Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Organizacja wycieczek w ZST

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.2018.1055 - [ CZYTAJ ]) oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, dyrektor szkoły opracowuje Regulamin wycieczek imprez szkolnych (zasady regulujące organizację wycieczek i imprez szkolnych).

 

Regulamin wycieczki w ZST ujmuje:

 1. Cele organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki.
 2. 1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

  2) poznawanie kultury i języka innych państw;

  3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

  4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;

  5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

  6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

  7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;

  8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;

  9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 3. Formy zajęć organizowanych przez szkołę.
 4. Warunki i sposoby organizowania przez szkołę zajęć i imprez krajoznawczo-turystycznych.
 5. Kierownik wycieczki i jego obowiązki.
 6. Opiekun wycieczki i jego obowiązki.
 7. Wycieczki i imprezy zagraniczne
 8. Finansowanie.
 9. Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach.
 10. Zalecane normy bezpieczeństwa.
 11. Dodatkowe, ważne informacje dla kierowników wycieczek.
 12. Postanowienia końcowe.

 

 1. Pobierz regulamin wycieczek - [ pobierz ]
 2. Pobierz regulamin uczestnika - [ pobierz ]
 3. Pobierz zgodę nauczycieli uczących na wycieczkę - [ pobierz ]

 

DYREKTOR SZKOŁY:

 1. Wyznacza spośród kadry pedagogicznej kierownika wycieczki szkolnej lub inną osobę pełnoletnią, zgodnie z wymogami rozporządzenia w tym zakresie.
 2. Zatwierdza DOKUMENTACJĘ WYCIECZKI przygotowana przez kierownika wycieczki. (Zgoda dyrektora na wycieczkę klasową będzie wyrażana tylko pod warunkiem udziału w niej 100% uczniów danej klasy).
 3. Zawiadamia o organizowanej wycieczce zagranicznej organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę.
 4. Przechowuje dokumentację merytoryczną i finansową dotyczącą wycieczek/imprez szkolnych i udostępnia ją instytucjom nadzorującym problematykę.
 5. Czuwa nad realizacją planowanych wycieczek szkolnych zgodnie z określoną procedurą.
 6. Sprawuje nadzór, w tym weryfikuje realizację zadań wyznaczonych kierownikowi wycieczki szkolnej przez przedmiotowe rozporządzenia.

 

Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, dyrektor szkoły może nie udzielić zgody na jej przeprowadzenie.

 

KIEROWNIK WYCIECZKI:

 1. Ujmuje planowaną wycieczkę na dany rok szkolny w harmonogramie wycieczek do końca września danego roku szkolnego. (W szczególnych przypadkach za zgodą dyrektora może dokonać wpisu w późniejszym terminie)
 2. Przygotowuje dokumentację wycieczki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedkłada ją dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem wycieczki. Niedostarczenie dokumentacji do sekretariatu szkoły celem zatwierdzenia minimum 7 dni przed planowanym terminem wycieczki skutkuje niewyrażeniem zgody na jej odbycie.
 3. Kierownik wycieczki powiadamia wszystkich nauczycieli uczących w danym oddziale o wycieczce i uzyskuje zgode na jej realizację w określonym terminie, ewentualnie zmienia termin wycieczki.
 4. Przestrzega regulaminu wycieczki.

 

Dokumentacja organizowanych wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych obejmuje: 

 1. Kartę wycieczki, harmonogram w tym program zatwierdza dyrektor szkoły (dokument kierownik przygotowuje w e-dzienniku i wydrukowany dostarcza na conajmniej 7 dni przed wycieczką do sekretariatu). Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 2. Listę uczestników wraz z numerem kontaktowym do rodzica/ opiekuna prawnego.
 3. Kalkulację planowanych kosztów wycieczki.
 4. Zgody rodziców/przedstawicieli ustawowych w przypadku gdy uczniowie są niepełnoletni.
 5. Zgodę nauczcyieli uczących w oddziale.
 6. Regulamin uczestnika wycieczki  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa opracowany przez kierownika, z którym zapoznaje się wszystkich uczestników (dodrukowany na drugiej stronie zgody rodziców wygenerowanej z e-dziennika).
 7. Potwierdzenie, iż uczniowie zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 8. Zadania wyznaczone dla opiekunów wycieczek.

Zgodę na organizowanie wycieczki zagranicznej wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 14 dni przed jej organizacją. Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczestników biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.11.13, 09:14.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0400 sekund.