x
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 26 do 30 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  
Harmonogram egzaminów 2 LOD
Dodano: 2016-11-30     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - grudzień - styczeń 2017

Terminy dla 2 LOD

10.12.2016 godz. 8:00 historia i społeczeństwo ustny

7.01.2017 godz. 10:00 j.angielski pisemny

8.01.2017 godz 8:00-10:00  matematyka pisemny

7.01.2017 godz 8:00-10:00 j.polski pisemny

15.01.2017 godz 8:00 biologia ustny

15.01.2017 godz. 8:00 matematyka ustny 

14.01.2017 godz 8:00 j.angielski ustny 

14.01.2017 godz 8:00 j.polski ustny

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Artur Kowalski
Harmonogram egzaminów 3LOD
Dodano: 2016-11-30     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - styczeń 2017

Terminy dla 3 LOD

7.01.2017 godz. 10:00 j.polski pisemny

7.01.2017 godz. 8:00 j. niemiecki pisemny

7.01.2017 godz. 8:00 j.angielski pisemny

8.01.2017 godz 10:00 matematyka pisemny

15.01.2017 godz 8:00 j.polski ustny

8.01.2017 godz 8:00 biologia ustny

14.01.2017 godz. 8:00 matematyka ustny 

15.01.2017 godz 8:00 j.angielski ustny

15.01.2017 godz 8:00 j.niemiecki ustny 

 

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Artur Kowalski
Zajęcia dodatkowe i egzaminy dla 2LOD (uzupełnienie przedmiotów)
Dodano: 2016-10-12     » Na górę

 

Zajęcia dodatkowe oraz terminy egzaminów dla osób uzupełniających różnice programowe w oddziale 2 LOdD

 

Lp.

Przedmiot

Terminy zajęć/

liczba godzin

Termin egzaminu

Skład komisji

1.

Język angielski

29.10.2016 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

10.12.2016 r.

pisemny i ustny

mgr Zofia Głowacka

2.

Wiedza o społeczeństwie

30.10.2016 r. lekcja 3-4

2 godziny

 

17.12.2016 r.

ustny

mgr Katarzyna Grosman

3.

Podstawy przedsiębiorczości

30.10.2016 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

17.12.2016 r.

ustny

mgr Rafał Wilk

4. 

Gografia

29.10.2016 r. lekcja 5-6

2 godziny

 

11.12.2016 r.

ustny

mgr Krystyna Moskal

5. 

Biologia

30.10.2016 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

17.12.2014 r.

ustny

mgr Beata Skrzypek

6. 

Chemia

29.10.2016 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

10.12.2016 r.

ustny

mgr inż. Wiesław Bliźniak

7.Informatyka

29.10.2016r.

lekcja 3-4

2 godziny

10.12.2016r.

ustny

mgr inż. Artur Kowalski
8.Fizyka

29.10,2016r.  

lekcja 7-8 

 2 godziny

11.12.2016 r.

ustny

mgr Mariusz Domaradzki
9. 

Historia

30.10.2016 r. lekcja 5-6

2 godziny

 

18.12.2016 r.

ustny

mgr Katarzyna Grosman

Dodał: Artur Kowalski
zajęcia dla maturzystów z języka polskiego
Dodano: 2016-10-04     » Na górę

Zapraszamy tegorocznych maturzystów z LOD na pierwsze zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z języka polskiego (praca z tekstem, rozwiązywanie  arkuszy maturalnych), które odbędą się w piątek (w tym tygodniu – 07.10.) o godzinie 16 w Sali B1

W przypadku pytań prosimy o kontakt z prowadzącą Panią Moniką Jonik

Dodał: sekretariat
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Dodano: 2016-09-02     » Na górę

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2LOD  i  3LOD

semestr III i V w roku szkolnym 2016/2017

  1. 10-11.09.2016
  2. 24-25.09.2016
  3. 1-2.10.2016
  4. 8-9.10.2016
  5. 22-23.10.2016
  6. 5-6.11.2016
  7. 19-20.11.2016
  8. 3-4.12.2016
  9. 17-18.12.2016

Plan lekcji dla 2LOdD - semestr III - [ zobacz ] opiekun roku Pani Zofia Głowacka

Plan lekcji dla 3LOdD - semestr V - [ zobacz ] opiekun roku Pani Elżbieta Wójcik

Uwaga:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.) § 10. ust. 5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Dodał: Artur Kowalski
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 26 do 30 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0535 sekund.