x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 1 do 20 ( wszystkich: 440 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  
Rekrutacja na kursy zawodowe
Dodano: 2017-11-23     » Na górę

Logotypy PSNZ kolor  

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rozpoczynamy rekrutację na następujące kursy zawodowe w ramach projektu „Zawodowcy na start” dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 

 


 • kurs gastronomiczny - kelnerski dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz.

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 10 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 90 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs budowlany spawanie TIG, MIG, MAG dla uczniów Technikum w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych dla Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 20 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 80 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs budowlany obsługa wózka widłowego dla pełnoletnich uczniów Technikum w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik dla Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 10 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 67 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs budowlany uprawnienia elektryczne SEP 1KV dla pełnoletnich uczniów Technikum w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk dla Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz.

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 23 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 15 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs dotyczący obsługi maszyn i urządzeń (GPS, operator koparko-ładowarki) dla pełnoletnich uczniów Technikum w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk w  Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Liczba miejsc ograniczona, dla 60 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 70 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs obsługi kasy fiskalnej dla wszystkich uczniów uczących się w Technikum jak również Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 20 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 50 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 23.11.2017
Dodano: 2017-11-08     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI w dniu 23.11.2017 r. o godz.16.00

 

 1. Spotkanie ogólne z rodzicami na hali sportowej ZST odbędzie się o godzinie 16.00. (5 minut)
 2. Informacja nt "Czad i ogień - obudź czujność" - przedstawiona przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. (20 minut)
 3. Informacje nt. "Cyberprzemoc czyli agresja w Internecie", zostaną przedstawione przez Panią Annę Śliwińską - pedagoga ZST. (10 minut)
 4. Prezentacja praktyk zagranicznych organizowanych dla uczniów ZST w ramach programu Erasmus+ - Pani Marzena Kmieć. (15 minut)
 5. Spotkania wychowawców klas z rodzicami godz. 16.50.

 

W trakcie spotkania wychowawcy z rodzicami należy:

1. Zapoznać rodziców ze zmianami w Statucie Szkoły.
2. Przekazać rodzicom podstawowe informacje:

 • o egzaminie maturalnym (decyzji ich dzieci w sprawie przystąpienia do egzaminu, formie, strukturze i przebiegu egzaminu, terminie złożenia deklaracji ostatecznej oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego) – klasy IV technikum.
 • o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i harmonogram - klasy które będą zdawać egzamin w sesji styczeń – luty 2017r. (godzina stawienia się na egzamin-uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, unieważnienie egzaminu)
 • próbnych egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które maja się odbyć w listopadzie.

3. Zapoznać rodziców z przewidywanymi wynikami klasyfikacji śródrocznej, frekwencją uczniów oraz przewidywaną oceną roczną z przedmiotów zawodowych uczniów klas IV.
4. Przypomnieć rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zapoznać z udziałem ich dzieci w tych zajęciach.
5. Dokonać wyboru Klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły w klasach w których zachodzi taka konieczność,
6. Przypomnieć informacje dotyczące usprawiedliwiania nieobecności uczniów w tym młodocianych pracowników (zwolnienie L4) oraz na turnusach doskonalących,
7. Przedstawić rodzicom przykładowy regulamin pobytu młodocianych pracowników w bursie, omówić sprawy związane z pobytem młodocianych pracowników w bursie – dotyczy klas wielozawodowych w branżowej szkole 1 stopnia.
8. Zwrócenie uwagi rodzicom na częste przypadki wychodzenia uczniów poza teren szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych – odpowiedzialność za wypadek.
9. Przeprowadzić wśród rodziców ankietę nt. „Użytkowanie mediów i portali społecznościowych przez uczniów”.

10. Poinformować rodziców o zmianie organizacji ruchu drogowego ze względu na drogi ewakuacyjne na terenie ZST oraz rozpoczęciu prac ziemnych dotyczących przebudowy boiska szkolnego. 

11. Poinformować rodziców o możliwości odpisu 1% podatku na rzecz Rady Rodziców przy ZST

12.  Sprawy właściwe dla klasy.

 

Powyższy program dostosowany do klasy proszę wpisać do dziennika wychowawcy i potwierdzić podpisami klasowej rady rodziców.

