Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 11 do 20 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  
Ogłoszenie dla uczestników projektu ERASMUS +
Dodano: 2019-10-09     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 11 października 2019 r. na lekcji czwartej w hali sportowej ZST w Strzyżowie odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione rezultaty projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w programie Erasmus + oraz nastąpi wręczenie dokumentów Europass uczestnikom I i II tury projektu. Obecność uczestników I tury (praktyki w Lipsku luty/marzec 2018 r.) oraz uczestników II tury projektu (praktyki w Dreźnie maj/czerwiec 2019) obowiązkowa. Obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

Koordynator projektu 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III
Dodano: 2019-10-07     » Na górę

Wiemy, dlaczego warto być przedsiębiorczym – bierzemy udział w akcji „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”!

Bycie przedsiębiorczym to nie tylko odpowiednia wiedza. To również zdolność do pracy w zespole, umiejętność analizowania, podejmowania decyzji i planowania, a także autoprezentacji.

Wielu młodych ludzi zastanawia się, czy warto otworzyć własną firmę i jak osiągnąć sukces – dlatego my przystąpiliśmy do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich Przedsiębiorczość III”, której organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dzięki udziałowi, nasi uczniowie nie tylko zwiększą poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ale także pobudzą w  sobie postawy przedsiębiorcze i dowiedzą się w jaki sposób Fundusze Europejskie wspierają tworzenie i rozwój firm oraz jakie możliwości dają młodym ludziom.

W ramach tej akcji w naszej szkole odbędą się wyjątkowe zajęcia, podczas których uczniowie wcielą się w rolę młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Podstawowym materiałem dydaktycznym, który im to umożliwi, jest gra planszowa „Czas na Start-up!”. Każdy jej uczestnik rozwinie swój własny start-up, aby stał się najlepszy na rynku. Oprócz gry uczniowie zapoznają się z filmem animowanym, nauczą się tworzyć uproszczony model biznesowy oraz wypełniać wniosek do Platform startowych dla nowych pomysłów.

Dodatkowo, dzięki udziałowi w akcji nasi uczniowie mogą wziąć udział w dwuetapowych rozgrywkach gry planszowej „Czas na Start-up!. Trzy najlepsze drużyny z każdego z pięciu województw Polski Wschodniej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną również szkoły, które reprezentowały zwycięskie drużyny. Pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymają upominki.

Jesteśmy przekonani, że udział w akcji pozwoli w naszych uczniach wzbudzić prawdziwego ducha przedsiębiorczości, a także stanie się wstępem do dalszej nauki, która w przyszłości zaowocuje wielkim sukcesem rynkowym.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
4.10.2019 - lekcje skrócone
Dodano: 2019-10-01     » Na górę

W dniu 4.10.2019 wszsytkie lekcje zostaną skrócone o 15 minut od godziny 0. W dniu 14.10.2019 odbędzie się Rada Pedagogiczna o godzinie 9.00 zgodnie z harmonogramem pracy RP.

 

Lekcje skrócone o 15 minut
Lp.Dzwonki
07:10 - 7:40
17:45 - 8:15
28:20 - 8:50
38:55 - 9:25
49:30 - 10:00
510:05 - 10:35
610:50 - 11:20
711:25 - 11:55
812:00 - 12:30
912:35 - 13:05
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
My virtual workroom - eTwininng
Dodano: 2019-09-26     » Na górę

 

26 lipca 2019 r. projektowi eTwinning pt. „My virtual workroom” zrealizowanemu przez grupę uczniów Zespółu Szkół Technicznych w Strzyżowie przyznano Krajową Odznakę Jakości!


Projekt spełnia kryteria KOJ.

Gratulacje dla grupy projektowej!

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie dla uczestników II tury projektu „Europejska jakość kształcenia w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach programu Erasmus +
Dodano: 2019-09-24     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników II tury projektu „Europejska jakość kształcenia w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 26.09.2019 r. o godz.16.00 na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu II tury uczestników projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość”

Obecność uczestników II tury projektu wraz z jednym rodziców/opiekunów (praktyki w Dreźnie maj - czerwiec 2019 r.) obowiązkowa.

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Projekty eTwinning
Dodano: 2019-09-17     » Na górę

Zapraszamy  chętnych uczniów  do zgłaszania się do  projektów eTwinning (internetowych  projektów  edukacyjnych), w których możecie nabyć nowe umiejętnosci, poszerzyć wiedzę,  rozwinąć pasje i zainteresowania, poznać zasady współpracy w grupie również na poziomie międzynarodowym i organizację takiej współpracy.

