Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 1 do 20 ( wszystkich: 387 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]  
Zagraniczne praktyki w ZST
Dodano: 2017-05-22     » Na górę

loga


W środę 17 maja 2017 r. 30 osobowa grupa uczniów i 5 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie wyjechała na czterotygodniowe praktyki zagraniczne do Lipska.

Praktyki zostały zorganizowane w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość", realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe i całkowicie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowania do wyjazdu trwały od lutego 2017 r. Uczniowie i absolwenci zakwalifikowani do projektu w postępowaniu rekrutacyjnym wzięli udział w zajęciach przygotowujących do odbycia praktyki zawodowej w Niemczech. Uczestniczyli oni w kursie języka niemieckiego zawodowego, w zajęciach kulturowych, na których przybliżono im kwestie związane z obyczajowością, kulturą oraz zwyczajami panującymi w Niemczech, a także odmiennością kulturową Polski i Niemiec.

Część pedagogiczna zajęć przygotowawczych odbyła się podczas dwudniowego spotkania integracyjnego w ośrodku Fundacji Troska w Kozłówku i objęła tematy z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w środowisku międzynarodowym oraz radzenie sobie w rozłące z rodziną. Wszyscy  uczestnicy zostali wyposażeni w podręczniki do nauki języka niemieckiego zawodowego, słowniki, rozmówki polsko – niemieckie i niemiecko - polskie oraz materiały biurowe potrzebne do prowadzenia zajęć.

W czasie najbliższych czterech tygodni uczniowie i absolwenci szkoły będą zdobywać nowe doświadczenia zawodowe realizując szczegółowo zaplanowane praktyki zawodowe w branżowych przedsiębiorstwach na terenie miasta Lipsk. Czeka na nich również wiele atrakcji kulturowych. Grupa ma zaplanowane m. in.: zwiedzanie Lipska oraz wycieczkę do stolicy Saksonii Drezna.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty od organizacji przyjmującej -stowarzyszenia Dom Europejski w Lipsku, a także dokument  Europass Mobilność (dokument zawierający informacje na temat umiejętności i kwalifikacji nabytych podczas praktyk zagranicznych).

koordynator projektu

Marzena Kmieć

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkania podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu
Dodano: 2017-05-15     » Na górę

loga


 

Spotkania podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu: „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej”” w ramach programu Erasmus +

W dniach 6 i 28 kwietnia 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyły się spotkania podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu: „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus +.

W spotkaniach wzięli udział uczestnicy projektu, przedstawiciele władz lokalnych i przedsiębiorców, mieszkańcy powiatu strzyżowskiego, uczniowie szkoły.

Podczas spotkań uczestnicy projektu przedstawili prezentację multimedialną na temat swojego czterotygodniowego pobytu na praktykach w niemieckich przedsiębiorstwach w Lipsku, opowiedzieli o korzyściach, jakie wynieśli z udziału w projekcie.

Nastąpiło również uroczyste wręczenie uczestnikom projektu certyfikatów potwierdzających odbycie czterotygodniowej praktyki zagranicznej oraz dokumentów Europass Mobilność.

Realizowany po raz czwarty w ZST w Strzyżowie projekt praktyk zagranicznych był skierowany do 53 uczniów techniku, uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich i służył miedzy innymi: zdobyciu doświadczenia zawodowego naszych uczniów w międzynarodowym środowisku, podniesieniu ich kompetencji językowych, poprawie ich mobilności i kreatywności, poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Całkowita wartość projektu wyniosła 126 821 euro i została całkowicie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

Koordynator projektu

Zdjęcie użytkownika ZST Strzyżów.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW
Dodano: 2017-05-09     » Na górę

FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZY WSPARCIU AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH OGŁASZA PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2017/2018

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Zakwalifikują się na I rok studiów dziennych I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
 • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.)
 • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPWŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. (do godz. 16-tej). Wypełniony wniosek kandydat drukuje i wraz z załącznikami dostarcza do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów (dot. kandydatów z terenu woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 – Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, Tel. 42 632 59 91,
631-95-58 oraz Agencja  Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie,
Tel. 17 853 78 87.

