Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 141 do 150 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
Rekrutacja na kursy zawodowe
Dodano: 2017-11-23     » Na górę

Logotypy PSNZ kolor  

Projekt „Zawodowcy na start” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rozpoczynamy rekrutację na następujące kursy zawodowe w ramach projektu „Zawodowcy na start” dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 

 


 • kurs gastronomiczny - kelnerski dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz.

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 10 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 90 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs budowlany spawanie TIG, MIG, MAG dla pełnoletnich uczniów Technikum w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych dla Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 20 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 80 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs budowlany obsługa wózka widłowego dla pełnoletnich uczniów Technikum w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik logistyk dla Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 10 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 67 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs budowlany uprawnienia elektryczne SEP 1KV dla pełnoletnich uczniów Technikum w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk dla Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz.

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 23 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 15 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs dotyczący obsługi maszyn i urządzeń (GPS, operator koparko-ładowarki) dla pełnoletnich uczniów Technikum w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk w  Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Liczba miejsc ograniczona, dla 60 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 70 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

 


 • kurs obsługi kasy fiskalnej dla wszystkich uczniów uczących się w Technikum jak również Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Liczba miejsc ograniczona, tylko dla 20 uczestników kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

Czas trwania kursu 50 godzin.

Uczennice/uczniowie zakwalifikowani na kurs będą również mieli możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznych wakacyjnych stażach/praktykach zawodowych odbywanych u pracodawców, zgodnych z kierunkiem kształcenia, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł za 150 godzin tj. za jeden miesiąc.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 23.11.2017
Dodano: 2017-11-08     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI w dniu 23.11.2017 r. o godz.16.00

 

 1. Spotkanie ogólne z rodzicami na hali sportowej ZST odbędzie się o godzinie 16.00. (5 minut)
 2. Informacja nt "Czad i ogień - obudź czujność" - przedstawiona przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. (20 minut)
 3. Informacje nt. "Cyberprzemoc czyli agresja w Internecie", zostaną przedstawione przez Panią Annę Śliwińską - pedagoga ZST. (10 minut)
 4. Prezentacja praktyk zagranicznych organizowanych dla uczniów ZST w ramach programu Erasmus+ - Pani Marzena Kmieć. (15 minut)
 5. Spotkania wychowawców klas z rodzicami godz. 16.50.

 

W trakcie spotkania wychowawcy z rodzicami należy:

1. Zapoznać rodziców ze zmianami w Statucie Szkoły.
2. Przekazać rodzicom podstawowe informacje:

 • o egzaminie maturalnym (decyzji ich dzieci w sprawie przystąpienia do egzaminu, formie, strukturze i przebiegu egzaminu, terminie złożenia deklaracji ostatecznej oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego) – klasy IV technikum.
 • o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i harmonogram - klasy które będą zdawać egzamin w sesji styczeń – luty 2017r. (godzina stawienia się na egzamin-uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, unieważnienie egzaminu)
 • próbnych egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które maja się odbyć w listopadzie.

3. Zapoznać rodziców z przewidywanymi wynikami klasyfikacji śródrocznej, frekwencją uczniów oraz przewidywaną oceną roczną z przedmiotów zawodowych uczniów klas IV.
4. Przypomnieć rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zapoznać z udziałem ich dzieci w tych zajęciach.
5. Dokonać wyboru Klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły w klasach w których zachodzi taka konieczność,
6. Przypomnieć informacje dotyczące usprawiedliwiania nieobecności uczniów w tym młodocianych pracowników (zwolnienie L4) oraz na turnusach doskonalących,
7. Przedstawić rodzicom przykładowy regulamin pobytu młodocianych pracowników w bursie, omówić sprawy związane z pobytem młodocianych pracowników w bursie – dotyczy klas wielozawodowych w branżowej szkole 1 stopnia.
8. Zwrócenie uwagi rodzicom na częste przypadki wychodzenia uczniów poza teren szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych – odpowiedzialność za wypadek.
9. Przeprowadzić wśród rodziców ankietę nt. „Użytkowanie mediów i portali społecznościowych przez uczniów”.

10. Poinformować rodziców o zmianie organizacji ruchu drogowego ze względu na drogi ewakuacyjne na terenie ZST oraz rozpoczęciu prac ziemnych dotyczących przebudowy boiska szkolnego. 

11. Poinformować rodziców o możliwości odpisu 1% podatku na rzecz Rady Rodziców przy ZST

12.  Sprawy właściwe dla klasy.

 

Powyższy program dostosowany do klasy proszę wpisać do dziennika wychowawcy i potwierdzić podpisami klasowej rady rodziców.