Doceniane będą: kreatywne pomysły, aktywny udział i współpraca w ramach grupy projektowej,  opracowywanie i realizowanie konkretnych zadań na każdym etapie projektu.
Proszę zgłaszać się do nauczycieli przedmiotów, wychowawców lub bezposrednio do p. Zofii Głowackiej (nauczyciela j. angielskiego) w celu utworzenia listy uczniów chętnych z danej klasy do udziału w projekcie.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 26.09.2019 r. godz. 16.00
Dodano: 2019-09-17     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

 

w dniu 26.09.2019 r. o godz.16.00 - sala gimnastyczna

 

Program spotkania z rodzicami wszystkich klas (godz 16.00):

 1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami.
 2. Omówienie sposobów realizacji praktycznej nauki zawodu w CKP – dyrektor CKP Jan Sopel.
 3. Informacja o treściach nauczania na zajęciach z religii - ksiądz Marek Mijal.
 4. Informacja o celach i treściach programu nauczania zajęć wychowanie do życia w rodzinie – Pani Krystyna Moskal.
 5. Przedstawienie wniosków z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów n/t „ Diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych, w tym czynników ryzyka oraz czynników chroniących, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych” – p. A. Tęcza
 6. Informacja o pracy pedagoga szkolnego w ZST – Pani Maria Mazur.
 7. Informacja n/t programu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego –p. M. Mazur
 8. Informacja n/t programu wychowawczo profilaktycznego – p. M. Mazur
 9. Informacja o możliwości uzyskania stypendium i zasiłku szkolnego – p. Paulina Czapczyńska.
 10. Informacja o zwalnianiu uczniów z wykonywania ćwiczeń na zajęciach z wychowania fizycznego po spełnieniu określonych warunków - Pan Grzegorz Tokarski.
 11. Informacja o prowadzonym projekcie w ramach programu Erasmus+ – koordynator projektu Pani Marzena Kmieć.
 12. Informacja o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu w sprawie objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną - Pani Bogusława Wójcik.
 13. Spotkania wychowawców klas z rodzicami.

 

Na spotkaniu wychowawców z rodzicami klas pierwszych należy (godz. 17.00):

 

 1. Dokonać wyboru przedstawicieli do Rad Klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.
 2. Zapoznać rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły (Statut, WZO - w szczególności z kryteriami oceniania z zachowania, ramowymi planami nauczania, przepisami BHP, nagradzaniem i karaniem ucznia, formą informowania rodziców – e-dziennik)
 3. Zapoznać rodziców z procedura usprawiedliwiania nieobecności w szkole uczniów / młodocianych pracowników oraz zweryfikować podpisy w dzienniczkach usprawiedliwień.
 4. Zapoznać rodziców z organizacją szkoły i zajęciami w CKP.
 5. Krótka informacja o egzaminie maturalnym oraz o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (liczba kwalifikacji, terminy egzaminów, struktura egzaminów).
 6. Uzgodnić z rodzicami treści programów wychowawczo-profilaktycznych na cały cykl kształcenia (klasy pierwsze) i planów wychowawczych na dany rok.
 7. Przedstawić informację n/t form organizowania zajęć z wychowania fizycznego w ZST uzyskana od nauczycieli wf.
 8. Przeszkolić rodziców z obsługi e-dziennika oraz zweryfikować informacje ujęte w zakładce kartoteka ucznia.
 9. Przedstawić rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych (dostępne na stronie szkoły) dla uczniów oraz zebrać propozycje takich zajęć od rodziców.
 10. Poinformować o dofinansowniu do biletów miesięcznych (przypomnieć regulamin oraz terminy składania deklaracji i biletów miesięcznych).
 11. Poinformować rodziców o ubezpieczeniu NNW uczniów.
 12. Poinformować rodziców o:
 • terminach planowanych spotkań wywiadowczych w bieżącym roku szkolnym,
 • terminach praktyki zawodowej dla uczniów technikum,
 • o terminach kursów wyjazdowych (informacja na stronie szkoły w dziale szkolenie praktyczne - terminy turnusów dokształcania zawodowego)- w klasach wielozawodowych BSIS.

 13. Zebrać od rodziców podpisy w dokumentacji wychowawcy klasy dotyczące przekazanych informacji.

 

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas w szkole (godz. 17.30)

 

Należy:

 

 1. Dokonać wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
 2. Podjąć uchwałę w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
 3. Podjąć uchwałę w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2019/20.
 4. Przedstawienie ustalonych przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/20.
 5. Podjąć uchwałę w sprawie zaopiniowania ustalonych przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/20.
 6. Sprawy różne:
 • składka na RR,
 • konkurs Najlepsza klasa – wysokość nagrody,

 

UWAGA: Nauczyciele w trakcie spotkania dyżurują w pokoju nauczycielskim do końca twania wszystkich spotkań wywiadowczych w klasach.