Dodał: sekretariat2
Informacja o egzaminie czeladniczym
Dodano: 2017-05-09     » Na górę

Informuję uczniów klasy III wk i ws że w poniedziałek 15.05.2017r od godziny 9.40 do 10.25 będą przedstawione informacje dotyczące egzaminu czeladniczego oraz będzie także  wypełnianie wniosków o Egzamin Czeladniczy. Prosi się uczniów o obecność w szkole oraz posiadanie nr PESEL i  kserokopii umowy o pracę. ( kserokopię umowy można uzyskać w sekretariacie szkoły). Jeżeli uczeń zmieniał pracodawcę to należy dołączyć do wniosku umowy od wszystkich pracodawców. Do wszystkich wymienionych wyżej dokumentów trzeba dołączyć zdjęcie w formie takiej jak do dyplomu.

Klasa 3m takie informacje uzyska w czasie zajęć w CKP w Dobrzechowie

Jan Sopel

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie
Dobrzechów 471C
38-100 Strzyżów
tel.: 172760135

Dodał: sekretariat
Spotkanie z uczestnikami ERASMUS +
Dodano: 2017-05-09     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników I tury projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus

 

W dniu 11.05.2017 r. o godzinie 15 40 w budynku C ZST w Strzyżowie (sala C 11) odbędzie się spotkanie  uczestników pierwszej tury (wyjazd na praktyki w maju 2017) projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” wraz z rodzicami / opiekunami.

Program spotkania:

1. Omówienie założeń projektu

a) cele projektu,

b) finansowanie,

c) partner (organizacja przyjmująca),

d) certyfikacja.

2. Informacja o organizacji wyjazdu i pobytu uczniów w Lipsku.

a) okres trwania praktyk,

b) transport do Lipska

c) miejsce i warunki zakwaterowania,

d) miejsca odbywania praktyk

3. Zapoznanie z Regulaminem pobytu w Lipsku

4. Podpisanie zgody/oświadczenia opiekunów

a) zebranie informacji o stanie zdrowia uczestników,

b) zgoda rodziców na podanie leków

5. Omówienie zawartości umowy o staż

6. Podpisanie umów

 

Obecność na spotkaniu uczestników i rodziców / opiekunów obowiązkowa

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Termin i godzina wyjazdu uczniów i absolwentów na zagraniczne praktyki do miasta Lipsk
Dodano: 2017-05-08     » Na górę

loga


 

Uczniowie, którzy wyjeżdżają na zagraniczne praktyki do miasta Lipsk (Niemcy) proszeni są o zgłoszenie się w dniu wyjazdu tj. 17 maja 2017 r. (środa) pod szkołę budynek C o godz. 6.30, o tej godz. zostanie podstawiony autokar. Odjazd autokaru punktualnie o godz. 7.00.

Prosimy o punktualne stawienie się w wyznaczone miejsce.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zaopatrzenia się w:

 • apteczkę podręczną,
 • zabranie dzienniczka praktyk któy jest opieczętowany przez specjalistę BHP (brak odbycia szkolenia uniemożliwia wyjazd na praktyki),
 • ubrania roboczego otrzymanego ze szkoły (osoby które będą pracować w sklepach mają mieć ze sobą strój: biała koszula i czarne spodnie),
 • ważnej legitymacji szkolnej (opieczętowanej na dany rok).

Zabrania się zabierania ze sobą zamrożonego jedzenia (mięsa itp.).

W trakcie podróży do Niemiec, rodzice mogą śledzić położenie autobusu za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie http://wzorek-bus.pl/lokalizacja-gps/ po zalogowaniu i wpisaniu numeru rejestracji autobusu TK1818M.

Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowania się do projektu. Życzymy dobrego pobytu i udanych praktyk. Uczniowie którym nie udało się zakwalifikować do projektu mają szansę w kolejnej edycji która będzie realizowana w naszej szkole.

Serdecznie zachęcamy do nauki języka niemieckiego i pozostałych przedmiotów celem osiągnięcia jak najlepszych wyników w procesie rekrutacji, przypominamy o odpowiedniej frekwencji i zachowaniu. Nowiścią w projekcie jest możliwość udziału absolwentów.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
NOWY projekt Erasmus +
Dodano: 2017-05-04     » Na górę

Niezwykle miło nam poinformować, że Narodowa Agencja programu Erasmus +, w ramach ogłoszonego konkursu akcji 1. - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2017 zatwierdziła do realizacji projekt złożony przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie "Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu". Kwota dofinansowania 150.000,00 euro.