 

6. Zebranie Rady Rodziców godz. 17.30 - sala B6

 

UWAGA:

 

Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Po zakończonym przez wychowawcę spotkaniu wywiadowczym, pełni on dyżur w pokoju nauczycielskim.

Dyżur pełniony jest przez nauczycieli do godziny 18.00

 

 

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

 

Nr


Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

 

1.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Kaziemierz PrasnalB12
2.1 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Szady SaganA13
3.1THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

w zastępstwie za Panią Wasilewska Zofia

Pani Beata Maciaszkiewicz

B14
4.1TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzB5
5.2TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA25
6.2TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA18
7.2THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB13
8.2TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Damara MękalC11
9.2TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

A19

10.3TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaA24
11.3THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA23
12.3TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

A22

13.3TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB11
14.4TI351203 Technik informatykPiotr TomkowiczA21
15.4THE

522305  Technik handlowiec

331403 Technik ekonomista

Elżbieta NiewolskaA20
16.4TP311513 Technik pojazdów samochodowych

w zastępstwie za Mariusza Wilczewskiego 

Mariusz Domaradzki

A11
17.4TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

A12

 

Branżowa Szkołą I Stopnia

 

18.1fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB1
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekB2
20.2m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB3
21.2wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykB4
22.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej MajewskiB6
23.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowychAnna TęczaC12
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz WłodykaC14
25.3ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C15

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. ANGIELSKIEGO
Dodano: 2017-11-22     » Na górę

 HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. ANGIELSKIEGO

23.11.2017, początek g. 8.00 (120 min.)

4TP w sali A23

Nadzorujący:

l.1 – K.Szady-Sagan

Sale zastępcze za A23

l.1 – Ł.Wolan(1ILA) – MCI

l.2 – Z.Głowacka za E.Nagrodzka

-

l.3 – E.Wójcik

-

 

4THE w sali A24

Nadzorujący:

l.1 – G.Włodyka

Sale zastępcze za A24

l.1 – D.Mękal (2THL) - B1

l.2 – G.Włodyka

l.2 – A.Najdecka (1fm) - B2

l.3 – E.Tomkowicz

l.3 – B.Maciaszkiewicz (2TEA) - A4

 

4FM w sali A22

Nadzorujący:

l.1 – B.Hintze

Sale zastępcze za A22

l.1 – M.Domaradzki (1fm) - B2

l.2 - A.Pająk

-

l.3 - Z.Głowacka

l.3 – K.Szady-Sagan (2THL) - MCI

 

4TI w sali A25

Nadzorujący:

l.1 – J.Krok-Rysz

Sale zastępcze za A24

l.1 – B.Skrzypek (1TPM) - B14

l.2 – J.Krok-Rysz

l.2 – Ł.Wolan (1ILA) do A4, a z A4
B. Maciaszkiewicz z 2TEA pokój rekrutacji (koło sklepiku)

l.3 – P.Czapczyńska

l.3 – M.Domaradzki (1TEI) C14

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Próbny egzamin maturalnyo z języka niemieckiego
Dodano: 2017-11-21     » Na górę

Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w dniu 23.11.2017r., czwartek

 

Rozpoczęcie: godzina 8.00

Czas trwania: 120 minut

Sala: A21

 

Nauczyciele nadzorujący:

 

Lekcja 1 – Marzena Kmieć

Lekcja 2 – Anna Tęcza

Lekcja 3 – Marzena Kmieć

 

Sale zastępcze za salę A21

 

Lekcja 1 – 2 TM gr. 1 (E. Nagrodzka) - biblioteka

Lekcja 2 – -----------------

Lekcja 3 –  1w (B. Skrzypek) - C12

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Próbny Egzamin Maturalny z MATEMATYKI
Dodano: 2017-11-21     » Na górę

Próbny Egzamin Maturalny z MATEMATYKI

 

22. 11. 2017r. (środa)

początek g. 8.00 (170 min.)

