x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 71 do 75 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Konkurs profilaktyczny pt. Trzeźwość jako dar dla Ojczyzny na 100 lecie odzyskania jej niepodległości
Dodano: 2018-09-18     » Na górę

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie profilaktycznym Trzeźwość jako dar dla Ojczyzny na 100 lecie odzyskania jej niepodległości organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Strzyżowie.

Poniżej Regulamin konkursu

„Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie” -  bł. Ks. Bronisław Markiewicz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

Filia w Strzyżowie

ogłasza konkurs pod hasłem 

Trzeźwość jako dar dla Ojczyzny na 100 lecie odzyskania jej niepodległości

 

WARUNKI  KONKURSU:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
 • film – reklama społeczna promująca wartości
 • gra komputerowa
 1. Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym

godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi: (imię i nazwisko autora,

nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu

 1. Prace zgłoszone do konkursu mogą mieć autorstwo zbiorowe – maksymalnie do 3 osób
 1. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut, powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i odtwarzanie VCD, DVD
 2. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:

-  oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,

-  oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,

-  oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,

- oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,

-  wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku,

 1. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej

mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie  przy ul. Mickiewicza 11 do dnia 30 października 2018 r.

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

 1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodał: sekretariat2
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA
Dodano: 2018-09-18     » Na górę

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEO-PLANETA.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą uczestniczyć w:

- w teście konkursowym przeprowadzanym z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kategorii konkursowej „Żak”;

- w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w dwóch kategoriach konkursowych:

• w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4)
• lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3)

na temat: „Najpiękniejsze miasto/a Polski.”

Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form.

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są przez Organizatora wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Pani Krystyna Moskal do dnia 9 października 2018 r. 

Regulamin i szczegółowe informacje X Edycji Konkursu „Geo-Planeta” dostępne są na stronie internetowej www.geo.suwikr.pl. 

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w szkole w dniu 21 listopada 2018 r. (czas – 60 minut).

 

Prace indywidualne należy dostarczyć do Pani Krystyny Moskal najpóźniej do 6 grudnia 2018 r.

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie
chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
XLV Olimpiada Geograficzna 2018/2019
Dodano: 2018-09-11     » Na górę

Wszyscy uczniowie chętni do wzięcia udziału w tegorocznej edycji XLV Olimpiady Geograficznej, proszeni są o zgłoszenie się
do 24 września 2018 r. do p. Krystyny Moskal.
Ostateczny termin zgłoszeń do udziału w Olimpiadzie mija
30 września 2018 r.
Regulamin Olimpiady i szczegółowe informacje znajdują się
w Informatorze dostępnym na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl.

Dodał: Krystyna Moskal
Konkurs fotograficzny - Wakacje z górami
Dodano: 2018-06-18     » Na górę

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Wakacje z górami”

I. Organizator

Zespól Szkół Technicznych w Strzyżowie.

II. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich, gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego.

III. Cel konkursu

 1. Budzenie zainteresowań przyrodą.
 2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

IV. Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie.
 2. Oddane prace należy opisać  (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła oraz data i miejsce wykonania zdjęcia).
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie poprawne wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 4. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać  maksymalnie 3 fotografie w formacie jpg. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 10MB.
 5. Każde zdjęcie powinno zostać opisane w następujący sposób zgodny z formularzem: numer, nazwisko, tytuł, miejsce i data wykonania zdjęcia.
 6. Uczestnik wysyłając fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciach wyrażają zgodę na ich publikację.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

V. Zasady szczegółowe

 1. Przedmiotem konkursu s fotografie, których tematyka ściśle wiąże się z szeroko pojętym krajobrazem górskim.
 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Dozwolona jest podstawowa obróbka taka jak kadrowanie, zmiana kontrastu, jasności czy nasycenia. Fotomontaż jest zabroniony i skutkuje dyskwalifikacją zdjęcia.
 3. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 4. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie szkoły (www.zs-strzyzow.itl.pl/konkursy) i na profilu facebookowym szkoły.

VI. Miejsce i termin nadsyłania prac

Prace wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy wysłać do dnia 30.09.2018 r. na adres mailowy zst.strzyzow.konkurs@gmail.com

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

 1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • szkoły średnie,
 • gimnazja i szkoły podstawowe.
 1. W każdej z kategorii zostanie wyłonionych 3 laureatów i 2 osoby wyróżnione.
 2. Przewidziane są nagrody rzeczowe w formie akcesoriów fotograficznych.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook do 31.10. 2018 r.
 4. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o miejscu i terminie rozdania nagród.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły, szkolnym profilu Facebook oraz zaprezentowane w szkolnej galerii.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu mogą by  przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
 3. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
 4. Laureaci i wyróżnieni w konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez nich zdjęć.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - [ POBIERZ ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
KOLEJNY SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE STATYSTYCZNYM
Dodano: 2018-06-08     » Na górę

UCZENNICA ZST NA PODIUM XLVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STATYSTYCZNEGO

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 3 TEP  Monika Gołda, zajęła III miejsce w kraju w XLVII Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym poprawiła swój wynik z ubiegłego roku szkolnego, kiedy uzyskała IV miejsce. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy młodzieży w zakresie statystyki.

 

 

Gratulujemy Monice i życzymy dalszych sukcesów!

Dodał: Elżbieta Niewolska
Konkursy od 71 do 75 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0474 sekund.