Lista rankingowa znajduje się tutaj - [ zobacz ]

 

Więcej informacji o programie tutaj - [ zobacz ]

 

Dzięki powyższemu projektowi kolejne grupy uczniów ZST będą mogły odbyć zagraniczne praktyki. Zachęcamy wszystkich uczniów technikum do osiągania jak najlepszych wyników celem zakwalifikowania się do wyjazdu.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Erasmus + I tura
Dodano: 2017-05-04     » Na górę

loga


 

Informacje dla wyjeżdżających na praktyki do Niemiec w ramach projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” -  program Erasmus +- I tura

 

Przed wyjazdem do Lipska wszyscy zakwalifikowani do uczestnictwa w pierwszej turze projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” zobowiązani są do dokonania następujących formalności:

 

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ należy wnioskować do Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce, przed wyjazdem na praktyki. Żeby uzyskać kartę należy złożyć wniosek o jej wydanie w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Kserokopię EKUZ proszę dostarczyć koordynatorowi projektu do dn. 12.05.2017 r. (wniosek można złożyć elektronicznie na adres sprawy_ubezp@nfz-rzeszow.pl )

 

 • Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia koordynatorowi projektu do dn. 12.05.2017 r. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w projekcie (zaświadczenie może być wystawione przez lekarza rodzinnego), kserokopii karty szczepień oraz zdjęcia legitymacyjnego.

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
02.05.2017 r. - szkoła zamknięta
Dodano: 2017-04-28     » Na górę

W dniu 02.05.2017 r. szkoła będzie zamknięta.

Dodał: sekretariat2
Uroczystość Powiatowo - Gminna w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Dodano: 2017-04-27     » Na górę

Program uroczystości:

godz. 10.15 - zbiórka pod ZST

godz. 10.25 - wymarsz na ulicę Daszyńskiego

godz. 10.30 - zbiórka przy ul. Daszyńskiego

godz. 10.40 - przemarsz pod pomniki: Katyński i Żołnierzy poległych w I i II Wojnie Światowej (złożenie wiązanek kwiatów, przemarsz ul. 700 - lecia, ul. gen. Andresa do kościoła parafialnego)

godz. 11.00 - uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny

godz. 12.00 - Rynek część oficjalna:

- odegranie hymnu

- złożenie kwiatów pod pomnikiem Niepodległości,

- przemówienia,

- występ Orkiestry Dętej w Strzyżowie.

godz. 12.30 - Rynek - rozpoczęcie Biegu Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Strzyżowa. 

godz. 13.00 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 6

god. 14.00 - Park Literacki przy BPGiM w Stryżowie - Piknik Wojskowy  udziałem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Praktyczna nauka zawodu
Dodano: 2017-04-27     » Na górę

 

Informujemy, że pracodawca:

Salon fryzur Natalia

Natalia Haligowska

38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 13

tel. 728 188 083

poszukuje młodocianych pracowników do nauki w zawodzie fryzjer.

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zakończenie roku klas maturalnych
Dodano: 2017-04-24     » Na górę

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

DLA KLAS MATURALNYCH W DNIU 28.04.2017 r.

ROK SZKOLNY 2016/2017

 • godz. 8.30 – Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie
 • godz. 9.45 – zebranie całej społeczności szkolnej na hali sportowej (ustawienie młodzieży według klasy obok krzeseł z odpowiednim oznaczeniem, wychowawca stoi obok klasy),
 • godz. 10.00 -  uroczystość rozpoczęcie zakończenia roku szkolnego klas maturalnych (lekcja 3 zostaje zawieszona - w dzienniku odnotowuje się uroczyste zakończenie roku szkolnego, planowana godzina zakończenia to 10.30),
 • godz. 10.45 - rozpoczęcie zajęć lekcyjnych dla uczniów, spotkanie absolwentów z wychowawcami klas.

 

L.P.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1.

4 TH

Zofia Wasilewska

C14

2.

4 TEI

Katarzyna Petrycka-Wiater

B 1

3.

4 TPM

Mariusz Domaradzki

B 2

5.

3 LOdD

Elżbieta Wójcik

B.3

 • godz. 10.45 na sali zostają klasy I technikum oraz osoby zakwalifikowane do wyjazdu do Niemiec. Zakończenie projektu ERASMUS +.

Klasy zastępcze na lekcji 4:

- sala C14 – p. D.Żydzik- klasa 2TH  -  sala B5

- sala B1 – ks. M. Mijal -klasa 1w – sala A24

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
WAŻNE Ogłoszenie dla uczniów, którzy odbywają praktyki zawodowe od 15.05.2017 do 9.16.2017r. oraz dla uczniów odbywających praktyki w Niemczech
Dodano: 2017-04-21     » Na górę

Zapoznanie z regulaminem praktyk zawodowych i szkolenie z zakresu BHP dla wszystkich uczniów,

którzy odbywają praktyki zawodowe od 15.05.2017 do 9.16.2017r. oraz dla uczniów odbywających praktyki w Niemczech,

odbędzie się w CKP Dobrzechów w dniu 4.05.2017r. o godzinie 9.00 w Auli.