 

klasa 4 TI – sala – A 23 + uczeń z klasy 4 TMF z numerem pierwszym

klasa 4 TMF – sala – A 22– uczniowie od nr. 2 – 24

klasa 4 THE – sala – A 21 – uczniowie od nr. 1 – 13

– sala – A 24 – uczniowie od nr. 14 – 28


Sale zastępcze:

A 21   – lekcja 1 – ---

– lekcja 2 – A. Tęcza – B 14

– lekcja 3 – Ł. Jasek – B 6

– lekcja 4 – D. Mękal  – A4

 

A 22   – lekcja 1 – ---

– lekcja 2 – A. Najdecka  – B 6

– lekcja 3 – D. Mękal  – B 14

– lekcja 4 – M. Mijal – B 14

 

A 23   – lekcja 1 – E. Konieczkowska – B 14

– lekcja 2 – E. Konieczkowska – B 3

– lekcja 3 – E. Konieczkowska – B 3

– lekcja 4 – E. Konieczkowska – B 2

 

A 24   – lekcja 1 – S. Szeliga – B 11

– lekcja 2 – S. Szeliga – B 12

– lekcja 3 – S. Szeliga – B 12

– lekcja 4 – S. Szeliga – B 12

 

Nadzorujacy:

A 21   – lekcja 1 – P. Czapczyńska

– lekcja 2 – P. Czapczyńska

– lekcja 3 – P. Czapczyńska

– lekcja 4 – P. Czapczyńska

 

A 22   – lekcja 1 – E. Worek

– lekcja 2 – E. Worek

– lekcja 3 – E. Worek

– lekcja 4 – E. Worek

 

A 23   – lekcja 1 – J. Krok - Rysz

– lekcja 2 – P. Tomkowicz

– lekcja 3 – P. Tomkowicz

– lekcja 4 – G. Włodyka

 

A 24   – lekcja 1 – E. Niewolska

– lekcja 2 – E. Niewolska

– lekcja 3 – E. Niewolska

– lekcja 4 – E. Niewolska

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. POLSKIEGO
Dodano: 2017-11-20     » Na górę

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. POLSKIEGO

21.11.2017, początek g. 8.00 (170 min.)

4TI w sali A23 

Nadzorujący:

l.1 – E. Worek

Sale zastępcze za A23

l.1 – B6

l.2 – E. Worek

l.2 – pokój rekrutacji ( koło sklepiku)

l.3 – Ł. Wolan do 10.35

l.3 - MCI

l.4 – P. Tomkowicz od 10.35

l.4 – B3

 

4THE ucz. od 1-8 w sali A24; ucz.  9-28  w sali A25

Nadzorujący:

l.1 – E. Niewolska

Sale zastępcze za A25

l.1 – B12

l.2 – G. Tokarski

l.2 – B6

l.3 – G. Tokarski do 10.35

l.3 – B13 K. Petrycka- Wiater a K.Prasnal z 3m do biblioteki zast. za religię)

l.4 – J. Krok-Rysz od 10.35

-

 

4TP w sali A21

Nadzorujący:

l.1 – K. Petrycka- Wiater

Sale zastępcze za A21

l.1 – A22

l.2 - K. Petrycka- Wiater

l.2 – A22

l.3 - E. Nagrodzka do 10.35

l.3 – A22

l.4 –ks. M. Mijal od10.35

biblioteka

 

4TMF: TM w CKP; TF w sali A24

Nadzorujący:

l.1 – K. Reguła - Madej

Sale zastępcze za A24

l.1 – C15

l.2 – K. Reguła - Madej

l.2 – C15

l.3 – K. Reguła - Madej do 10.35

l.3 – C15

l.4 – K. Reguła - Madej od 10.35

l.4 – sala gimn. (g. wych. 2TP)

