Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Branżowa Szkoła I Stopnia

Numer RSPO dla Branżowej Szkoły I Stopnia - 44473

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zawodowe.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole lub w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, natomiast w klasach wielozawodowych nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu może odbywać się w Centrum Kształcenia Zawodowego (status ucznia) w Dobrzechowie lub u pracodawcy (status pracownika młodocianego).

Uczeń uczący się u pracodawcy posiada status młodocianego pracownika co oznacza, że pobiera wynagrodzenie ale też nieobecności w szkole usprawiedliwia zwolnieniami L4.

W każdym zawodzie została wyodrębniona 1 kwalifikacja stanowiąca wyodrębniony zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, która będzie potwierdzana w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe. W celu uzyskania tytułu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia.

Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Od roku szkolnego 2019/2020 w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż uczniowski w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie.

W przypadku zawodów: fryzjer, sprzedawca, ślusarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, operator obrabiarek skrawających gdy grupa uczniów liczy mniej jak 10 osób, zawód będzie nauczany w klasie wielozawodowej czyli nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, nauka przedmiotów teoretycznych zawodowych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego poza terenem szkoły tj. na miesięcznych wyjazdowych turnusach dokształcania zawodowego. Koszty turnusu pokrywa szkoła, koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa rodzic. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.

Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

 

Różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem

UCZEŃ

zawody:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • operator obrabiarek skrawających,

 

MŁODOCIANY PRACOWNIK

uczeń realizujący praktyczką naukę zawodu

u pracodawcy

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2024


przedmioty ogólnokształcące są realizowane w ZST w Strzyżowie

przedmioty ogólnokształcące są realizowane w ZST w Strzyżowie

przedmioty zawodowe teoretyczne są realizowane w CKZ w Dobrzechowie  lub szkole.

przedmioty zawodowe teoretyczne corocznie są realizowane na miesięcznych turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego poza terenem szkoły

(koszty kursu pokrywa szkoła, natomiast koszty dojazdu na kurs, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywają rodzice ucznia)

kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu jest realizowana w CKZ w Dobrzechowie lub szkole.

kształcenie zawodowe praktyczne tzw . praktyczna nauka zawodu jest realizowana u pracodawcy

nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwiana jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub usprawiedliwienia rodziców ucznia wpisanego w dzienniczku ucznia.

nieobecność młodocianego pracownika w szkole usprawiedliwiana jest na podstawie informacji od pracodawcy o zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym wpisanej w dzienniczku ucznia.

(zwolnienie lekarskie ma być wystawione na pracodawcę – NIP pracodawcy)


Wykaz zawodów nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zawody Branżowej Szkoły

symbol cyfrowy zawodu

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

praktyczna nauka zawodu

Zawody w których kształcenie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się w szkole lub CKZ w Dobrzechowie.

(występuje również możliwość kształcenia kursowego w przypadku małej liczby uczniów) 

Sprzedawca

522301

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

- wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
- przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży. 

wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;
2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;
2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;

2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupnai sprzedaży;2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna

-wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna

i sprzedaży;

2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna

i sprzedaży;

2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

praktyczna nauka zawodu będzie realizowana w szkole w przypadku zebrania się grupy uczniów min 10 osób.

Przy mniejszej liczbie uczniów praktyczna nauka odbędzie się u pracodawcy.

Kandydaci będą na bieżąco informowani.

Fryzjer

514101

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

-prowadzenie konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
- doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
- wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy;

- wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
- wykonywanie strzyżenia włosów i formowanie zarostu;
- wykonywanie zmiany koloru włosów;
- wykonywanie stylizacji fryzur.

praktyczna nauka zawodu będzie realizowana w szkole w przypadku zebrania się grupy uczniów min 10 osób.

Przy mniejszej liczbie uczniów praktyczna nauka odbędzie się u pracodawcy.

Kandydaci będą na bieżąco informowani.

Ślusarz

722204

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

- wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
- wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
- wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
- naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

praktyczna nauka zawodu będzie realizowana w szkole w przypadku zebrania się grupy uczniów min 10 osób.

Przy mniejszej liczbie uczniów praktyczna nauka odbędzie się u pracodawcy.

Kandydaci będą na bieżąco informowani.

Operator obrabiarek
skrawających

722307

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

- przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
- wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, zgodnie z dokumentacją technologiczną;
- wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zgodnie z dokumentacją technologiczną.

CKZ

Mechanik pojazdów
samochodowych

723103

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

- wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
-diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
- wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

CKZ

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

- montowanie systemów suchej zabudowy;
- wykonywanie robót malarskich;
- wykonywanie robót tapeciarskich;
- wykonywanie robót posadzkarskich;
- wykonywanie robót okładzinowych.

praktyczna nauka zawodu będzie realizowana w szkole w przypadku zebrania się grupy uczniów min 10 osób.

Przy mniejszej liczbie uczniów praktyczna nauka odbędzie się u pracodawcy.

Kandydaci będą na bieżąco informowani.

Zawody w których kształcenie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się na kursach wyjazdowych - klasy wielozawodowe

Cukiernik

751201

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

pracodawca

Piekarz

751204

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

pracodawca

Kucharz512001HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dańpracodawca

Magazynier-logistyk

432106

SPL.01. Obsługa magazynów

pracodawca

Murarz-tynkarz 711204BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichpracodawca

Stolarz

752205

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

pracodawca

Elektryk

741103

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

pracodawca

Elektromechanik

741201

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

pracodawca

Lakiernik samochodowy

 

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

pracodawca

Blacharz samochodowy

721306

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

pracodawca

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

741203

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

pracodawca

 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego - [ zobacz ]


Istnieje możliwość nauki w zawodach, których nie zawarto w ofercie szkoły zgodnie z wykazem zawodów refundowanych na stronie WUP w Rzeszowie - [ zobacz ] - wykaz zawodów - [ zobacz ]. 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jako młodociany pracownik jest znalezienie miejsca praktycznej nauki w danym zawodzie. Baza adresów firm gdzie możesz uczyć się praktycznej nauki zawodu znajduje się w dziale szkolenie praktyczne, baza pracodawców.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.05.31, 09:13.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0243 sekund.