Uczniowie powinni posiadać ze sobą dzienniczki praktyk i długopis.

 

 

Jan Sopel

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie
Dobrzechów 471C
38-100 Strzyżów
tel.: 172760135

 

Absolwenci ZST którzy w dniu 04.05.2017 nie mogą uczestniczyć w odprawie, mają ustalony nowy termin na 12.05.2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Dodał: sekretariat2
WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną roczną.
Dodano: 2017-04-21     » Na górę

WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną roczną.

 1. Klasy III m do 05.06.2017 r.
 2. Klasy III ws i III wk do 5-6. 06.2017 r.
 3. Klasy I w do 5-6.06.2017 r.
 4. Klasa I m i II m do 02.06.2017 r.
 5. Klasy II ws i II w do 02.06.2017 r.

Jan Sopel

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie
Dobrzechów 471C
38-100 Strzyżów
tel.: 172760135

Dodał: sekretariat2
Ogłoszenie dla uczestników zajęć przygotowawczych - ERASMUS
Dodano: 2017-04-19     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników zajęć przygotowawczych w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus Plus

 

W związku z realizacją w siedzibie Fundacji Troska w Kozłówku w dniach 22.04.2017r. – 23.04.2017r. spotkania integracyjnego w projekcie „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” programu Erasmus Plus prosimy wszystkich uczestników zajęć przygotowawczych (I tura) o przybycie na miejsce zbiórki w dniu 22.04.2017 r. o godz. 9 45 przed budynek B ZST w Strzyżowie oraz o zabranie śpiwora i ciepłej odzieży.

Przypominamy, że spotkanie integracyjne odbywa się w ramach zajęć pedagogicznych (10 godz. dla każdej grupy) w ramach w/w projektu i obecność na nim jest warunkiem ukończenia kursu przygotowawczego. Podczas spotkania uczestnicy przedstawią wykonaną przez siebie na zajęciach kulturowych prezentację multimedialną.

Zgody rodziców na udział w spotkaniu do odebrania w sekretariacie szkoły dn. 19 i 20.04.2017 r.

Uzupełnione należy oddać w trybie pilnym, najpóźniej do 21.04.2017 r. koordynatorowi projektu Marzenie Kmieć.

 

Koordynator projektu 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Życzenia Świąteczne
Dodano: 2017-04-12     » Na górę

 

Wielkanoc, to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 

Życzę, wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom,

pracownikom administracji i obsługi oraz osobom współpracującym ze szkołą

aby Święta Wielkanocne 

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Wszystkich pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

 

Z najlepszymi życzeniami Adam Witek

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkurs o Funduszach Europejskich pn. "Erasmus i ja"
Dodano: 2017-04-05     » Na górę

W dniu 15 kwietnia 2017 r. zainaugurowany będzie konkurs o Funduszach Europejskich pn. Erasmus i ja” skierowany do wszystkich potencjalnych uczestników i uczestników Programu Erasmus+ z terenu województwa podkarpackiego. Konkurs polega na zgłoszeniu pracy konkursowej dotyczącej doświadczeń/historii związanej z dotychczasowym lub też potencjalnym uczestnictwem w Programie Erasmus+. Regulamin konkursu dostępny będzie od dnia 15 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej: www.rpo.podkarpackie.pl.

Konkurs dedykowany jest dla dwóch grup docelowych korzystających lub mogących korzystać z Programu Erasmus+: dla osób fizycznych, dla których przewidziane są nagrody indywidualne oraz dla instytucji /organizacji, dla których przewidziane są nagrody dla jednostki/organizacji. Konkurs wiąże się z rozwijaniem i popularyzowaniem  wiedzy na temat Programu Erasmus+, a także promowaniem Funduszy Europejskich i korzyści wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, rozbudzeniem zainteresowania projektami dofinansowanymi z UE. Wśród celów, jakie organizatorzy zamierzają zrealizować jest również pobudzanie mieszkańców Podkarpacia do kreatywnego myślenia i twórczości artystycznej. Efektem konkursu będzie upowszechnienie i promocja najciekawszych prac stworzonych przez uczestników konkursu.

 Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do 31 sierpnia 2017 r. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 5 września 2017 r. na stronie Organizatora: www.rpo.podkarpackie.pl. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 18 września 2017 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, podczas odbywającego się wówczas Festiwalu Nauki. Autorzy najlepszych prac mają możliwość wygrania atrakcyjnych voucherów zakupowych. 