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wręczenie certyfikatów Erasmus +
Dodano: 2017-11-20     » Na górę

loga 


Ogłoszenie dla I tury projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 23 listopada 2017 r. o godzinie 16 00 w hali sportowej ZST w Strzyżowie odbędzie się spotkanie wywiadowcze, na którym zostaną przedstawione rezultaty projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w programie Erasmus + oraz nastąpi wręczenie certyfikatów uczestnikom I tury projektu. Obecność uczestników I tury (maj-czerwiec 2017 r.) projektu wraz z przynajmniej jednym rodzicem obowiązkowa. Obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Przedłużenie terminu rekrutacji
Dodano: 2017-11-17     » Na górę

loga 


Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w I naborze

w projekcie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach Programu Erasmus plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza przedłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych do 20 listopada 2017 r. w I naborze uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu realizowanego w ramach programu Erasmus plus w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
MECZ: UCZNIOWIE VS NAUCZYCIELE
Dodano: 2017-11-17     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Misie ratownisie – Twój miś może zostać ratownikiem!
Dodano: 2017-11-14     » Na górę

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie włącza się w akcję "MISIE RATOWNISIE". Akcja trwa do 9 grudnia 2017 r. i ma na celu zbiórkę pluszowych maskotek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Maskotki będą rozdawane przez służby ratunkowe podczas zdarzeń drogowych. Pluszaki mogą być nowe oraz używane (w dobrym stanie), w różnych rozmiarach.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Pluszaki można składać w sekretariacie szkoły bądź w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

Dodał: sekretariat
Prelekcja "ZIEMIA WE WSZECHŚWIECIE" w Multikinie Rzeszów
Dodano: 2017-11-14     » Na górę

Zachęcamy wszystkich uczniów
do wzięcia udziału w prelekcji pod tytułem:

Ziemia we Wszechświecie

będącą pierwszą częścią cyklu prelekcji

„Zrozumieć Wszechświat”

 

Prelekcja odbędzie się 28 listopad 2017 r. (wtorek) w Multikinie Rzeszów o godz. 11:30 (wyjazd ze szkoły ok. godz. 10.00).

 

 W programie spotkania:

Autorska prelekcja multimedialna - ilustrowana wspaniałymi materiałami wizualnymi, obejmująca następujące tematy:

 • rozmiary Ziemi i jej budowa
 • jej ruch obrotowy i obiegowy
 • sąsiedztwo Ziemi, Księżyc, Słońce, planety,
 • ciała Układu Słonecznego (planetoidy, komety, meteory)
 • gwiazdy, Droga Mleczna, inne galaktyki

 

Czas trwania spotkania: 100 minut + 10min (przerwa)

Cena biletu: 20 zł/os. +  koszty przejazdu.

 

Zgłoszenia grup do czwartku 16 listopada do godz. 10.00
do Pani Krystyny Moskal.

Dodał: Krystyna Moskal
Rekrutacja na kurs kosmetyczno - fryzjerski
Dodano: 2017-11-14     » Na górę

UWAGA uczniowie!!

Trwa rekrutacja na kurs zawodowy kosmetyczno – fryzjerski w ramach projektu „Zawodowcy na start” dla uczniów/uczennic Technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer.

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 13 uczestników kursu. Decyduje kolejnośc zgłoszeń!!.

Czas trwania kursu 120 godzin w tym część teoretyczna – 27 godzin i praktyczna – 93 godziny.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. jeden miesiąc.

 

Program kursu:

Lp.

Moduł programowy

Liczba godzin teoretycznych

Liczba godzin praktycznych

Suma godzin

I.

Stanowisko pracy

4

2

6

1

Przygotowanie stanowiska pracy – planowanie stanowiska do określonego zabiegu fryzjerskiego (narzędzia, przybory, aparaty)

1

1

2

2

Warsztat pracy-dezynfekcja

1

1

2

3

BHP-zasady i przepisy prawne

1

-

1

4

Prowadzenie działalności gospodarczej

1

-

1

II.

Pielęgnacja i kosmetyka włosów

4

5

9

1

Charakterystyka włosa

1

1

2

2

Badanie włosa

1

1

2

3

Mycie włosów-metody i techniki

1

2

3

4

Preparaty pielęgnacyjno-kosmetyczne. Koszty kalkulacyjne

1

1

2

III.