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w salach:

 

Technikum

 

Nr

 

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

 

sala

1.

1IFp

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

po szkole podstawowej

Katarzyna Grosman

B2

2.

1Ip

Technik informatyk

po szkole podstawowej

Artur Kowalski

Ab5

3.

1EAp

Technik ekonomista

Technik analityk

po szkole podstawowej

Weronika Strzępek

A25

4.

1PMp

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

po szkole podstawowej

Elżbieta Wójcik

A23

5.

1HLp

Technik handlowiec

Technik logistyk

Anna Giera

C15

6.

1TI

Technik informatyk

Joanna Krok-Rysz

B11

7.

1TIF

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pająk

APN

8

1TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Agnieszka Najdecka

A24

9.

1THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Paulina Czapczyńska

B12

10.

2TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Piotr Tomkowicz

B3

11.

2THLF

Technik handlowiec

Technik logistyk

Technik usług fryzjerskich

Anna Tęcza

C12

12.

2TI

Technik informatyk

Łukasz Wolan

B14

13.

2TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Ewa Worek

B6

14.

3TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Kazimierz Prasnal

Ab2

15.

3TEI

Technik ekonomista

Technik informatyk

Katarzyna

Szady-Sagan

A21

16.

3THF

Technik handlowiec

Technik usług fryzjerskich

Zofia Wasilewska

C14

17.

3TILA

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik analityk

Grzegorz Żybura

A16

18.

4TI

Technik informatyk

Przemysław Bryda

A5

19.

4TP

Technik pojazdów samochodowych

Grzegorz Tokarski

A18

20.

4THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Rafał Wilk

B13

21.

4TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Dagmara Żarek

C11

22.

4TFM

Technik usług fryzjerskich

Technik mechanik

Katarzyna Petrycka-Wiater

B1

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

 

23.

1mop

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

po szkole podstawowej

Katarzyna Hałas

A4

24.

1wp

Oddział wielozawodowy

po szkole podstawowej

Maciej Majewski

B5

25.

1mo

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Domaradzki

Ab1

26.

1w

Oddział wielozawodowy

Krystyna Moskal

B4

27.

2mo

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Wilczewski

Ab3

28.

2w

Oddział wielozawodowy

Grzegorz Włodyka

MCI

29.

3fm

Fryzjer

Mechanik pojazdów samochodowych

Marzena Borkowska

A10

30.

3w

Oddział wielozawodowy

Beata Skrzypek

A22


Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Kiermasz książek
Dodano: 2019-09-05     » Na górę

W środę 11 września oraz czwartek 12 września w sali B6 na długiej przerwie odbędzie się kiermasz książek. 

Wszystkich sprzedających oraz kupujących serdecznie zapraszamy. 

Dodał: lwolan
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
Dodano: 2019-08-27     » Na górę

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
- godzina 9.00 - Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie
- godzina 10.00 - uroczyste rozpoczęcie na hali sportowej ZST
- godzina 10.30 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach
W trakcie spotkania zapoznać/przypomnieć uczniom:
- infrastrukturę ZST,
- procedurę ewakuacji,
- możliwość uzyskania stypendium oraz pomocy materialnej,
- przedstawić informację o planie lekcji,
- poinformować uczniów o kursach zawodowych w klasasch wielozawodowcyh,
- przekazać informację o praktykach,
- poinformować o dojazdach do CKP (informacja na stronie CKP),
- sposobie logowania się do e-dziennika,
- przekazać informację o sprawdzeniu poprawności danych w e-dzienniku,
- przekazać informację dotyczące usprawiedliwiania nieobecności (różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem),
- inne sprawy właściwe dla klasy.
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbędzie się Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości biorą udział poczty sztandarowe oraz kwzynacyone klasy/ Informacja o klasach zostanie podana w terminie późniejszym.
Przypominmy że w tym dniu obowiązuje odpowiedni strój (chłopcy garnitur, dziewczęta ....) 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. z następującym harmonogramem:

 

 • 8.00 - Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie,
 • 9.15 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - hala sportowa ZST.

UWAGA: W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego na hali sportowej biorą udział uczniowie wszystkich klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia. Pozostałe klasy wraz z wychowawcami spotykają się w wyznaczonych salach.

 • po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się spotkanie uczniów klas pierwszysch z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Za przygotowanie sali gimnastycznej odpowiedzialny jest zespół ds. organizacji imprez szkolnych.