Dodał: sekretariat2
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
Dodano: 2017-04-05     » Na górę

Spotkanie z podróżnikiem z grupy „trzask.pl”.

W środę, 12 kwietnia 2017 r.
o godz.
11.35

odbędzie się spotkanie z podróżnikiem
na 5 i 6 godzinie lekcyjnej.

Tematem spotkania będzie
Tajlandia.

W spotkaniu wezmą udział klasy pierwsze.

Dodał: Krystyna Moskal
Wyszukiwarka programów stypendialnych
Dodano: 2017-03-31     » Na górę

Informacje o programach stypendialnych wyszukiwarka, baza ofert dla uczniów znajduje się na stronie http://www.mojestypendium.pl/

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 06.04.2017 r.
Dodano: 2017-03-31     » Na górę

PLAN SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 06.04.2017 r.

 

godz.15.00 Sala B6

Spotkanie najlepszych uczniów i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami, wychowawcami.

 

godz.16.00

Ogólne spotkanie z rodzicami na hali sportowej:

 1. Prelekcja funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie nt. bezpieczeństwa w internecie. 
 2. Prelekcja pracownika biblioteki szkolnej.
 3. Przedstawienie rezultatów projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w programie Erasmus + oraz wręczenie certyfikatów uczestnikom II tury projektu. Obecność uczestników II tury (listopad-grudzień 2016 r.) projektu wraz z przynajmniej jednym rodzicem obowiązkowa. Obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
 4. Spotkanie tylko dla uczniów i rodziców wyjeżdzających na praktyki w miesiącu maju. Spotkanie obowiązkowe. Pozostali rodzice udają się na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami do sal lekcyjnych.

 

Około godz.16.45

Spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach:

 1. Poinformować rodziców o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.
 2. Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas maturalnych o harmonogramie egzaminu maturalnego (godzina stawienia się na egzamin - uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, wykaz przyborów pomocniczych na egzamin, uineważnienie egzaminu).
 3. Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas maturalnych o konieczności rozliczenia uczniów ze szkoła tj. oddanie kluczyka do szafki, oddanie książek do biblioteki itp. 
 4. Sprawy różne właściwe dla danej klasy.
 5. Poinformować rodziców o możliwości odpisu 1% podatku na rzecz Rady Rodzciów przy ZST,

 

Przydział sal dydaktycznych na spotkanie rodziców z wychowawcami: 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

1.

1TI

351203 Technik informatyk

Bryda Przemysław

B 14

2.

1TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Tokarski Grzegorz

A 22

3.

1THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk Rafał

B 13

4.

1TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Pięciak Barbara

B 4

5.

1TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

C 11

6.

2TI

351203 Technik informatyk

Grzegorz Kawa

B 5

7.

2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna Giera

A 21

8.

2TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

B 1

9.

2TM

311504  Technik mechanik

Joanna Krok - Rysz

B 11

10.

3TI

351203 Technik informatyk

Piotr Tomkowicz

B 3

11.

3THE

522305  Technik handlowiec

331403 Technik ekonomista

Elżbieta Niewolska

A 15

12.

3TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Mariusz Wilczewski

A 23

13.

3TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

A 18

14.

4TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Petrycka Wiater

A 24

15.

4TH

522305  Technik handlowiec

Zofia Wasilewska

A 25

16.

4TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504 Technik mechanik

Mariusz Domaradzki

A 11

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

17.

1m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Krystyna Moskal

B 6

18.

1w

722307 Operator obrabiarek skrawających

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 krawiec

Maciej Majewski

B 12

19.

2m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Anna Tęcza

A 12

20.

2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz Włodyka

C 15

21.

2ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C 12

22.

3 m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Kołodziejczyk Robert

C14

23.

3 wk

512001 Kucharz

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

752205 (742[01]) Stolarz

751201 (741[01]) Cukiernik

514101 (514[01]) Fryzjer

751107 Wędliniarz

Katarzyna Szady - Sagan

Spotkanie wywiadowcze przeniesione na inny termin z powodu L4 nauczyciela.

A 13

24.

3 ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

713201 (714[03]) Lakiernik

721306 (721[03]) Blacharz samochodowy

722307 (722[02]) Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

711204 Murarz-tynkarz

Żydzik Dorota

B 2


 

UWAGA:

Wszyscy nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych odpowiada za przygotowanie hali sportowej i nagłośnienia oraz sali B6.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 1 do 20 ( wszystkich: 387 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0809 sekund.