Zmiana struktury włosa-ondulacja wodna i trwała

4

27

31

1

Ondulacja wodna – wpływ czynników na strukturę włosa

1

2

3

2

Metody ondulacji wodnej

1

4

5

3

Techniki ondulowania nietrwałego

-fenowe i żelazkowe

-

4

4

4

Nawijanie włosów na wałki schematy i rysunki technik

1

4

5

5

Wykonanie pierścionków- płaskich
i spiralnych (lewo i prawo skrętnych)

1

5

6

6

Wyciskanie fal palcami -plisowanie

-

5

5

7

Ondulacja trwała- etapy wykonania trwałej ondulacji klasycznej

-

1

1

8

Proces trwałej ondulacji- trwały styling

-

2

2

IV

Strzyżenie włosów- damskie
i męskie

4

26

30

1

Przygotowania stanowiska i klienta do strzyżenia- podstawowe narzędzia

1

1

2

2

Formy strzyżeń damskich i męskich

1

10

11

3

Metody i techniki strzyżeń damskich
i męskich

1

10

11

4

Techniki strzyżeń na grzebieniu.

1

5

6

V.

Zmiana koloru

4

14

18

1

Planowanie stanowiska pracy do zabiegów zmiany koloru.

1

1

2

2

Rozjaśnianie włosów

1

4

5

3

Farbowanie włosów

1

4

5

4

Techniki wykonania zabiegu

1

5

6

VI.

Koki i upięcia                          

1

9

10

1

Wykonanie upięcia z loków

 

2

2

2

Wykonanie koka z zastosowaniem wypełniaczy

-

2

2

3

Stylizacja końcowa fryzur

1

2

3

4

Czesanie fryzur klasycznych użytkowych
i okolicznościowych

-

3

3

VI

Elementy kosmetyki kolorowej

6

10

16

1

Rodzaje kosmetyków.

 

1

-

1

2

Przybory, środki potrzebne do wykonania makijażu

1

-

1

3

Przygotowanie twarzy do wykonania makijażu-rodzaj cery

1

3

4

4

Rodzaje makijażu

1

-

1

5

Typy urody

1

-

1

6

Wykonanie makijażu

-

7

7

7

Dobór koloru do typu urody

1

-

1

 

Suma godzin

27 h

93 h

120 h

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spektakl pt.: ”Ożenek”
Dodano: 2017-11-13     » Na górę

Drodzy UCZNIOWIE

Strzyżowski Teatr „Prima Aprilis” 15 grudnia br. o godz.13:00 organizuje dla szkół w sali widowiskowej Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie spektakl pt.: ”Ożenek” w reżyserii Roberta Chodura, w którym występują strzyżowscy artyści.

Koszt biletu 10 zł.


Jest to adaptacja nieśmiertelnej komedii Nikołaja Gogola napisana w 1836 roku. Utwór jest satyrą na obyczajowość XIX-wiecznej Rosji. Główna bohaterka sztuki – Agafia Tichonowna, w tej roli Aleksandra Czurczak – pragnie wyjść za mąż. Szuka kandydata, którego poślubienie, oprócz zmiany stanu cywilnego, przyczyniłoby się też do podniesienia jej statusu społecznego i majątkowego. Również potencjalni kandydaci do jej ręki patrzą na perspektywę małżeństwa z punktu widzenia korzyści, jakie przez nie odniosą. Ostatecznie Agafia decyduje się na ślub z Iwanem Kuźmiczem Podkolesinem – Stanisław Pytko, podstarzałym kawalerem piastującym wysokie stanowisko urzędnicze. Jednak pan młody ostatecznie ucieka sprzed ołtarza.      

 

Samorząd Uczniowski ZST wychodzi z inicjatywą zorganizowania dla chętnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie wyjścia na ten spektakl.

Zgłoszenia

przyjmuje sekcja organizacyjna Samorządu Uczniowskiego

Klimek Weronika 3THF

Monika Wilusz 2THL

Gabrysia Ozga 3THF

Gabrysia Tatara 3THF

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY
Dodano: 2017-11-13     » Na górę

 

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY
UWAGA UCZNIOWIE!
Od wtorku tj.14 listopada uruchamiamy akcję, która potrwa do 17 listopada
2017 r. Przeprowadzimy wśród Was zbiórkę zużytych, starych telefonów
komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia.
Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony lub w częściach.
Wyniki akcji ekologicznej - konkursu zostaną opublikowane zgodnie z
regulaminem w styczniu 2018 r. na stronie www.ekophone.pl
Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale
ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego
środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .
W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając
średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły
publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl
Samorząd Uczniowski ZST

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY


UWAGA UCZNIOWIE!