W trakcie spotkania należy zapoznać/przypomnieć uczniom:

 • infrastrukturę ZST,
 • procedurę ewakuacji,
 • wydać legitymacje szkolne (wychowawca odbiera legitymacje z sekretariatu),
 • stypendia oraz pomoc materialna (Przecławczyka, Urząd Marszałkowski),
 • poinformować o dofinansowaniu do biletów miesięcznych - skłądanie deklaracji do 15.09,
 • przedstawić informację o planie lekcji,
 • poinformować uczniów o kursach zawodowych w klasach wielozawodowych (kursy zaczynają się od 02.09.2019),
 • przekazać informację o praktycznej nauce zawodu,
 • poinformować o praktykach w technikum (2THLF - ma praktyki roczne - jeden dzień w tygodniu, L i F - środa, H - piątek),
 • rozdać dzienniczki ucznia, zeszyt zajęć praktycznych, praktyki zawodowej  uczniom (nauczyciel pobiera stosowną ilość od opiekuna sklepiku - P. Czapczyńska),
 • poinformować o dojazdach do CKP (informacja na stronie CKP),
 • o sposobie logowania się do e-dziennika,
 • przekazać informację o sprawdzeniu poprawności danych w e-dzienniku,
 • przekazać informację dotyczące usprawiedliwiania nieobecności (różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem),
 • zebranie pieniędzy na ubezpieczenie uczniów NNW w kwocie 44 zł,
 • inne sprawy właściwe dla klasy.

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w salach:

 

                            Technikum

Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

sala

1.

1IFp

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

po szkole podstawowej

Katarzyna Grosman

B2

2.

1Ip

Technik informatyk

po szkole podstawowej

Artur Kowalski

Ab5

3.

1EAp

Technik ekonomista

Technik analityk

po szkole podstawowej

Weronika Strzępek

A25

4.

1PMp

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

po szkole podstawowej

Elżbieta Wójcik

A23

5.

1HLp

Technik handlowiec

Technik logistyk

Anna Giera

C15

6.

1TI

Technik informatyk

Joanna Krok-Rysz

C11

7.

1TIF

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pająk

APN

8

1TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Agnieszka Najdecka

A24

9.

1THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Paulina Czapczyńska

B12

10.

2TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Piotr Tomkowicz

w zastępstwie

Jolanta Butkiewicz

B3

11.

2THLF

Technik handlowiec

Technik logistyk

Technik usług fryzjerskich

Anna Tęcza

C12

12.

2TI

Technik informatyk

Łukasz Wolan

B14

13.

2TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Ewa Worek

B6

14.

3TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Kazimierz Prasnal

Ab2

15.

3TEI

Technik ekonomista

Technik informatyk

Katarzyna

Szady-Sagan

A21

16.

3THF

Technik handlowiec

Technik usług fryzjerskich

Zofia Wasilewska

C14

17.

3TILA

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik analityk

Grzegorz Żybura

Hala sportowa

18.

4TI

Technik informatyk

Przemysław Bryda

A5

19.

4TP

Technik pojazdów samochodowych

Grzegorz Tokarski

Hala sportowa

20.

4THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Rafał Wilk

B13

21.

4TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Dagmara Żarek

C11

22.

4TFM

Technik usług fryzjerskich

Technik mechanik

Katarzyna Petrycka-Wiater

B1

 

                            Branżowa Szkoła I Stopnia


Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

 

23.

1mop

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

po szkole podstawowej

Katarzyna Hałas

A4

24.

1wp

Oddział wielozawodowy

po szkole podstawowej

Maciej Majewski

B5

25.

1mo

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Domaradzki

Ab1

26.

1w

Oddział wielozawodowy

Krystyna Moskal

B4

27.

2mo

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Wilczewski

Ab3

28.

2w

Oddział wielozawodowy

Grzegorz Włodyka

MCI

29.

3fm

Fryzjer

Mechanik pojazdów samochodowych

Marzena Borkowska

A10

30.

3w

Oddział wielozawodowy

Beata Skrzypek

A22

Uwaga:

Sale Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5 są to sale po byłej Bibliotece Pedagogicznej. Sala APN to sala obok sal A24, A23, A22.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Szkolenie BHP dla uczniów klasy 2THLF, 3TEI, 3 TILA bez zawodu logistyk.
Dodano: 2019-08-30     » Na górę

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 3 wrzesień 2019 r. o godz.  12.25  w B6 ZST w Strzyżowie.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy uczniów z klas: 2 THLF, 3 TILA,  ( bez uczniów z zawodu logistyk ) oraz  3TEI. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis,  dzienniczki dla klas III będą z roku poprzedniego, oprócz uczniów odbywających praktykę zawodową w Niemczech, ci muszą zakupić nowe. Dzienniczki można zakupić w sklepiku ZST.

Do dnia szkolenia każdy uczeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk, w takim przypadku prosimy zabrać ze sobą potwierdzenie przyjęcia ucznia na praktykę. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa lub na stronie CKP.

 

Informacja przekazana przez Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Dodał: sekretariat2
Ogłoszenia od 11 do 20 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0476 sekund.