x
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 31 do 35 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  
HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2 LOD
Dodano: 2016-04-29     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - maj-czerwiec 2016

Terminy dla 2 LOD

21.05.2016 godz. 14:00 j. niemiecki pisemny

21.05.2016 godz. 14:00 j.angielski pisemny

28.05.2016 godz 8:00-10:00  matematyka pisemny

22.05.2016 godz 8:00-10:00 j.polski pisemny

28.05.2016 godz 10:00 biologia ustny

29.05.2016 godz. 8:00 matematyka ustny 

22.05.2016 godz 10:00 j.angielski ustny

22.05.2016 godz 10:00 j.niemiecki ustny 

18.06.2016 godz 8:00 j.polski ustny

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Artur Kowalski
Zajęcia dodatkowe i egzaminy dla 2LOD (uzupełnienie przedmiotów)
Dodano: 2015-10-12     » Na górę

Zajęcia dodatkowe oraz terminy egzaminów dla osób uzupełniających różnice programowe w oddziale 2 LOdD

 

Lp.

Przedmiot

Terminy zajęć/

liczba godzin

Termin egzaminu

Skład komisji

1.

Język angielski

15.11.2015 r. lekcja 3-4

2 godziny

 

12.12.2015 r.

pisemny i ustny

mgr Zofia Głowacka

2.

Język niemiecki

15.11.2015 r. lekcja 3-4

2 godziny

 

12.12.2015 r.

pisemny i ustny

mgr Marzena Kmieć

3.

Wiedza o społeczeństwie

14.11.2015 r. lekcja 9-10

2 godziny

 

19.12.2015 r.

ustny

mgr Katarzyna Grosman

4.

Podstawy przedsiębiorczości

14.11.2015 r. lekcja 3-4

2 godziny

 

5.12.2015 r.

ustny

mgr Rafał Wilk

5. 

Gografia

14.11.2015 r. lekcja 7-8

2 godziny

 

6.12.2015 r.

ustny

mgr Krystyna Moskal

6. 

Biologia

14.11.2015 r. lekcja 5-6

2 godziny

 

6.12.2014 r.

ustny

mgr Beata Skrzypek

7. 

Chemia

14.11.2015 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

06.12.2015 r.

ustny

mgr inż. Wiesław Bliźniak

8. 

Informatyka

15.11.2015 r. lekcja 1-2

2 godziny

 

19.12.2015 r.

ustny

mgr Artur Kowalski

Dodał: Artur Kowalski
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Dodano: 2015-01-11     » Na górę

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2LOD (terminy 1-9) i 3LOD (terminy 1-5)

pierwszy semestr 2015/2016

  1. 12-13.09.2015
  2. 26-27.09.2015
  3. 3-4.10.2015
  4. 10-11.10.2015
  5. 24-25.10.2015
  6. 7-8.11.2015
  7. 21-22.11.2015
  8. 5-6.12.2015
  9. 19-20.12.2015

Plan lekcji dla 2LOdD - semestr III - [ zobacz ] opiekun roku Pani Elżbieta Wójcik

Plan lekcji dla 3LOdD - semestr V - [ zobacz ] opiekun roku Pani Katarzyna Petrycka Wiater

Uwaga:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.) § 10. ust. 5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Dodał: Artur Kowalski
Harmonogram dla 2 LOdD
Dodano: 2015-06-12     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - maj-czerwiec 2015

Terminy dla 2 LOD

14.06.2015 godz. 8:00 j. niemiecki pisemny

14.06.2015 godz. 8:00 j.angielski pisemny

20.06.2015 godz 8:00 j.niemiecki ustny

20.06.2015 godz 8:00 j.angielski ustny

Dodał: Artur Kowalski
EGZAMINY SEMESTRALNE
Dodano: 2014-12-17     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - styczeń 2015

Terminy dla 2 LOD

10.01.2015 godz. 8:00 j. niemiecki pisemny

10.01.2015 godz. 8:00 j.angielski pisemny

10.01.2015 godz 10:00 j.polski pisemny

11.01.2015 godz 8:00 matematyka pisemny

11.01.2015 godz 10:00 biologia ustny

17.01.2015 godz. 8:00 matematyka ustny EGZAMIN przeniesiony na 24.01.2015 z powodu L4 nauczyciela

17.01.2015 godz 8:00 historia i społeczeństwo ustny

18.01.2015 godz 8:00 j.angielski ustny

18.01.2015 godz 8:00 j.niemiecki ustny 

18.01.2015 godz 8:00 j.polski ustny

Terminy egzaminów semestralnych - styczeń 2015

Terminy dla 3 LOD

10.01.2015 godz. 10:00 j. niemiecki pisemny

10.01.2015 godz. 10:00 j.angielski pisemny

10.01.2015 godz 8:00 j.polski pisemny

11.01.2015 godz 10:00-12:00 matematyka pisemny

11.01.2015 godz 8:00 biologia ustny

17.01.2015 godz. 8:00 j.polski ustny 

17.01.2015 godz 8:00 j.angielski ustny

17.01.2015 godz 8:00 j.niemiecki ustny 

18.01.2015 godz 8:00 matematyka ustny EGZAMIN przeniesiony na 25.01.2015 z powodu L4 nauczyciela

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: DZ.U.07.83.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

Dodał: Artur Kowalski
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 31 do 35 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0300 sekund.