edukacji Narodowej, a w przypadku szkoły artystycznej – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego kształcenia w danym zawodzie Minister Edukacji Narodowej zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu.

Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do Ministra Edukacji Narodowej, a w przypadku szkoły artystycznej – do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu, z tym że w przypadku eksperymentów, które mają się rozpocząć w roku 2017/2018, ustawowy termin składania wniosków został wydłużony do 31 maja 2017 r.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej (specjalistycznej jednostki nadzoru utworzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), którzy dołączają swoją opinię.

Wniosek ma zawierać:

 • cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego;
 • opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;
 • zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, opinię rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;
 • w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
 1. wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
 2. organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
 3. jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub placówce dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań.

Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu Ministrowi Edukacji Narodowej, a w przypadku szkoły artystycznej – Ministrowi Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu. Sprawozdanie dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Sprawozdanie składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, którzy dołączają swoją opinię.

 

Przepisy przejściowe
(art. 306 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 

Przepisy przejściowe umożliwiają szkołom lub placówkom publicznym prowadzącym działalność eksperymentalną zgodnie z dotychczasowymi przepisami, na dostosowanie swojej działalności do nowych przepisów (art. 45 ustawy Prawo oświatowe) w terminie do 31 sierpnia 2018 r. W przypadku niespełnienia tego warunku udzielone zgody na prowadzenie eksperymentu wygasają 1 września 2018 r.

Do wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, który ma być realizowany w roku szkolnym 2017/2018, stosuje się nowe przepisy (art. 45 ustawy – Prawo oświatowe), z tym że wnioski te mogą być składane do 31 maja 2017 r.

Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu wszczęte na podstawie dotychczasowych  przepisów i niezakończone przed 1 września 2017 r., rozpatrywane są zgodnie z nowymi przepisami (art. 45 ustawy Prawo oświatowe). Wnioskodawca ma czas na dostosowanie wniosku do nowych przepisów do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli do tego czasu wnioskodawca nie dostosuje wniosku postępowanie będzie umorzone.

Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w dotychczasowym gimnazjum i niezakończone przed 1 września 2017 r. podlegają umorzeniu.

Szkoły niepubliczne, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne, (na podstawie art. 86 ustawy o systemie oświaty) dostosują swoją działalność do nowych przepisów (art. 178 ustawy Prawo oświatowe) do 31 sierpnia 2018 r. W przypadku niespełnienia tego warunku nadane uprawnienia wygasają 1 września 2018 r.

Sprawy o nadanie szkole niepublicznej, uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jej za eksperymentalną, wszczęte i niezakończone przed1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z nowymi przepisami (art. 178 ustawy Prawo oświatowe). Wnioskodawca ma czas na dostosowanie wniosku do nowych przepisów do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli do tego czasu wnioskodawca nie dostosuje wniosku postępowanie będzie umorzone.

Sprawy o nadanie dotychczasowemu gimnazjum niepublicznemu, uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jego za eksperymentalne, wszczęte i niezakończone przed 1 września 2017 r., podlegają umorzeniu.

Eksperyment pedagogiczny w szkole

(Wytyczne KO w Rzeszowie)

Złożenie wniosku  o zgodę na prowadzenie eksperymentu w szkole/placówce za pośrednictwem kuratora oświaty. Podstawa prawna:

Podstawa prawna działalności eksperymentalnej w szkole /placówce

art 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017. 59 ze zm.).

Wymagana dokumentacja :

 1. wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu ze wskazaniem: celu, założeń, czasu trwania i sposobu realizacji eksperymentu pedagogicznego,
 2. opinia jednostki naukowej dotycząca założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu,
 3. zgoda rady pedagogicznej wyrażona w uchwale,
 4. opinia rady szkoły lub placówki,
 5. opinia rady rodziców,
 6. pisemna zgoda organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań, jeżeli planowany eksperyment wymaga dodatkowych środków budżetowych,
 7. w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
  1. wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
  2. organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
  3. jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

Ważne: eksperyment pedagogiczny nie może:

 • prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki,
 • naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie – Prawo oświatowe oraz w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły,
 • naruszać warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Minister, udzielając zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, może także wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.

Bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje do Ministra Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu. Podkarpacki  Kurator Oświaty dołącza swoją opinię.

 Termin  i miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane do końca lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. Dokumenty  należy składać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959  Rzeszów.

Podkarpacki Kurator Oświaty przekazuje wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją opinią do Ministra Edukacji Narodowej do dnia 31 marca  bieżącego roku szkolnego.

Kontakt:

Oddział Wspomagania i Innowacji – tel. 17- 867-11-17
Małgorzata Lechowska – wizytator


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.08.31, 15:53.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0414 sekund.