Od wtorku tj.14 listopada uruchamiamy akcję, która potrwa do 17 listopada2017 r. Przeprowadzimy wśród Was zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony lub w częściach. Wyniki akcji ekologicznej - konkursu zostaną opublikowane zgodnie zregulaminem w styczniu 2018 r. na stronie www.ekophone.pl

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metaleciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierającśrednio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

 


Samorząd Uczniowski ZST

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Lekcja otwarta z historii
Dodano: 2017-11-09     » Na górę

Lekcja otwarta z historii

W dniu 10. 11. 2017. o godzinie 10.45 w Auli ZST (sala B6) odbędzie się lekcja otwarta z historii, z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Temat: "Taka pieśń jest siła, dzielność... Pieśń i symbol w walce o polskość i niepodległość." W lekcji wezmą bezpośredni udział klasy: 1ILA, 1THF, 1TEI, 1w. Pozostałe klasy - o ile na lekcji czwartej będą miały zajęcia w odpowiednio wyposażonych salach - będą mogły uczestniczyć w lekcji za pośrednictwem łącza internetowego (warunkiem jest zgoda nauczyciela, z którym odbywają się zajęcia na danej lekcji).

Link do lekcji online pojawi sie w tym miejscu bezpośrednio przed rozpoczęciem lekcji -> LINK

https://www.youtube.com/watch?v=igEiT6YYhnI&feature=youtu.be

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
#KOMÓRKOMANIA
Dodano: 2017-11-09     » Na górę

#KOMÓRKOMANIA

16 listopada 2017 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

Zapraszam uczniów, nauczycieli, absolwentów, a także rodziców uczniów do wsparcia.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Nabór do projektu Erasmus + edycja 2016 stary projekt
Dodano: 2017-11-08     » Na górę

loga 


 

Ogłoszenie o II naborze

w projekcie „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość”

w ramach Programu Erasmus Plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 27 listopada 2017 r. II nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus.

Adresatami w II naborze do projektu są:

 1. 30 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik analityk, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.
 2. 5 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, którzy w momencie rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia klasy czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 3. Uczniowie i absolwenci starający się o udział w projekcie w II naborze wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od 17 maja do 11 czerwca 2018 r.
 4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu.
 5. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Procedura rekrutacji i jej etapy w II naborze do projektu:

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich (uczniowie klas pierwszych i drugich) wypełnia formularz zgłoszeniowy - załącznik 2A (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2016) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 27 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.
 • Kandydat starający się o udział w praktykach absolwenckich (uczniowie klas czwartych) wypełnia formularz zgłoszeniowy – załącznik 2B (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2016) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 27 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr szkolnego 2016/2017, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 04 grudnia 2017 r.
 • W II naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2016/17 zachowanie co najmniej dobre oraz ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują

w dniach: 5 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 6 grudnia 2017 r o godzinie 15.30 w budynku B sala 14 do pisemnego testu z języka niemieckiego, a następnie 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 8 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 14 00.

 • Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. 35 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich oraz 6 kandydatów do praktyk absolwenckich, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych w terminie od 14 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 30 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie oraz 5 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki absolwenckie.
 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele), pytanie o dane osobowe, witanie się.
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Lipsku (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Nabór do projektu Erasmus + edycja 2017 nowy projekt
Dodano: 2017-11-08     » Na górę

loga 


 

Ogłoszenie o I naborze

w projekcie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu”

w ramach Programu Erasmus plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 9 listopada 2017 r. I nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” realizowanego w ramach programu Erasmus plus w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.

