x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 1 do 10 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca
Dodano: 2020-05-21     » Na górę

Prosimy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie którzy chcą skorzystać z konsultacji w szkole od 1 czerwca o zgłoszenie tego faktu do nauczyciela uczącego który przedstawi termin konsultacji.

Szczegółowy harmonogram konsultacji znajduje się na stronie szkoły w zakładce "Kształcenie na odległość".

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów w szkole od 1 czerwca w celu poprawy przewidywanej oceny lub przygotowania do egzaminu zewnętrznego

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wyciąg z wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminu
Dodano: 2020-05-20     » Na górę

 WYCIĄG Z WYTYCZNYCH MEN, CKE i GIS DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W 2020 R.  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie MEN, CKE i GIS dotyczącym organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych informuje, że:

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający jest zobowiązany do posiadania ze sobą maski lub w przypadku osób z chorobami układu oddechowego przyłbicy oraz rękawiczek ochronnych.
 4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 5. Informacja na temat zasad i godzin wpuszczania do budynków w dniach przeprowadzania egzaminu maturalnego dyrektor przekaże zdającym z wyprzedzeniem kilkudniowym, dlatego należy śledzić ogłoszenia na stronie WWW szkoły. 
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do Sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

UWAGA!!!

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 9. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

10. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

11.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
12.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
13.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
14.  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
15.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

16.  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).  

17.  Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

18.  W przypadku egzaminu z przedmiotu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, zdający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk dostępnym w Sali środkiem przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

19.  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

20.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

21.  W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
Dodano: 2020-05-19     » Na górę

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN w sprawie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Jedno narzędzie do kształcenia na odległość
Dodano: 2020-05-10     » Na górę

Informuję uczniów i rodziców, że od dnia 11.05.2020 r. rozpoczyna się migracją ze wszystkich dotychczas używanych narzędzi kształcenia na odległość na jeden wspólny „system komunikowania” się nauczyciel – uczeń. Migracja potrwa do 15.05.2020 r. po tym terminie wszyscy nauczyciele do prowadzenia zajęć będą używać Microsoft Teamsa i innych dostępnych narzędzi z pakietu Office 365.

Materiały do lekcji będą umieszczane na stronie szkoły w „kształceniu na odległość” a linki, polecenie do ich odczytania jak również wyjaśnienia w Office 365.

Prosimy uczniów o stosowanie się do wytycznych nauczycieli przy wdrażaniu oprogramowania Microsoft 365.

Wdrażanie przebiegnie według harmonogramu:

Poniedziałek - wszyscy nauczyciele przedmiotów informatycznych wprowadzają swoje zajęcia i uczniów.

Instrukcja logowania nauczyciela:

https://drive.google.com/open?id=1eXtu8EzsOPP5_-nepXasgmhzaRVNcM_s

Instrukcja logowania ucznia:

https://drive.google.com/open?id=1TV6MC7nOAEZGI2S8ZmI-2Cwh2RSaGXGo

Wtorek, Środa - nauczyciele pozostałych przedmiotów logują się, tworzą grupy i dodają uczniów.

Instrukcja tworzenia zespołów:

https://drive.google.com/open?id=1DNPfD_PxFheL09fLDfMYrBt1zRUie7qJ

Środa, Czwartek, Piątek - wychowawcy wspierają w logowaniu swoich uczniów

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zmiana planu lekcji od 11.05.2020
Dodano: 2020-05-10     » Na górę

Od dnia 11.05.2020 r. zmiana planu lekcji. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 18 - 22 maj 2020
Dodano: 2020-05-06     » Na górę

W dniach 18 – 22 maja 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się spotkanie wywiadowcze. Spotkanie wywiadowcze będzie miało charakter zdalny, ale zapewniający minimum połączenie głosowe. Wychowawcy przekażą rodzicom i uczniom sposób organizacji spotkania i ustalą konkretny termin w wybranym tygodniu. Spotkanie może odbyć się w formie wideokonferencji wtedy wychowawca oraz uczeń zapewnia rodzicom możliwość zalogowania się do wybranego systemu. Spotkanie może też mieć formę rozmowy telefonicznej.

1. Wychowawcy informują rodziców o:

 • wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów,
 • zagrożeniach nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną i przewidywaną oceną roczną,
 • aktywnością podejmowaną przez uczniów w kształceniu na odległość,
 • proponowaną oceną z zachowania na koniec roku,
 • wynikach z BOEU i próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • programach stypendialnych powiatu strzyżowskiego (stypendia naukowe oraz dopłata do biletów miesięcznych więcej informacji na stronie https://www.strzyzowski.pl/news/ogolne/trwa-nabor-do-szkol-ponadpodstawowych-powiatu-strzyzowskiego ),
 • poinformowanie rodziców o wprowadzeniu jednej platformy do prowadzenia "kształcenia na odległość" tj. Office 365.

2. Sprawy różne właściwe dla danej klasy.

Prosimy o przekazanie powyższej informacji wszystkim rodzicom oraz uczniom, aby frekwencja na spotkaniu wyniosła 100%.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Laptopy dla uczniów i nauczycieli
Dodano: 2020-05-05     » Na górę

Zespół Szkół Technicznych otrzymał 12 nowych laptopów od Powiatu Strzyżowskiego, w ramach programu pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Laptopy będą wypożyczone uczniom lub nauczycielom na czas kształcenia na odległość na podstawie umowy użyczenia w przypadku braku możliwości pracy na własnym sprzęcie. Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym. Jednocześnie informujemy, że laptopy szkolne od początku kształcenia na odległość udostępniane są uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Więcej informacji na stronie https://www.strzyzowski.pl/news/nasza-spolecznosc/laptopy-i-tablety-dla-szkol-prowadzonych-przez-powiat-strzyzowski

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zmiana harmonogramu dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Dodano: 2020-05-04     » Na górę

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uległ zmianie harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych.

Dni 4, 5, 6 maja 2020 r. są dniami w któych odbywa się kształcenie na odległość. 

Dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r. są dniami w których odbywa się egzamin maturalny i są to dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Egzaminy
Dodano: 2020-04-24     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów…
Dodano: 2020-04-22     » Na górę

Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów…

Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

więcej informacji na stronie:

https://www.ko.rzeszow.pl/_na_glownej/dyzury-telefoniczne-w-zakresie-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-swiadczone-przez-psychologow/

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 1 do 10 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0395 sekund.