Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Program wychowawczy i profilaktyczny

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY
Program wychowawczy przedstawia zadania i cele wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych prowadzących do ich pełnej realizacji z uwzględnieniem potrzeb wychowanków.
Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym i zdrowotnym i intelektualnym.
Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę,  przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”

Głównym celem kształcenia, wychowania i profilaktyki jest wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i sprawności potrzebne do życia w zmieniającym się świecie.

Cel ten należy realizować poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży, a w szczególności kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych i emocjonalno – motywacyjnych, pobudzanie wyobraźni twórczej oraz wywoływanie pożądanych zmian w jego psychice i zachowaniu, a w konsekwencji kształtowaniu prospołecznej, otwartej na świat postawy. Najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się wnętrze człowieka i istotne wartości życia ludzkiego jest rodzina, a pierwszymi powołanymi i uprawnionymi do wychowania swoich dzieci są ich rodzice. Działania podejmowane przez szkołę mają wspomagać i uzupełniać w tym zakresie zadania rodziców. Dopracowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażując dwie osoby – wychowawcę  oraz wychowanka.

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły obejmuje:

  • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,oraz
  • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny - [ czytaj ]

 Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.10.20, 11:07.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0623 sekund.