Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 71 do 80 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  
Ogłoszenie o przetargu
Dodano: 2019-04-08     » Na górę

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

1)     Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiat Strzyżowski/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,

38-100 Strzyżów, ul. Mickiewicza 11,

Tel. 17 2761193 Fax: wew. 68

e-mail: zst.strzyzow@gmail.com

2)     Przedmiot przetargu:

Marka:

FORD TRANSIT

Rodzaj pojazdu:

Samochód ciężarowy do 3,5 t.

Rok produkcji:

1997

Numer VIN:

WFOLXXGBVLVE21353

Numer silnika:

VE21353

Pojemność silnika:

2496

Moc silnika:

63.0kW

Nr rejestracyjny:

RSR H598

Kolor nadwozia:

biały

Rodzaj paliwa:

Olej napędowy

Przebieg:

234676

Data I rejestracji za granicą:

1998.01.08

Data I rejestracji:

2000.06.01

Termin badania technicznego:

25.05.2019

Ważność ubezpieczenia OC:

do 15.05.2019

Wyposażenie:

2 kluczyki, opony letnie i zimowe zużyte w znacznym stopniu, koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy.

Opis stanu technicznego:

Silnik w dobrym stanie technicznym. Karoseria posiada ogniska korozji, progi przerdzewiałe posiadają dziury, podłużnice posiadają ogniska korozji oraz dziury. Samochód wymaga naprawy blacharskiej.

3)     Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy.

4)     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów w sekretariacie lub ze strony internetowej: www.zs.strzyzow.itl.pl

5)     Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 • imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy
 • adres siedziby firmy (oferenta),
 • miejscowość i datę sporządzenia oferty,
 • całkowitą cenę ofertową,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postępowania przetargowego i przedmiotem sprzedaży, treścią umowy oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 1

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie ZST w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów w zaklejonych kopertach z napisem, „Przetarg ofertowy” na sprzedaż samochodu służbowego.

Nie otwierać przed dniem 16.04.2019 r. godz. 12:00.

6)     Szacunkowa wartość samochodu – 3000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące złotych).

7)     Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód służbowy.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Dobrzechów 471 C, 38-100 Strzyżów w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00 od dnia ogłoszenia przetargu ofertowego.

8)     Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na wskazanym w umowie numerze konta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili zaksięgowania wpłaty na wskazanym w umowie numerze konta.

9)     Inne informacje:

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, jedną ofertę.
 3. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 2761193 lub 504292051.

10)  Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu
 • nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11)  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

12)  Klauzula informacyjna, zgodnie z RODO - Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują, że:

Administratorem danych osobowych jest: 
Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Strzyżowie 
ul. Mickiewicza 11, 
38-100 Strzyżów,
tel. 17 2761193,
email: zst.strzyzow@gmail.com  

Inspektorem ochrony danych jest Ewa Gawron kontakt: na adres e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej.

Ponadto informuję, że:

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,
 • przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Zdjęcia samochodu - [ zobacz ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Komunikat dyrektora ZST
Dodano: 2019-04-05     » Na górę

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie

Informuję, że Zarząd Oddziału ZNP w Strzyżowie poinformował dyrekcję szkoły, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania odbędzie się strajk nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Jednocześnie informuję, że w dniach strajku nie będą odwołane zajęcia i nie zostanie zamknięta szkoła. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze będą odbywać się zgodnie z planem lekcji. W przypadku wystąpienia trudności będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Komunikat Podkarpackiego Kuratora Oświaty: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/komunikat-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-2/

Adam Witek

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
OBRAZKI Z POŁUDNIA AFRYKI
Dodano: 2019-03-29     » Na górę

OBRAZKI Z POŁUDNIA AFRYKI

Zachęcamy do obejrzenia wystawy „Obrazki z południa Afryki”, która jest eksponowana na dolnym i górnym korytarzu w budynku „B” ZST. Wspaniałe, opatrzone krótkimi komentarzami fotografie, pozwolą zapoznać się z egzotyką afrykańskiej ziemi, jej mieszkańcami oraz fauną i florą. Autorami zdjęć są: Asia Kulikowska, Sławek Malinowski, Staszek Opach i Janusz Witek. Afryka w zasięgu wzroku! Nie przegap!!!

(Wystawę na terenie szkoły przygotowali: R. Kołodziejczyk – pomysłodawca, G. Włodyka, K. Grosman)

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie dla uczestników II tury zajęć przygotowawczych w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach programu Erasmus Plus
Dodano: 2019-03-25     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników II tury zajęć przygotowawczych w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach programu Erasmus Plus

 

W związku z realizacją w siedzibie Fundacji Troska w Kozłówku w dniach 30.03.2019 r. – 31.03.2019 r. spotkania integracyjnego w projekcie „Europejska jakość kształcenia w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” programu Erasmus Plus prosimy wszystkich uczestników zajęć przygotowawczych ( II tura) o przybycie na miejsce zbiórki w dniu 30.03. 2019 r. o godz. 9 45 przed budynek LO w Strzyżowie (od strony garaży i cmentarza) oraz o zabranie śpiwora i ciepłej odzieży.

Przypominamy, że spotkanie integracyjne odbywa się w ramach zajęć pedagogicznych (10 godz. dla każdej grupy) w ramach w/w projektu i obecność na nim jest warunkiem ukończenia kursu przygotowawczego. Podczas spotkania uczestnicy przedstawią wykonaną przez siebie na zajęciach kulturowych prezentację multimedialną.

Zgody rodziców na udział w spotkaniu do odebrania w sekretariacie szkoły dn. 26 i 27.03.2019 r.

Uzupełnione należy oddać w trybie pilnym, najpóźniej do 28.03.2019 r. koordynatorowi projektu Marzenie Kmieć lub do sekretariatu szkoły.

 

koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Odbiór świadectw egzaminów z sesji zimowej
Dodano: 2019-03-21     » Na górę

Informujemy, że świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane uczniom w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w piątek 22 marca 2019 r. od godziny 10.00

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamosć.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2019-03-20     » Na górę

W DNIU 20.03.2019 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2019-03-18     » Na górę

W DNIACH OD 18.03.2019 R. DO 19.03.2019 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Życzenia
Dodano: 2019-03-08     » Na górę

 

Z okazji Dnia Kobiet

życzę wszystkim Paniom pogody ducha,

spełnienia pragnień,

samych cudownych chwil,

miłości, zrozumienia i grona przyjaciół.


Pamiętajmy, że świat bez kobiet nie miałby sensu…

 

Adam Witek

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 12 marca 2019, wtorek
Dodano: 2019-03-07     » Na górę

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego

12 marca 2019, wtorek

 

Rozpoczęcie o godzinie 10.45 (po długiej przerwie)

 

Sala C15

 

Sale zastępcze za salę C15

 

Lekcja 4 – klasa 4TEP, D. Żarek – C12

Lekcja 5 – klasa 3TEA, P. Czapczyńska – C12

Lekcja 6 – klasa 3TEA, P. Czapczyńska – C14

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2019-03-07     » Na górę

W DNIU 07.03.2019 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Ogłoszenia od 71 do 80 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0466 sekund.