x
Rekrutacja elektroniczna - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Rekrutacja elektroniczna

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 kwietna 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2020.657) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas 1 publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez MEN. 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

 

Nabór do TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

Aby złożyć podanie i załozyć konto musisz wejść na stronę:

(po kliknieciu powyższego obrazka wejdziesz do rekrutacji)

 

Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest osiągnięcie progów punktowych określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz progi punktowe zostały podane w REGULAMINIE REKRUTACJI.

 

Co należy złożyć wraz z podaniem:

a)      Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pięcioletniego TECHNIKUM:

b)      Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA: 

 

TERMINY rekrutacji: 

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

15.06 – 10.07.2020 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26.06 – 10.07.2020r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz  zmianę przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31.07 – 4.08.2020r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.08.2020 r.

5.

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

15 .06.2020 r.-14.08.2020r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

-oryginału świadectwa ukończenia szkoły

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły,

-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

(W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020)  

13.08 – 18.08.2020 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.08.2020 r.

do godz. 1400

 

Terminy rekrutacji dla CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej) tryb zaoczny, zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, ora terminy rekrutacji dla szkoły Policealnej (tryb dzienny i zaoczny):

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.06 -31.07.2020r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.08.2020 r.

3

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

b) oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia można przyjąć do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych)

do 18.08.2020 r.

do godz 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 19.08.2020 r.

do godz 14.00

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów na semestr I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021 

Lp.  

Rodzaj czynności  

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym dla

szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

15.06 – 31.07.2020 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12.08.2020 r.

3

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

a)  oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,

b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

do 18.08.2020 r.

do godz. 1500

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.08.2020 r.

do godz. 1400

 

 

 

 

 1. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży do technikum i szkoły branżowej 1 stopnia

 

Od 8 maja do 9 czerwca 2017r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 8 maja do 27 czerwca 2017r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

23 czerwca – 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

30 czerwca 2017r. do godz. 10.00 - Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 30 czerwca do 5 lipca 2017r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7 lipca 2017r. do godz. 10.00 - Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

7 lipca 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

2. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży do technikum i szkoły branżowej 1 stopnia w postępowaniu uzupełniającym:

 

Od 1 sierpnia do 4 sierpnia 2017r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 sierpnia do 22 sierpnia 2017r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy.

23 sierpnia 2017r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2017r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

28 sierpnia 2017r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

28 sierpnia 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

3. Terminy rekrutacji dla TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)  tryb zaoczny: 

Od 29 maja do 14 czerwca 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 29 maja do 30 czerwca 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 lipca 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 3 lipca do 5 lipca 2017r. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

7 lipca 2017r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7 lipca 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

4. Terminy rekrutacji dla TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)  tryb zaoczny w postępowaniu uzupełniającym:

Od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 1 sierpnia do 24 sierpnia 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 sierpnia do 30 sierpnia  2017r. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

31 sierpnia 2017r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 sierpnia 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

5. Terminy rekrutacji dla szkoły Policealnej (tryb dzienny i zaoczny):

 

Od 29 maja do 14 czerwca 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 29 maja do 30 czerwca 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 lipca 2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 3 lipca do 5 lipca 2017r. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7 lipca 2017r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7 lipca 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 6. Terminy rekrutacji dla szkoły Policealnej (tryb dzienny i zaoczny) w postępowaniu uzupełniającym:

 

Od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 1 sierpnia do 24 sierpnia 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 sierpnia do 30 sierpnia 2017r. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

31 sierpnia 2017r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 sierpnia 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych oraz termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. O decyzji komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych.
 3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych którzy nie  zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są w szkole nie krócej niż przez 1 rok.
 4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie określonym jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 5. Każdy uczeń realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym, i jest to język obcy (angielski lub niemiecki) oraz matematyka.
 6. Uczniowie realizują przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.06.23, 09:04.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0256 sekund.