Adresatami w I naborze do projektu są:

 1. 26 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik analityk, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych oraz 4 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczący się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca.
 2. Uczniowie starający się o udział w projekcie w I naborze wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od 26 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r .
 3. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 4. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Procedura rekrutacji i jej etapy w I naborze do projektu:

 

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich wypełnia formularz zgłoszeniowy - załącznik 1 (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2017) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 9 listopada 2017 r. do 16 listopada 2017 r .
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr szkolnego 2016/2017, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 20 listopada 2017 r.
 • W I naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2016/17 ocenę z zachowania co najmniej dobrą w przypadku uczniów Technikum oraz ocenę bardzo dobrą w przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują w dniach: 21 listopada 2017 r. o godzinie 15.30 w budynku B sala 14 lub 23 listopada 2017 r o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do pisemnego testu z języka niemieckiego lub angielskiego (dotyczy uczniów uczących się tylko języka angielskiego w Branżowej Szkole I Stopnia), a 22 listopada 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 24 listopada 2017 o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć do dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 14 00.
 • Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. 36 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych w terminie. od 7 dni od daty zakończenia zajęć przygotowawczych i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 30 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie.
 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele), pytanie o dane osobowe, witanie się.
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego dla uczniów uczących się tylko języka angielskiego w Branżowej Szkole I Stopnia

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (autoprezentacja), pytanie o dane osobowe, opis wyglądu, zainteresowania.
 • Określanie daty, godzin.
 • Żywienie:  produkty spożywcze, posiłki, przyzwyczajenia żywieniowe.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous, przeszłego Past Simple, stosowanie trybu rozkazującego, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach (can), powinnościach (should), zasadach i regułach (must, mustn’t, can’t)).

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Lipsku (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
11 listopada 2017
Dodano: 2017-11-02     » Na górę

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczyści powiatowo-gminnej, organizowanej w dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada w Strzyżowie.

Program uroczystości:

godz. 10.15 - zbiórka pocztów sztandarowych, uczniów Technikum oraz Brańżowej Szkoły I Stopnia wraz z nauczycielami przed szkołą,

godz. 10.25 - przemarsz na ul. Dąbrowskiego,

godz. 10.30 - zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji zakładów pracy, instytucji, organizacji, szkół, orkiestry dętej na ul. Daszyńskiego,

godz. 10.40 - przemarsz przed Pomnik Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej (cmentarz św. Michała); złożenie wiązanek kwiatów, przemarsz ulicami 700 - lecia i gen Andersa do kościoła parafialnego,

godz. 11.00 - uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny,

godz. 12.00 - przemarsz pod Pomnik Niepodległości (Rynek), złożenie kwiatów, następnie pod Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych (plac DK "Sokół") - część oficjalna uroczystości,

godz. 13.00 - (sala DK "Sokół") Pieśni Patriotyczne, II Koncert fortepianowy f-moll op. 21 F. Chopin, Wykonawcy: Marek Szlezer - Fortepian, Agnieszka Cząstka - Alt, Krakowski Zespół Kameralny;

godz. 16.00 - (kościół parafialny pw. Św. Staniasława BM w Dobrzechowie) XI Patriotyczne Spotkania Chóralne Dobrzechów 2017.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Projekt ERASMUS + 2017
Dodano: 2017-10-31     » Na górę

loga 


Od dnia 01.10.2017 roku w Zespole Szkół Technicznych rozpoczeła się realizacja nowego projektu w ramach programu Erasmus + o nazwie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu”. Projekt ten jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Więcej informacji o realizacji projektu wraz z dokumentami znajduje się na stronie szkoły [ tutaj ].

Najważniejszą zmianą / nowością w projekcie jest możliwość wzięcia udziału uczniów i młodocianych pracowników którzy uczą się w Branżowej Szkole I Stopnia. 

Dlatego przypominamy, że kryteriami umożliwiającymi udział w projekcie są nie tylko dobre wyniki w nauce ale również dobre zachowanie. O terminie rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej uczniowie zostaną powiadomieni poprzez komunikaty na stronie szkoły w póżniejszym terminie.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 1 do 20 ( wszystkich: 440 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0459 sekund.