 

6. Zebranie Rady Rodziców godz. 17.30 - sala B6

 

UWAGA:

 

Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Po zakończonym przez wychowawcę spotkaniu wywiadowczym, pełni on dyżur w pokoju nauczycielskim.

Dyżur pełniony jest przez nauczycieli do godziny 18.00

 

 

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

 

Nr


Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

 

1.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Kaziemierz PrasnalB12
2.1 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Szady SaganA13
3.1THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

w zastępstwie za Panią Wasilewska Zofia

Pani Beata Maciaszkiewicz

B14
4.1TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzB5
5.2TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA25
6.2TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA18
7.2THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB13
8.2TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Damara MękalC11
9.2TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

A19

10.3TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaA24
11.3THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA23
12.3TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

A22

13.3TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB11
14.4TI351203 Technik informatykPiotr TomkowiczA21
15.4THE

522305  Technik handlowiec

331403 Technik ekonomista

Elżbieta NiewolskaA20
16.4TP311513 Technik pojazdów samochodowych

w zastępstwie za Mariusza Wilczewskiego 

Mariusz Domaradzki

A11
17.4TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

A12

 

Branżowa Szkołą I Stopnia

 

18.1fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB1
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekB2
20.2m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB3
21.2wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykB4
22.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej MajewskiB6
23.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowychAnna TęczaC12
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz WłodykaC14
25.3ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C15

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. ANGIELSKIEGO
Dodano: 2017-11-22     » Na górę

 HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. ANGIELSKIEGO

23.11.2017, początek g. 8.00 (120 min.)

4TP w sali A23

Nadzorujący:

l.1 – K.Szady-Sagan

Sale zastępcze za A23

l.1 – Ł.Wolan(1ILA) – MCI

l.2 – Z.Głowacka za E.Nagrodzka

-

l.3 – E.Wójcik

-

 

4THE w sali A24

Nadzorujący:

l.1 – G.Włodyka

Sale zastępcze za A24

l.1 – D.Mękal (2THL) - B1

l.2 – G.Włodyka

l.2 – A.Najdecka (1fm) - B2

l.3 – E.Tomkowicz

l.3 – B.Maciaszkiewicz (2TEA) - A4

 

4FM w sali A22

Nadzorujący:

l.1 – B.Hintze

Sale zastępcze za A22

l.1 – M.Domaradzki (1fm) - B2

l.2 - A.Pająk

-

l.3 - Z.Głowacka

l.3 – K.Szady-Sagan (2THL) - MCI

 

4TI w sali A25

Nadzorujący:

l.1 – J.Krok-Rysz

Sale zastępcze za A24

l.1 – B.Skrzypek (1TPM) - B14

l.2 – J.Krok-Rysz

l.2 – Ł.Wolan (1ILA) do A4, a z A4
B. Maciaszkiewicz z 2TEA pokój rekrutacji (koło sklepiku)

l.3 – P.Czapczyńska

l.3 – M.Domaradzki (1TEI) C14

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Próbny egzamin maturalnyo z języka niemieckiego
Dodano: 2017-11-21     » Na górę

Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w dniu 23.11.2017r., czwartek

 

Rozpoczęcie: godzina 8.00

Czas trwania: 120 minut

Sala: A21

 

Nauczyciele nadzorujący:

 

Lekcja 1 – Marzena Kmieć

Lekcja 2 – Anna Tęcza

Lekcja 3 – Marzena Kmieć

 

Sale zastępcze za salę A21

 

Lekcja 1 – 2 TM gr. 1 (E. Nagrodzka) - biblioteka

Lekcja 2 – -----------------

Lekcja 3 –  1w (B. Skrzypek) - C12

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Próbny Egzamin Maturalny z MATEMATYKI
Dodano: 2017-11-21     » Na górę

Próbny Egzamin Maturalny z MATEMATYKI

 

22. 11. 2017r. (środa)

początek g. 8.00 (170 min.)

 

klasa 4 TI – sala – A 23 + uczeń z klasy 4 TMF z numerem pierwszym

klasa 4 TMF – sala – A 22– uczniowie od nr. 2 – 24

klasa 4 THE – sala – A 21 – uczniowie od nr. 1 – 13

– sala – A 24 – uczniowie od nr. 14 – 28


Sale zastępcze:

A 21   – lekcja 1 – ---

– lekcja 2 – A. Tęcza – B 14

– lekcja 3 – Ł. Jasek – B 6

– lekcja 4 – D. Mękal  – A4

 

A 22   – lekcja 1 – ---

– lekcja 2 – A. Najdecka  – B 6

– lekcja 3 – D. Mękal  – B 14

– lekcja 4 – M. Mijal – B 14

 

