Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Leonardo da Vinci 2012

leonardo-logo


Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie złożył w  2012 do Agencji Narodowej w Warszawie wniosek o realizację projektu mobilności IVT  pod nazwą „Aktywizacja Zawodowa Uczniów ZST w Strzyżowie Szansą na Sukces" w ramach programu Leonardo da Vinci


Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" , który wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ma na celu zwiększanie przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.

W wyniku selekcji nasz wniosek w maju 2012r. został zakwalifikowany na listę rezerwową, a następnie w październiku ubiegłego roku przewidziany do dofinansowania w ramach projektu systemowego p.t.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 

 

Nasz projekt przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 r. czterotygodniowych praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach w Lipsku http://www.leipzig.de/int/pl/stadt_leipzig/.

Na zagraniczne praktyki wyjedzie terminie od 17 maja 2013 do 13 czerwca 2013 r. 30 uczniów z III klas Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie kształcących się w następujących kierunkach:

- technik mechanik,

- technik pojazdów samochodowych,

- technik handlowiec,

- technik ekonomista.

Na miejscu z uczniami będą obecni opiekunowie, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc w adaptacji w międzykulturowym środowisku i opieka nad uczniami.

 

Główne cele projektu : 

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,
 • nabycie kwalifikacji przez uczestników, kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • nabycie przez uczestników nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • wzmocnienie, wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i na europejskim rynku pracy,
 • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
 • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym;
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Niemcy) 

Projekt będzie trwał od 1stycznia 2013 do 31.grudnia 2013.

 

Podmioty uczestniczące w projekcie to:

- Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,

- Europa Haus ,

- OPS Netzwerk GmbH ,

- uczniowie ZST w Strzyżowie,

- przedsiębiorstwa niemieckie .

 Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyli w intensywnym kursie języka niemieckiego zawodowego. W czasie zajęć kulturowych zapoznają się, tradycjami i kulturą Niemiec. Odbędą się także zajęcia z pedagogiem. 

 Wszystkie wydatki związane z organizacją praktyki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Nasza szkoła zdając sobie sprawę, że  pełni ważną rolę w procesie przygotowania młodzieży do podejmowania działań związanych z pierwszą pracą zawodową, chce realizując projekt odpowiednio przygotować uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przygotować młodych techników do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych  i społecznych.

 


 

 

1. Ogłoszenie o naborze do projektu - praktyki za granicą - [ czytaj ]

2. Rozmowa kwalifikacyjna - Leonardo da Vinci - [ czytaj ]

3. Wizyta przygotowawcza w Europa Haus (w Domu Europejskim) w Lipsku - [ czytaj ] 

4. Dokumenty wymagane do uzupełnienia przez uczestników projektu:

5. Regulamin pobytu na praktykacch w Niemczech - Lipsk - [ czytaj ]

6. Ogłoszenie dla wyjeżdżających na praktyki do Niemiec w ramach Programu Leonardo da Vinci

7. Harmonogram kursu "Przygotowanie z języka niemieckiego", "Przygotowanie kulturowe", "Przygotowanie pedagogiczne"

8. Ankieta ex post - przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne - [ pobierz ]

9. Adresy zakładów pracy w których odbywać się będzie praktyka zawodowa - [ pobierz ] 

10. Uczniowie proszeni są o zabranie ubrań roboczych na czas praktyk: 

 • grupa technik mechank, technik pojazdów samochodowych - odpowiednie ubranie robocze otrzymane w ramach projektu,
 • grupa technik handlowiec, technik ekonomista - ciemna spodniczka lub spodnie i biala bluzeczka. 

11. Karta monitorująca przebieg praktyk wypełniana przez opiekuna pedagogicznego - [ pobierz ]

12. Spotkanie integracyjne uczestników wyjazdu - [ zobacz ]

13. Wrażenia z pierwszych dni pobytu w Lipsku - [ zobacz ]

14. Minęło dwa tygodnie praktyk zawodowych w Lipsku - [ zobacz ]

15. Wizyta monitorująca - [ zobacz ]

16. Opinie uczestników praktyk - [ zobacz ]

17. Promocja rezultatów projektu - [ zobacz ]Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2013.09.23, 12:05.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0585 sekund.