Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 41 do 45 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA
Dodano: 2018-10-09     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

Wszystkich chętnych uczni ów Zespołu Szkół Technicznych zapraszamy do wzięcia udziału w

Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” prowadzonym przy współpracy merytorycznej

z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w:

 Teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z

zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym

programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Test jest rozwiązywany metodą

jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz

pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

 Konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub

albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Piękno polskiej przyrody i jej

ochrona.”

 

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie

na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie,

za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł. od osoby za udział w każdej formie

konkursowej (test i praca indywidualna).

Prace indywidualne należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej do

11 stycznia 2019 r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2019 r. (czas – 45 min.)

 

Regulamin konkursu: www.eko.suwikr.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Skrzypek do 17.10.2018 r.

Dodał: G. Kawa
Konkurs historyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Dodano: 2018-10-08     » Na górę

Regulamin konkursu historycznego

z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat okoliczności i skutków odrodzenia  państwa polskiego po okresie rozbiorów.

2. Tematyka konkursu jest powiązana z podstawą programową z zakresu nauczania historii oraz historii i społeczeństwa oraz zawiera elementy historii regionalnej.

3. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii mgr Grzegorz Włodyka i mgr Katarzyna Grosman

4. Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie (Technikum i Szkoła Branżowa), którzy w terminie do 5 listopada 2018  dostarczą prace konkursowe w wybranej przez siebie kategorii.

5. Aby wziąć dział w konkursie należy przystąpić do jednej (lub obydwu wymienionych niżej kategorii:

a oryginalny mem nawiązujący do tematyki konkursu (należy nadsyłać na adres: historia.w.zst@gmail.com do 5 listopada 2018.)

b plakat nawiązujący do tematyki konkursu (należy dostarczyć do jednego z nauczycieli historii -mgr Katarzyny Grosman lub mgr Grzegorza Włodyki, do 5 listopada 2018.)

 6. O zwycięstwie w obu kategoriach zadecyduje jury powołane przez organizatorów konkursu.

7. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni od daty konkursu.

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn.

Dodał: Grzegorz Włodyka
SZKOLNA LIGA TENISA STOŁOWEGO
Dodano: 2018-09-21     » Na górę

 

SZKOLNA LIGA TENISA STOŁOWEGO

 Wszystkich chętnych chłopców ZST proszę o zgłaszanie się do nauczycieli WF z podaniem imienia, nazwiska i klasy.

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 28.09.2018  (piątek).

Planowany termin – czwartek godz. 14/15.   

SKS

Dodał: Maciej Majewski
Konkurs profilaktyczny pt. Trzeźwość jako dar dla Ojczyzny na 100 lecie odzyskania jej niepodległości
Dodano: 2018-09-18     » Na górę

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie profilaktycznym Trzeźwość jako dar dla Ojczyzny na 100 lecie odzyskania jej niepodległości organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Strzyżowie.

Poniżej Regulamin konkursu

„Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie” -  bł. Ks. Bronisław Markiewicz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

Filia w Strzyżowie

ogłasza konkurs pod hasłem 

Trzeźwość jako dar dla Ojczyzny na 100 lecie odzyskania jej niepodległości

 

WARUNKI  KONKURSU:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
 • film – reklama społeczna promująca wartości
 • gra komputerowa
 1. Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym

godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi: (imię i nazwisko autora,

nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu

 1. Prace zgłoszone do konkursu mogą mieć autorstwo zbiorowe – maksymalnie do 3 osób
 1. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut, powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i odtwarzanie VCD, DVD
 2. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:

-  oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,

-  oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,

-  oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,

- oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,

-  wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku,

 1. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej

mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie  przy ul. Mickiewicza 11 do dnia 30 października 2018 r.

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

 1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodał: sekretariat2
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA
Dodano: 2018-09-18     » Na górę

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEO-PLANETA.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą uczestniczyć w:

- w teście konkursowym przeprowadzanym z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kategorii konkursowej „Żak”;

- w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w dwóch kategoriach konkursowych:

• w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4)
• lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3)

na temat: „Najpiękniejsze miasto/a Polski.”

Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form.

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są przez Organizatora wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Pani Krystyna Moskal do dnia 9 października 2018 r. 

Regulamin i szczegółowe informacje X Edycji Konkursu „Geo-Planeta” dostępne są na stronie internetowej www.geo.suwikr.pl. 

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w szkole w dniu 21 listopada 2018 r. (czas – 60 minut).

 

Prace indywidualne należy dostarczyć do Pani Krystyny Moskal najpóźniej do 6 grudnia 2018 r.

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie
chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
Konkursy od 41 do 45 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0543 sekund.