Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Rekrutacja elektroniczna

Nabór do TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

Aby złożyć podanie i załozyć konto musisz wejść na stronę:

(po kliknieciu powyższego obrazka wejdziesz do rekrutacji)

 

Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest osiągnięcie progów punktowych określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz progi punktowe zostały podane w REGULAMINIE REKRUTACJI.

 

Co należy złożyć wraz z podaniem:

a) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pięcioletniego TECHNIKUM:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
 2. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty,
 3. karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
 4. trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 5. opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
 6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (skierowania wydaje komisja rekrutacyjna), wykaz podmiotów które wydają orzeczenia, (Grupowa Praktyka Lekarska Hanna Zabrzycka, Stanisław Znamirowski, 38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4, pn. 14:00-16:30, śr. 10:00 -13:00, czw. 13:00-14:30, pt. 8:00-10:00),
 7. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów wwykaz podmiotów kt lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,
 8. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 9. oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
 10. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych,
 11. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się  zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 12. zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
 13. zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
 14. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych),

b) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA: 

 1. podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
 2. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
 4. zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
 5. trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 6. zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
 7. opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
 8. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna) wykaz podmiotów które wydają orzeczenia, (Grupowa Praktyka Lekarska Hanna Zabrzycka, Stanisław Znamirowski, 38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4, pn. 14:00-16:30, śr. 10:00 -13:00, czw. 13:00-14:30, pt. 8:00-10:00),,
 9. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,
 10. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 11. oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
 12. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych,
 13. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 14. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych),
 15. oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na uczęszczanie do klasy wielozawodowej,
 16. skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole,

 

 

 

 1. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży do technikum i szkoły branżowej 1 stopnia

 

Od 8 maja do 9 czerwca 2017r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 8 maja do 27 czerwca 2017r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

23 czerwca – 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

30 czerwca 2017r. do godz. 10.00 - Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 30 czerwca do 5 lipca 2017r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7 lipca 2017r. do godz. 10.00 - Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

7 lipca 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

2. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży do technikum i szkoły branżowej 1 stopnia w postępowaniu uzupełniającym:

 

Od 1 sierpnia do 4 sierpnia 2017r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 sierpnia do 22 sierpnia 2017r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy.

23 sierpnia 2017r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2017r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

28 sierpnia 2017r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

28 sierpnia 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

3. Terminy rekrutacji dla TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)  tryb zaoczny: 

Od 29 maja do 14 czerwca 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 29 maja do 30 czerwca 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 lipca 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 3 lipca do 5 lipca 2017r. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

7 lipca 2017r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7 lipca 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

4. Terminy rekrutacji dla TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (dla absolwentów 7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)  tryb zaoczny w postępowaniu uzupełniającym:

Od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 1 sierpnia do 24 sierpnia 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 sierpnia do 30 sierpnia  2017r. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

31 sierpnia 2017r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 sierpnia 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

5. Terminy rekrutacji dla szkoły Policealnej (tryb dzienny i zaoczny):

 

Od 29 maja do 14 czerwca 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 29 maja do 30 czerwca 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 lipca 2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 3 lipca do 5 lipca 2017r. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7 lipca 2017r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7 lipca 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 6. Terminy rekrutacji dla szkoły Policealnej (tryb dzienny i zaoczny) w postępowaniu uzupełniającym:

 

Od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2017r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 1 sierpnia do 24 sierpnia 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 sierpnia do 30 sierpnia 2017r. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

31 sierpnia 2017r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 sierpnia 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych oraz termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. O decyzji komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych.
 3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych którzy nie  zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są w szkole nie krócej niż przez 1 rok.
 4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie określonym jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 5. Każdy uczeń realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym, i jest to język obcy (angielski lub niemiecki) oraz matematyka.
 6. Uczniowie realizują przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
Szacunkowy kalkulator punktów rekrutacyjnych do technikum

Wybierz klasę: 


 Ocena:Punkty przyznawane za stopnie:
celujący18 punktów
bardzo dobry17 punktów
dobry14 punktów
dostateczny8 punktów
dopuszczający2 punkty Wyniki z egzaminu:
egzamin z języka polskiego w %:
egzamin z matematyki w %:
egzamin z języka obcego w % (poziom podstawowy):
dodatkowe osiagnęcia:
wolontariat: Oceny ze świadectwa:
język polski:
matematyka:
język obcy:
informatyka:
świadectwo z wyróżnieniem:
Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.05.31, 09:11.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0274 sekund.