A 23   – lekcja 1 – E. Konieczkowska – B 14

– lekcja 2 – E. Konieczkowska – B 3

– lekcja 3 – E. Konieczkowska – B 3

– lekcja 4 – E. Konieczkowska – B 2

 

A 24   – lekcja 1 – S. Szeliga – B 11

– lekcja 2 – S. Szeliga – B 12

– lekcja 3 – S. Szeliga – B 12

– lekcja 4 – S. Szeliga – B 12

 

Nadzorujacy:

A 21   – lekcja 1 – P. Czapczyńska

– lekcja 2 – P. Czapczyńska

– lekcja 3 – P. Czapczyńska

– lekcja 4 – P. Czapczyńska

 

A 22   – lekcja 1 – E. Worek

– lekcja 2 – E. Worek

– lekcja 3 – E. Worek

– lekcja 4 – E. Worek

 

A 23   – lekcja 1 – J. Krok - Rysz

– lekcja 2 – P. Tomkowicz

– lekcja 3 – P. Tomkowicz

– lekcja 4 – G. Włodyka

 

A 24   – lekcja 1 – E. Niewolska

– lekcja 2 – E. Niewolska

– lekcja 3 – E. Niewolska

– lekcja 4 – E. Niewolska

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. POLSKIEGO
Dodano: 2017-11-20     » Na górę

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. POLSKIEGO

21.11.2017, początek g. 8.00 (170 min.)

4TI w sali A23 

Nadzorujący:

l.1 – E. Worek

Sale zastępcze za A23

l.1 – B6

l.2 – E. Worek

l.2 – pokój rekrutacji ( koło sklepiku)

l.3 – Ł. Wolan do 10.35

l.3 - MCI

l.4 – P. Tomkowicz od 10.35

l.4 – B3

 

4THE ucz. od 1-8 w sali A24; ucz.  9-28  w sali A25

Nadzorujący:

l.1 – E. Niewolska

Sale zastępcze za A25

l.1 – B12

l.2 – G. Tokarski

l.2 – B6

l.3 – G. Tokarski do 10.35

l.3 – B13 K. Petrycka- Wiater a K.Prasnal z 3m do biblioteki zast. za religię)

l.4 – J. Krok-Rysz od 10.35

-

 

4TP w sali A21

Nadzorujący:

l.1 – K. Petrycka- Wiater

Sale zastępcze za A21

l.1 – A22

l.2 - K. Petrycka- Wiater

l.2 – A22

l.3 - E. Nagrodzka do 10.35

l.3 – A22

l.4 –ks. M. Mijal od10.35

biblioteka

 

4TMF: TM w CKP; TF w sali A24

Nadzorujący:

l.1 – K. Reguła - Madej

Sale zastępcze za A24

l.1 – C15

l.2 – K. Reguła - Madej

l.2 – C15

l.3 – K. Reguła - Madej do 10.35

l.3 – C15

l.4 – K. Reguła - Madej od 10.35

l.4 – sala gimn. (g. wych. 2TP)

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wręczenie certyfikatów Erasmus +
Dodano: 2017-11-20     » Na górę

loga 


Ogłoszenie dla I tury projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 23 listopada 2017 r. o godzinie 16 00 w hali sportowej ZST w Strzyżowie odbędzie się spotkanie wywiadowcze, na którym zostaną przedstawione rezultaty projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w programie Erasmus + oraz nastąpi wręczenie certyfikatów uczestnikom I tury projektu. Obecność uczestników I tury (maj-czerwiec 2017 r.) projektu wraz z przynajmniej jednym rodzicem obowiązkowa. Obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Przedłużenie terminu rekrutacji
Dodano: 2017-11-17     » Na górę

loga 


Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w I naborze

w projekcie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach Programu Erasmus plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza przedłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych do 20 listopada 2017 r. w I naborze uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu realizowanego w ramach programu Erasmus plus w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
MECZ: UCZNIOWIE VS NAUCZYCIELE
Dodano: 2017-11-17     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Misie ratownisie – Twój miś może zostać ratownikiem!
Dodano: 2017-11-14     » Na górę

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie włącza się w akcję "MISIE RATOWNISIE". Akcja trwa do 9 grudnia 2017 r. i ma na celu zbiórkę pluszowych maskotek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Maskotki będą rozdawane przez służby ratunkowe podczas zdarzeń drogowych. Pluszaki mogą być nowe oraz używane (w dobrym stanie), w różnych rozmiarach.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Pluszaki można składać w sekretariacie szkoły bądź w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

Dodał: sekretariat
Ogłoszenia od 141 do 150 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0425 sekund.